Team Foundation Server 2018 — informacje o wersji Team Foundation Server 2018 Release Notes

Uwaga

Jeśli korzystasz z przetłumaczonej wersji tej strony i chcesz zobaczyć najnowszą zawartość, odwiedź tę stronę informacji o wersji w angielskiej wersji językowej.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Porada

Język strony możesz przełączać u dołu tej strony.You can switch the page language at the bottom of this page. Kliknij ikonęClick the i wyszukaj swój język albo wybierz go z listy dostępnych języków. icon, search for your language, or select from the list of available languages.

Download the latest version of Team Foundation Server

Szczegółowe informacje na temat serwera Team Foundation Server 2018 można znaleźć na stronie Team Foundation Server Requirements and Compatibility (Wymagania i zgodność serwera Team Foundation Server).To learn more about Team Foundation Server 2018, see the Team Foundation Server Requirements and Compatibility page.


Co nowego w programie TFS 2018 — wideoWhat's New in TFS 2018 video


OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We’d love to hear from you! Możesz zgłosić problem i śledzić go w portalu społeczności deweloperów oraz uzyskać porady w witrynie Stack Overflow.You can report a problem and track it through Developer Community and get advice on Stack Overflow. Jak zawsze, jeśli masz pomysły dotyczące ustalania priorytetów różnych zagadnień, przejdź do witryny UserVoice, aby dodać swój pomysł lub oddać głos na jeden z istniejących.As always, if you have ideas on things you’d like to see us prioritize, head over to UserVoice to add your idea or vote for an existing one.


Data wydania: 15 listopada 2017 r.Release Date: November 15, 2017

Podsumowanie: aktualizacje programu Team Foundation Server 2018Summary: Team Foundation Server 2018 Updates

Do serwera Team Foundation Server 2018 dodaliśmy wiele nowych wartościowych możliwości.We've added a lot of new value to Team Foundation Server 2018. Niektóre najważniejsze funkcje to:Some of the highlights include:

Kompilacja XAMLXAML Build

Pierwotnie poinformowaliśmy o usunięciu kompilacji XAML z programów TFS 2018 RTW i Update 1.We had originally listed XAML build as removed from TFS 2018 RTW and Update 1. Spowodowało to jednak, że zbyt wielu klientów nie było w stanie wykonać uaktualnienia lub musiało kontaktować się z pomocą techniczną w sprawie ponownego włączenia programu po ukończeniu uaktualnienia.However, that resulted in too many customers being unable to upgrade or having to contact support to re-enable it after the upgrade completed. W programie TFS 2018 Update 2 kompilacja XAML jest włączona, ale jest uznana za przestarzałą.In TFS 2018 Update 2, XAML build is enabled but has been deprecated. Oznacza to, że kompilacja XAML nie będzie rozwijana, a narzędzie Microsoft Test Manager (MTM) nie będzie już obsługiwać korzystania z kompilacji XAML.This means there is no further investment in XAML Build, and Microsoft Test Manager (MTM) no longer supports using XAML builds. Zdecydowanie zaleca się przejście na jeden z nowszych formatów definicji kompilacji.We highly recommend converting to one of the newer build definition formats. Korzystając z programu TFS 2018 Update 2, można nadal łączyć kontrolery XAML i uruchamiać kompilacje XAML.You may continue to connect your XAML controllers and run XAML builds with TFS 2018 Update 2. Więcej informacjiMore info

Funkcje usunięte z programu TFS 2018 RTWFeatures Removed in TFS 2018 RTW


Szczegóły: nowości w tej wersjiDetails: What's New in this Release

Śledzenie elementów roboczych Work Item Tracking

Kreator tworzenia projektu w Internecie Project Creation Wizard on the web

Udoskonaliliśmy środowisko tworzenia nowego projektu zespołowego z poziomu dostępu do Internetu.We have improved the experience for creating a Team Project from web access. Teraz ma ono większość funkcji dostępnych podczas tworzenia projektu zespołowego w kliencie programu Visual Studio.It now includes most of the features available when you create a Team Project in the Visual Studio client. Zaletą używania interfejsu internetowego jest to, że nie trzeba mieć pasującej wersji programu Visual Studio.The benefit of using the web interface is that you don't need a matching Visual Studio version. Różnica w przypadku korzystania z programu Visual Studio lub wersji internetowej polega na tym, że wersja internetowa nie aprowizuje raportów w usługach SSRS.The difference of using Visual Studio or the web version is that the web version doesn’t provision your reports in SSRS. Jeśli użyto wersji internetowej procesu tworzenia projektu zespołowego, można uruchomić polecenie tfsconfig w warstwie aplikacji w celu aprowizowania lub aktualizowania raportów usług SSRS.If you used the web version of the Team Project creation, you can run the tfsconfig command on the Application Tier to provision or update the SSRS reports. Zobacz szczegóły w części dotyczącej dodawania raportów projektu.See details in add project reports.

Menedżer szablonów procesu w InternecieProcess Template Manager on the web

Serwer TFS 2018 umożliwia przekazywanie szablonów procesu za pośrednictwem dostępu do Internetu.With TFS 2018, you can use web access to upload your process templates. Interfejs internetowy to znacznie prostsze środowisko pracy, ponieważ nie trzeba instalować odpowiedniej wersji programu Visual Studio w celu przeprowadzania interakcji z szablonami procesu.The web interface is a much easier experience because you don't have to install the correct version of Visual Studio to interact with your process templates. W programie Visual Studio 2017 Update 4 i jego starszych wersjach będzie nadal wyświetlane okno dialogowe Menedżer szablonów procesu, mimo że zalecamy korzystanie z interfejsu internetowego.Visual Studio 2017 Update 4 and earlier will still show the Process Template Manager dialog, although we recommend using the web interface. Program Visual Studio 2017 Update 5 i nowsze wersje będą automatycznie przekierowywać Cię do Internetu.Visual Studio 2017 Update 5 and later will redirect you to the web automatically.

Dostosowywanie nagłówka formularza elementu roboczego Customize the work item form header

Teraz można dostosować obszar nagłówka formularza elementu roboczego przez zastąpienie istniejących kontrolek lub ukrycie kontrolek, które nie mają zastosowania w danym procesie.You can now customize the work item form header area by replacing the existing controls, or hiding controls, that are not relevant to your process. Umożliwi to zastąpienie ścieżki obszaru niestandardowym polem zespołu, ukrycie iteracji w przypadku zespołów korzystających przede wszystkim z tablic Kanban oraz zastąpienie przyczyny niestandardowym polem.This will enable replacing Area path with a custom Team field, hiding Iteration if your teams are more Kanban focused, and replacing Reason with a custom field. Pola stanu nie można ukryć ani zastąpić.The State field cannot be hidden or replaced.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację dotyczącą elementów układu internetowego i elementów kontrolek.See the documentation for WebLayout and Control elements for more information.

Formularz mobilnego elementu roboczego Mobile work item form

Mamy kompleksowe środowisko, które obejmuje zoptymalizowany wygląd i działanie dla elementów roboczych (rysunek 1).We have a full end-to-end experience that includes an optimized look and feel for work items (Figure 1). Ułatwia ono interakcję z elementami, które są przypisane do Ciebie, i które śledzisz, odwiedzasz lub edytujesz ostatnio ze swojego telefonu.It provides an easy way to interact with items that are assigned to you, that you’re following, or that you have visited, or edited recently, from your phone.

Mobile work item query
(Rysunek 1) Zapytanie dotyczące mobilnego elementu roboczego(Figure 1) Mobile work item query

Oprócz atrakcyjnego wyglądu to środowisko obsługuje zoptymalizowane kontrolki dla wszystkich typów pól (Rysunek 2).Along with the good looks, this experience supports optimized controls for all field types (Figure 2).

Mobile work item form
(Rysunek 2) Formularz mobilnego elementu roboczego(Figure 2) Mobile work item form

Dzięki nowej funkcji nawigacji w ramach urządzeń przenośnych (Rysunek 3) użytkownicy mogą nawiązywać połączenie z innymi częściami serwera TFS gotowymi do pracy w środowisku mobilnym i wracać do pełnej witryny pulpitu, gdy zajdzie potrzeba interakcji z innymi centrami.With the new mobile navigation (Figure 3), users can reach any other mobile-ready parts of TFS and get back to the full desktop site in case they need to interact with other hubs.

Mobile navigation
(Rysunek 3) Nawigacja między elementami mobilnymi(Figure 3) Mobile navigation

Filtrowanie list prac, tablic Kanban, przebiegów i zapytańFiltering on backlogs, Kanban boards, sprints, and queries

Wszystkie nasze środowiska siatki śledzenia elementów roboczych (zapytań, list prac, tablic Kanban, list prac dotyczących przebiegów i zarządzania przypadkami testowymi) korzystają teraz z naszego wspólnego, spójnego składnika filtrowania (Rysunek 4).All of our work item tracking grid experiences (queries, backlogs, Kanban boards, sprints backlogs, and test case management) now make use of our common, consistent filtering component (Figure 4). Poza stosowaniem filtrów słów kluczowych w wyświetlanych kolumnach i wybieraniem tagów można również filtrować według typów elementów roboczych, stanów i wartości Przypisane do, aby szybko uzyskać dostęp do szukanych elementów roboczych.Beyond applying a keyword filter across displayed columns and selecting tags, you can also filter on work item types, states, and assigned to, in order to quickly get to the work items you are looking for.

Filtering on query
(Rysunek 4) Filtrowanie zapytań(Figure 4) Filtering on queries

Rozwijanie w celu pokazania pustych pól na karcie KanbanExpand to show empty fields on a Kanban card

Obecnie masz opcję dodania kolejnych pól do karty, a następnie ukrycia pustych pól (Rysunek 5) w ramach ustawień tablicy, aby usunąć niepotrzebny nieporządek z tablicy.Today, you have the option to add additional fields to a card and then hide empty fields (Figure 5) in board settings to remove unnecessary clutter from the board. Ta funkcja miała następującą wadę: po ukryciu pustego pola jedynym sposobem zaktualizowania pola było otwarcie formularza elementu roboczego.The drawback to this feature was that once an empty field was hidden, the only way to update the field was to open the work item form. Dzięki nowo udostępnionej opcji rozwijania na kartach Kanban możesz teraz korzystać z możliwości ukrywania pustych pól w tablicy, ale mieć opcję aktualizowania wybranego pola na karcie za pomocą pojedynczego kliknięcia.With the newly available expand option on Kanban cards, you can now benefit from hiding empty fields across the board, but still have single click access to update a particular field on a card. Po prostu umieść kursor nad kartą i wyszukaj skierowany w dół cudzysłów ostrokątny u dołu karty, aby zaktualizować ukryte pole.Simply hover over the card and look for the down chevron at the bottom of the card to update the hidden field.

Hidden field
(Rysunek 5) Ukryte pole na karcie Kanban(Figure 5) Hidden field on Kanban card

Kliknij skierowany w dół cudzysłów ostrokątny u dołu karty, aby zaktualizować pole (Rysunek 6).Click the down chevron at the bottom of the card to update the field (Figure 6).

Update hidden field
(Rysunek 6) Aktualizacja ukrytego pola na karcie Kanban(Figure 6) Update hidden field on Kanban card

Rozszerzenia — blokowanie zapisywania elementu roboczegoExtensions block work item save

Niestandardowe kontrolki, grupy i strony formularza elementu roboczego umożliwiają teraz blokowanie zapisywania elementu roboczego w celi zweryfikowania danych i upewnienia się, że użytkownik wypełni wszystkie wymagane pola informacji przed zapisaniem formularza elementu roboczego.Work item form custom controls, groups, and pages can now block work item save to validate data and ensure the user fills out any required information before saving the work item form.

Wbudowane dodawanie funkcji do planów dostarczaniaInline add on Delivery Plans

Pomysły na funkcje mogą pojawić się w każdej chwili, dlatego ułatwiliśmy dodawanie nowych funkcji bezpośrednio do planów dostarczania (Rysunek 7).New feature ideas can arrive at any moment, so we’ve made it easier to add new features directly to your Delivery Plans (Figure 7). Wystarczy kliknąć przycisk Nowy element wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika w odpowiednim miejscu, wprowadzić nazwę i nacisnąć klawisz Enter.Simply click the New item button available on hover, enter a name, and hit enter. Zostanie utworzona nowa funkcja z oczekiwaną ścieżką obszaru i ścieżką iteracji.A new feature will be created with the area path and iteration path you’d expect.

Inline add on delivery plans
(Rysunek 7) Śródwierszowe dodawanie funkcji do planów dostarczania(Figure 7) Inline add on delivery plans

Kontrola wersji Version Control

Rozwidlenia Forks

Na serwerze TFS 2018 dodano obsługę rozwidleń usługi Git (Rysunek 8).TFS 2018 adds support for Git forks (Figure 8). Rozwidlenie to kopia repozytorium po stronie serwera.A fork is a server-side copy of a repository. Dzięki rozwidleniom umożliwisz dużej grupie użytkowników współtworzenie zawartości repozytorium bez udzielania im bezpośredniego dostępu do zatwierdzania.Using forks, you can allow a broad range of people to contribute to your repository without giving them direct commit access. W zamian mogą oni zatwierdzać pracę we własnym rozwidleniu repozytorium.Instead, they commit their work to their own fork of the repository. Dzięki temu możesz przejrzeć ich zmiany w żądaniu ściągnięcia przed zaakceptowaniem tych zmian w repozytorium centralnym.This gives you the opportunity to review their changes in a pull request before accepting those changes into the central repository.

Git forks
(Rysunek 8) Rozwidlenia w usłudze Git(Figure 8) Git forks

System plików GVFS GVFS

System plików Git Virtual File System (GVFS) jest już obsługiwany.Git Virtual File System (GVFS) is now supported. System plików GVFS umożliwia repozytoriom Git skalowanie do milionów plików dzięki wirtualizacji i optymalizacji działania usługi Git.GVFS allows Git repositories to scale to millions of files by virtualizing and optimizing how Git operates on the filesystem.

Tworzenie folderu w repozytorium przez InternetCreate a folder in a repository using web

W repozytoriach Git i Kontroli wersji serwera Team Foundation można teraz tworzyć foldery w sieci Web (Rysunek 9).You can now create folders via the web in your Git and TFVC repositories (Figure 9). Funkcja ta zastępuje rozszerzenie zarządzania folderami, które zostanie poddane procesowi wycofywania.This replaces the Folder Management extension, which will now undergo the process of deprecation.

Aby utworzyć folder, kliknij pozycję Nowy > Folder na pasku poleceń lub w menu kontekstowym:To create a folder, click New > Folder in either the command bar or context menu:

New folder option
(Rysunek 9) Opcja Nowy folder(Figure 9) New folder option

W przypadku repozytorium TFVC musisz podać nazwę folderu i zaewidencjonować ją.For TFVC, you’ll specify a folder name and then check it in. Puste foldery Git nie są dozwolone, dlatego musisz dodatkowo podać nazwę pliku, zmodyfikować go (opcjonalnie), a następnie zatwierdzić.For Git, because empty folders aren’t permitted, you’ll also have to specify a file name, optionally edit the file, then commit it.

Ponadto rozszerzono obsługę tworzenia podfolderów w oknie dialogowym usługi Git Nowy plik (Rysunek 10), które umożliwia teraz używanie ukośników.Additionally, for Git, The New file dialog (Figure 10) has been enhanced to accept slashes to create subfolders.

New file dialog
(Rysunek 10) Okno dialogowe Nowy plik(Figure 10) New file dialog

Minimapa plikuFile minimap

Podczas przeglądania lub edytowania pliku można teraz wyświetlić minimapę pliku, aby szybko przejrzeć jego kod (Rysunek 11).You can now view a minimap of a file as you view or edit to give you a quick overview of the code (Figure 11). Aby włączyć minimapę, otwórz paletę poleceń (naciskając klawisz F1 lub klikając prawym przyciskiem myszy) i wybierz pozycję Toggle Minimap (Przełącz minimapę).To turn on the minimap, open the Command Palette (F1 or right-click) and select Toggle Minimap.

