Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2015 Visual Studio 2015 Release Notes History

Uwaga

To nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio.This is not the latest version of Visual Studio. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji programu Visual Studio 2017.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2017.

Informacje o wersji dla programu Visual Studio 2015Release Notes for Visual Studio 2015

Zapoznaj się z informacjami o poszczególnych wersjach:Please refer to the release notes for each release:


Pobierz program Visual Studio 2015Download Visual Studio 2015

Pliki do pobrania dla wcześniejszych wersji programu Visual Studio są dostępne w witrynie my.visualstudio.com. Witryna ta jest przeznaczona dla subskrybentów, ale każdy może utworzyć bezpłatną subskrypcję Dev Essentials.Downloads for earlier versions of Visual Studio are available on my.visualstudio.com. This is a subscription-based site, but anyone can create a free Dev Essentials subscription. Zobacz stronę Dev Essentials, aby uzyskać więcej informacji.Please see the Dev Essentials page for more information.

Aby pobrać pliki, wykonaj następujące czynności:Follow these steps to download:

  1. Kliknij przycisk Pobierz program Visual Studio 2015.Click the Download Visual Studio 2015 button.

  2. Kliknij odpowiednią rodzinę produktów w polu Filtruj według rodziny produktów.Check the desired product family in the Filter by Product Family box. W obszarze Materiały do pobrania kliknij przycisk pobierania dla każdego produktu z tej rodziny, który chcesz pobrać (rysunek 1).In Downloads, click the download button for each product you wish to download in that family (Figure 1).

    Download banner
    (Rysunek 1) Dostępne pliki do pobrania dla programu Visual Studio 2015.(Figure 1) Available downloads for Visual Studio 2015.
  3. Powtórz kroki 1 i 2 dla każdej rodziny produktów, którą chcesz pobrać.Repeat steps 1 and 2 for each product family you wish to download.


Visual Studio 2015 — informacje o produkcieVisual Studio 2015 Product Information


Początek strony
Top of Page