Obsługiwane platformy i zgodność programu Visual Studio 2015 Visual Studio 2015 Platform Targeting and Compatibility

Program Visual Studio 2015 oferuje wiele nowych, atrakcyjnych funkcji umożliwiających tworzenie aplikacji mobilnych dla wielu platform, tworzenie aplikacji sieci Web i w chmurze oraz wykonywanie wielu innych zadań. Zawiera również udoskonalenia dotyczące produktywności środowiska IDE i inne funkcje.Visual Studio 2015 contains many new and exciting features to support cross-platform mobile development, web and cloud development, IDE productivity enhancements, and more.

Wymagania systemoweSystem Requirements

Wymagania systemowe programu Visual Studio 2015 zostały opisane na stronie wymagań systemowych programu Visual Studio 2015.The system requirements for Visual Studio 2015 can be found on the Visual Studio 2015 System Requirement page.

Obsługiwane platformyPlatform Targeting

Program Visual Studio oferuje najnowocześniejsze narzędzia i technologie umożliwiające tworzenie aplikacji korzystających z najnowszych możliwości platform.Visual Studio provides cutting-edge tools and technologies to create apps that take advantage of the latest platforms capabilities. Program Visual Studio 2015 działa również na wcześniejszych platformach, na przykład Windows 7, co pozwala na tworzenie nowych lub modernizowanie istniejących aplikacji uruchamianych we wcześniejszych wersjach systemu Windows. Na platformach tych można korzystać z udoskonalonych narzędzi deweloperskich, opcji zapewniania jakości i możliwości pracy zespołowej programu Visual Studio 2015.Visual Studio 2015 also targets earlier platforms such as Windows 7, so you can create new apps or modernize existing apps that execute on earlier versions of Windows while leveraging the enhanced development tools, quality enablement, and team collaboration capabilities in Visual Studio 2015. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie odwołaniami projektu i Wielowersyjność kodu Visual Studio ― Omówienie.For more information, see Managing Project References and Visual Studio Multi-Targeting Overview.

Wsparcie programu Visual Studio 2015 w zakresie tworzenia oprogramowania dla systemu WindowsVisual Studio 2015 Support for Windows Desktop Development

Platforma docelowa 1Targeted Platform 1 Tworzenie kodu natywnegoNative Code Development Tworzenie kodu zarządzanegoManaged Code Development
Windows 10Windows 10 ✔️ 2✔️ 2 ✔️ 2✔️ 2
Windows 8.1Windows 8.1 ✔️ 2✔️ 2 ✔️ 2✔️ 2
Windows 8Windows 8 ✔️ 2✔️ 2 ✔️ 2✔️ 2
Windows 7Windows 7 ✔️✔️ ✔️✔️
Windows VistaWindows Vista ✔️ 3✔️ 3 ✔️ 3✔️ 3
Windows XPWindows XP ✔️ 3✔️ 3 ✔️ 3, 5✔️ 3, 5
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 ✔️ 2✔️ 2 ✔️ 2✔️ 2
Windows Server 2012Windows Server 2012 ✔️✔️ ✔️✔️
Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2 ✔️✔️ ✔️✔️
Windows Server 2008Windows Server 2008 ✔️✔️ ✔️✔️
Windows Server 2003Windows Server 2003 ✔️ 3✔️ 3 ✔️ 4, 5✔️ 4, 5
Przypisy dolne: Footnotes:
1. Program Visual Studio obsługuje uwzględnione na liście platformy w przypadku korzystania z najnowszego dostępnego dla danej platformy dodatku Service Pack.1. Visual Studio supports the listed platforms when used with the latest available service pack for that platform. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cykl wsparcia technicznego produktów firmy Microsoft.For more information, see Microsoft Support Lifecycle.
2. W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat wsparcia programu Visual Studio 2015 w zakresie tworzenia aplikacji uniwersalnych systemu Windows oraz aplikacji do Sklepu Windows.2. See table below for Visual Studio 2015 support for Windows Universal and Windows Store app development.
3. Narzędzia do zdalnego debugowania i profilowania nie są dostępne na platformie docelowej.3. Remote debugging and profiling tools not available for targeted platform.
4. Wymaga równoległej instalacji programu Visual Studio 2010.4. Requires side-by-side installation of Visual Studio 2010. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł A Look Ahead at the Visual Studio 2012 Product Lineup and Platform Support (Perspektywiczne spojrzenie na linię produktów Visual Studio 2012 i obsługiwane platformy).For more information, see: A Look Ahead at the Visual Studio 2012 Product Lineup and Platform Support.
5. Wymaga użycia funkcji programu Visual Studio z zarządzaną wielowersyjnością kodu.5. Requires using Visual Studio managed multi-targeting.