File minimap
(Rysunek 11) Minimapa pliku(Figure 11) File minimap

Dopasowywanie nawiasówBracket matching

Podczas przeglądania lub edytowania pliku po lewej stronie są teraz wyświetlane wskazówki, które ułatwiają dopasowywanie nawiasów (Rysunek 12).When editing or viewing a file, there are now guidelines on the left side to make it easy to match your brackets (Figure 12).

Bracket matching
(Rysunek 12) Dopasowywanie nawiasów(Figure 12) Bracket matching

Przełączanie wyświetlania białych znakówToggle white space

Podczas przeglądania lub edytowania pliku można teraz włączać i wyłączać wyświetlanie białych znaków.You can now toggle white space on and off when viewing or editing a file. Wciąż pracujemy nad funkcją umożliwiającą przełączanie wyświetlania białych znaków podczas porównywania.We are still developing a feature that will allow you to toggle white space when diff’ing. Aby wyświetlić białe znaki (Rysunek 13), otwórz paletę poleceń (naciskając klawisz F1 lub klikając prawym przyciskiem myszy) i wybierz pozycję Przełącz wyświetlanie białych znaków, która umożliwia odróżnienie spacji od znaków tabulacji.To view white space (Figure 13), open the Command Palette (F1 or right-click) and select Toggle White Space, which allows you to differentiate between spaces and tabs.

Toggle white space
(Rysunek 13) Przełączanie wyświetlania białych znaków(Figure 13) Toggle white space

Ustawianie wyłączania edytowania repozytoriów Kontroli wersji serwera Team Foundation w InternecieSetting to turn off web editing for TFVC repos

Zespoły, które często używają Kontroli wersji serwera Team Foundation, zapewniają dobrą jakość kodu dzięki korzystaniu z zasad zaewidencjonowania w programie Visual Studio.Teams that use TFVC often use check-in policies in Visual Studio to ensure code quality. Jednak ponieważ zasady zaewidencjonowania są wymuszane na kliencie, kod edytowany w Internecie nie podlega tym samym zasadom.However, because check-in policies are enforced on the client, code that is edited on the web isn’t subjected to the same policies.

Kilka osób poprosiło o opis sposobu wyłączania edytowania w Internecie w celu zabezpieczenia przed zmianami pomijającymi zasady zaewidencjonowania.Several people have asked for a way to disable web-editing to protect against changes that bypass check-in policies. Udostępniliśmy metodę wyłączania edytowania (dodawania, usuwania, zmieniania nazw i edytowania) w Internecie dla Kontroli wersji serwera Team Foundation na podstawie projektu/repozytorium.We’ve enabled a way for you to turn off web-editing (adding, deleting, renaming, and editing) for TFVC on a project/repository basis.

Aby uniemożliwić edytowanie w Internecie, ze strony Pliki przejdź do obszaru Ustawienia, a następnie Kontrola wersji (Rysunek 14).To disallow web-editing from the Files page, go to Settings then Version Control (Figure 14). Kliknij repozytorium Kontroli wersji serwera Team Foundation w drzewie, przejdź do obszaru bazowego Opcje i usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz edytowanie w Internecie dla tego repozytorium Kontroli wersji serwera Team Foundation.Click on the TFVC repo in the tree, navigate to the Options pivot, and uncheck Enable web-editing for this TFVC repository. Domyślnie edytowanie w Internecie jest włączone.By default, web-editing is enabled.

Uwaga

Nie ma to wpływu na edytowanie pliku README ze strony Przegląd projektu.Editing the README from the Project Overview page is unaffected.

Turn off web editing
(Rysunek 14) Wyłączanie edytowania w Internecie(Figure 14) Turn off web editing

Jeśli spróbujesz edytować projekt w sieci Web przy wyłączonej opcji edytowania w Internecie, pojawi się powiadomienie informujące o tym, że edytowanie tego typu jest niedozwolone (Rysunek 15).If you attempt a web-edit in a project with web-editing disabled, you will be notified that web-editing is not allowed (Figure 15).

Web editing not allowed dialog
(Rysunek 15) Okno dialogowe z informacją o tym, że edytowanie w Internecie jest niedozwolone(Figure 15) Web editing not allowed dialog

Porada

Tę funkcję opracowano na podstawie powiązanej sugestii.This has been developed based on a related suggestion.

Identyfikowanie starych gałęziIdentify stale branches

Utrzymywanie repozytorium w porządku przez usuwanie niepotrzebnych gałęzi umożliwia zespołom wyszukiwanie istotnych gałęzi i ustawianie ulubionych elementów na odpowiednim poziomie szczegółowości.Keeping your repository clean by deleting branches you no longer need enables teams to find branches they care about and set favorites at the right granularity. Jednak jeśli Twoje repozytorium zawiera wiele gałęzi, zidentyfikowanie nieaktywnych gałęzi do usunięcia może okazać się trudne.However, if you have lots of branches in your repo, it can be hard to figure out which are inactive and can be deleted. Ułatwiliśmy identyfikowanie „starych” gałęzi (gałęzi wskazujących na zatwierdzenia starsze niż 3 miesiące).We’ve now made it easier to identify “stale” branches (branches that point to commits older than 3 months). Aby wyświetlić stare gałęzie, przejdź do obszaru bazowego Nieodświeżone na stronie Gałęzie (Rysunek 16).To see your stale branches, go to the Stale pivot on the Branches page (Figure 16).

Stale branches
(Rysunek 16) Nieodświeżone gałęzie(Figure 16) Stale branches

Wyszukiwanie usuniętej gałęzi i jej ponowne tworzenieSearch for a deleted branch and re-create it

Jeśli gałąź zostanie przypadkowo usunięta z serwera, stwierdzenie, co się z nią stało, może okazać się trudne.When a branch is accidentally deleted from the server, it can be difficult to figure out what happened to it. Teraz możesz wyszukać usuniętą gałąź, sprawdzić, kto ją usunął, i w razie potrzeby ponownie ją utworzyć.Now you can search for a deleted branch, see who deleted it and when, and re-create it if you wish.

Aby wyszukać usuniętą gałąź, wprowadź pełną nazwę gałęzi w polu wyszukiwania gałęzi.To search for a deleted branch, enter the full branch name into the branch search box. Zostaną zwrócone wszystkie istniejące gałęzie pasujące do tego tekstu.It will return any existing branches that match that text. Zobaczysz również opcję wyszukiwania dokładnego dopasowania na liście usuniętych gałęzi.You will also see an option to search for an exact match in the list of deleted branches. Kliknij link, aby wyszukać usunięte gałęzie (Rysunek 17).Click the link to search deleted branches (Figure 17).

Search for deleted branches
(Rysunek 17) Wyszukiwanie usuniętych gałęzi(Figure 17) Search for deleted branches

W przypadku znalezienia dopasowania zobaczysz informację o osobie, która usunęła gałąź, i czasie usunięcia.If a match is found, you will see who deleted it and when. Można będzie również przywrócić gałąź (Rysunek 18).You can also restore the branch (Figure 18).

Restore deleted branches
(Rysunek 18) Przywracanie usuniętych gałęzi(Figure 18) Restore deleted branches

Przywrócenie gałęzi spowoduje jej ponowne utworzenie w obrębie zatwierdzenia, na które ostatnio wskazywała.Restoring the branch will re-create it at the commit to which is last pointed. Nie spowoduje jednak przywrócenia zasad i uprawnień.However, it will not restore policies and permissions.

Wyszukiwanie zatwierdzań w gałęziach rozpoczynających się prefiksemSearch for a commit in branches starting with a prefix

Jeśli masz strukturę gałęzi w formacie hierarchicznym, gdzie wszystkie gałęzie mają prefiks tekstowy, ta funkcja może pomóc Ci w wyszukaniu zatwierdzenia we wszystkich gałęziach rozpoczynających się od tego prefiksu tekstowego.If you have branch structure in a hierarchical format where all branches are prefixed with a text, then this feature will help you to find a commit in all the branches starting with that prefix text. Jeśli na przykład chcesz zobaczyć, czy zatwierdzenie znajduje się we wszystkich gałęziach z prefiksem „dev”, po prostu wpisz w polu wyszukiwania tekst „dev” i wybierz pozycję Wyszukaj w gałęziach rozpoczynających się od „dev” (Rysunek 19).For example, if you want to see whether a commit made its way to all branches that are prefixed with "dev" then simply type "dev" in the search box and select Search in branches starting with "dev" (Figure 19).

Search for a commit
(Rysunek 19) Wyszukiwanie zatwierdzenia(Figure 19) Search for a commit

Bardziej rozbudowane objaśnienia żądania ściągnięcia na stronie szczegółów zatwierdzeniaRicher pull request callout on commit details page

Objaśnienie żądania ściągnięcia na stronie szczegółów zatwierdzenia zawiera istotniejsze informacje ułatwiające skuteczniejsze diagnozowanie (Rysunek 20).The pull request callout on the commit details page shows more relevant information to help you diagnose better (Figure 20). Teraz w objaśnieniu wyświetlane jest również pierwsze żądanie ściągnięcia, które wprowadziło zatwierdzenie do dowolnej gałęzi i żądanie ściągnięcia skojarzone z gałęzią domyślną.Now we also show the first pull request that introduced the commit to any branch and the pull request associated with the default branch in the callout.

Pull request callout
(Rysunek 20) Objaśnienie do żądania ściągnięcia(Figure 20) Pull request callout

Filtrowanie widoku drzewa w kodzieFilter tree view in Code

Teraz w celu przejścia do plików nie musisz przewijać wszystkich plików, które mogły zostać zmodyfikowane przez zatwierdzenie.Now you don’t need to scroll through all the files that a commit may have modified to just get to your files. Widok drzewa na stronie szczegółów zatwierdzenia, żądań ściągnięcia, szczegółów zestawu na półce i szczegółów grupy zmian obsługuje teraz filtrowanie plików i folderów.The tree view on commit details, pull requests, shelveset details, and changeset details page now supports file and folder filtering. Jest to inteligentny filtr, który pokazuje podrzędne pliki folderu w przypadku filtrowania według nazwy folderu oraz zwinięty widok drzewa pliku w celu wyświetlenia hierarchii plików w przypadku filtrowania według nazwy pliku.This is a smart filter that shows child files of a folder when you filter by folder name and shows a collapsed tree view of a file to display the file hierarchy when you filter by file name.

Wyszukaj filtr plików lub folderów w drzewie zatwierdzeń (Rysunek 21) i (Rysunek 22):Find a file or folder filter on commit tree (Figure 21) and (Figure 22):

Find a file or folder
(Rysunek 21) Wyszukiwanie pliku lub folderu(Figure 21) Find a file or folder
Filtered view
(Rysunek 22) Filtrowany widok drzewa zatwierdzeń(Figure 22) Filtered view on commit tree

Strona aktualizacji gałęzi nosi teraz nazwę WypchnięciaBranch updates page is now Pushes

Strona Aktualizacje gałęzi ma ogromną wartość.The Branch Updates page has tremendous value. Jest ona jednak ukryta jako obszar bazowy w centrum Historia.However, it was hidden as a pivot under the History hub. Teraz strona aktualizacji gałęzi będzie widoczna jako centrum o nazwie Wypchnięcia (Rysunek 23) w obszarze Kod, wraz z obszarami Zatwierdzenia, Gałęzie, Tagi i Żądania ściągnięcia.Now the branch updates page will be visible as a hub called Pushes (Figure 23) under Code, alongside Commits, Branches, Tags, and Pull Requests. Nowy adres URL strony wypchnięć: \<tfsserverurl\>/\<projectname\>/_git/\<reponame\>/pushes.The new URL for the pushes page is: \<tfsserverurl\>/\<projectname\>/_git/\<reponame\>/pushes. Stare adresy URL będą nadal działać.The old URLs will continue to function.

Pushes page
(Rysunek 23) Strona wypchnięć(Figure 23) Pushes page

Równocześnie nazwa centrum Historia została zmieniona na Zatwierdzenia (Rysunek 24), ponieważ centrum przedstawia tylko zatwierdzenia.At the same time, the History hub is now renamed to Commits (Figure 24) since the hub only shows commits. Otrzymaliśmy opinie wskazujące, że rozwiązywanie problemów związanych z zatwierdzeniami sprawiało użytkownikom trudność, ponieważ szczegółowy czas był pokazywany w widoku listy zatwierdzeń tylko po najechaniu kursorem.We received feedback that people were finding it difficult to troubleshoot commit related issues because the commit list view only showed detailed time on-hover. Teraz w widoku listy zatwierdzeń będzie wyświetlana data i godzina wystąpienia w formacie dd/mm/rr gg:mm.Now the commit list view across your instance will show date and time in dd/mm/yy hh:mm format. Nowy adres URL strony zatwierdzeń: \<tfsserverurl\>/\<projectname\>/_git/\<reponame\>/commits.The new URL for commits page is: \<tfsserverurl\>/\<projectname\>/_git/\<reponame\>/commits. Stare adresy URL będą nadal działać.The old URLs will continue to function.

Commits page
(Rysunek 24) Strona zatwierdzeń(Figure 24) Commits page

Zachowywanie nazwy pliku przy przechodzeniu od plików do zatwierdzeńRetain filename when moving from Files to Commits

Wysłuchaliśmy opinii użytkowników, którzy informowali o tym, że podczas filtrowania katalogu w celu wyszukania określonego pliku w obszarze bazowym Pliki centrum Kod i późniejszym przejściu do obszaru bazowego Historia nazwa pliku nie była utrzymywana, jeśli zatwierdzenie spowodowało zmianę ponad 1000 plików.We heard feedback from people that when they filter the directory to a particular file in the Files pivot of the Code hub and later flip to the History pivot, the filename isn’t persisted if the commit changed more than 1,000 files. W wyniku użytkownicy musieli ładować więcej plików i filtrować zawartość w celu znalezienia plików, co wpływało na produktywność pracy.This resulted in people needing to load more files and filter content to find the file, which was impacting productivity. Deweloperzy zazwyczaj pracują w tym samym katalogu i chcą zachować używane katalogi w celu śledzenia zmian.Developers normally work in the same directory and want to persist to the directories they work in as they trace changes. Teraz utrzymujemy nazwę pliku podczas przenoszenia między obszarami bazowymi centrum kodu niezależnie od liczby plików zmienianych w ramach zatwierdzenia.Now, we persist the filename as you move between Code hub pivots regardless of the number of files changed in a commit. Oznacza to, że nie musisz klikać opcji Załaduj więcej, aby odnaleźć wybrany plik.This means that you do not have to click on Load More to find the file you want.

Wyświetlanie tagów usługi Git View Git tags

Wszystkie tagi w repozytorium można wyświetlić na stronie Tagi (Rysunek 25).You can view all the tags in your repository on the Tags page (Figure 25). Jeśli zarządzasz wszystkimi tagami jako wydaniami, użytkownik może odwiedzić stronę tagów i uzyskać ogólny widok wszystkich wydań produktu.If you manage all your tags as releases, then a user can visit the tags page to get a bird’s-eye view of all the product releases.

View Git tags
(Rysunek 25) Wyświetlanie tagów usługi Git(Figure 25) View Git tags

Można łatwo odróżnić tagi lekkie od tagów z adnotacjami.You can easily differentiate between a lightweight and an annotated tag. W tagach z adnotacjami oprócz skojarzonego zatwierdzenia przedstawiona jest osoba oznaczająca tagiem oraz data utworzenia, a tagi lekkie zawierają tylko informacje o zatwierdzeniu.Annotated tags show the tagger and the creation date alongside the associated commit, while lightweight tags only show the commit information.

