Visual Studio 2015 Update 3 — informacje o wersjiVisual Studio 2015 Update 3 Release Notes

Uwaga

To nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio.This is not the latest version of Visual Studio. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji programu Visual Studio 2017.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2017.


Pobierz program Visual Studio 2015Download Visual Studio 2015

Pliki do pobrania dla wcześniejszych wersji programu Visual Studio są dostępne w witrynie my.visualstudio.com. Witryna ta jest przeznaczona dla subskrybentów, ale każdy może utworzyć bezpłatną subskrypcję Dev Essentials.Downloads for earlier versions of Visual Studio are available on my.visualstudio.com. This is a subscription-based site, but anyone can create a free Dev Essentials subscription. Zobacz stronę Dev Essentials, aby uzyskać więcej informacji.Please see the Dev Essentials page for more information.


Data wydania: 27 czerwca 2016Release Date: June 27, 2016

Nowości w tej wersjiWhat's New in this Release


Narzędzia dla oprogramowania Apache CordovaTools for Apache Cordova

Program Visual Studio 2015 Update 3 zawiera narzędzia Tools for Apache Cordova Update 10 z ulepszeniami wymienionymi poniżej.Visual Studio 2015 Update 3 includes Tools for Apache Cordova Update 10, including the improvements below. Zawiera także aktualizację Update 10.and Update 10. Aby uzyskać najnowsze informacje o narzędziach firmy Microsoft, odwiedź Blog deweloperów firmy Microsoft w witrynie GitHub.For the latest news about our tools, visit our Developer Blog on GitHub.

 • Dodano obsługę oprogramowania Cordova 6.1.1. Jest to wersja domyślna dla nowych projektów.We've added support for Cordova 6.1.1, the default version for new projects.
 • Wycofano rejestr wtyczek oprogramowania Cordova, który był używany w oprogramowaniu Cordova 4.x, co oznacza, że dodawanie wtyczek wymaga oprogramowania Cordova 5.x lub nowszego.We've retired the Cordova Plugin Registry that was used in Cordova 4.x, which means that we now require a minimum of Cordova 5.x or later to add plugins.
 • Lista podstawowych wtyczek została zaktualizowana i obecnie zawiera wtyczki dla scenariuszy dla przedsiębiorstw, takich jak usługa Intune, Azure Engagement, zabezpieczenia i lokalny magazyn bazy danych SQLite.The Core Plugins list has been updated and now includes plugins for enterprise scenarios, such as Intune, Azure engagement, security, and SQLite local storage.
 • Teraz istnieje możliwość dodawania wtyczek przy użyciu projektanta konfiguracji według nazwy pakietu npm lub identyfikatora.You can now add plugins from the config designer either by the npm package name or by the ID.

plugin-byid

 • Można także dodawać wtyczki wymagające parametrów przy użyciu projektanta konfiguracji.You can also add plugins that require parameters from the config designer.

plugin-parameters

Developer Analytics Tools Developer Analytics Tools

Dodano następujące ulepszenia w narzędziach Developer Analytics Tools 7.0.2:We've added the following improvements in Developer Analytics Tools v7.0.2:

 • Application Insights Trends, narzędzie do znajdowania trendów w danych telemetrycznych aplikacji.Application Insights Trends, a tool for finding trends in your app's telemetry.
 • Dane telemetryczne dotyczące wyjątków w funkcji CodeLens.Exception telemetry in CodeLens.
 • Informacje o telemetrii produkcji dodane do wyjątków w narzędziach diagnostycznych.Production telemetry information added to exceptions in Diagnostic Tools.
 • Obsługa dodawania usługi Application Insights do projektów platformy ASP.NET Core RC2 z poziomu programu Visual Studio.Support for adding Application Insights to ASP.NET Core RC2 projects from Visual Studio.
 • Zdarzenia narzędzi diagnostycznych dla platformy ASP.NET 5 RC1 i ASP.NET Core RC2.Diagnostic Tools events for ASP.NET 5 RC1 and ASP.NET Core RC2 projects.
 • Automatyczne odświeżanie wyszukiwania usługi Application Insights po wybraniu szczegółów filtrów, przedziałów czasu i zdarzeń.Automatic refreshes of Application Insights Search when detail filters, time ranges, and events are selected.
 • Przechodzenie do kodu z żądań w obszarze wyszukiwania.Go to Code from requests in Search.
 • Ulepszony interfejs logowania do platformy HockeyApp.Improved HockeyApp sign-in experience.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz informacje techniczne o wersji w dokumentacji platformy Microsoft Azure.For more information, see the technical release notes in the Microsoft Azure documentation.

