Zarządzanie folderami na serwerze w systemie Windows Server EssentialsManage Server Folders in Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Administrator serwera można zarządzać dostępu do żadnych folderów na serwerze (znany jako foldery udostępnione, gdy dostępne z paska uruchamiania, Remote Web Access, aplikacja Mój serwer dla Windows Phone lub aplikacji My Server dla systemu Windows 8) na serwerze za pomocą zadań na folderów na serwerze pulpitu nawigacyjnego, dzięki czemu użytkownicy różne poziomy dostępu do wielu plików.As a server administrator, you can manage access to any server folders (known as shared folders when accessed from the Launchpad, Remote Web Access, My Server app for Windows Phone, or My Server app for Windows 8) on the server by using the tasks on the Server Folders tab of the Dashboard, allowing users varying levels of access to a variety of files.

Poniższe tematy zawierają informacje, które pomogą Ci zrozumieć, tworzenie i zarządzanie folderami na serwerze:The following topics provide information that will help you understand, create, and manage server folders:

Zarządzanie folderów na serwerze przy użyciu pulpitu nawigacyjnego Manage server folders using the Dashboard

System Windows Server Essentials umożliwia wykonywanie typowych zadań administracyjnych za pomocą pulpitu nawigacyjnego.Windows Server Essentials makes it possible to perform common administrative tasks by using the Dashboard. Folderów na serwerze strona pulpitu nawigacyjnego zawiera następujące czynności:The Server Folders page of the Dashboard provides the following:

 • Lista folderów na serwerze, który wyświetla:A list of server folders, which displays:

  • Nazwa folderuThe name of the folder

  • Opis folderuA description of the folder

  • Lokalizacja folderuThe location of the folder

  • Ilość wolnego miejsca, która jest dostępna w lokalizacji folderuThe amount of free space that is available at the folder location

  • Informacje dotyczące wszystkich zadań, które są wykonywane w folderze; krótkie stanu stan pole jest puste, jeśli folder jest w dobrej kondycji, a żadne zadania są uruchomioneBrief status information about any tasks that are being performed on the folder; the Status field is blank if the folder is healthy, and if no tasks are running

 • Okienko szczegółów, który może zapewnić dodatkowe informacje o wybranym folderzeA details pane that may provide additional information about a selected folder

 • Okienko zadań, który zawiera zestaw zadań administracyjnych związanych z folderuA tasks pane that includes a set of folder-related administrative tasks

  W poniższej tabeli opisano poszczególne zadania folderu serwera, które są dostępne na pulpit nawigacyjny systemu Windows Server Essentials.The following table describes the various server folder tasks that are available on the Windows Server Essentials Dashboard. Większość zadań są specyficzne dla folderu, a ich są widoczne tylko po wybraniu folderu na liście.Most of the tasks are folder-specific, and they are only visible when you select a folder in the list.

Zadania folderu serwera na pulpicie nawigacyjnymServer folder tasks on the Dashboard

Nazwa zadaniaTask name OpisDescription
Otwórz folderOpen the folder Wyświetla zawartość wybranego folderu w Eksploratorze plików (nazywanego Eksploratorem Windows w poprzednich wersjach systemu Windows).Displays the contents of the selected folder in File Explorer (called Windows Explorer in previous versions of Windows).
Usuń folderDelete the folder Umożliwia usunięcie folderu utworzone przez użytkownika.Enables you to delete a user-created folder. To zadanie nie jest dostępna dla folderów domyślne, które tworzy instalacji serwera.This task is not available for the default folders that server installation creates.
Przenieść folderMove the folder Otwiera kreatora, która ułatwia przenoszenie folderu na serwerze do nowej lokalizacji.Opens a wizard that helps you move a server folder to a new location.
Zatrzymać udostępnianie folderuStop sharing the folder Zatrzymuje udostępnianie wybranego folderu, ale nie powoduje usunięcia.Stops sharing the selected folder but does not delete it. Jeśli folder już nie jest udostępniony, jest niedostępna na pulpicie nawigacyjnym.When the folder is no longer shared, it does not appear in the Dashboard. To zadanie nie jest dostępna dla folderów domyślne, które tworzy instalacji serwera.This task is not available for the default folders that server installation creates.
Wyświetlanie właściwości folderuView the folder properties Wyświetla właściwości wybranego folderu i umożliwia:Displays the properties for a selected folder, and enables you to:

-Zmienić nazwy folderów utworzone przez użytkownika.- Change the name of user-created folders.