Usuwanie tagów GitDelete Git tags

Czasami chcesz usunąć tag z repozytorium zdalnego.There can be times when you want to delete a tag from your remote repo. Przyczyną może być błąd pisowni w nazwie tagu lub oznaczenie tagiem niewłaściwego zatwierdzenia.It could be due to a typo in the tag name, or you might have tagged the wrong commit. Tagi można łatwo usuwać z interfejsu użytkownika w sieci Web, klikając menu kontekstowe tagu na stronie Tagi i wybierając polecenie Usuń tag (Rysunek 26).You can easily delete tags from the web UI by clicking the context menu of a tag on the Tags page and selecting Delete tag (Figure 26).

Ostrzeżenie

Usuwanie tagów z repozytoriów zdalnych powinno być przeprowadzone z rozwagą.Deleting tags on remote repos should be exercised with caution.

Delete git tags
(Rysunek 26) Usuwanie tagów usługi Git(Figure 26) Delete Git tags

Filtrowanie tagów usługi GitFiltering Git tags

W starych repozytoriach liczba tagów może zwiększyć się znacznie wraz z upływem czasu; niektóre repozytoria mogą również zawierać tagi utworzone w hierarchiach, co może utrudnić wyszukiwanie tagów.For old repositories, the number of tags can grow significantly with time; there can also be repositories that have tags created in hierarchies, which can make finding tags difficult.

Jeśli na stronie Tagi nie można znaleźć szukanego tagu, można po prostu wyszukać nazwę tagu przy użyciu filtru w górnej części strony Tagi (Rysunek 27).If you are unable to find the tag that you were looking for on the Tags page, then you can simply search for the tag name using the filter on top of the Tags page (Figure 27).

Filter Git tags
(Rysunek 27) Filtrowanie tagów usługi Git(Figure 27) Filter Git tags

Zabezpieczenia tagów usługi GitGit tags security

Teraz można udzielać użytkownikom repozytorium szczegółowych uprawnień, które umożliwią zarządzanie tagami.Now you can grant granular permissions to users of the repo to manage tags. Użytkownikom można przyznać uprawnienia do usuwania tagów lub zarządzania nimi w tym interfejsie (Rysunek 28).You can give users the permission to delete tags or manage tags from this interface (Figure 28).

Git tag security
(Rysunek 28) Zabezpieczenia tagów usługi Git(Figure 28) Git tag security

Przeczytaj więcej na temat tagów usługi Git w blogu dotyczącym metodyki Microsoft DevOps.Read more about Git tags at the Microsoft DevOps blog.

Automatyczne kończenie elementów roboczych podczas kończenia żądań ściągnięcia Automatically complete work items when completing pull requests

Jeśli połączysz elementy robocze z żądaniami ściągnięcia, utrzymywanie aktualnych danych stanie się o wiele prostsze.If you’re linking work items to your PRs, keeping everything up to date just got simpler. Obecnie po ukończeniu żądania ściągnięcia dostępna będzie opcja automatycznego ukończenia połączonych elementów roboczych po pomyślnym scaleniu żądania ściągnięcia (Rysunek 29).Now, when you complete a PR, you’ll have the option to automatically complete the linked work items after the PR has been merged successfully (Figure 29). Jeśli używasz zasad i ustawisz automatyczne kończenie żądań ściągnięcia, zobaczysz tę samą opcję.If you’re using policies and set PRs to auto-complete, you’ll see the same option. Nie będzie trzeba już pamiętać o ponownym przechodzeniu do elementów roboczych w celu zaktualizowania ich stanu po ukończeniu żądania ściągnięcia.No more remembering to revisit work items to update the state once the PR has completed. Ta czynność zostanie wykonana automatycznie.This will be done for you automatically.

Complete linked work items
(Rysunek 29) Kończenie połączonych elementów roboczych(Figure 29) Complete linked work items

Resetowanie głosów w przypadku wypychania/nowej iteracjiReset votes on push/new iteration

Zespoły, które wolą bardziej rygorystyczne przepływy pracy zatwierdzania w żądaniu ściągnięcia, mogą teraz wyrazić zgodę na resetowanie głosów w przypadku wypychania nowych zmian (Rysunek 30).Teams opting for a more strict approval workflow in PRs can now opt-in to reset votes when new changes are pushed (Figure 30). Nowe ustawienie jest opcją zasad Wymagaj minimalnej liczby recenzentów.The new setting is an option under the policy to Require a minimum number of reviewers.

Reset votes setting
(Rysunek 30) Resetowanie ustawienia głosów(Figure 30) Reset votes setting

Ustawienie tej opcji spowoduje, że wszystkie głosy wszystkich recenzentów będą resetowane zawsze po zaktualizowaniu źródłowej gałęzi żądania ściągnięcia.When set, this option will cause all votes from all reviewers to be reset any time the source branch of the PR is updated. Po włączeniu tej opcji wpis zostanie zarejestrowany na osi czasu żądania ściągnięcia za każdym razem, gdy głosy zostaną zresetowane (Rysunek 31).The PR timeline will record an entry any time the votes are reset as a result of this option (Figure 31).

Reset votes in timeline
(Rysunek 31) Resetowanie głosów na osi czasu(Figure 31) Reset votes in timeline

Filtrowanie drzewa żądań ściągnięcia według nazwy plikuFilter pull request tree by file name

Znalezienie określonego pliku w żądaniu ściągnięcia jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.Finding a specific file in a pull request is easier than ever. Nowe pole filtru w widoku Pliki umożliwia użytkownikom odfiltrowywanie listy plików w widoku drzewa (Rysunek 32).The new filter box in the Files view lets users filter down the list of files in the tree view (Figure 32).

Find file or folder in pull request
(Rysunek 32) Wyszukiwanie pliku lub folderu w żądaniu ściągnięcia(Figure 32) Find file or folder in pull request

Filtr dopasowuje wartość do dowolnej części ścieżki plików w żądaniu ściągnięcia, dlatego możesz wyszukiwać według nazwy folderu, częściowych ścieżek, nazw plików lub rozszerzeń (Rysunek 33).The filter matches any part of the path of the files in the pull request, so you can search by folder names, partial paths, file names, or extensions (Figure 33).

Find results
(Rysunek 33) Wyszukiwanie wyników(Figure 33) Find results

Więcej opcji filtrowania komentarzy do żądania ściągnięciaMore pull request comments filtering options

Komentarze w przeglądzie żądania ściągnięcia i w widoku plików mają teraz te same opcje (Rysunek 34).Comments in both the pull request overview and the files view now have the same options (Figure 34). Możesz również odfiltrować dyskusje tak, aby wyświetlić tylko te, w których bierzesz udział.You can also filter to see only the discussions you participated in.

PR comment filtering
(Rysunek 34) Filtrowanie komentarzy do żądania ściągnięcia(Figure 34) PR comment filtering

Wyświetlanie różnic oryginału dla komentarzy dotyczących kodu w szczegółach żądania ściągnięciaView original diff for code comments in pull request details

Czasami trudno jest zrozumieć komentarz do żądania ściągnięcia po zmianie kodu, do którego ten komentarz się odwołuje (przypadki wielokrotnego wprowadzenia żądanych zmian) (Rysunek 35).Sometimes, it’s hard to make sense out of a PR comment after the code it’s referencing has changed (many times, when a requested change has been made) (Figure 35).

View original diff
(Rysunek 35) Wyświetlanie różnic oryginału(Figure 35) View original diff

Obecnie w takiej sytuacji zobaczysz wskaźnik z liczbą aktualizacji, który można kliknąć, aby sprawdzić, jak wyglądał kod w momencie utworzenia komentarza (Rysunek 36).When this happens, you’ll now see a badge with an update number that you can click to see what the code looked like at the time the comment was originally created (Figure 36).

Update badge
(Rysunek 36) Wskaźnik aktualizacji(Figure 36) Update badge

Zwijane komentarze do żądania ściągnięciaCollapsible pull request comments

Przegląd kodu to krytyczna część pracy z żądaniem ściągnięcia, więc dodaliśmy nowe funkcje, które ułatwiają recenzentom skoncentrowanie się na kodzie.Reviewing code is a critical part of the pull request experience, so we’ve added new features to make it easier for reviewers to focus on the code. Recenzenci kodu mogą łatwo ukrywać komentarze, aby nie przeszkadzały podczas przeglądania nowego kodu po raz pierwszy (Rysunek 37).Code reviewers can easily hide comments to get them out of the way when reviewing new code for the first time (Figure 37).

Hide comments
(Rysunek 37) Ukrywanie komentarzy(Figure 37) Hide comments

Ukrywanie komentarzy (Rysunek 38) polega na schowaniu ich w widoku drzewa i zwinięciu wątków komentarzy w widoku plików:Hiding comments (Figure 38) hides them from the tree view and collapses the comment threads in the file view:

Collapsed comments
(Rysunek 38) Zwinięte komentarze(Figure 38) Collapsed comments

Jeśli komentarze zostały zwinięte, można je łatwo rozszerzyć, klikając ikonę na marginesie, a następnie ponownie zwinąć kolejnym kliknięciem.When comments are collapsed, they can be expanded easily by clicking the icon in the margin, and then collapsed again with another click. Etykietki narzędzi (Rysunek 39) ułatwiają podejrzenie komentarza bez wyświetlania całego wątku.Tooltips (Figure 39) make it easy to peek at a comment without seeing the entire thread.

Collapsed comment tooltip
(Rysunek 39) Etykietka narzędzia zwiniętego komentarza(Figure 39) Collapsed comment tooltip

Listy zadań w opisach żądania ściągnięcia i komentarzach do niegoTask lists in pull request descriptions and comments

W przypadku przygotowywania żądania ściągnięcia lub dodawania komentarzy masz czasami krótką listę rzeczy do śledzenia, ale potem kończy się na edytowaniu tekstu lub dodawaniu wielu komentarzy.When preparing a PR or commenting you sometimes have a short list of things that you want to track but then end up editing the text or adding multiple comments. Lekkie listy zadań to dobry sposób śledzenia postępu na liście zadań do wykonania jako twórca lub recenzent żądania ściągnięcia w opisie lub jednym, skonsolidowanym komentarzu.Lightweight task lists are a great way to track progress on a list of to-dos as either a PR creator or reviewer in the description or a single, consolidated comment. Kliknij pasek narzędzi języka znaczników Markdown, aby rozpocząć pracę lub zastosować formatowanie do zaznaczonego tekstu (Rysunek 40).Click on the Markdown toolbar to get started or apply the format to selected text (Figure 40).

Task list toolbar
(Rysunek 40) Pasek narzędzi listy zadań(Figure 40) Task list toolbar

Po dodaniu listy zadań (Rysunek 41) możesz po prostu zaznaczyć pola, aby oznaczyć elementy jako ukończone.Once you’ve added a task list (Figure 41), you can simply check the boxes to mark items as completed. Te informacje są wyrażane i przechowywane w komentarzu jako elementy [ ] i [x] w języku znaczników Markdown.These are expressed and stored within the comment as [ ] and [x] in Markdown. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Markdown guidance (Wskazówki dotyczące znaczników markdown).See Markdown guidance for more information.

Task list
(Rysunek 41) Lista zadań(Figure 41) Task list

Możliwość polubienia komentarzy w żądaniach ściągnięciaAbility to “Like” comments in pull requests

Pokaż zainteresowanie komentarzem do żądania ściągnięcia za pomocą pojedynczego kliknięcia przycisku polubienia (Rysunek 42).Show your support for a PR comment with a single click on the like button (Figure 42). Możesz wyświetlić listę wszystkich osób, które polubiły komentarz, ustawiając kursor na przycisku.You can see the list of all people that liked the comment by hovering over the button.

Like pull request comments
(Rysunek 42) Oznaczanie komentarza do żądania ściągnięcia jako polubionego(Figure 42) Like pull request comments

Udoskonalony przepływ pracy w przypadku zatwierdzania z sugestiamiImproved workflow when approving with suggestions

Użycie opcji automatycznego ukończenia (Rysunek 43) żądań ściągnięcia to świetny sposób poprawienia wydajności pracy, ale nie należy skracać żadnych aktywnych dyskusji z recenzentami kodu.Using the auto-complete option (Figure 43) with pull requests is a great way to improve your productivity, but it shouldn’t cut short any active discussions with code reviewers. W celu usprawnienia tych dyskusji głos Zatwierdź z sugestiami będzie teraz powodować wyświetlenie monitu, gdy żądanie ściągnięcia zostanie ustawione na automatyczne ukończenie.To better facilitate those discussions, the Approve with suggestions vote will now prompt when a pull request is set to complete automatically. Użytkownik będzie mieć opcję anulowania automatycznego ukończenia, tak aby można było zapoznać się z jego opinią, lub utrzymania ustawienia automatycznego ukończenia i zezwolenia na automatyczne ukończenie żądania ściągnięcia po spełnieniu warunków wszystkich zasad.The user will have the option to cancel the auto-complete so that their feedback can be read, or keep the auto-complete set and allow the pull request to be completed automatically when all policies are fulfilled.

Cancel auto-complete dialog
(Rysunek 43) Okno dialogowe anulowania automatycznego ukończenia(Figure 43) Cancel auto-complete dialog

Obsługa filtrowania ścieżek na potrzeby powiadomień usługi GitPath filtering support for Git notifications

Zamiast otrzymywać powiadomienia dla wszystkich folderów w repozytorium, można teraz wybrać opcję otrzymywania powiadomień, gdy członkowie zespołu tworzą żądania ściągnięcia lub wypychają kod tylko w istotnych dla Ciebie folderach.Instead of getting notifications for all folders in a repo, you can now choose to get notified when team members create pull requests or push code in only the folders that you care about. Podczas tworzenia niestandardowych subskrypcji powiadomień e-mail dla żądania ściągnięcia usługi Git lub wypchnięcia usługi Git zobaczysz nową opcję filtrowania tych powiadomień według ścieżki folderu (Rysunek 44).When creating custom Git push or Git pull requests email notification subscriptions, you will see a new option to filter these notifications by folder path (Figure 44).

Path filtering for notifications
(Rysunek 44) Filtrowanie ścieżek według powiadomień(Figure 44) Path filtering for notifications

Zaktualizowane szablony wiadomości e-mail na potrzeby przepływów pracy żądań ściągnięciaUpdated email templates for pull request workflows

Alerty e-mail dotyczące żądań ściągnięcia zostały odświeżone — są teraz bardziej czytelne i zwięzłe oraz umożliwiają przeprowadzenie akcji (Rysunek 45).Pull request email alerts have been refreshed to make them clear, concise, and actionable (Figure 45). Wiersz tematu będzie rozpoczynać się od tytułu żądania ściągnięcia, a informacje pomocnicze, takie jak nazwa i identyfikator repozytorium, zostaną przeniesione na koniec.The subject line will begin with the PR title and secondary information, like the repo name, and ID will be deferred to the end. Do tematu dodaliśmy nazwę autora, co ułatwi stosowanie reguł i filtrów w oparciu o informacje o osobie, która utworzyła żądanie ściągnięcia.The name of the author has been added to the subject to make it simpler to apply rules and filters based on the person that created the PR.

Treść alertów e-mail ma odświeżony szablon: najpierw przedstawiane jest podsumowanie przyczyn wysłania alertu, a następnie podawane są metadane o krytycznym znaczeniu (tytuł, nazwy gałęzi i opis) oraz główny przycisk wezwania do akcji.The body of the alert emails has a refreshed template that first summarizes why the alert was sent, followed by the critical metadata (title, branch names, and description), and a main call-to-action button. Dodatkowe szczegóły, takie jak recenzenci, pliki i zatwierdzenia, są uwzględniane w dalszej części wiadomości e-mail.Additional details like the reviewers, files, and commits are included further down the email.

Improved email template
(Rysunek 45) Udoskonalony szablon wiadomości e-mail(Figure 45) Improved email template

W przypadku większości alertów wezwanie do akcji (Rysunek 46) będzie dotyczyć wyświetlenia żądania ściągnięcia w Internecie.For most alerts, the call-to-action (Figure 46) will be to view the pull request in the web. Jeśli jednak otrzymasz powiadomienie związane z określonym komentarzem, wezwanie do akcji będzie łączyć się bezpośrednio z tym komentarzem, co ułatwi wyszukanie kodu i poprzedniej rozmowy dla danego kontekstu.However, when you’re notified about a specific comment, the call-to-action will link directly to that comment so you can easily find the code and prior conversation for context.