Debugowanie i diagnostyka Debugging and Diagnostics

W programie Update 3 dodano narzędzia diagnostyczne z obsługą aplikacji uruchamianych na urządzeniach z systemem OneCore, w tym HoloLens i IOT.Diagnostic Tools support for apps running on OneCore devices, including HoloLens and IOT, has been added in Update 3.

Ulepszenia dotyczące funkcji Edytuj i kontynuuj dla języka C++:C++ Edit and Continue improvements:

 • Wyższa wydajność i niezawodność przy włączonej technologii FASTLINK.Better performance and reliability when FASTLINK is enabled.
 • Pomyślne stosowanie zmian kodu w bibliotekach statycznych nie powoduje tworzenia nieodświeżonego kodu.Successful application of code changes to static libraries no longer produces Stale Code.
 • Ostrzeżenia C4656 nie będą już wyświetlane dla fałszywych rozpoznań zmian typu podczas ponownej kompilacji.C4656 warnings will no longer appear for false positive type changes during recompilation.
 • Obsługa dodawania nowych typów o tej samej nazwie w wielu jednostkach kompilacji.Support for adding a new type with the same name crossing multiple compilation units.

Ulepszenia debugowania interfejsu użytkownika XAML:XAML UI Debugging improvements:

 • Po każdej zmianie fokusu w aplikacji nowa funkcja śledzenia fokusu w dynamicznym drzewie wizualnym spowoduje zaktualizowanie zaznaczonego elementu w dynamicznym drzewie wizualnym zgodnie z elementem mającym aktualnie fokus.Whenever the focus changes in your app, the new Track Focus feature in the Live Visual Tree will cause selection in the Live Visual Tree to update to the currently focused element.

Visual Studio IDE Visual Studio IDE

Subskrypcje i klucze produktówSubscriptions and product keys

W wersji Update 3 uwzględniono opinie klientów korzystających z subskrypcji przy użyciu tożsamości online lub kluczy produktów do odblokowywania środowiska IDE w następujący sposób:We've addressed feedback in Update 3 from customers using subscriptions through an online identity or product keys to unlock the IDE, in the following ways:

 • Użytkownik nie musi już odwiedzać strony https://my.visualstudio.com w celu aktywowania przypisanej subskrypcji chmury programu Visual Studio i może rozpocząć korzystanie z programu Visual Studio IDE natychmiast po przypisaniu subskrypcji.You are no longer required to visit https://my.visualstudio.com to activate your assigned Visual Studio Cloud subscription, and can immediately start using the Visual Studio IDE as soon as the subscription is assigned.
 • Ulepszono obsługę błędów podczas stosowania klucza produktu.We've improved error handling when applying a product key.
 • Wszystkie operacje dotyczące konta użytkownika i licencji są teraz zabezpieczone przy użyciu protokołu HTTPS.All user account and licensing operations are now secured by using HTTPS.
 • W oknie dialogowym Ustawienia konta poprawiono ułatwienia dostępu w zakresie aktywowania subskrypcji i wprowadzania klucza produktu.We've made accessibility improvements in the Account Settings dialog for activating a subscription and entering a product key.
 • Ponowne uwierzytelnianie co ok. 8 dni nie jest już wymagane do zachowania aktywnego konta personalizacji i synchronizowania ustawień mobilnego dostępu.Re-authentication every ~8 days is no longer required to keep the personalization account active and synchronizing roaming settings.

Narzędzia dla aplikacji uniwersalnych systemu Windows Tools for Universal Windows Apps

Program Visual Studio 2015 Update 3 zawiera kilka ulepszeń narzędzi dla aplikacji uniwersalnych systemu Windows.Visual Studio 2015 Update 3 comes with several enhancements to the Tools for Universal Windows apps. Najważniejsze ulepszenie: podczas tworzenia pakietu do przesłania do Sklepu Windows można teraz zalogować się przy użyciu poświadczeń usługi Azure Active Directory do konta Sklepu usługi AAD.A key improvement allows you to sign in with Azure Active Directory credentials for an AAD Store account when creating a package to submit to the Windows Store. Po skojarzeniu projektu ze Sklepem Windows nie trzeba już logować się, aby utworzyć pakiet do przesłania do Sklepu.Once the project has been associated with the Windows Store, you will no longer need to sign in to create a package to submit to the Store.