Wsparcie programu Visual Studio 2015 w zakresie tworzenia aplikacji uniwersalnych systemu Windows oraz aplikacji dla Sklepu Windows i dla systemu Windows PhoneVisual Studio 2015 Support for Windows Universal, Windows Store, and Windows Phone App Development

Aplikacje uniwersalne systemu Windows oraz aplikacje dla Sklepu Windows i systemu Windows Phone można tworzyć przy użyciu następujących wersji programu Visual Studio 2015.You can create Windows Universal, Windows Store, and Windows Phone apps with the following editions of Visual Studio 2015.

Visual Studio 2015 EditionVisual Studio 2015 Edition System operacyjny zainstalowany na potrzeby programowaniaInstalled OS for Development Aplikacje uniwersalne systemu WindowsWindows Universal Aplikacje ze Sklepu Windows dla systemu Windows 8.1Windows Store apps for Windows 8.1 Aplikacje systemu Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 apps Aplikacje ze Sklepu Windows dla systemu Windows 8Windows Store apps for Windows 8 Aplikacje systemu Windows Phone 8Windows Phone 8 apps
Enterprise, Professional, CommunityEnterprise, Professional, Community Windows 10Windows 10 ✔️✔️ ✔️ 2✔️ 2 ✔️✔️ Nieobsługiwane 3Not Supported 3 ✔️ 4, 5✔️ 4, 5
Enterprise, Professional, CommunityEnterprise, Professional, Community Windows 8.1Windows 8.1 ✔️ 1✔️ 1 ✔️ 2✔️ 2 ✔️✔️ Nieobsługiwane 3Not Supported 3 ✔️ 4, 5✔️ 4, 5
Enterprise, Professional, CommunityEnterprise, Professional, Community WindowsWindows
Server 2012 R2Server 2012 R2
Tylko kompilacjaBuild only Tylko kompilacja 2Build only 2 Tylko kompilacjaBuild only NieobsługiwaneNot supported Tylko kompilacjaBuild only
Enterprise, Professional, CommunityEnterprise, Professional, Community Windows 8Windows 8 ✔️ 1✔️ 1 NieobsługiwaneNot supported NieobsługiwaneNot supported NieobsługiwaneNot Supported ✔️ 5✔️ 5
Enterprise, Professional, CommunityEnterprise, Professional, Community WindowsWindows
Server 2012Server 2012
Tylko kompilacjaBuild only NieobsługiwaneNot supported NieobsługiwaneNot supported NieobsługiwaneNot supported Tylko kompilacjaBuild only
Enterprise, Professional, CommunityEnterprise, Professional, Community Windows 7Windows 7 Tylko kompilacjaBuild only NieobsługiwaneNot supported NieobsługiwaneNot supported NieobsługiwaneNot supported NieobsługiwaneNot supported
Express for Windows 10Express for Windows 10 Windows 10Windows 10 ✔️✔️ NieobsługiwaneNot supported NieobsługiwaneNot supported NieobsługiwaneNot supported NieobsługiwaneNot supported
Przypisy dolne: Footnotes:
1. Uruchamianie programu Visual Studio w systemie operacyjnym w wersji wcześniejszej niż Windows 10 może mieć negatywny wpływ na dostępność niektórych funkcji tego programu.1. When running on OS earlier than Windows 10, some Visual Studio features for Windows Universal development may be degraded.
2. Zapewnia obsługę zdalnego debugowania w systemie Windows 8.1.2. Includes support for remote debugging to Windows 8.1.
3. Program Visual Studio 2015 obsługuje migrację projektów aplikacji w Sklepie Windows z systemu Windows 8 do wersji Windows 8.1.3. Visual Studio 2015 supports migration of Windows Store app projects from Windows 8 to Windows 8.1. Za pomocą programu Visual Studio 2013 w dalszym ciągu można korzystać z istniejących projektów systemu Windows 8, w tym zdalnego debugowania w systemach Windows 8.1 i Windows 8.Existing Windows 8 projects may be maintained with Visual Studio 2013, including remote debugging to Windows 8.1 and Windows 8. Aby tworzyć nowe projekty dla systemu Windows 8, należy użyć programu Visual Studio 2012.Use Visual Studio 2012 to create new Windows 8 projects.
4. Program Visual Studio 2015 obsługuje migrację projektów z systemów Windows Phone 7 i 7.5 do wersji Windows Phone 8.4. Visual Studio 2015 supports migration of Windows Phone 7 and 7.5 projects to Windows Phone 8.
5. Obsługuje migrację projektów z systemu Windows Phone 8 do wersji Windows Phone Silverlight 8.1.5. Supports migration of Windows Phone 8 projects to Windows Phone Silverlight 8.1.