Email call-to-action
(Rysunek 46) Wezwanie do akcji w wiadomości e-mail(Figure 46) Email call-to-action

Zaktualizowane szablony wiadomości e-mail dla powiadomień wypychanychUpdated email templates for push notifications

Zaktualizowano powiadomienia wypychane, aby dopasować je do nowych szablonów wiadomości e-mail, które są teraz bardziej czytelne i zwięzłe oraz umożliwiają wykonanie akcji (Rysunek 47).Push notifications have been updated to match the new email templates that are optimized to be clear, concise, and actionable (Figure 47). Wiersz tematu pomaga wyraźnie odróżnić wypychane wiadomości e-mail oraz wskazać gałąź, repozytorium i autora. Ponadto zawiera on podsumowanie liczby zatwierdzeń zawartych w wypychaniu.The subject line helps you clearly distinguish push emails, identify the branch, repo, and author, and summarize the number of commits included in the push. Zmiany te ułatwiają również tworzenie reguł i filtrów, które pomagają zarządzać powiadomieniami e-mail.These changes also make it easier to create rules and filters to help manage these email notifications.

W treści wiadomości e-mail, spójnej z treścią innych wiadomości, podkreślono, kto i dlaczego wysłał tę wiadomość e-mail, oraz szczegółowo opisano, co się stało.The email body is consistent with other emails, emphasizing why the email was sent, who initiated the action, and exactly what happened. W przypadku alertów wypychanych dołączane są szczegółowe informacje o repozytorium, gałęzi, plikach i zatwierdzeniach, co pomaga poinformować adresatów o zakresie zmian.Specific to push alerts, the details about the repo, branch, files, and commits are all included to help inform the recipients about the scope of the changes. W przypadku alertów wypychanych główne wezwanie do działania to Wyświetl wypchnięcie. Powoduje ono otwarcie widoku wypchnięć dla wypchnięcia, które wygenerowało alert.The main call-to-action for push alerts is View Push, which will open the pushes view for the specific push that generated the alert.

Push template
(Rysunek 47) Szablon wypchnięcia(Figure 47) Push template

Wiki Wiki

Każdy projekt obsługuje obecnie własną witrynę typu Wiki (Rysunek 48).Each project now supports its own Wiki (Figure 48). Teraz możesz łatwo pisać strony, które pomogą członkom zespołu zrozumieć projekt, używać go i współtworzyć jego zawartość.Now you can conveniently write pages that help your team members understand, use, and contribute to your project.

Wiki page
(Rysunek 48) Strona Wiki żądania ściągnięcia(Figure 48) PR Wiki page

Oto niektóre kluczowe funkcje nowej witryny Wiki:Some of the key features of the new Wiki include:

 • Uproszczone środowisko edytowania korzystające ze składni języka znaczników markdown.Simplified editing experience using markdown syntax.
 • Nowa strona pozwala na określenie tytułu i dodanie zawartości.The new page allows you to specify a title and add content. (Rysunek 49)(Figure 49)
Title Wiki
(Rysunek 49) Tytuł strony Wiki żądania ściągnięcia(Figure 49) PR Title Wiki
 • Obsługa tagów HTML w języku znaczników markdown (Rysunek 50).Support for HTML tags in markdown (Figure 50).
Wiki HTML tags
(Rysunek 50) Znaczniki HTML strony żądania ściągnięcia(Figure 50) PR Wiki HTML tags
 • Wygodna zmiana rozmiaru obrazów w folderze kodu markdown (Rysunek 51).Conveniently resize images in the markdown folder (Figure 51).
Image resize
(Rysunek 51) Zmienianie rozmiaru obrazu żądania ściągnięcia(Figure 51) PR Image resize
 • Zaawansowane okienko zarządzania stronami, w którym można zmieniać kolejność i elementy nadrzędne stron, a także zarządzać stronami.Powerful page management pane that allows you to reorder, re-parent, and manage pages.
 • Możliwość filtrowania stron według tytułu w dużych witrynach typu Wiki (Rysunek 52).Ability to filter pages by title for large Wikis (Figure 52).
Wiki menu
(Rysunek 52) Menu strony Wiki żądania ściągnięcia(Figure 52) PR Wiki menu

Dowiedz się więcej na temat rozpoczynania pracy z witryną Wiki.Learn more about getting started with Wiki.

 • Jeśli coraz częściej używasz witryny Wiki, prawdopodobnie w pewnym momencie zapiszesz niezamierzone zmiany.As you use Wiki more, there is a chance you’ll save unintended changes. Teraz możesz przywrócić wersję strony typu Wiki, przechodząc do szczegółów zmian i klikając przycisk Przywróć (Rysunek 53).Now you can revert a revision to a Wiki page by going to the revision details and clicking on the Revert button (Figure 53).
Wiki revert button
(Rysunek 53) Przycisk Przywróć na stronie Wiki żądania ściągnięcia(Figure 53) PR Wiki revert button

podczas tworzenia stron Wiki zaobserwowaliśmy wzorzec, gdzie w spisie treści na stronie Wiki uwzględnione są nieistniejące linki (Rysunek 54).We observed a pattern during Wiki creation where a table of contents on a Wiki page included non-existent links (Figure 54). Użytkownicy będą klikali te linki, próbując utworzyć rzeczywistą stronę.Users would click on these links in an attempt to create an actual page. Poprzednio ten scenariusz był obsługiwany przez wyświetlenie ostrzeżenia o tym, że link został przerwany lub że strona nie istnieje.We previously handled this scenario by giving a warning suggesting that the link was broken, or that the page did not exist. Teraz obsługujemy ten scenariusz jako główny w przypadku witryny Wiki, umożliwiając Ci w zamian tworzenie stron.Now, we are handling this as a mainstream scenario for Wiki, by allowing you to create pages instead.

Create wiki page
(Rysunek 54) Tworzenie strony Wiki żądania ściągnięcia(Figure 54) PR Create Wiki page

Tworzenie linku do strony docelowej typu WikiWiki page deep linking

Witryna typu Wiki obsługuje teraz tworzenie linków do sekcji docelowych znajdujących się na jednej stronie lub na kilku stronach, co jest bardzo przydatne podczas tworzenia spisu treści.Wiki now supports deep linking sections within a page and across pages, which is really useful for creating a table of contents. Przy użyciu następującej składni można odwoływać się do nagłówka tej samej lub innej strony:You can reference a heading in the same page or another page by using the following syntax:

 • Ta sama strona:[text to display](#section-name)Same page: [text to display](#section-name)
 • Inna strona:[text to display](/page-name#section-name)Another page: [text to display](/page-name#section-name)

Zakończyliśmy obsługę rozszerzenia Wiki w witrynie Marketplace.The Wiki extension on the Marketplace is now deprecated. Jeśli jesteś istniejącym użytkownikiem rozszerzenia Wiki, możesz migrować strony do nowej witryny Wiki za pomocą tego narzędzia migracji.If you are an existing Wiki extension user, then you can migrate your Wiki pages to the new Wiki using this migration tool. Dowiedz się więcej na temat sposobu migrowania istniejących stron typu Wiki do nowej witryny Wiki.Learn more about how to migrate your existing Wiki pages to the new Wiki.

Zarządzanie pakietami Package Management

Aktualizacje środowiska zarządzania pakietamiPackage Management experience updates

Adresy URL pakietów współpracują teraz z nazwą i wersją pakietu, zamiast korzystać z identyfikatorów GUID.Package URLs now work with the package name and version, rather than using GUIDs. Ułatwia to ręczne tworzenie adresów URL pakietów (Rysunek 55).This makes it easier to hand-craft package URLs (Figure 55). Format: \<tfsserverurl\>/\<project|team\>/_packaging?feed=\<feed\>&package=\<package\>&version=\<version\>&protocolType=\<NuGet|Npm|Maven\>&_a=package.The format is: \<tfsserverurl\>/\<project|team\>/_packaging?feed=\<feed\>&package=\<package\>&version=\<version\>&protocolType=\<NuGet|Npm|Maven\>&_a=package.

Package URL
(Rysunek 55) Adres URL pakietu żądania ściągnięcia(Figure 55) PR Package URL

W odpowiedzi na tę sugestię w witrynie UserVoice można teraz ukrywać usunięte wersje pakietów (Rysunek 56) przed wszystkimi użytkownikami kanału informacyjnego (koniec z przekreślonymi pakietami).You can now hide deleted package versions (Figure 56) from all feed users (no more strikethrough packages!), in response to this UserVoice suggestion.

Hide deleted packages
(Rysunek 56) Ukrywanie usuniętych pakietów(Figure 56) Hide deleted packages

Każdą akcję, którą można było wykonać na stronie szczegółów, teraz można wybrać z menu kontekstowego na liście pakietów.Any action that you could perform on the package details page can now be performed from the context menu in the list of packages.

Lista pakietów zawiera nową kolumnę Ostatnie wypchnięcie (Rysunek 57), w której znajdują się daty w czytelnej postaci, dzięki czemu można łatwo wyszukiwać ostatnio zaktualizowane pakiety.The package list contains a new Last pushed column (Figure 57) with humanized dates so you can easily find recently-updated packages.

Last pushed column
(Rysunek 57) Kolumna Ostatnie wypchnięcie(Figure 57) Last pushed column

Pakiety Maven Maven packages

Rozpoczęliśmy obsługę hostowania artefaktów Maven na serwerze TFS 2018 (Rysunek 58).We’ve launched support for hosting Maven artifacts in TFS 2018 (Figure 58). Artefakty Maven umożliwiają deweloperom języka Java łatwe udostępnianie kodu i składników.Maven artifacts enable Java developers to easily share code and components. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem z wprowadzeniem, aby uzyskać informacje na temat sposobu udostępniania artefaktów Maven za pomocą funkcji zarządzania pakietami.Check out our getting started guide for how to share Maven artifacts using Package Management.

Maven packages
(Rysunek 58) Pakiety Maven(Figure 58) Maven packages

Nowe ujednolicone zadanie NuGetNew unified NuGet task

Połączyliśmy zadania NuGet Restore, NuGet Packager i NuGet Publisher w ramach jednego, ujednoliconego zadania kompilacji NuGet, aby lepiej dopasować je do biblioteki zadań kompilacji; nowe zadanie domyślnie używa rozwiązania NuGet 4.0.0.We’ve combined the NuGet Restore, NuGet Packager, and NuGet Publisher task into a unified NuGet build task to align better with the rest of the build task library; the new task uses NuGet 4.0.0 by default. W związku z tym wycofaliśmy z użytku stare zadania i zalecamy w wolnym czasie przejście do nowego zadania NuGet.Accordingly, we’ve deprecated the old tasks, and we recommend moving to the new NuGet task as you have time. Ta zmiana pokrywa się z falą udoskonaleń przedstawionych poniżej, do których będziesz uzyskiwać dostęp tylko za pośrednictwem połączonego zadania.This change coincides with a wave of improvements outlined below that you’ll only be able to access by using the combined task.

W ramach tej pracy wydaliśmy również nowe zadanie NuGet Tool Installer, które kontroluje dostępną wersję pakietu NuGet dostępną w ścieżce PATH i używaną przez nowe zadanie NuGet.As part of this work, we’ve also released a new NuGet Tool Installer task that controls the version of NuGet available on the PATH and used by the new NuGet task. Dlatego w celu użycia nowszej wersji pakietu NuGet wystarczy dodać zadanie NuGet Tool Installer na początku kompilacji (Rysunek 59).So, to use a newer version of NuGet, just add a NuGet Tool Installer task at the beginning of your build (Figure 59).

Nuget task
(Rysunek 59) Zadanie NuGet(Figure 59) NuGet task

Przeczytaj więcej na temat korzystania z najnowszego rozwiązania NuGet w swojej kompilacji na blogu Microsoft DevOps.Read more about using the latest NuGet in your build on Microsoft DevOps Blog.

Opcja zezwalania na pomijanie duplikatów w rozwiązaniu NuGetNuGet “Allow duplicates to be skipped” option

Wielu klientów rozwiązania NuGet informowało nas, że generują oni zestaw pakietów, z których tylko niektóre mogły mieć aktualizacje (i w związku z tym zaktualizowane numery wersji).We heard from many NuGet customers that they generate a set of packages, only some of which may have updates (and therefore updated version numbers). Nowe zadanie kompilacji NuGet ma nową opcję Zezwalaj na pomijanie duplikatów, która umożliwi kontynuowanie zadania w przypadku próby wypchnięcia pakietów do kanału informacyjnego usług VSTS/serwera TFS, jeśli wersja jest już używana.The NuGet build task has a new Allow duplicates to be skipped option that will enable the task to continue if it tries to push packages to a VSTS/TFS feed where the version is already in use.

Aktualizacje zadania kompilacji npmnpm build task updates

Bez względu na to, czy kompilujesz projekt npm w systemie Windows lub Linux, czy też na komputerze Mac, nowe zadanie kompilacji NPM będzie działać bezproblemowo.Whether you’re building your npm project on Windows, Linux, or Mac, the new NPM build task will work seamlessly. Zmieniliśmy również organizację zadania tak, aby ułatwić instalację npm i publikowanie npm .We have also reorganized the task to make both npm install and npm publish easier. W przypadku instalacji i publikowania uprościliśmy pozyskiwanie poświadczeń, tak aby poświadczenia dla rejestrów wymienionych w pliku .npmrc Twojego projektu mogły być bezpiecznie przechowywane w punkcie końcowym usługi.For install and publish, we have simplified credential acquisition so that credentials for registries listed in your project’s .npmrc file can be safely stored in a service endpoint. Alternatywnie — jeśli używasz kanału informacyjnego usług VSTS/serwera TFS oferujemy selektor, który umożliwia wybranie kanału informacyjnego, a następnie wygenerowanie pliku .npmrc z wymaganymi poświadczeniami, które są używane przez agenta kompilacji.Alternatively, if you’re using a VSTS/TFS feed, we have a picker that will let you select a feed, and then we will generate a .npmrc with requisite credentials that are used by the build agent.

Rozwiązanie Maven obsługuje teraz uwierzytelnione kanały informacyjneMaven now supports authenticated feeds

Inaczej niż w przypadku rozwiązań NuGet i npm, zadanie kompilacji Maven nie współpracowało wcześniej z uwierzytelnionymi kanałami informacyjnymi.Unlike NuGet and npm, the Maven build task did not previously work with authenticated feeds. Zaktualizowaliśmy zadanie Maven, aby można było łatwo pracować z kanałami informacyjnymi usług VSTS/serwera TFS (Rysunek 60).We’ve updated the Maven task so you can work easily with VSTS/TFS feeds (Figure 60).

dotnet task
(Rysunek 60) Zadanie dotnet(Figure 60) dotnet task

Zadanie dotnet obsługuje uwierzytelnione kanały informacyjne i projekty internetowedotnet task supports authenticated feeds, web projects

W następnej wersji głównej zadania dotnet (2.x) uwzględniono wiele wniosków pochodzących z opinii użytkowników oraz usunięto zestaw usterek śledzonych od pewnego czasu.The next major version of the dotnet task (2.x) addresses many of your feedback requests and fixes a set of bugs we’ve tracked for a while.