-Zmień opis wybranym folderze.- Change the description for a selected folder.

-Wyświetl rozmiar tego folderu.- View the size of the folder.

-Otwórz zaznaczony folder w Eksploratorze plików.- Open the selected folder in File Explorer.

-Określić uprawnienia dostępu użytkownika konta do wybranego folderu.- Specify user account access permissions for a selected folder.

-Ukryć wybranego folderu z aplikacji dostępu zdalnego w sieci Web i usługi sieci Web.- Hide a selected folder from Remote Web Access and Web Service applications.

-Określ folder przydziału.- Specify folder quota.
Dodanie folderuAdd a folder Pomoże Ci utworzyć nowy folder na serwerze i przypisać poziom dostępu dozwolony dla każdego konta użytkownika.Helps you create a new server folder and assign the level of access allowed for each user account.
Opis folderów na serwerzeUnderstanding Server Folders Otwarcie tematu pomocy w Internecie dotyczące użycia i funkcjonalność folderów na serwerze.Opens a Help topic on the Internet that describes the use and functionality of server folders.

Zarządzanie dostępem do folderów na serwerze Manage access to server folders

System Windows Server Essentials umożliwia przechowywanie plików, które znajdują się na komputerach klienckich w centralnej lokalizacji za pomocą folderów na serwerze.Windows Server Essentials enables you to store files that are located on your client computers to a central location by using server folders. Przechowywanie plików w folderach na serwerze zapewnia, że pliki są w miejsce, w którym jest zawsze dostępny w bezpieczny sposób z każdego klienta.Storing your files in server folders ensures that your files are in a place that is always accessible in a secure manner from each client.

Przechowywanie plików za pomocą folderów na serwerze umożliwia:Using server folders to store your files enables you to:

 • Utworzyć kopię zapasową folderu na serwerze przy użyciu serwera kopii zapasowej i przywracania ułatwia ochronę przed awariami całego serwera.Back up the server folder by using Server Backup and Restore to help protect against total server failure.

 • Uzyskiwanie dostępu do plików, które są przechowywane w folderze serwera z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki internetowej za pośrednictwem dostępu zdalnego w sieci Web lub za pomocą aplikacji My Server dla systemu Windows 8 i Windows Phone.Access files that are stored on the server folder from any location by using an Internet Browser via Remote Web Access, or via the My Server apps for Windows Phone and Windows 8.

 • Nowy folder na serwerze dostęp z dowolnego komputera klienckiego.Access the new server folder from any client computer.

  Dostęp do dowolnego serwera folderów na serwerze można zarządzać za pomocą zadań na folderów na serwerze pulpitu nawigacyjnego.You can manage access to any server folders on the server by using the tasks on the Server Folders tab of the Dashboard. W poniższej tabeli wymieniono folderów serwera, które są tworzone domyślnie podczas instalowania systemu Windows Server Essentials lub Włącz przesyłanie strumieniowe multimediów na serwerze.The following table lists the server folders that are created by default when you install Windows Server Essentials or turn on media streaming on your server.