Platforma .NET Native dla aplikacji uniwersalnych systemu Windows.NET Native for Universal Windows Apps

.NET Native 1.4 jest wersją pomocniczą obsługi, która zwiększa wydajność, rozwiązuje kilka usterek zgłoszonych przez klientów i poprawia czasy tworzenia kompilacji wydania dużych aplikacji..NET Native 1.4 is a minor servicing release that improves performance, addresses several customer reported bugs and improves Release build compilation times of large apps. Aplikacje XAML i gry Unity korzystające z platformy .NET Native 1.4 będą miały lepszą wydajność środowiska uruchomieniowego.XAML applications and Unity games that use .NET Native 1.4 will have better runtime performance. Te ulepszenia zostały osiągnięte dzięki przyspieszeniu wywołań natywnych interfejsów API i interfejsów API odbicia.These improvements were achieved by making both reflection and native API calls faster.

Narzędzia architektury Architecture Tools

Uwzględniono opinie klientów dotyczące poprawy wydajności i niezawodności.We've addressed feedback from customers about improving performance and reliability.

Projektanci graficzni dla określonych domen (w tym dla plików EDMX i DBML)Domain Specific Graphical Designers (including EDMX and DBML)

W systemie Windows 10 program Visual Studio już nie przestaje odpowiadać podczas otwierania lub próby edycji dużych diagramów w formacie EDMX lub DBML przy wyświetlonej klawiaturze ekranowej.On Windows 10, Visual Studio is no longer unresponsive when you are opening or attempting to edit large EDMX or DBML diagrams while the on-screen keyboard is displayed.

Mapa koduCode Map

 • Program Visual Studio już nie przestaje odpowiadać podczas próby wykonania polecenia „Generuj mapę kodu dla rozwiązania”, jeśli rozwiązanie zawierało projekty instalatora (vdproj).Visual Studio is no longer unresponsive when you are trying to "Generate Code Map for Solution" when the solution contained installer projects (.vdproj).
 • Uruchomienie polecenia mapy kodu w edytorze kodu i zamknięcie okna mapy kodu bezpośrednio po jego wyświetleniu już nie powoduje awarii programu Visual Studio.Visual Studio is no longer unresponsive when you run a code map command from the code editor and close the Code Map window as soon as it appears.

Walidacja warstwLayer Validation

 • W przypadku kompilowania rozwiązania z projektem modelowania zawierającym diagram warstwowy przy użyciu akcji Waliduj rdzeń procesora CPU nie jest już używany po zakończeniu kompilacji.When building a solution having a modeling project containing a Layer diagram with a Validate action, a CPU core is no longer used after the build completes.
 • Teraz możliwa jest walidacja diagramu warstwowego, gdy jego nadrzędny projekt modelowania zawiera odwołania do bibliotek PCL (na przykład ODP.Net).You can now validate a layer diagram when its parent modeling project is referencing PCL libraries (for instance ODP.Net).

Narzędzia Node.js dla programu Visual StudioNode.js Tools for Visual Studio

Narzędzia Node.js Tools 1.2 RC for Visual Studio są teraz dostępne do pobrania.Node.js Tools 1.2 RC for Visual Studio is now available for download. Oczekujemy, że ta wersja zapewni znacznie lepszą stabilność i wydajność, w tym zmniejszenie liczby awarii spowodowanych brakiem pamięci, które występowały we wcześniejszych wersjach.We expect this release to provide significantly improved stability and performance, including reducing out-of-memory crashes seen in prior releases.

Inne najważniejsze funkcje obejmują:Other highlights include:

 • Szybsza, lepsza funkcja IntelliSense ES6Faster, better ES6 IntelliSense
 • Bardziej niezawodne debugowanieMore reliable debugging
 • Ulepszone środowiska testów jednostkowych (w tym obsługa taśm)Improved Unit Testing experiences (including Tape support)
 • Polecenie .npm w większej liczbie typów projektów.npm command in more project types

Aby uzyskać pełne informacje i pliki do pobrania, zobacz stronę wersji RC narzędzi Node.js Tools 1.2.For full information and downloads, see the Node.js Tools 1.2 RC release page.