 1. Po pierwsze zadanie dotnet obsługuje teraz uwierzytelnione źródła pakietów, takie jak funkcja zarządzania pakietami, więc nie trzeba już używać zadania NuGet w celu przywrócenia pakietów z prywatnych źródeł pakietów.First, dotnet now supports authenticated package sources like Package Management, so you don’t need to use the NuGet task anymore to restore packages from private package sources.
 2. Zachowanie pola Ścieżka do projektów zostało zmienione w wersji 2.0 zadania.The behavior of Path to project(s) field has changed in the 2.0 version of the task. W poprzednich wersjach zadania, jeśli nie znaleziono plików projektu pasujących do wybranego wzorca, zadanie rejestrowało ostrzeżenie i kończyło się powodzeniem.In previous versions of the task, if the project file(s) matching the specified pattern were not found, the task used to log a warning and then succeed. W takich scenariuszach czasami może być trudno zrozumieć, dlaczego kompilacja zakończyła się powodzeniem, ale zależności nie zostały przywrócone.In such scenarios it can sometimes be challenging to understand why the build succeeded but dependencies were not restored. Obecnie zadanie będzie kończyć się niepowodzeniem, jeśli pliki projektu pasujące do określonego wzorca nie zostaną znalezione.Now the task will fail if the project file(s) matching the specified pattern are not found. To zachowanie jest zgodne z zachowaniem innych zadań oraz łatwe do zrozumienia i stosowania.This is in line with the behavior of other tasks and is easy to understand and use.
 3. W poprzednich wersjach polecenia publikowania zadania zadanie modyfikowało ścieżkę wyjściową, umieszczając wszystkie pliki w folderze, który otrzymywał nazwę zgodną z nazwą pliku projektu, nawet po przekazaniu jawnej ścieżki wyjściowej.In previous versions of the task’s publish command, the task modified the output path by putting all the files in a folder that was named after the project file name, even when you passed an explicit output path. Utrudniało to łączenie poleceń w ramach łańcucha.This makes it hard to chain commands together. Teraz masz kontrolę nad wyjściową ścieżką pliku.Now you have control over the output path file.

Wydaliśmy również nowe zadanie dotnet Tool Installer, które kontroluje dostępną wersję dotnet dostępną w ścieżce PATH i używaną przez nowe zadanie dotnet.We’ve also released a new dotnet Tool Installer task that controls the version of dotnet available on the PATH and used by the new dotnet task. Dlatego w celu użycia nowszej wersji rozwiązania dotnet wystarczy dodać zadanie dotnet Tool Installer na początku kompilacji.So, to use a newer version of dotnet, just add a dotnet Tool Installer task at the beginning of your build.

Praca poza kontem/kolekcjąWorking outside your account/collection

Obecnie możesz łatwiej pracować z kanałami informacyjnymi (Rysunek 61) spoza serwera TFS lub konta usług VSTS bez względu na to, czy są to kanały informacyjne zarządzania pakietami na innym koncie usług VSTS, czy też kanały informacyjne inne niż powiązane z funkcją zarządzania pakietami, takie jak NuGet.org/npmjs.com, Artifactory lub MyGet (Rysunek 60).It’s now easier to work with feeds (Figure 61) outside your TFS server or VSTS account, whether they’re Package Management feeds in another VSTS account or TFS server or non-Package Management feeds like NuGet.org/npmjs.com, Artifactory, or MyGet (Figure 60). Dedykowane typy punktu końcowego usługi dla rozwiązań NuGet i npm ułatwiają wprowadzanie poprawnych poświadczeń i umożliwianie bezproblemowego działania zadań kompilacji w ramach operacji pobierania pakietów i wypychania pakietów.Dedicated Service Endpoint types for NuGet and npm make it easy to enter the correct credentials and enable the build tasks to work seamlessly across package download and package push operations.

Feeds to use
(Rysunek 61) Kanał informacyjny do użycia(Figure 61) Feed to use

Selektor kanału informacyjnego w przypadku kanałów informacyjnych usług VSTS/serwera TFSFeed picker for VSTS/TFS feeds

Zawsze zalecamy zewidencjowanie pliku konfiguracji (np. NuGet.Config, npmrc itp.), dzięki czemu repozytorium źródłowe będzie zawierać rekord miejsca, z którego pochodzą pakiety.We always recommend checking in a configuration file (e.g. NuGet.Config, .npmrc, etc.) so that your source repository has a record of where your packages came from. Otrzymaliśmy jednak informacje o grupie scenariuszy, dla której nie jest to idealne rozwiązanie. Dodaliśmy więc nową opcję używania pakietów usług VSTS / serwera TFS, która pozwala na wybranie kanału informacyjnego i automatyczne generowanie pliku konfiguracji do użycia podczas danego kroku kompilacji (Rysunek 62).However, we’ve heard a set of scenarios where this isn’t ideal, so we’ve added a new Use packages from this VSTS/TFS feed option that allows you to select a feed and automatically generate a configuration file that will be used for that build step (Figure 62).

Feed picker
(Rysunek 62) Wybór kanału informacyjnego(Figure 62) Feed picker

Kompilowanie i wydawanie Build and Release

Kompilacje XAML XAML Builds

Na serwerze TFS 2015 wprowadziliśmy internetowy, międzyplatformowy system kompilacji.In TFS 2015, we introduced a web-based, cross-platform build system. Kompilacje XAML nie są obsługiwane w programach TFS 2018 RTW i Update 1, ale ponownie udostępniliśmy je w programie TFS 2018 Update 2.XAML builds are not supported in TFS 2018 RTW or Update 1, but we have re-enabled XAML builds in TFS 2018 Update 2. Zachęcamy Cię do migracji kompilacji XAML.We encourage you to migrate your XAML builds. Jeśli nie chcesz jeszcze przeprowadzać migracji i potrzebujesz nadal korzystać z kompilacji XAML, przeprowadź uaktualnienie do wersji TFS 2018 Update 2.If you're not yet ready to migrate and need to continue using XAML builds, please upgrade to TFS 2018 Update 2.

Po uaktualnieniu do programu TFS 2018 RTW lub Update 1:When you upgrade to TFS 2018 RTW or Update 1:

 • Jeśli masz dane kompilacji XAML w kolekcji projektów zespołowych, otrzymasz ostrzeżenie dotyczące usuwania funkcji kompilacji XAML.If you have any XAML build data in your team project collection, you'll get a warning about the removal of XAML build features.

 • Można będzie wyświetlić ukończone kompilacje XAML, ale nowych nie będzie można dodawać do kolejki.You'll be able to view completed XAML builds, but you won't be able to queue new ones.

 • W programie TFS 2018 nie ma nowej wersji kontrolera lub agenta kompilacji XAML.There's no new version of the XAML build controller or agent in TFS 2018.

Po uaktualnieniu do programu TFS 2018 Update 2:When you upgrade to TFS 2018 Update 2:

 • Jeśli masz dane kompilacji XAML w kolekcji projektów zespołowych, otrzymasz ostrzeżenie dotyczące tego, że funkcje kompilacji XAML zostały uznane za przestarzałe.If you have any XAML build data in your team project collection, you'll get a warning about the deprecation of XAML build features.

 • Do edytowania definicji kompilacji XAML lub dodawania do kolejki nowych kompilacji XAML trzeba będzie używać programu VS lub Team Explorer 2017.You will need to use VS or Team Explorer 2017 to edit XAML build definitions or to queue new XAML builds.

 • Jeśli zechcesz utworzyć nowych agentów kompilacji XAML, będzie trzeba ich zainstalować za pomocą instalatora agentów kompilacji programu TFS 2015.If you need to create new XAML build agents, you’ll need to install them using the TFS 2015 build agent installer.

Aby uzyskać informacje na temat naszego planu wycofywania kompilacji XAML, zobacz wpisy na blogu dotyczące rozwijających się możliwości automatyzacji kompilacji usług TFS/Team Services.For an explanation of our XAML build deprecation plan, see the Evolving TFS/Team Services build automation capabilities blog post.

Eksportowanie i importowanie definicji kompilacji Export and import build definitions

Definicje kompilacji są implementowane wewnętrznie jako pliki JSON, dzięki czemu możesz widzieć szczegóły zmian w historii pliku.Build definitions are implemented internally as .json files, so you can see details on changes in the file’s history. Możesz już klonować i tworzyć szablony na podstawie definicji kompilacji, ale wielu użytkowników chciało tworzyć kopię logiki kompilacji elementu konfiguracji i ponownie używać jej w innym projekcie zespołowym.You can already clone and make templates from your build definitions, but many users have wanted to take a copy of their CI build logic and reuse it in another team project. Było to jedno z 10 najpopularniejszych żądań w witrynie UserVoice.In fact it’s been a top-ten request on UserVoice.

Z przyjemnością informujemy, że teraz jest to możliwe (Rysunek 63) i (Rysunek 64)!We’re pleased to announce that this is now possible (Figure 63) and (Figure 64)!

Export build definition
(Rysunek 63) Eksportowanie definicji kompilacji(Figure 63) Export build definition
Import build definition
(Rysunek 64) Importowanie definicji kompilacji(Figure 64) Import build definition

Rozszerzenia z szablonami kompilacjiExtensions with build templates

Szablony kompilacji umożliwiają tworzenie planu bazowego dla użytkowników, którzy chcą rozpocząć definiowanie procesu kompilacji.Build templates let you create a baseline for users to get started with defining their build process. Obecnie niektóre z nich są dostępne jako wbudowane. Nowe szablony można było przekazywać do konta, ale twórcy rozszerzeń nigdy nie mogli uwzględniać nowych szablonów jako części rozszerzenia.We ship a number of them in the box today and while you could upload new ones to your account, it was never possible for extension authors to include new templates as part of an extension. Obecnie możesz uwzględniać szablony kompilacji w swoich rozszerzeniach.You can now include build templates in your extensions. Na przykład:For example:

{ "id": "Template1", 
  "type": "ms.vss-build.template", 
  "targets": [ "ms.vss-build.templates" ], 
  "properties": { "name": "Template1" } }

Pełen przykład jest dostępny pod adresem: https://github.com/Microsoft/vsts-extension-samples/tree/master/fabrikam-build-extension.For the full example, see https://github.com/Microsoft/vsts-extension-samples/tree/master/fabrikam-build-extension.

Porada

Ta opcja umożliwia oferowanie i udostępnianie tego samego szablonu niestandardowego we wszystkich projektach zespołowych.You can use this capability to offer and share the same custom template across all your team projects.

Oznaczanie zadania jako przestarzałegoDeprecate a task in an extension

Obecnie można oznaczyć zadanie jako przestarzałe w rozszerzeniu.You can now deprecate a task in your extension. Aby działało to prawidłowo, należy dodać do najnowszej wersji zadania następującą zmienną:To make it work, you must add the following variable to the latest version of your task:

"deprecated": true

Gdy użytkownik wyszukuje przestarzałe zadania (Rysunek 65), wypychamy je na koniec i grupujemy w zwijanej sekcji, która domyślnie jest zwinięta.When the user searches for deprecated tasks (Figure 65), we push these tasks to the end and group them under a collapsible section that’s collapsed by default. Jeśli definicja już używa przestarzałego zadania, pokazujemy wskaźnik zadania przestarzałego, aby zachęcić użytkowników do przełączenia się do zadania, które je zastępuje.If a definition is already using a deprecated task, we show a deprecated task badge to encourage users to switch to the replacement.

Deprecated task badge
(Rysunek 65) Wskaźnik zadania przestarzałego(Figure 65) Deprecated task badge

Aby pomóc użytkownikom dowiedzieć się więcej na temat zadania zastępczego, wspomnij o nim w opisie zadania (Rysunek 66).You can help your users learn about the replacement task by mentioning it in the task description (Figure 66). Opis następnie skieruje użytkowników zadania we właściwym kierunku z wykazu zadań i istniejących definicji kompilacji/wydań.The description will then point folks using the task in the right direction from both the task catalog and the existing build/release definitions.

Deprecated task description
(Rysunek 66) Opis zadania przestarzałego(Figure 66) Deprecated task description

Kontrola widoczności sekcji za pośrednictwem sekcji kompilacji dodanych przez współautorówLet contributed build sections control section visibility

Poprzednio w przypadku korzystania z rozszerzenia zawierającego zadania kompilacji i sekcji podsumowania kompilacji użytkownik widział sekcję podsumowania kompilacji, nawet jeśli nie korzystał z zadania kompilacji w danej kompilacji.Previously, if you were using an extension that had build tasks and build summary sections, you’d see the build summary section even if you weren’t using the build task in that build. Teraz można wybrać opcję ukrycia lub pokazania tej sekcji na stronie podsumowania kompilacji, dodając następujący wiersz w kodzie rozszerzenia i ustawiając wartość na true lub false:Now, you can choose to hide or show that section in the build summary page by adding the following line in your extension code and setting the value to true or false:

VSS.getConfiguration().setSectionVisibility("$(publisherId).$(extensionId).$(sectionId)", false);

Przejrzyj przykład uwzględniony w repozytorium vsts-extension-samples firmy Microsoft.View the sample included in the Microsoft vsts-extension-samples repository.

Obsługa grupy zmiennychVariable group support

Grupy zmiennych były dostępne do użycia w definicjach wersji, a teraz są gotowe do użycia także w definicjach kompilacji.Grupy zmiennych były dostępne do użycia w definicjach wersji, a teraz są gotowe do użycia także w definicjach kompilacji.Variable groups have been available to use in release definitions, and now they are ready to be used in build definitions, too. Dowiedz się więcej na temat tworzenia grupy zmiennych.Learn more about creating a variable group. Ta funkcja została opracowana i oznaczona jako priorytetowa w oparciu o powiązane sugestie dotyczące zmiennych kompilacji/wydania na poziomie projektu i grup zmiennych w definicjach kompilacji.This has been developed and prioritized based on related suggestions for project-level build/release variables and variable groups in build definitions.

Praca z bezpiecznymi plikami, takimi jak certyfikaty firmy AppleWork with secure files such as Apple certificates

Dodaliśmy bibliotekę bezpiecznych plików (Rysunek 67) ogólnego przeznaczenia.We’ve added a general-purpose secure files library (Figure 67).

Secure files library
(Rysunek 67) Zabezpieczanie biblioteki plików(Figure 67) Secure files library

W bibliotece bezpiecznych plików można przechowywać pliki, takie jak certyfikaty podpisywania, profile aprowizacji firmy Apple, pliki magazynu kluczy systemu Android i klucze SSH, na serwerze bez konieczności zatwierdzania ich w repozytorium źródłowym.Use the secure files library to store files such as signing certificates, Apple Provisioning Profiles, Android Keystore files, and SSH keys on the server without needing to commit them to your source repository.

Zawartość bezpiecznych plików jest szyfrowana i może być używana tylko podczas procesów wydawania lub kompilacji przez odwołanie się do nich z zadania.The contents of secure files are encrypted and can only be used during build or release processes by referencing them from a task. Bezpieczne pliki są udostępniane w wielu definicjach kompilacji i wydawania w projekcie zespołowym na podstawie ustawień zabezpieczeń.Secure files are available across multiple build and release definitions in the team project based on security settings. Bezpieczne pliki są zgodne z modelem zabezpieczeń biblioteki.Secure files follow the Library security model.

Dodaliśmy także niektóre zadania firmy Apple, które korzystają z tej nowej funkcji:We’ve also added some Apple tasks that leverage this new feature:

Wstrzymywanie definicji kompilacjiPause build definitions

Definicje kompilacji można teraz wstrzymać lub wyłączyć.You can now pause or disable build definitions. Jeśli planujesz zmienić definicję kompilacji i chcesz uniknąć kolejkowania nowych kompilacji w czasie wprowadzania zmian, po prostu wyłącz definicję kompilacji.If you plan to make changes to your build definition and you want to avoid queuing any new builds until you are done, simply disable the build definition. Podobnie w przypadku uaktualniania maszyn z zainstalowanym agentem możesz wybrać opcję wstrzymania definicji kompilacji. Dzięki temu nowe żądania kompilacji będą akceptowane przez usługę VSTS, ale do momentu wznowienia definicji będą one przechowywane w kolejce bez uruchamiania.Similarly, if you plan to upgrade agent machines, you can choose to pause a build definition, which enables VSTS to still accept new build requests but hold them in queue without running until you resume the definition.