Nazwa folderu serweraServer Folder Name OpisDescription
Kopie zapasowe komputerów klienckichClient Computer Backups Domyślnie system Windows Server Essentials tworzy klienta kopie zapasowe komputerów, które są przechowywane w tym folderze.By default, Windows Server Essentials creates client computer backups that are stored in this folder. Ustawienia kopii zapasowych komputerów klienckich można zmodyfikowane przez administratora sieci.The settings for Client Computer Backups can be modified by the network administrator.
FirmyCompany Używana do przechowywania i dostęp do dokumentów związanych z Twojej organizacji przez użytkowników sieci.Used to store and access documents related to your organization by network users.
Kopie zapasowe historii plikówFile History Backups Domyślnie system Windows Server Essentials używa historii plików do tworzenia kopii zapasowych plików, które są przechowywane w tym folderze.By default, Windows Server Essentials uses File History to create file backups that are stored in this folder. Te ustawienia historii plików mogą być modyfikowane przez administratorów sieci.These File History settings can be modified by network administrators.
Przekierowanie folderuFolder Redirection Używana do przechowywania i uzyskać dostęp do folderów, które są skonfigurowane dla przekierowania folderu przez użytkowników sieci.Used to store and access folders that are set up for folder redirection by network users.
UżytkownicyUsers Używana do przechowywania i uzyskać dostęp do plików przez użytkowników sieci.Used to store and access files by network users. Folder specyficzne dla użytkownika jest automatycznie generowany w użytkowników dla każdego konta użytkownika sieci, który można utworzyć folder na serwerze.A user-specific folder is automatically generated in the Users server folder for every network user account that you create.
MuzykaMusic Używana do przechowywania i korzystanie z plików muzycznych przez użytkowników sieci.Used to store and access music files by network users. Ten folder jest dostępna po włączeniu udostępniania multimediów.This folder is available when you turn on media sharing.
ObrazyPictures Umożliwia przechowywanie i korzystanie z plików obrazów przez użytkowników sieci.Used to store and access picture files by network users. Ten folder jest dostępna po włączeniu udostępniania multimediów.This folder is available when you turn on media sharing.
Nagranych programów TelewizyjnychRecorded TV Używane do przechowywania i dostęp do programów Telewizyjnych nagranych przez użytkowników sieci.Used to store and access recorded TV programs by network users. Ten folder jest dostępna po włączeniu udostępniania multimediów.This folder is available when you turn on media sharing.
Pliki wideoVideos Używane do przechowywania i dostęp do plików wideo przez użytkowników sieci.Used to store and access video files by network users. Ten folder jest dostępna po włączeniu udostępniania multimediów.This folder is available when you turn on media sharing.

Aby ukryć lub ustawić uprawnienia do folderów na serwerze lub zmodyfikować właściwości serwera folderu, zobacz poniższe procedury:To hide or set permissions for server folders, or to modify server folder properties, see the following procedures:

Ukrywanie folderów na serwerze Hide server folders

Jako administrator sieci można ukryć każdy z tych folderów na serwerze i uniemożliwić ich wyświetlana na Remote Web Access witryny sieci Web lub aplikacji usługi sieci Web (na przykład My Server).As a network administrator, you can choose to hide any of these server folders and prevent them from being displayed on the Remote Web Access website or Web Services applications (such as My Server).

Uwaga

Musi być administratorem sieci, aby wykonać tę procedurę.You must be a network administrator to perform this procedure.

Aby ukryć foldery na serwerze są wyświetlane w funkcji dostępu zdalnego w sieci WebTo hide server folders from being displayed in Remote Web Access
 1. Otwórz pulpit nawigacyjny systemu Windows Server Essentials.Open the Windows Server Essentials Dashboard.

 2. Kliknij przycisk MAGAZYNU, a następnie kliknij przycisk folderów na serwerze.Click STORAGE, and then click Server Folders.

 3. W widoku listy wybierz folder serwera, którego chcesz wyświetlić lub zmodyfikować właściwości.In the list view, select the server folder whose properties you want to view or modify.

 4. W zadania < ServerFolder\ > okienku kliknij we właściwościach folderu.In the <ServerFolder> Tasks pane, click View folder properties.

 5. W < FolderName\ > właściwości, kliknij przycisk udostępniania, wybierz opcję Ukryj ten folder z usługi Remote Web Access i usługi sieci Web aplikacji, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.In <FolderName> Properties, click Sharing, select Hide this folder from Remote Web Access and Web Service applications, and then click Apply.

Ustawianie uprawnień do folderów na serwerze Set permissions to server folders

Wszelkie folderu dodatkowy serwer, który można dodać na serwerze za pomocą pulpitu nawigacyjnego można wybrać trzy ustawienia dostępu do różnych:For any additional server folder that you add on the server by using the Dashboard, you can choose three different access settings for it:

 • Odczytu/zapisuRead/Write

  To ustawienie należy wybrać, jeśli chcesz zezwolić danej osoby tworzyć, zmieniać i Usuń wszystkie pliki z folderu na serwerze.Choose this setting if you want to allow this person to create, change, and delete any files in the server folder.