Narzędzia dla deweloperów sieci Web Web Developer Tools

W przypadku projektów aplikacji sieci Web ASP.NET, gdy pole wyboru „Włącz funkcję Edytuj i kontynuuj” nie jest zaznaczone, proces programu IIS Express nie będzie już przestawać działać po każdym zatrzymaniu debugowania.For ASP.NET Web Application projects, when "Enable Edit and Continue" checkbox is unchecked, the IIS Express process will no longer stop every time you stop debugging.

Visual C++ Visual C++

Ulepszenia, takie jak nowe funkcje sprawdzania i komunikaty ostrzegawcze dla kompilatora języka C++, a także ulepszenia wydajności i obsługa kodowania w językach C# i Visual Basic, zostały uwzględnione w wersji Update 3.Enhancements, such as new checks and warning messages for the C++ Compiler, as well as support and performance improvements for C# and Visual Basic coding, were included in Update 3.

Kompilator C++C++ Compiler

 • Teraz sprawdzany jest dostęp do usuniętego elementu ctor prostego kopiowania/przenoszenia.We now check the access of a deleted trivial copy/move ctor. Bez sprawdzania mogło nastąpić nieprawidłowe wywołanie domyślnego elementu ctor kopiowania (w którym implementacja może być niewłaściwie sformułowana) i spowodować potencjalne wygenerowanie złego kodu środowiska uruchomieniowego.Without the check, we may incorrectly call the defaulted copy ctor (in which the implementation can be ill-formed) and cause potential runtime bad code generation.
 • Teraz element Std::is_convertible prawidłowo wykrywa przypisanie własne typu klasy, gdy konstruktor kopiujący został usunięty lub jest prywatny.Std::is_convertible now correctly detects self-assignment of a class type when the copy-constructor is deleted or private.
 • W ostatniej fazie kończenia obsługi biblioteki ATL z atrybutami, co zostało zapoczątkowane w programie Visual Studio 2008, dodano do kompilatora nowe ostrzeżenie o końcu obsługi.As the last phase of completing the deprecation of attributed ATL support started in Visual Studio 2008, we've added a new deprecation warning to the compiler. W programie Visual Studio 2015 Update 3 użycie kodu biblioteki ATL z atrybutami spowoduje wygenerowanie domyślnie włączonego ostrzeżenia poziomu 1.With Visual Studio 2015 Update 3, usages of attributed ATL code will generate an on-by-default level 1 warning. C4467C4467
 • W przypadku korzystania z plików PCH niezgodne katalogi dołączania -I dla kompilatora między kompilacjami z opcjami -Yc i -Yu spowodują teraz wygenerowanie nowego ostrzeżenia.When using PCH files, mismatched -I include directories to the compiler between -Yc and -Yu compilations will now produce a new warning. C4599C4599
 • W przypadku korzystania z plików PCH niezgodne dyrektywy #include w plikach źródłowych między kompilacjami z opcjami -Yc i -Yu spowodują teraz wygenerowanie ostrzeżenia.When using PCH files, mismatched #include directives in source files between -Yc and -Yu compilations will now produce a warning. C4598C4598

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwego wpływu tych zmian na istniejący kod, zobacz Przewodnik przenoszenia i uaktualniania kodu Visual C++ w witrynie MSDN.For more information on how these changes might impact your existing code, see Visual C++ Porting and Upgrading Guide on MSDN.

Biblioteki języka C++C++ Libraries

 • Przywrócono wydajność trybu debugowania podczas niszczenia zakresów prostych obiektów, która uległa pogorszeniu w wersji Update 2, jak w przypadku wektora.We've restored debug mode performance when destroying ranges of trivial objects that regressed in Update 2, like in vector.

 • Zaimplementowano cechy swappable z dokumentu roboczego standardu C++17 z wniosku P0185 Dodanie cech swappable deklaracji [nothrow-].We've implemented the swappable traits from the C++17 working paper, from the proposal P0185 Adding [nothrow-]swappable traits. Jako rozważana funkcja standardu C++17, cechy (is_swappable, is_swappable_with, is_nothrow_swappable i is_nothrow_swappable_with) są tylko widoczne, a ograniczenia dotyczące obiektu std::swap są tylko aktywne podczas kompilowania przy użyciu opcji /std:c++latest.As a speculative C++17 feature, the traits (is_swappable, is_swappable_with, is_nothrow_swappable, and is_nothrow_swappable_with) are only visible, and the constraints on std::swap are only active, when compiling with /std:c++latest.