Obsługa walidacji danych wejściowych zadańTask input validations support

Zadania polegające na wpisywaniu parametrów w definicjach kompilacji mogą być podatne na błędy.Typing the parameters in build definition tasks can sometimes be error prone. Dzięki walidacji danych wejściowych zadań autorzy zadań mogą mieć pewność, że podano odpowiednie wartości.With task input validation, task authors can ensure appropriate values are specified. Wyrażenia walidacyjne są zgodne ze znaną składnią wyrażeń używaną do określania warunków zadań. Oprócz ogólnych funkcji obsługiwanych przez warunki zadań mogą one korzystać z dowolnych z obsługiwanych funkcji, w tym adresów URL, protokołu IPV4, poczty e-mail, zakresu numerów, algorytmu sha1, długości lub dopasowania.Validation expressions follow the familiar expression syntax used for task conditions and can use any of the supported functions besides the general functions supported by task conditions, including URL, IPV4, email, number range, sha1, length, or match.

Więcej informacji o przeznaczeniu i używaniu tej funkcji można znaleźć na stronie repozytorium zadań usługi VSTS.Read more about the goals and usage on the vsts-tasks repo page.

Nowy edytor definicji wydania New Release Definition Editor

W ramach starań na rzecz odświeżenia środowisk kompilowania i wydawania przeprojektowaliśmy edytor definicji wersji, aby zwiększyć intuicyjność jego obsługi i usunąć niektóre problemy oraz dodać nowe możliwości.Continuing on our journey of refreshing the Build and Release experiences, we have re-imagined the release definition editor to provide a more intuitive experience, fix some pain points, and add new capabilities. Działanie jednej z najbardziej zaawansowanych funkcji nowego edytora polega na ułatwianiu wizualizacji sposobu rozwoju wdrożeń w środowiskach.One of the most powerful features of the new editor is its ability to help you visualize how deployments to your environments would progress. Oprócz tego ustawienia zatwierdzeń, właściwości środowiska i ustawienia wdrażania są teraz kontekstowe i można je łatwo skonfigurować.In addition to this, approvals, environment properties, and deployment settings are now in-context and easily configurable.

Wizualizacja potokuVisualization of the pipeline

Potok (Rysunek 68) w edytorze zawiera graficzne przedstawienie przyszłego postępu wdrożeń w wydaniu.The pipeline (Figure 68) in the editor provides a graphical view of how deployments will progress in a release. Artefakty będą używane przez wydanie i wdrażane w tych środowiskach.The artifacts will be consumed by the release and deployed to the environments. Układ i łączenie środowisk odzwierciedla ustawienia wyzwalacza zdefiniowane dla każdego środowiska.The layout and linking of the environments reflects the trigger settings defined for each environment.

Pipeline
(Rysunek 68) Potok wydania(Figure 68) Release pipeline
Kontekstowy interfejs użytkownika konfiguracjiIn context configuration UI

Artefakty, wyzwalacze wersji, zatwierdzenia przed wdrożeniem i po wdrożeniu, właściwości środowiska i ustawienia wdrożenia są teraz dostępne jako kontekstowe i można je łatwo konfigurować (Rysunek 69).Artifacts, release triggers, pre-deployment and post-deployment approvals, environment properties, and deployment settings are now in-context and easily configurable (Figure 69).

Release configuration
(Rysunek 69) Konfiguracja wydania(Figure 69) Release configuration
Wprowadzenie do szablonów wdrożeniaGetting started with deployment templates

Wszystkie wbudowane szablony wdrożenia zawierają parametry procesu, które ułatwiają użytkownikom rozpoczęcie pracy. Mogą oni podać najważniejsze parametry bez konieczności dogłębnego analizowania zadań (Rysunek 70).All in-built deployment templates are equipped with process parameters which makes it easier for users to get started by specifying the most important parameters without needing to go deep into your tasks (Figure 70).

Deployment templates
(Rysunek 70) Szablony wdrożenia(Figure 70) Deployment templates
Uproszczone zarządzanie zmiennymi wydania i zmiennymi środowiskowymiSimplified management of release and environment variables

Widok Lista pozwala szybko dodawać zmienne wydania lub zmienne środowiskowe, a widok Siatka — porównywać zmienne z różnych zakresów i równocześnie je edytować (Rysunek 71).Use the List view to quickly add release or environment variables and the Grid view to compare and edit variables across scopes side-by-side (Figure 71). Ponadto przy użyciu filtru i wyszukiwania słów kluczowych można zarządzać zestawem używanych zmiennych w obu widokach.Additionally, you can use the filter and keyword search to manage the set of variables to work with in both the views.

Simplified management of variables
(Rysunek 71) Uproszczone zarządzanie zmiennymi(Figure 71) Simplified management of variables
Ulepszony edytor zadań i fazImproved task and phase editor

Wszystkie rozszerzenia w nowym edytorze definicji kompilacji są teraz również dostępne w edytorze definicji wydania (Rysunek 72).All the enhancements in the new build definition editor are now available in the release definition editor, as well (Figure 72). Można wyszukiwać zadania i dodawać je przy użyciu przycisku Dodaj lub opcji przeciągania i upuszczania.You can search for tasks and add them by either using the Add button or by using drag/drop. Można zmieniać kolejność zadań lub je klonować za pomocą opcji przeciągania i upuszczania.You can reorder or clone tasks using drag/drop.

Task editor
(Rysunek 72) Edytor zadań(Figure 72) Task editor
Karty Grupy zmiennych, Przechowywanie i OpcjeVariable groups, Retention, and Options tabs

Można teraz podłączyć/odłączyć elementy od grup zmiennych (Rysunek 73), ustawić zasady przechowywania dla poszczególnych środowisk i zmodyfikować ustawienia na poziomie definicji wydania (np. format numeru wydania) na karcie Opcje. Można również zapisać środowisko jako szablon wdrożenia, ustawić uprawnienia na poziomie środowiska i zmienić kolejność faz na karcie Zadania.You can now link/unlink to variable groups (Figure 73), set retention policy for individual environments, and modify release definition-level settings such as release number format from the Options tab. You can also save an environment as a deployment template, set environment level permissions, and re-order phases within the Tasks tab.

Variable groups
(Rysunek 73) Grupy zmiennych(Figure 73) Variable groups

Użyj operacji na poziomie środowiska w celu zapisania jako szablonu i ustawienia zabezpieczeń (Rysunek 74).Use environment level operations to save as template and set security (Figure 74).

Environment menu
(Rysunek 74) Menu środowiska(Figure 74) Environment menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację edytora definicji wydania.See the documentation for Release Definition Editor for more information.

Wdrażanie maszyn wirtualnych przy użyciu grup wdrożenia VM Deployment using Deployment Groups

Usługa Release Management obsługuje teraz niezawodną, wbudowaną funkcję wdrożenia wielu maszyn.Release Management now supports robust out-of-the-box multi-machine deployment. Obecne można organizować wdrożenia na wielu maszynach i przeprowadzać aktualizacje stopniowe przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej dostępności w całej aplikacji.You can now orchestrate deployments across multiple machines and perform rolling updates while ensuring high availability of the application throughout.

Możliwość wdrażania na podstawie agenta zależy od tych samych agentów wdrożenia i kompilacji.Agent-based deployment capability relies on the same build and deployment agents. Jednak w przeciwieństwie do bieżącego podejścia, w przypadku którego agenci kompilacji i wdrażania są instalowani w zestawie serwerów proxy w puli agentów i obsługują wdrażanie na docelowych serwerach zdalnych, agent jest instalowany bezpośrednio na każdym z serwerów docelowych i obsługiwane jest wdrażanie stopniowe na tych serwerach.However, unlike the current approach where you install the build and deployment agents on a set of proxy servers in an agent pool and drive deployments to remote target servers, you install the agent on each of your target servers directly and drive rolling deployments to those servers. Na maszynach docelowych możesz użyć pełnego wykazu zadań.You can use the full task catalog on your target machines.

Grupa wdrożenia (Rysunek 75) to logiczna grupa celów (maszyn) z agentami zainstalowanymi na każdym z nich.A deployment group (Figure 75) is a logical group of targets (machines) with agents installed on each of them. Grupy wdrożeń reprezentują środowiska fizyczne, np. Dev dla jednego wystąpienia, QA dla wielu maszyn i farma maszyny na potrzeby testowania akceptacyjnego przez użytkowników/produkcji. Określają one również kontekst zabezpieczeń środowisk fizycznych.Deployment groups represent your physical environments, such as single-box Dev, multi-machine QA, and a farm of machines for UAT/Prod. They also specify the security context for your physical environments.

Deployment groups
(Rysunek 75) Grupy wdrożeń(Figure 75) Deployment groups

Tej opcji można używać w przypadku każdej maszyny wirtualnej używanej do rejestrowania naszego agenta.You can use this against any VM that you register our agent with. Ponadto bardzo uprościliśmy proces rejestrowania na platformie Azure dzięki obsłudze rozszerzenia maszyny wirtualnej platformy Azure, które automatycznie instaluje agenta po uruchomieniu maszyny wirtualnej.We’ve also made it very easy to register with Azure with support for an Azure VM extension that auto-installs the agent when the VM spins up. Tagi będą automatycznie dziedziczone przez maszynę wirtualną platformy Azure po jej zarejestrowaniu.We will automatically inherit the tags on the Azure VM when it’s registered.

Po utworzeniu grupy wdrożenia możesz po prostu skonfigurować operacje do wykonania w danej grupie wdrożenia (Rysunek 76).Once you have a deployment group, you simply configure what you want us to execute on that deployment group (Figure 76). Możesz kontrolować procesy uruchamiane na maszynach przy użyciu tagów oraz sprawdzać jak szybko lub wolno następuje wprowadzanie.You can control what gets run on which machines using tags and control how fast or slow the rollout happens.

Configure deployment groups
(Rysunek 76) Konfigurowanie grup wdrożeń(Figure 76) Configure deployment groups

Po uruchomieniu wdrożenia dzienniki przedstawiają postęp w całej docelowej grupie maszyn (Rysunek 77).When the deployment is run, the logs show the progression across the entire group of machines you are targeting (Figure 77).

Deployment group progress
(Rysunek 77) Postęp grupy wdrożeń(Figure 77) Deployment group progress

Ta funkcja jest teraz zintegrowaną częścią usługi Release Management.This feature is now an integrated part of Release Management. Żadne dodatkowe licencje nie są wymagane.No additional licenses are required.

Ulepszony interfejs użytkownika grup wdrożeńImproved Deployment Groups UI

W ramach starań na rzecz odświeżenia środowisk kompilowania i wydawania przeprojektowaliśmy strony grup wdrożeń pod kątem zwiększenia przejrzystości oraz intuicyjności ich obsługi (Rysunek 78).Continuing our journey of refreshing the Build and Release experiences, we have now re-imagined our deployment groups pages to make it a more clean and intuitive experience (Figure 78). Na stronie docelowej można wyświetlić kondycję elementów docelowych w grupie wdrożenia.From the landing page, you can view the health of the targets in the deployment group. Można również zarządzać zabezpieczeniami konkretnej grupy wdrożenia oraz ustawić uprawnienia domyślne w różnych grupach wdrożeń.You can also manage security for an individual deployment group, or set default permissions across deployment groups.

Deployment groups UI
(Rysunek 78) Interfejs użytkownika grup wdrożeń(Figure 78) Deployment groups UI

Można wyświetlić podsumowanie, ostatnie wdrożenia i możliwości elementu docelowego w grupie wdrożenia (Rysunek 79).For a target within a deployment group, you can view a summary, recent deployments, and the target’s capabilities (Figure 79). Dla poszczególnych elementów docelowych można ustawić tagi i kontrolować, co jest na nich uruchamiane.You can set tags on the target, and control what is run on each target. W kolejnych wydaniach dodamy obsługę filtrowania grup wdrożeń.We will be adding filter support for deployment groups in upcoming releases.

Deployment groups UI tags
(Rysunek 79) Tagi interfejsu użytkownika grup wdrożeń(Figure 79) Deployment groups UI tags

Odwołania do grupy zadańTask group references

Grupy zadań umożliwiają definiowanie zestawu zadań, który można dodać do definicji kompilacji lub wydania (Rysunek 80).Task groups let you define a set of tasks that you can add to your build or release definitions (Figure 80). Jest to przydatne, jeśli należy użyć tego samego grupowania zadań w wielu kompilacjach lub wydaniach.This is handy if you need to use the same grouping of tasks in multiple builds or releases. Aby ułatwić śledzenie użytkowników grupy zadań, masz teraz wgląd w definicje kompilacji, definicje wydań i grupy zadań, które odwołują się do danej grupy zadań (Rysunek 79).To help you track the consumers of a task group, you now have a view into the build definitions, release definitions, and task groups that reference your task group (Figure 79).

Task group references
(Rysunek 80) Odwołania do grupy zadań(Figure 80) Task group references

Jeśli podejmiesz próbę usunięcia grupy zadań, która nadal ma odwołania do siebie, otrzymasz od nas ostrzeżenie i link do tej strony.When you try to delete a task group that’s still referenced, we warn you and give you a link to this page.

Przechowywanie wersji grupy zadańTask group versioning

Wprowadzanie zmian do grup zadań można uznać za ryzykowne, ponieważ zmiana obowiązuje we wszystkich definicjach, które używają grupy zadań.When making changes to task groups, it can feel risky because the change is effective to all definitions that use the task group. Dzięki funkcji przechowywania wersji grupy zadań możesz teraz tworzyć wersje grupy zadań i przeglądać je, jednocześnie zapewniając stabilne wersje najważniejszych definicji, dopóki wszystko będzie gotowe do przełączenia.With task group versioning, now you can draft and preview task group versions while still offering stable versions to your most important definitions until you are ready to switch. Po opracowaniu niektórych wersji próbnych i iteracji można opublikować stabilną wersję, a następnie — podczas publikowania — jeśli zmiany mają krytyczne znaczenie, można opublikować grupę zadań jako wersję zapoznawczą (nowej wersję główną).After some drafting and iteration, you can publish a stable version and, while publishing, if the changes are breaking in nature, you can choose to publish the task group as preview (a new major version). Alternatywnie można opublikować ją bezpośrednio jako zaktualizowaną wersję stabilną (Rysunek 81).Alternatively, you can publish it directly as an updated stable version (Figure 81).

Gdy nowa wersja główna (lub wersja zapoznawcza) grupy zadań zostanie udostępniona, edytor definicji poinformuję Cię, że istnieje nowa wersja.When a new major (or preview) version of the task group is available, the definition editor will advise you that there is a new version. Jeśli ta wersja główna będzie wersją zapoznawczą, zobaczysz nawet komunikat o możliwości jej wypróbowania.If that major version is preview, you even see a “try it out” message. Gdy okres obowiązywania wersji zapoznawczej grupy zadań się zakończy, używające jej definicje zostaną automatycznie zaktualizowane przez przejście przez kanał główny (Rysunek 82).When the task group comes out of preview, definitions using it will be auto-updated, sliding along that major channel (Figure 82).

Save as draft
(Rysunek 81) Zapisywanie grupy zadań jako wersji roboczej(Figure 81) Save task group as draft
Publish task group as preview
(Rysunek 82) Publikowanie grupy zadań jako wersji zapoznawczej(Figure 82) Publish task group as preview

Importowanie i eksportowanie grupy zadańTask group import and export

Mimo że grupy zadań mogły być ponownie używane w ramach projektu, wiemy, że ponownie tworzenie grupy zadań w projektach i na kontach może stanowić problem.Although task groups have enabled reuse within a project, we know that recreating a task group across projects and accounts can be painful. Dzięki funkcji importowania/eksportowania grupy zadań (Rysunek 83), podobnie jak w przypadku definicji wydań, można teraz wyeksportować ją jako plik JSON, a następnie zaimportować do wybranej lokalizacji.With task group import/export (Figure 83), as we’ve done for release definitions, now you can export as a JSON file and import where you want it. Włączyliśmy również zagnieżdżone grupy zadań, które podczas eksportowania są najpierw rozwijane.We’ve also enabled nested task groups, which first expand when they are exported.