Zgodność z poprzednimi wersjamiCompatibility with Previous Releases

W programie Visual Studio 2015 można otwierać projekty aplikacji Sklepu Windows dla wersji Windows 8.1 i Windows Phone 8.1.Windows Store app projects for Windows 8.1 and Windows Phone 8.1 can be opened in Visual Studio 2015.

Program Visual Studio 2015 może być instalowany i używany razem z programami Visual Studio 2013 i Visual Studio 2012.You can install and use Visual Studio 2015 alongside Visual Studio 2013 and Visual Studio 2012. Można go również zainstalować wraz z programem Visual Studio 2015 RC bez konieczności odinstalowania tej wersji.It can also be installed on top of Visual Studio 2015 RC without having to uninstall RC.

Program .NET 4.6 to wysoce zgodna aktualizacja programów .NET 4, .NET 4.5, .NET 4.5.1 i .NET 4.5.2..NET 4.6 is a highly compatible in-place update of .NET 4, .NET 4.5, .NET 4.5.1, and .NET 4.5.2. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności programu .NET, zobacz artykuł Zgodność aplikacji w programie .NET Framework.See Application Compatibility in the .NET Framework for more information on .NET compatibility.

Ścieżki uaktualnianiaUpgrade paths

W przypadku korzystania z obsługiwanych ścieżek uaktualniania pliki projektów, rozwiązań i źródeł programu Visual Studio będą nadal działać, należy jednak oczekiwać pewnych zmian w źródłach.When following the supported upgrade paths, your Visual Studio source, solution, and project files will continue to work; however, you should expect to make some changes to sources. Nie możemy zagwarantować zgodności plików binarnych między różnymi wersjami, ale dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować znaczące zmiany i pomóc w ten sposób w pracy z aktualizacjami.While we cannot guarantee binary compatibility between releases, we will do our best to document significant changes to assist you with updates.

Ścieżki uaktualniania rozwiązania Release ManagementRelease Management upgrade paths

Rozwiązanie Release Management 2015 to pełny układ obejmujący ostatnio dodane funkcje oraz aktualizacje oprogramowania.Release Management 2015 is a full layout that includes the latest feature additions and software updates. Przed próbą zastosowania aktualizacji rozwiązania Release Management 2015 upewnij się, że masz pełną kopię zapasową bieżących baz danych i klucza kryptograficznego RSA (zapoznaj się z tym wpisem na blogu, aby uzyskać instrukcje eksportowania kluczy kryptograficznych RSA).Before you try to upgrade to Release Management 2015, make sure that you have a full backup of your current databases and RSA crypto key (see this blog post for RSA crypto keys export instructions). Jeśli instalacja aktualizacji rozwiązania Release Management nie powiedzie się, nie będzie można uruchomić ponownie aktualizacji ani wrócić do wcześniejszej wersji rozwiązania Release Management bez przeprowadzenia operacji przywracania.If the Release Management installation fails, you will be unable to restart the update or roll back to the earlier version of Release Management without performing a restore operation.

W tej wersji mają zastosowanie następujące ścieżki uaktualnienia.The following upgrade paths apply to this release.

Obsługiwane uaktualnieniaSupported upgrades

  • Rozwiązanie Release Management for Visual Studio 2013 do rozwiązania Release Management for Visual Studio 2015Release Management for Visual Studio 2013 to Release Management for Visual Studio 2015
  • Rozwiązanie Release Management for Visual Studio 2013 Update 4 do rozwiązania Release Management for Visual Studio 2015Release Management for Visual Studio 2013 Update 4 to Release Management for Visual Studio 2015
  • Rozwiązanie Release Management for Visual Studio 2015 RC do rozwiązania Release Management for Visual Studio 2015Release Management for Visual Studio 2015 RC to Release Management for Visual Studio 2015

Początek strony
Top of Page