 • Z biblioteki vcruntime140.dll oraz bibliotek statycznych usunięto wywołania zdarzeń funkcji ETW, które były wcześniej uruchamiane podczas uruchamiania procesu oraz funkcji dllmain.We've removed ETW eventing calls from vcruntime140.dll and static libraries that previously fired during process startup and dllmain.

 • Usunięto symbol długości nazwy w typowych mechanizmach używanych przez kontenery STL, takich jak std::vector, zmniejszając prawdopodobieństwo ostrzeżeń C4503.We've removed symbol name length in common machinery used by STL containers, such as std::vector, reducing likelihood of C4503 warnings. Na przykład następujący typ nie generuje już ostrzeżenia: concurrency::concurrent_unordered_map<wstring, vector<pair<uint64_t, vector<uint8_t>>>>.For example, the following type no longer generates a warning: concurrency::concurrent_unordered_map<wstring, vector<pair<uint64_t, vector<uint8_t>>>>.

 • ATL/MFC/AMP/PPL: wiele poprawek dotyczących zgodności związanych z wyszukiwaniem dwufazowym. Są to następujące poprawki:ATL/MFC/AMP/PPL: Lots of conformance fixes related to two-phase lookup, as follows:

  • Element _com_ptr_t ma teraz konstruktor przenoszący oraz przenoszący operator przypisania._com_ptr_t now has a move constructor and move assignment operator.

  • MFC: naprawiono obsługę wartości HMENU, które czasami uniemożliwiały prawidłowe wyświetlanie menu w aplikacjach 64-bitowych.MFC: Fixed handling of HMENU values that occasionally prevented menus from being properly displayed in 64-bit applications.

  • ATL/MFC: następujące ostrzeżenia nie są już emitowane:ATL/MFC: No longer emit the following warnings:

  • Zastępowanie/ukrywanie funkcji: C4263, C4264, C4266Function overriding/hiding: C4263, C4264, C4266

  • Niezgodność specyfikacji wyjątku: C4986Mismatching exception specification: C4986

  • /analyze: C6386/analyze: C6386

  • ATL: wszystkie odmiany funkcji AtlThrow są teraz prawidłowo oznaczone przy użyciu atrybutu __declspec(noreturn).ATL: All variations of AtlThrow are now properly marked with __declspec(noreturn). Zapobiega to błędnemu emitowaniu ostrzeżeń SAL.This prevents erroneous SAL warnings from being emitted.

  • ATL: naprawiono/ulepszono kilka adnotacji SAL.ATL: Fixed/Improved several SAL annotations.

  • Element /std:c++latest zapewnia następujące nowe funkcje: P0025R1 „clamp()”, P0185R1 „is_swappable, is_nothrow_swappable” oraz P0272R1 „Non-const basic_string::data()”./std:c++latest enables the following new features: P0025R1 "clamp()", P0185R1 "is_swappable, is_nothrow_swappable", and P0272R1 "Non-const basic_string::data().".

  • Atrybut /std:c++latest kontroluje również usuwanie następujących starych funkcji: N4190 „Usuwanie operatorów auto_ptr, random_shuffle() i starych elementów ”, P0004R1 „Usuwanie przestarzałych aliasów Iostream”, LWG 2385 „Argument funkcji przydzielającej function::assign jest nieprawidłowy” oraz różnych funkcji niestandardowych (przestrzeni nazw std::tr1, niektórych mechanizmów zgodnych tylko ze standardem TR1 oraz struktury std::identity)./std:c++latest also controls the removal of the following old features: N4190 "Removing auto_ptr, random_shuffle(), And Old Stuff", P0004R1 "Removing Deprecated Iostreams Aliases", LWG 2385 "function::assign allocator argument doesn't make sense", and various non-Standard features (the std::tr1 namespace, some TR1-only machinery, and the std::identity struct).

  • Naprawiono ciche generowanie nieprawidłowego kodu w dyrektywie atomic<int64_t>/atomic<uint64_t> w wersji x86.Silent bad codegen in atomic<int64_t>/atomic<uint64_t> on x86 was fixed.

  • STL unika teraz bezpiecznych wątkowo „magicznych danych statycznych”. Są one używane tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne, co poprawia generowanie kodu.The STL now avoids using thread-safe "magic statics" except when absolutely necessary, improving codegen.