 • Tylko do odczytuRead-only

  To ustawienie należy wybrać, jeśli chcesz zezwolić danej osobie tylko odczytywać pliki z folderu na serwerze.Choose this setting if you want to allow this person to only read the files in the server folder. Użytkownicy z dostępem tylko do odczytu nie można utworzyć, zmienić lub Usuń wszystkie pliki z folderu na serwerze.Users with read-only access cannot create, change, or delete any files in the server folder.

 • Brak dostępuNo access

  To ustawienie należy wybrać, jeśli nie chcesz, aby ta osoba uzyskania dostępu do plików z folderu na serwerze.Choose this setting if you do not want this person to access any files in the server folder.

Ważne

Uprawnienia, które są wyświetlane w oknie właściwości folderu reprezentują tylko użytkowników, które są zarządzane przez pulpitu nawigacyjnego.The permissions that are displayed in the folder properties represent only the users that are managed by the Dashboard. Nie obejmują uprawnienia użytkownika, takie jak kont usług lub grup, lub obejmują żadne zezwolenia, które można skonfigurować za pomocą innych natywnych narzędzi do folderu lub dołączyć użytkowników, które nie zostały dodane do pulpitu nawigacyjnego.They do not include user permissions such as groups or service accounts, or include any permission that may be set on the folder by using other native tools, or include users that were not added through the Dashboard.

Uwaga

Musi być administratorem sieci, aby wykonać tę procedurę.You must be a network administrator to perform this procedure.

Aby ustawić uprawnienia do folderów na serwerze, na serwerzeTo set permissions to server folders on the server
 1. Otwórz pulpit nawigacyjny systemu Windows Server Essentials.Open the Windows Server Essentials Dashboard.

 2. Kliknij przycisk MAGAZYNU, a następnie kliknij przycisk folderów na serwerze.Click STORAGE, and then click Server Folders.

 3. W widoku listy wybierz folder serwera, którego chcesz wyświetlić lub zmodyfikować właściwości.In the list view, select the server folder whose properties you want to view or modify.

 4. W zadania < ServerFolder\ > okienku kliknij we właściwościach folderu.In the <ServerFolder> Tasks pane, click View folder properties.

 5. W < FolderName\ > właściwości, kliknij przycisk udostępnianiai wybierz poziom dostępu użytkowników dla kont użytkowników uwzględnione na liście, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.In <FolderName> Properties, click Sharing, and select the appropriate user access level for the listed user accounts, and then click Apply.

Uwaga

Domyślnie po dodaniu konta użytkownika do sieci, podfolder zostanie utworzony dla użytkownika w użytkowników folderu na serwerze.By default, when you add a user account to your network, a subfolder is created for the user under the Users folder on the server. Podfolder są dostępne z komputera z sieci przez tylko użytkownik lub administrator.The subfolder can be accessed from a network computer by only the user or the administrator. Uprawnienia są ustawiane dla każdego podfolderu w obszarze użytkowników, dzięki czemu nie ma żadnych uprawnień dostępu ogólne dla najwyższego poziomu użytkowników folder.The permissions are set for each subfolder under Users, so there are no general access permissions for the top-level Users folder.

Uwaga

Nie można modyfikować uprawnienia do udostępniania dla kopie zapasowe historii plików, przekierowania folderu, i użytkowników folderów na serwerze.You cannot modify the sharing permissions for the File History Backups, Folder Redirection, and Users server folders. W związku z tym nie zawierają właściwości folderu tych folderów na serwerze udostępniania kartę.Hence, the folder properties of these server folders do not include a Sharing tab.

Umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie właściwości serwera folderu View or modify server folder properties

Można zmodyfikować nazwę folderu serwera, jego opis i określić, które konta użytkowników mają dostęp do folderu na serwerze za pomocą we właściwościach folderu zadanie na folderów na serwerze pulpitu nawigacyjnego.You can modify the server folder name, its description, and define which user accounts have access to a server folder through the View the folder properties task on the Server Folders tab of the Dashboard.