Export task group
(Rysunek 83) Eksportowanie grupy zadań(Figure 83) Export task group

Obsługa wielu konfiguracji w przypadku zadań po stronie serwera (bez agentów)Multi Configuration support in Server Side (Agentless) tasks

Dzięki określeniu mnożników zmiennych dla zadań po stronie serwera (bez agentów) (Rysunek 84) możesz teraz uruchomić ten sam zestaw zadań w fazie w ramach wielu konfiguracji uruchamianych równolegle.By specifying variable multipliers for server side (agentless) tasks (Figure 84), you can now run the same set of tasks in a phase on multiple configurations, which run in parallel.

Multi configuration of agentless tasks
(Rysunek 84) Wiele konfiguracji zadań bez agentów(Figure 84) Multi configuration of agentless tasks

Obsługa zmiennych w zadaniu interwencji ręcznejVariables Support in Manual Intervention task

Zadanie Interwencja ręczna (Rysunek 85) obsługuje teraz używanie zmiennych w tekście instrukcji widocznym dla użytkowników po uruchomieniu zadania w momencie, gdy użytkownik będzie mógł wznowić wykonywanie procesu wydania lub go odrzucić.The Manual Intervention task (Figure 85) now supports the use of variables within the instruction text shown to users when the task runs, at the point where the user can resume execution of the release process or reject it. Można uwzględnić wszystkie zmienne zdefiniowane i dostępne w wydaniu, a wartości będą używane w powiadomieniach oraz w wiadomościach e-mail wysyłanych do użytkowników (Rysunek 86).Any variables defined and available in the release can be included, and the values will be used in the notifications as well as in the email sent to users (Figure 86).

Manual intervention task
(Rysunek 85) Zadanie interwencji ręcznej(Figure 85) Manual intervention task
Manual intevention pending dialog
(Rysunek 86) Okno dialogowe oczekującej interwencji ręcznej(Figure 86) Manual intervention pending dialog

Kontrolowanie wydań do środowiska w oparciu o gałąź źródłowąControl releases to an environment based on the source branch

Można skonfigurować definicję wydania w celu automatycznego wyzwolenia wdrożenia podczas tworzenia nowego wydania, przeważnie po pomyślnym zakończeniu kompilacji źródła.A release definition can be configured to trigger a deployment automatically when a new release is created, typically after a build of the source succeeds. Możesz jednak wdrażać tylko kompilacje z określonego źródła, a nie po pomyślnym zakończeniu dowolnej kompilacji.However, you may want to deploy only builds from specific branches of the source, rather than when any build succeeds.

Możesz na przykład wdrażać wszystkie kompilacje w środowiskach tworzenia i testowania, ale tylko określone kompilacje w środowisku produkcyjnym.For example, you may want all builds to be deployed to Dev and Test environments, but only specific builds deployed to Production. Wcześniej w tym celu należało obsługiwać dwa potoki wydań: jeden dla środowisk tworzenia i testowania i drugi dla środowiska produkcyjnego.Previously you were required to maintain two release pipelines for this purpose, one for the Dev and Test environments and another for the Production environment.

Usługa Release Management obsługuje teraz użycie filtrów artefaktów dla każdego środowiska.Release Management now supports the use of artifact filters for each environment. Oznacza to, że możesz określić wersje, które zostaną wdrożone w każdym środowisku po spełnieniu warunków wyzwalacza wdrożenia (takich jak zakończenie kompilacji powodzeniem i tworzenie nowego wydania).This means you can specify the releases that will be deployed to each environment when the deployment trigger conditions (such as a build succeeding and creating a new release) are met. W sekcji Wyzwalacz okna dialogowego środowiska Warunki wdrożenia (Rysunek 87) wybierz warunki artefaktu, takie jak gałąź źródłowa i tagi dla kompilacji, które wyzwolą nowe wdrożenie w tym środowisku.In the Trigger section of the environment Deployment conditions dialog (Figure 87), select the artifact conditions such as the source branch and tags for builds that will trigger a new deployment to that environment.

Deployment conditions dialog
(Rysunek 87) Okno dialogowe Warunki wdrażania(Figure 87) Deployment conditions dialog

Ponadto strona Podsumowanie wydania (Rysunek 88) zawiera teraz wyskakującą poradę, która wskazuje przyczynę „nieuruchomienia” wdrożeń oraz sugeruje sposób lub czas rozpoczęcia wdrożenia.In addition, the Release Summary page (Figure 88) now contains a pop-up tip that indicates the reason for all “not started” deployments to be in that state, and suggests how or when the deployment will start.

Release summary tip
(Rysunek 88) Porada Podsumowanie wydania(Figure 88) Release summary tip

Wyzwalacze wydań dla repozytoriów Git jako źródło artefaktówRelease Triggers for Git repositories as an artifact source

Usługa Release Management obsługuje teraz konfigurowanie wyzwalacza ciągłego wdrażania (Rysunek 89) dla repozytoriów Git połączonych z definicją wydania w dowolnym projekcie zespołowym w obrębie tego samego konta.Release Management now supports configuring a continuous deployment trigger (Figure 89) for Git repositories linked to a release definition in any of the team projects in the same account. Umożliwia to automatyczne wyzwalanie wydania po przeprowadzeniu nowego zatwierdzenia w repozytorium.This lets you trigger a release automatically when a new commit is made to the repository. Można również określić gałąź w repozytorium Git, którego zatwierdzenia wyzwolą wydanie.You can also specify a branch in the Git repository for which commits will trigger a release.

Release triggers
(Rysunek 89) Wyzwalacze wydania(Figure 89) Release triggers

Wyzwalacze wydania: ciągłe wdrażanie zmian wypychanych do repozytorium GitRelease Triggers: Continuous deployment for changes pushed to a Git repository

Usługa Release Management zawsze oferowała możliwość konfigurowania ciągłego wdrażania po zakończeniu kompilacji.Release Management has always provided the capability to configure continuous deployment when a build completes. Obecnie można jednak również konfigurować ciągłe wdrażanie operacji wypychania Git.However, now you can also configure continuous deployment on Git Push. Oznacza to, że można łączyć repozytoria GitHub i Team Foundation Git jako źródła artefaktów w definicji wersji. Następnie wyzwalacz wydaje automatycznie aplikacje, takie jak Node.JS i PHP, które nie zostały wygenerowane na podstawie kompilacji i dlatego nie potrzebują akcji kompilacji w przypadku ciągłego wdrażania.This means that you can link GitHub and Team Foundation Git repositories as artifact sources to a release definition, and then trigger releases automatically for applications such as Node.JS and PHP that are not generated from a build and so do not need a build action for continuous deployment.

Filtry gałęzi w wyzwalaczach środowiskaBranch filters in environment triggers

W nowym edytorze definicji wydania można podać warunki artefaktu dla określonego środowiska.In the new release definition editor you can now specify artifact conditions for a particular environment. Warunki te zapewniają bardziej szczegółową kontrolę nad artefaktami, które powinny zostać wdrożone w danym środowisku.Using these artifact conditions, you will have more granular control on which artifacts should be deployed to a specific environment. Na przykład warto zagwarantować, aby tylko kompilacje generowane z gałęzi głównej były wdrażane w środowisku produkcyjnym.For example, for a production environment you may want to make sure that builds generated only from the master branch are deployed. Filtr ten należy ustawić dla wszystkich artefaktów, które prawdopodobnie powinny spełniać te kryteria.This filter needs to be set for all artifacts that you think should meet this criterion.

Dla każdego artefaktu połączonego z definicją wydania można również dodać wiele filtrów (Rysunek 90).You can also add multiple filters for each artifact that is linked to the release definition (Figure 90). Wdrożenie zostanie wyzwolone w środowisku tylko po spełnieniu wszystkich warunków dotyczących artefaktów.Deployment will be triggered to this environment only if all the artifact conditions are successfully met.

Branch filters
(Rysunek 90) Filtry gałęzi(Figure 90) Branch filters

Rozszerzenia zadań po stronie serweraEnhancements to server-side tasks

Wprowadziliśmy dwa ulepszenia zadań po stronie serwera (zadań uruchamianych w fazie serwera).We have made two enhancements to server-side tasks (tasks that run within a server phase).

Dodaliśmy nowe zadanie, które może służyć do wywołania dowolnego ogólnego interfejsu API REST protokołu HTTP (Rysunek 91) jako część potoku zautomatyzowanego.We have added a new task that can be used to invoke any generic HTTP REST API (Figure 91) as part of the automated pipeline. Może ono na przykład służyć do wywoływania określonego przetwarzania przy użyciu funkcji platformy Azure i oczekiwania na jego ukończenie.For example, it can be used to invoke specific processing with an Azure function, and wait for it to be completed.

REST API task
(Rysunek 91) Zadanie interfejsu API REST(Figure 91) REST API task

Do wszystkich zadań po stronie serwera dodaliśmy również sekcję Opcje kontroli (Rysunek 92).We have also added a Control options (Figure 92) section to all server-side tasks. Zachowanie zadania obejmuje teraz ustawianie opcji Włączone, Kontynuuj przy błędzie, Zawsze uruchamiaj i Limit czasu.Task behavior now includes setting the Enabled, Continue on error, Always run, and Timeout options.

Task control options
(Rysunek 92) Opcje kontroli zadań(Figure 92) Task control options

Wskaźnik stanu wydania w centrum koduRelease status badge in Code hub

Obecnie jeśli chcesz dowiedzieć się, czy zatwierdzenie jest wdrażane w środowisku produkcyjnym klienta, musisz najpierw zidentyfikować kompilację, która wykorzystuje zatwierdzenie, a następnie sprawdzić wszystkie środowiska wydania, w których wdrożono tę kompilację.Today, if you want to know whether a commit is deployed to your customer production environment, you first identify which build consumes the commit and then check all the release environments where this build is deployed. Teraz jest to znacznie łatwiejsze dzięki integracji ze stanem wdrożenia we wskaźniki stanu centrum kodu w celu wyświetlenia listy środowisk, w których wdrożono dany kod.Now this experience is much easier with the integration of the deployment status in the Code hub status badge to show the list of environments that your code is deployed to. Stan każdego wdrożenia jest publikowany w najnowszym zatwierdzeniu, które było częścią wdrożenia.For every deployment, status is posted to the latest commit that was part of the deployment. Jeśli zatwierdzenie zostało wdrożone w wielu definicjach wydania (w wielu środowiskach), każde z nich ma wpis we wskaźniku z pokazanym stanem dla każdego środowiska (Rysunek 93).If a commit is deployed to multiple release definitions (with multiple environments) then each has an entry in the badge, with status shown for each environment (Figure 93). Zwiększa to możliwość śledzenia zatwierdzenia kodu we wdrożeniach.This improves the traceability of code commit to deployments.

Release status badge
(Rysunek 93) Wskaźnik stanu zlecenia(Figure 93) Release status badge

Domyślnie podczas tworzenia definicji wydania stan wdrożenia jest publikowany dla wszystkich środowisk.By default, when you create a release definition, deployment status is posted for all environments. Można jednak selektywnie wskazać środowiska, w których stan wdrożenia powinien być wyświetlany we wskaźniku stanu (np. w celu pokazania tylko środowisk produkcyjnych) (Rysunek 94).However, you can selectively choose the environments whose deployment status should be displayed in the status badge (e.g. only show production environments) (Figure 94).

Deployment options dialog
(Rysunek 94) Okno dialogowe Opcje wdrażania(Figure 94) Deployment options dialog

Rozszerzenia menu definicji kompilacji na potrzeby dodawania artefaktówEnhancements to Build definition menu when adding artifacts

Podczas dodawania artefaktów kompilacji do definicji wydania można teraz wyświetlać definicje z informacjami o organizacji folderów i upraszczać wybieranie żądanej definicji (Rysunek 95).When adding build artifacts to a release definition, you can now view the definitions with their folder organization information and simplify choosing the desired definition (Figure 95). Ułatwia to odróżnienie definicji kompilacji o tej samej nazwie, ale w różnych folderach.This makes it easy to differentiate the same build definition name but in different folders.

Add artifact
(Rysunek 95) Dodawanie artefaktów(Figure 95) Add artifact

Lista definicji jest filtrowana na podstawie tych, które zawierają termin z filtru.The list of definitions is filtered based on those that contain the filter term.

Przywracanie starszej wersji definicji wydaniaRevert your release definition to older version

Obecnie w przypadku zaktualizowania definicji wydania nie można bezpośrednio przywrócić jej do poprzedniej wersji.Today, if a release definition is updated, you can’t directly revert to a previous version. Jedynym sposobem jest sprawdzenie historii definicji w celu wyszukania zmian, a następnie ręczne edytowanie definicji wydania.The only way is to look into the release definition history to find the diff of the changes, and then manually edit the release definition. Korzystając z funkcji przywracania definicji (Rysunek 96), można teraz wybrać i przywrócić dowolną starszą wersję definicji wydania na karcie Historia definicji wydania.Now, using the Revert Definition feature (Figure 96), you can choose, and revert back to any older version of a release definition from the release definition History tab.

Revert release definition
(Rysunek 96) Przywracanie definicji wersji(Figure 96) Revert release definition

Spersonalizowane powiadomienia o wydaniachPersonalized notifications for releases

Powiadomienia o wydaniach są teraz zintegrowane z ustawieniami powiadomień usługi VSTS.Release notifications are now integrated with the VSTS notification settings experience. Osoby zarządzające wydaniami są automatycznie powiadamiane o oczekujących działaniach (zatwierdzeniach lub interwencjach ręcznych) i ważnych awariach wdrażania.Those managing releases are now automatically notified of pending actions (approvals or manual interventions) and important deployment failures. Można wyłączyć te powiadomienia, przechodząc do ustawień powiadomień w obszarze menu profilu i wyłączając opcję Subskrypcje wydania.You can turn off these notifications by navigating to the Notification settings under the profile menu and switching off Release Subscriptions. Można również zasubskrybować dodatkowe powiadomienia, tworząc niestandardowe subskrypcje.You can also subscribe to additional notifications by creating custom subscriptions. Administratorzy mogą kontrolować subskrypcje zespołów i grup za pomocą ustawień powiadomień w obszarach Zespół i Konto.Admins can control subscriptions for teams and groups from the Notification settings under Team and Account settings.

Autorzy definicji wydań już nie muszą wysyłać wiadomości e-mail z prośbami o zatwierdzenie i ukończenie wdrożenia.Release definition authors will no longer need to manually send emails for approvals and deployment completions.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych kont, obejmujących wiele osób zainteresowanych wydaniem (oprócz osoby zatwierdzającej, twórcy wydania i właściciela środowiska), które prawdopodobnie chcą być powiadamiane (Rysunek 97).This is especially useful for large accounts that have multiple stakeholders for releases, and for those other than the approver, release creator, and environment owner that might want to be notified (Figure 97).

Release notifications
(Rysunek 97) Powiadomienia o wersji(Figure 97) Release notifications

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis dotyczący zarządzania powiadomieniami o wydaniach.See the post for managing release notifications for more information.

Testowanie Testing

Rezygnacja z obsługi Centrum laboratoryjnego i zautomatyzowanych przepływów testowania w programie Microsoft Test Manager Removing support for Lab Center and automated testing flows in Microsoft Test Manager

Ze względu na rozwój funkcji zarządzania kompilacjami i wydaniami kompilacje XAML nie są już obsługiwane na serwerze TFS 2018. W konsekwencji aktualizujemy obsługę programu Microsoft Test Manager (MTM) z użyciem serwera TFS.With the evolution of Build and Release Management, XAML builds are no longer supported in TFS 2018 and consequently we are updating support for using Microsoft Test Manager (MTM) with TFS. Używanie Centrum testów/Centrum laboratoryjnego w programie MTM na potrzeby testowania automatycznego nie jest już obsługiwane na serwerze TFS od wersji TFS 2018.Using Test Center/Lab Center in MTM for automated testing is no longer supported by TFS, starting with TFS 2018. Jeśli użytkownik nie jest gotowy do migracji z kompilacji XAML i Centrum laboratoryjnego, nie powinien uaktualniać serwera do wersji TFS 2018.If you are not ready to migrate away from XAML builds and Lab Center, you should not upgrade to TFS 2018.