  • Konstruktor doskonałego przekazywania dalej krotek unika teraz priorytetowego działania względem konstruktora kopiującego, dzięki czemu naprawiono błędy kompilatora w niektórych scenariuszach.Tuple's perfect forwarding constructor now avoids out-competing the copy constructor, fixing compiler errors in certain scenarios.

 • Koprocedury:Coroutines:

  • Następujące elementy zostały wycofane z użycia: słowa kluczowe __yield_value & __await.Deprecated the following: __yield_value & __await keywords. Zamiast nich należy używać słów kluczowych co_await / co_yield.Use co_await / co_yield instead.
  • Dodano powiadomienie o wycofaniu do składowych to_address i from_promise klasy coroutine_handle.Added deprecation notice to: to_address and from_promise members of coroutine_handle class. Zamiast elementu coroutine_handle::to_address() należy używać elementu coroutine_handle::address().Instead of coroutine_handle::to_address(), use coroutine_handle::address().
  • Zamiast elementu coroutine_handle::from_promise(Promise *P) należy używać elementu coroutine_handle::from_promise(Promise &P).Instead of coroutine_handle::from_promise(Promise *P), use coroutine_handle::from_promise(Promise &P).
 • Zwiększono wydajność następujących funkcji : std::equal i std::lexicographical_compare przez bardziej agresywne wysyłanie do funkcji memcmp i memchr, co pozwala uzyskać duży przyrost wydajności w niektórych scenariuszach,We've improved performance of the following: std::equal and std::lexicographical_compare by dispatching to memcmp and memchr more aggressively, resulting in large performance improvements in some scenarios. na przykład dotyczących funkcji equal(char,char,char i char) na platformach 64 bitowych.For example: equal(char,char,char, char) on 64 bit platforms.

  • Znacząco zwiększono wydajność debugowania kompilacji dzięki zmniejszeniu liczby wywołań funkcji ewidencjonowania w mechanizmie debugowania iteratora.debug builds significantly by reducing the number of bookkeeping function calls in our iterator debugging machinery.
  • Zwiększono wydajność funkcji string::push_back o kolejne 40% w porównaniu do wersji Update 2 w kompilacjach wydania przy dodatkowej znaczącej poprawie w kompilacjach debugowania.string::push_back has improved another 40% vs. Update 2 in release builds, with more substantial improvements in debug builds. (Oprócz znaczącej poprawy wydajności wprowadzonej w wersji Update 2).(This is in addition to large performance improvements here that shipped in Update 2).
  • Ulepszono kompilacje debugowania dla wszystkich standardowych algorytmów przez wyeliminowanie kilku typów pustych wywołań obsługi szablonów metaprogramowania (na przykład _Iter_cat) oraz wszystkich algorytmów przyjmujących predykaty, zmniejszając liczbę kopii predykatu.Debug builds across all standard algorithms have improved by eliminating several types of empty template metaprogramming support calls (for example,_Iter_cat), across all algorithms that take predicates by reducing the number of predicate copies.
  • Element std::mismatch w obiekcie _ITERATOR_DEBUG_LEVEL o wartości 1 i 2 ze sprawdzeniem drugiego zakresu, jeśli to możliwe, przed iteracją.std::mismatch under _ITERATOR_DEBUG_LEVEL 1 and 2 by range checking the second range where possible ahead of iteration.
 • Zastosowano ulepszoną diagnostykę dla komunikatów _SCL_INSECURE_DEPRECATE do pozostałych algorytmów (w wersji Update 2 tylko niewielką liczbę argumentów podłączono do nowego mechanizmu wycofywania z użycia).We've applied improved diagnostics for _SCL_INSECURE_DEPRECATE messages to the remaining algorithms (in Update 2 only a small number of algorithms were hooked into the new deprecation mechanism). Poprawia to również działanie debugowania algorytmów standardowych, ponieważ nie ma żadnej interakcji z preprocesorem _ITERATOR_DEBUG_LEVEL powodującej zadeklarowanie wielu kopii algorytmów standardowych.This also improves the debugging experience when debugging into the standard algorithms, as there is no longer any _ITERATOR_DEBUG_LEVEL preprocessor interaction declaring multiple copies of standard algorithms. Naprawiono również następujące problemy:We have also fixed the following:

  • Naprawiono brak możliwości skompilowania niektórych funkcji, takich jak mismatch(iter, iter, T[]), ze względu na interakcję między niestandardowym elementem _ITERATOR_DEBUG_ARRAY_OVERLOADS i algorytmami dwuzakresowymi.We've fixed the inability to compile some functions like mismatch(iter, iter, T[]) due to interaction between our nonstandard _ITERATOR_DEBUG_ARRAY_OVERLOADS and dual-range algorithms.
 • Naprawiono naruszenia domyślnie wyłączonego ostrzeżenia C4242 w STL.We've fixed violations of the off-by-default warning C4242 in the STL.