Uwaga

W systemie Windows Server Essentials i Windows Server 2012 R2 z zainstalowaną rolą środowisko systemu Windows Server Essentials można również zmodyfikować przydział folderu.In Windows Server Essentials and Windows Server 2012 R2 with the Windows Server Essentials Experience role installed, you can also modify folder quota.

Aby wyświetlić lub zmodyfikować właściwości folderuTo view or modify folder properties
 1. Otwórz pulpit nawigacyjny systemu Windows Server Essentials.Open the Windows Server Essentials Dashboard.

 2. Kliknij przycisk MAGAZYNU, a następnie kliknij przycisk folderów na serwerze.Click STORAGE, and then click Server Folders.

 3. W widoku listy wybierz folder serwera, którego chcesz wyświetlić lub zmodyfikować właściwości.In the list view, select the server folder whose properties you want to view or modify.

 4. W zadania < ServerFolder\ > okienku kliknij we właściwościach folderu.In the <ServerFolder> Tasks pane, click View folder properties.

 5. W < Foldername\ > właściwościna ogólne karcie, wyświetlić lub zmienić nazwę i opis folderu na serwerze.In <Foldername> Properties, on the General tab, view or modify the name and description of the server folder.

  Uwaga

  W systemie Windows Server Essentials i Windows Server 2012 R2 z zainstalowaną rolą środowisko systemu Windows Server Essentials można również zmodyfikować przydziału folderu, który zapewnia komunikat ostrzegawczy, gdy na serwerze folder osiągnie określony rozmiar.In Windows Server Essentials and Windows Server 2012 R2 with the Windows Server Essentials Experience role installed, you can also modify folder quota that gives a warning message when a server folder reaches its specified size.

Dodawanie lub przenoszenie folderu na serwerze Add or move a server folder

Możesz Dodawanie folderów na serwerze do przechowywania plików na serwerze oprócz folderów serwera domyślne, które są tworzone podczas instalacji.You can add more server folders to store your files on the server in addition to the default server folders that are created during setup. Na serwerze podstawowym lub serwer członkowski z systemem Windows Server Essentials można dodawać foldery na serwerze.You can add server folders on either the primary server or a member server running Windows Server Essentials.

Możesz przenoszenie folderu na serwerze który znajduje się na serwerze podstawowym z systemem Windows Server Essentials i jest wyświetlany na folderów na serwerze pulpitu nawigacyjnego na inny dysk twardy w razie potrzeby za pomocą kreatora folderu przenoszenia.You can move a server folder that is located on the primary server running Windows Server Essentials and is displayed on the Server Folders tab of the Dashboard to another hard drive when needed by using the Move a Folder Wizard. Folder na serwerze można przenieść na inny adres lokalizacji na dysku twardym, jeśli:You can move a server folder to another hard drive location address if:

 • Dane dysku twardym nie ma już miejsca do przechowywania danych.The data hard drive no longer has enough space to store data.

 • Chcesz zmienić domyślną lokalizację magazynu.You want to change the default storage location. Dla szybsze ruchu należy wziąć pod uwagę przenoszenie folderu na serwerze, gdy nie ma żadnych danych.For a faster move, consider moving the server folder while it does not include any data.

 • Chcesz usunąć istniejącego dysku twardego bez utraty folderów serwera, które znajdują się na nim.You want to remove the existing hard drive without losing the server folders that are located on it.

  Przed przeniesieniem do folderu, należy sprawdzić, czy:Before moving the folder, ensure the following:

 • Upewnij się, że wykonano kopię zapasową serwera.Ensure that you have backed up your server.

 • Upewnij się, że wszystkie kopie zapasowe klientów są zatrzymane, a nie w toku, jeśli jest planowane przeniesienie folderu kopii zapasowych komputerów klienckich.Ensure that all client backups are stopped and not in progress if you plan on moving the Client Computer Backup folder. Podczas przenoszenia folderu kopii zapasowych komputerów klienckich, serwer będzie mógł utworzyć kopię zapasową wszystkie komputery klienckie, dopóki nie zostanie zakończona przeniesienia folderu.While moving the Client Computer Backup folder, the server will be unable to back up any client computers until the folder move is completed.