Zobacz wpływ uaktualnienia do programu TFS 2018 poniżej:Please see the impact of upgrading to TFS 2018 below:

Centrum laboratoryjne:Lab Center:
Testowanie automatyczne:Automated Testing:
Testowanie ręczne:Manual Testing:
 • Wszystkie scenariusze testowania ręcznego będą nadal w pełni obsługiwane.All manual testing scenarios continue to be fully supported. Testy ręczne można uruchamiać w programie MTM przy użyciu serwera TFS 2018, ale środowisk laboratoryjnych nie można używać na potrzeby uruchamiania testów ręcznych.While manual tests can be run using MTM with TFS 2018, Lab Environments cannot be used to run manual tests.
 • W przypadku wszystkich scenariuszy testowania ręcznego zdecydowanie zalecamy używanie Centrum testów w przypadku uzyskiwania dostępu do Internetu dla serwera TFS.For all manual testing scenarios, we strongly recommend using the Test hub in TFS web access.

Na podstawie opinii otrzymanych od zespołów zajmujących się testowaniem eksploracyjnym poprawiamy linki umożliwiające śledzenie podczas zgłaszania usterek, zadań i przypadków testowych z poziomu rozszerzenia Test i opinie.Based on the feedback we received from teams doing exploratory testing, we are improving traceability links while filing bugs, tasks, or test cases from the Test & Feedback extension. Usterki i zadania utworzone podczas eksplorowania wymagań będą teraz tworzone przy użyciu tej samej ścieżki obszaru i iteracji, co wymaganie, zamiast ustawień domyślnych zespołu.Bugs and tasks created while exploring requirements will now be created with the same area path and iteration as that of the requirement instead of team defaults. Przypadki testowe utworzone podczas eksplorowania wymagania będą teraz łączone przy użyciu linku Testy <-> Przetestowane przez zamiast linku Nadrzędne <-> Podrzędne, dlatego tworzone przypadki testowe będą automatycznie dodawane do zestawu testów opartego na wymaganiach.Test cases created while exploring requirements will now be linked with a Tests <-> Tested By link instead of the Parent <-> Child link so that the test cases you create are automatically added to requirement based test suites. Ponadto elementy robocze utworzone podczas czynności innych niż eksplorowanie wymagań będą zgłaszane w domyślnej iteracji zespołu zamiast bieżącej iteracji, tak aby żadne nowe elementy robocze nie były uwzględniane w bieżącej iteracji po ukończeniu planowania przebiegu.Finally, work items created while not specifically exploring any requirement will be filed in the team’s default iteration instead of the current iteration so that no new work items come into the current iteration after the sprint planning is complete.

Filtry elementów roboczych Przypadek testowy w zestawach i planach testów w Centrum testówFilters for Test Case work items in Test Plans and Suites in Test Hub

Oprócz filtrów dostępnych w polach Test, takich jak Wynik, Konfiguracja i Tester, można teraz filtrować według pól elementu roboczego Przypadek testowy, takich jak Tytuł, Stan i Przypisane do (Rysunek 98).In addition to the filters on Test fields like Outcome, Configuration, and Tester, you can now filter on Test Case work item fields like Title, State, and Assigned To (Figure 98).

Test case filters
(Rysunek 98) Filtry przypadków testowych(Figure 98) Test case filters

Wykresy trendu testów w środowiskach wydania i uruchomieniach testówTest trend charts for Release Environments and Test Runs

Dodajemy obsługę środowisk wydania w widżecie Trend wyników testów (Rysunek 99), dzięki czemu można śledzić stan środowisk testowych na pulpitach nawigacyjnych usług VSTS.We are adding support for Release Environments in the Test Result Trend widget (Figure 99) so that you can track status of test environments on VSTS dashboards. Podobnie jak w przypadku wyników testów w obszarze Kompilacja, można teraz tworzyć wykresy trendu przedstawiające współczynnik testów z wynikiem pozytywnym, liczbę całkowitą, testy zakończonych powodzeniem i niepowodzeniem oraz czas trwania dla środowisk wydania.Like the way you to do for test results in Build, you can now create trend charts showing test pass rate, count of total, passed or failed tests, and test duration for Release Environments. Można również filtrować wykresy określonego uruchomienia testu w środowisku przy użyciu filtra tytułu uruchomienia testu.You can also filter the charts to a specific test run within an environment with the Test Run title filter.

Test trend chart
(Rysunek 99) Wykres trendu testu(Figure 99) Test trend chart

Obsługa formatowania kodu w języku znaczników markdown dla komentarzy do uruchomienia testu i wyniku testuMarkdown formatting support for Test Run and Test Result comments

Dodajemy obsługę formatowania komentarzy do uruchomienia testu i wyniku testu z użyciem składni języka znaczników markdown.We are adding support for formatting Test Run and Test Result comments with markdown syntax. Ta funkcja umożliwia tworzenie tekstu sformatowanego lub szybkich linków do adresów URL w komentarzach.You can use this feature to create formatted text or quick links to URLs in your comments. Komentarze do wyniku testu można aktualizować na stronie Podsumowanie wyników w obszarze Aktualizowanie analizy, a komentarze do uruchomienia testu — na stronie Podsumowanie uruchomienia przy użyciu opcji aktualizacji komentarzy w centrum Test.You can update Test Result comments in the Result Summary page with Update analysis and Test Run comments in the Run Summary page with Update comments in Test hub.

Podczas analizowania wyników testów w na stronie podsumowania Kompilacja lub Wydanie lub w centrum Test można teraz skojarzyć istniejącą usterkę z testem zakończonym wynikiem negatywnym.While analyzing the test result in the Build or Release summary page or in the Test hub, you can now associate an existing bug to a failed test. Jest to pomocne w sytuacji, gdy test kończy się wynikiem negatywnym ze znanego powodu, dla którego zgłoszono już usterkę.This is helpful when a test is failing for a known reason that has a bug already filed.

Przekazywanie załączników do przebiegów testów i wyników testówUpload attachments to test runs and test results

Do przebiegów testów lub wyników testów można teraz dołączać dodatkowe informacje, takie jak zrzuty ekranu i pliki dziennika.You can now attach files such as screenshots and log files to test runs or test results as additional information. Dotąd było to możliwe tylko za pomocą klienta programu Microsoft Test Manager (MTM), co zmuszało do przełączania kontekstu między centrum Test usług VSTS/serwera TFS a klientem programu MTM.Up to this point, this capability was only available through the Microsoft Test Manager (MTM) client, forcing you to switch context between the Test hub in VSTS/TFS and the MTM client.

Przetwarzanie wsadowe testówTest batching

W zadaniu testowym programu Visual Studio w obszarze zarządzania kompilowaniem/wydawaniem dostępne są opcje umożliwiające sterowanie grupowaniem (przetwarzaniem wsadowym) testów pod kątem zapewnienia ich wydajnego wykonywania.In the Visual Studio test task in Build/Release management, options are available to control how tests should be grouped (batched) for efficient execution. Testy można pogrupować na dwa sposoby:Tests can be grouped in two ways:

 1. Na podstawie liczby testów i agentów uczestniczących w ich uruchomieniu — czyli po prostu grupowanie testów na partie o określonym rozmiarze.Based on the number of tests and agents participating in the run, which simply groups tests into a number of batches of a specified size.
 2. Na podstawie czasu wykonywania testów w przeszłości — poszczególne partie testów są tworzone tak, aby ich czas wykonywania był w przybliżeniu taki sam (Rysunek 100).Based on past running time of tests, which considers past running time to create batches of tests such that each batch has approximately equal running time (Figure 100). Testy o krótkim czasie wykonywania są umieszczane w jednej partii, a testy trwające dłużej mogą należeć do oddzielnej partii.Quick running tests get batched together while longer running tests may belong to a separate batch. Opcji tej można użyć razem z ustawieniem etapu obejmującego wielu agentów, aby maksymalnie skrócić łączny czas testu.This option can be combined with the multi-agent phase setting to reduce the total test time to a minimum.
Test batching
(Rysunek 100) Przetwarzanie wsadowe testów(Figure 100) Test batching

Uruchamianie testów internetowych przy użyciu zadania VSTestRun webtests using the VSTest task

Za pomocą zadania testowego programu Visual Studio można uruchamiać testy internetowe, znane także jako internetowe testy wydajnościowe, w potoku CI/CD.Using the Visual Studio test task, webtests, also known as web performance tests, can now be run in the CI/CD pipeline. W tym celu można wskazać, które testy mają zostać uruchomione, w danych wejściowych zestawu zadania.Webtests can be run by specifying the tests to run in the task assembly input. Po wybraniu planu testu lub zestawu testów w zadaniu można również uruchomić dowolny element roboczy przypadku testowego ze „skojarzoną automatyzacją” połączoną z testem internetowym (Rysunek 101).Any test case work item that has an “associated automation” linked to a webtest, can also be run by selecting the test plan/test suite in the task (Figure 101).

Test selection
(Rysunek 101) Wybieranie testów(Figure 101) Test selection

Wyniki testu internetowego będą dostępne jako załącznik do wyniku testu (Rysunek 102).Webtest results will be available as an attachment to the test result (Figure 102). Można go pobrać w programie Visual Studio w celu przeprowadzenia analizy offline.This can be downloaded for offline analysis in Visual Studio.

Test summary
(Rysunek 102) Podsumowanie testu(Figure 102) Test summary

Dostępność tej funkcji zależy od zmian na platformie testowej programu Visual Studio. Wymagane jest zainstalowanie programu Visual Studio 2017 Update 4 na agencie kompilacji/wydania.This capability is dependent on changes in the Visual Studio test platform and requires that Visual Studio 2017 Update 4 be installed on the build/release agent. Nie można uruchamiać testów internetowych za pomocą wcześniejszych wersji programu Visual Studio.Webtests cannot be run using prior versions of Visual Studio.

Testy internetowe można również uruchamiać przy użyciu zadania Uruchom test funkcjonalny.Similarly, webtests can be run using the Run Functional Test task. Dostępność tej funkcji zależy od zmian w programie Test Agent, który zostanie udostępniony razem z programem Visual Studio 2017 Update 5.This capability is dependent on changes in the Test Agent, that will be available with the Visual Studio 2017 Update 5.

W artykule Load test your app in the cloud using Visual Studio and VSTS quickstart (Szybki start: test obciążeniowy aplikacji w chmurze przy użyciu programu Visual Studio i usługi VSTS) przedstawiono przykładowe użycie tych możliwości w połączeniu z testowaniem obciążeniowym.See the Load test your app in the cloud using Visual Studio and VSTS quickstart as an example of how you can use this together with load testing.

Widżet wykresów dla planów testów i zestawów testówChart widget for test plans and test suites

Wykresy planów testów i zestawów testów utworzone w centrum Test można było wcześniej przypinać do pulpitu nawigacyjnego.Previously, you could create charts for test plans and suites in Test hub and pin them to dashboard. Dodaliśmy widżet, który umożliwia tworzenie wykresów planów testów i zestawów testów z poziomu wykazu widżetów na pulpicie nawigacyjnym.We have now added a widget that enables creating charts for test plans and suites from the widget catalog on the dashboard. Można tworzyć wykresy przedstawiające stan tworzenia testów lub stan wykonywania testów.You can create charts for test authoring status or test execution status. Ponadto widżet ten pozwala tworzyć większe wykresy, co umożliwia wyświetlanie dodatkowych danych (Rysunek 103).Moreover, adding charts from the widget allows you to create larger charts when you have more data to be shown on a chart (Figure 103).

Chart widget
(Rysunek 103) Widżet wykresu(Figure 103) Chart widget

Obsługa zrzutów ekranu i adnotacji w aplikacjach klasycznych podczas przeprowadzania testów ręcznych w przeglądarce ChromeScreenshot and annotation support for desktop apps with Chrome browser for manual tests

Wprowadzamy obsługę jednej z najbardziej oczekiwanych funkcji testowania ręcznego — przechwytywanie zrzutów ekranu aplikacji klasycznych z poziomu modułu uruchamiającego testy internetowe w centrum Test.We are adding support for one of the top suggestions from manual testing - capturing screenshots of desktop applications from the Web Test Runner in Test hub. Do tej pory przechwytywanie zrzutów ekranu aplikacji klasycznych wymagało użycia modułu uruchamiającego testy w programie Microsoft Test Manager.Until now, you had to use Test Runner in Microsoft Test Manager to capture screenshots of desktop apps. Aby korzystać z tej funkcji, musisz zainstalować rozszerzenie Test & Feedback.You need to install the Test & Feedback extension to use this functionality. Wprowadzamy obsługę przeglądarki Chrome. Obsługa programu Firefox będzie dostępna wkrótce.We are rolling out support for the Chrome browser, and Firefox will follow shortly thereafter.

Rezygnacja z obsługi rozszerzenia TFS dla programu SharePoint Discontinuing TFS Extension for SharePoint

Serwer TFS 2018 ani jego nowsze wersje nie będą obsługiwać rozszerzenia TFS dla programu SharePoint.TFS 2018 and later versions will no longer support the TFS Extension for SharePoint. Ponadto ekrany używane do konfigurowania integracji między serwerem TFS i serwerem programu SharePoint zostały usunięte z konsoli administracyjnej serwera Team Foundation.Additionally, the screens used to configure integration between a TFS Server and a SharePoint server have been removed from the Team Foundation Administration Console.

Uwaga

Jeśli uaktualniasz poprzednią wersję serwera TFS, zintegrowaną z programem SharePoint, do wersji 2018, musisz wyłączyć integrację z programem SharePoint po uaktualnieniu. W przeciwnym razie załadowanie witryn programu TFS SharePoint nie powiedzie się.If you are upgrading to TFS 2018 from a previous version configured to integrate with SharePoint, you will need to disable the SharePoint integration after upgrade, or your TFS SharePoint sites will fail to load.

Utworzyliśmy rozwiązanie, które umożliwia wyłączenie integracji na serwerze programu SharePoint.We have created a solution that allows you to disable integration on the SharePoint server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis na temat planów dotyczących integracji serwera TFS i programu SharePoint.For more information, please see the post on the future of our TFS/SharePoint Integration.

Rezygnacja z pokoi zespołów Discontinuing Team Rooms

Praca nowoczesnych zespołów deweloperów w dużym stopniu zależy od współpracy.Modern development teams heavily depend on collaboration. Ludzie chcą mieć miejsce (i potrzebują go) do monitorowania aktywności (powiadomienia) i rozmawiania o niej (czat).People want (and need) a place to monitor activity (notifications) and talk about it (chat). Kilka lat temu zidentyfikowaliśmy ten trend i rozpoczęliśmy kompilowanie pokoju zespołu w celu obsługi takich scenariuszy.A few years back, we recognized this trend and set out to build the Team Room to support these scenarios. Od tego czasu na rynku pojawiło się więcej rozwiązań obsługujących współpracę.Since that time, we have seen more solutions to collaborate emerge in the market. Głównie była to rozwijająca się aplikacja Slack.Most notably, the rise of Slack. I niedawno anons dotyczący aplikacji Microsoft Teams.And more recently, the announcement of Microsoft Teams.

Ze względu na dostępność tylu dobrych rozwiązań skutecznie integrowanych z serwerem TFS i usługami Visual Studio Team Services w styczniu ogłosiliśmy plany usunięcia naszej funkcji pokoju zespołu z serwera TFS 2018 oraz usług Visual Studio Team Services.With so many good solutions available that integrate well with TFS and Visual Studio Team Services, we announced in January the plans to remove our Team Room feature from both TFS 2018 and Visual Studio Team Services.


Góra strony
Top of Page