 • Naprawiono potencjalny błąd przepełnienia dla liczb całkowitych w obiekcie std::pop_heap.We've fixed possible integer overflow bug in std::pop_heap.

 • Naprawiono potencjalne zawieszanie się w przypadku użycia flagi /clr:pure ze względu na wywołania metody LoadLibrary wstawiane do środowiska CLR podczas blokady ustawień regionalnych.We've fixed potential hang under /clr:pure due to CLR-inserted LoadLibrary calls while holding the locale lock.

Debugowanie C++/CLIC++/CLI Debugging

 • Ewaluator wyrażeń C++/CLI teraz obsługuje funkcje debugera, takie jak Natvis, które były wcześniej obsługiwane tylko w przypadku aplikacji całkowicie natywnych.The C++/CLI expression evaluator now supports debugger features, such as Natvis, that were previously only supported for pure native apps. Teraz w mieszanych aplikacjach zarządzanych/natywnych, gdy obiekty są wyszczególnione w oknie zmiennej (lub wewnątrz etykietki danych), będą rozszerzane tak jak w aplikacjach całkowicie natywnych, zgodnie z definicją w wizualizatorach typu.Now in a mixed managed/native app when objects are listed in a variable window (or inside a datatip), they will expand just like they do in a pure native app as defined by the type visualizers.

plugin-byid

Zestaw narzędzi platformy Clang/C2Clang/C2 Platform Toolset

Zintegrowano wersję oprogramowania Clang 3.8 wewnątrz platformy Clang/C2 i zapewniono zestaw narzędzi z hostowaniem 64-bitowym.We've integrated Clang 3.8 release into Clang/C2 and provided a 64-bit hosted toolset.

Środowisko MDD dla języka C++C++ MDD

Włączono obsługę najnowszego zestawu NDK systemu Android w wersji R11C oraz możliwość uaktualnienia bieżących projektów pod kątem najnowszego zestawu NDK.We've enabled support for the latest Android NDK version R11C and the capability to upgrade the current projects to target the latest NDK.

TypeScriptTypeScript

Program Visual Studio 2015 Update 3 obejmuje obsługę języka TypeScript 1.8.34.Visual Studio 2015 Update 3 includes TypeScript 1.8.34. Rozwiązano problem powodujący błąd braku pamięci w przypadku niektórych dużych projektów języka TypeScript korzystających z narzędzia AngularJS.We've fixed an out of memory error with some large TypeScript projects that use AngularJS.

C# i Visual BasicC# and Visual Basic

Zainwestowaliśmy w zmniejszenie zużycia pamięci i poprawę wydajności diagnostyki kodu.We've invested in reducing memory footprint and improving the performance of code diagnostics. Zmniejsza to znacznie liczbę awarii spowodowanych brakiem pamięci, które występowały w poprzednich wersjach.This will reduce a lot of the out-of-memory crashes seen in prior releases. Poprawiono wydajność działania diagnostyki kodu uruchomionej dla całego rozwiązania.We’ve improved the performance of running code diagnostics on an entire solution. Aby dowiedzieć się więcej o ulepszeniach wydajności diagnostyki kodu, przeczytaj informacje na stronie Porady: włączanie i wyłączanie pełnej analizy rozwiązania dla zarządzanego kodu w witrynie MSDN.To learn more about code diagnostic performance enhancements, read the How to: Enable and Disable Full Solution Analysis for Managed Code page on MSDN.