 • Upewnij się, że serwer nie wykonuje wszystkie operacje systemu.Ensure that the server is not performing any critical system operations. Zalecane jest, czy zakończenia wszelkich aktualizacji lub przenieść kopii zapasowych, które są wykonywane przed rozpoczęciem folderu lub proces może potrwać dłużej.It is recommended that you complete any updates or backups that are in progress before you start a folder move or the process may take longer to complete.

 • Żaden z plików w folderze, który ma zostać przeniesiona są używane.None of the files in the folder to be moved are in use. Nie można do dostępu do folderu na serwerze, gdy są przenoszone.You will be unable to access the server folder while it is being moved.

  Przenoszenie folderu z systemu plików NTFS w systemie plików ReFS nie jest obsługiwane, jeśli pliki w folderach na serwerze zaimplementować następujące technologie:Moving a folder from NTFS to ReFS is not supported if the files in the server folders implement the following technologies:

 • Alternatywne strumienie danychAlternate Data Streams

 • Identyfikatory obiektówObject IDs

 • Krótkie nazwy (nazwy w formacie 8.3)Short names (8.3 names)

 • KompresjaCompression

 • Szyfrowanie EFSEFS encryption

 • Transakcyjnych systemu plików NTFS, TxF (wprowadzona w systemie Windows Vista)Transactional NTFS, TxF (introduced with Windows Vista)

 • Pliki rozrzedzoneSparse files

 • Twarde linkiHard links

 • Atrybuty rozszerzoneExtended Attributes

 • Limity przydziałuQuotas

Gdzie Dodawanie lub przenoszenie folderu na serwerze Where to add or move a server folder

Zazwyczaj należy dodawać lub Przenieś foldery na serwerze na dyski twarde, które mają maksymalną ilość wolnego miejsca.Typically, you should add or move server folders onto hard drives that have the maximum amount of free space. Jeśli to możliwe należy unikać Dodawanie lub przenoszenie folderu udostępnionego na dysk systemowy (na przykład C:), jak może zająć natychmiast ilości miejsca na dysku konieczne wymaganymi przez system operacyjny i jego aktualizacje.If possible, avoid adding or moving a shared folder to the system drive (such as C:) as it may take away the necessary drive space that is required for the operating system and its updates. Ponadto należy unikać Dodawanie lub przenoszenie folderów na serwerze na zewnętrznym dysku twardym, ponieważ może zostać łatwo rozłączona, a w związku z tym może nie można uzyskać dostępu do plików.Also, avoid adding or moving server folders to an external hard drive because they can be easily disconnected, and as a result, you may not be able to access your files. Zamiast tego zaleca się, że folder jest tworzony na wewnętrznym dysku.Instead, we recommend that you create the folder on an internal drive.

Folder na serwerze nie można dodać ani przenoszone w następujących lokalizacjach i spowoduje błąd, jeśli dowolne z tych lokalizacji jest zaznaczone dla uzupełnienia lub przenosi:A server folder cannot be added or moved to the following locations and will result in an error if any of these locations is selected for additions or moves:

 • Dysk twardy, który nie jest sformatowany przy użyciu systemu plików NTFS lub ReFSA hard drive that is not formatted with the NTFS or ReFS file system

 • Folderu % windir %The %windir% folder

 • Zamapowanego dysku sieciowegoA mapped network drive

 • Folder, który zawiera folder udostępnionyA folder that contains a shared folder

 • Dysk twardy, który znajduje się w obszarze urządzenie z magazynu wymiennegoA hard drive that is located under Device with Removable Storage

 • Katalog główny dysku twardego (na przykład C:\, D:\, E:\)A root directory of a hard drive (such as C:\, D:\, E:\)

 • Podfolder istniejącego folderu udostępnionegoA sub-folder of an existing shared folder

 • Serwer członkowski z systemem Windows Server Essentials, Windows Server 2012 R2 z zainstalowaną rolą środowisko systemu Windows Server EssentialsA member server running Windows Server Essentials or Windows Server 2012 R2 with the Windows Server Essentials Experience role installed

Kroki, aby dodać lub przenoszenie folderu na serwerzeSteps to add or move a server folder

Uwaga

Musi być administratorem serwera do wykonania tych procedur.You must be a server administrator to complete these procedures.