Wprowadzono następujące dodatkowe ulepszenia:Additional improvements include the following:

 • Opcja dodawania odwołania do pakietu NuGet jako szybkiej poprawki:An option to add a reference to a NuGet package as a quick fix:

plugin-byid

 • Tę opcję można włączyć na karcie Narzędzia > Opcje > Edytor tekstu > C# > Zaawansowane w obszarze „Używane dyrektywy”:You can enable this option from Tools > Options > Text Editor > C# > Advanced, under "Using Directives":

plugin-byid

 • Ulepszono obsługę bibliotek klas przenośnych przeznaczonych dla platformy .NET Standard.We've improved support for Portable class libraries targeting the .NET Platform Standard.
 • Zwiększono wydajność poleceń Przejdź do implementacji i Znajdź wszystkie odwołania dla języka C#.We've added performance improvements to the C# GoTo Implementation and Find All References. Możesz je wypróbować, zaznaczając obiekt, klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając je z menu.You can try these by selecting an object, right-clicking on it and then selecting them from the menu.
 • Podczas stosowania akcji „Napraw wszystkie wystąpienia” do dokumentu/projektu/rozwiązania jest teraz wyświetlany pasek postępu.When you apply a “fix all” action to document/project/solution we now display a progress bar.
 • Poprawiono wydajność podczas ponownego ładowania projektów języków C# i VB w dużych rozwiązaniach.Improved performance when reloading C# and VB projects in large solutions. Aby uzyskać więcej informacji i porad, przeczytaj artykuł Performance considerations for large solutions (Zagadnienia dotyczące wydajności w przypadku dużych rozwiązań).For more information and tips, read: Performance considerations for large solutions.

Team ExplorerTeam Explorer

Naprawiono kilka błędów w programie Team Explorer:Several bugs have been fixed in Team Explorer:

 • Nie można wyświetlić zawartości pliku, który został usunięty z repozytorium Git.Unable to view the contents of a file that was deleted from a Git repository.
 • Podczas wyświetlania historii gałęzi ikona Przejdź do elementu podrzędnego powinna być wyłączona, gdy fokus jest umieszczony na najnowszym zatwierdzeniu.When viewing the history of a branch, the Go to Child icon should be disabled when the focus is the latest commit.
 • Podczas zmiany gałęzi przy użyciu programu Git.exe program Visual Studio może ulec awarii lub przejść w stan nieznany.When changing branches using Git.exe, Visual Studio may crash or get into an unknown state.
 • Podczas wyświetlania historii gałęzi w repozytorium Git występują błędy wyróżnienia na wykresie historii.When viewing the history of a branch in a Git repository, the highlighting in the history graph has glitches.
 • Podczas tworzenia gałęzi w programie Team Explorer skrót Alt+B dla polecenia Utwórz gałąź powoduje konflikt z menu Kompiluj.When creating a branch in Team Explorer, the Alt+B shortcut for Create Branch conflicts with the Build menu.
 • W sytuacji wysokiego użycia pamięci podczas próby rozpakowania obiektu większego niż dostępna pamięć narzędzie Git wyświetla błąd „Nie znaleziono obiektu — brak pasującego luźnego obiektu ()” zamiast błędu braku pamięci.In a high memory usage situation, when attempting to unpack an object larger than the available memory, Git gives an error of "Object not found - no matching loose object ()" instead of an out of memory error.
 • Literówka w komunikacie o błędzie „... W celu otwarcia tego rozwiązania...”.Typo in the error message "... In order the open this solution ...".
 • Podczas wyświetlania historii gałęzi po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pierwszego zatwierdzenia w historii selekcjonowanie jest wyłączone.When viewing the history of a branch and right clicking on the first commit in history, Cherry Pick is disabled.
 • Podczas tworzenia żądania ściągnięcia z programu Team Explorer menu kontekstowe strony gałęzi używa bieżącej gałęzi zamiast wybranej gałęzi.When creating a pull request from the Team Explorer branches page context menu uses the current branch instead of the selected branch.

Platforma Xamarin dla programu Visual StudioXamarin for Visual Studio

Program Visual Studio 2015 Update 3 zawiera obecnie program Xamarin 4.1.Visual Studio 2015 Update 3 now includes Xamarin 4.1. Oprócz szeregu poprawek błędów ta wersja dodaje obsługę systemu tvOS, ulepsza obsługę katalogu zasobów systemu iOS, ulepsza środowisko edytowania plików XML i dodaje selektory dla implementacji protokołów SSL/TLS i HttpClient podczas tworzenia aplikacji dla systemu iOS.In addition to a number of bug fixes, this release adds support for tvOS, improves the iOS Assets Catalog support, improves the XML editing experience, and adds selectors for SSL/TLS and HttpClient implementations when creating iOS apps. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz informacje o wersji programu Xamarin.For more information, see the Xamarin release notes.


Początek strony
Top of Page