Aby dodać folder na serwerzeTo add a server folder
 1. Otwórz pulpit nawigacyjny.Open the Dashboard.

 2. Kliknij przycisk MAGAZYNU, a następnie kliknij przycisk folderów na serwerze.Click STORAGE, and then click Server Folders.

 3. W zadań Folder na serwerze, kliknij przycisk dodać folder.In Server Folder Tasks, click Add a folder. Spowoduje to uruchomienie Kreatora dodawania folderu.This launches the Add a Folder Wizard.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć działanie kreatora.Follow the instructions to complete the wizard.

  Uwaga

  • Jeśli przeglądasz dla konkretnego folderu przy użyciu przycisku Przeglądaj, określ lokalizację folderu serwera folderu, który przeszedł do jest dodawana jako folder na serwerze.If you browse for a specific folder by using the Browse button to specify the server folder location, the folder that you have navigated to is added as a server folder.
Aby przenieść folder na serwerzeTo move a server folder
 1. Otwórz pulpit nawigacyjny.Open the Dashboard.

 2. Kliknij przycisk MAGAZYNU, a następnie kliknij przycisk folderów na serwerze.Click STORAGE, and then click Server Folders.

 3. Z listy folderów na serwerze wybierz folder, który chcesz przenieść.From the list of server folders, select the folder that you want to move.

 4. W okienku zadania kliknij przenieść folder.In the Tasks pane, click Move the folder.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć działanie kreatora.Follow the instructions to complete the wizard.

Dodać brakujący folder na serwerze Add a missing server folder

Wtedy, gdy serwer wykryje, że folder na serwerze predefiniowanych? Firmy, użytkowników, kopie zapasowe komputerów klienckich, tworzenie kopii zapasowej plików historii lub przekierowania folderu? nie jest już udostępniany (dla jakiegoś powodu lub inny), generowany jest alert, aby kierować użytkowników, aby rozwiązać ten problem.When the server detects that a pre-defined server folder ?Company, Users, Client Computer Backups, File History Backup, or Folder Redirection ?is no longer shared (for some reason or another), an alert is generated to guide the user to resolve this issue. Zalecane jest, spróbuj, a następnie przywrócić folder z kopii zapasowej serwera.It is recommended that you try and restore the folder from server backup. Jednakże, jeśli serwer nie wykonano kopię zapasową, wybierz Brak folder, a następnie kliknij przycisk ponowne utworzenie folderu Brak ponownie skonfigurować lokalizację folderu na serwerze.However, if the server has not been backed up, select the missing folder and then click Recreate the missing folder to reconfigure the location of the server folder.

Uwaga

Tylko wstępnie zdefiniowanych folderów? Firmy, użytkowników, kopie zapasowe komputerów klienckich, tworzenie kopii zapasowej plików historii lub przekierowania folderu? można utworzyć ponownie.Only pre-defined folders ?Company, Users, Client Computer Backups, File History Backup, or Folder Redirection ?can be recreated. Nie można utworzyć ponownie folderów utworzone przez użytkownika serwera i serwera multimediów.User-created server folders and media server folders cannot be recreated.

Po przywrócić lub ponownie utworzyć brakuje folderu, go powinien już być wymieniony jako Brak.After you restore or recreate the missing folder, it should no longer be listed as Missing.

Aby dowiedzieć się, jak przywrócić pliki z kopii zapasowych serwera, sekcji Dowiedz się więcej o przywracaniu plików i folderów w temacie Zarządzanie kopia zapasowa i przywracanie.For information about restoring files from server backups, see the section Learn more about restoring files and folders in the topic Manage Backup and Restore.

Zrozumienie folderów udostępnionych Understand shared folders

Istnieje kilka sposobów, które uzyskują dostęp do folderów udostępnionych na systemie Windows Server Essentials z urządzenia, który jest połączony z serwerem.There are several different ways that you can access your shared folders on Windows Server Essentials from a device that is connected to the server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat foldery udostępnione użyj.For more information, see the topic Use Shared Folders.

Zrozumienie kopie w tle Understand shadow copies

Z serwerem kopii w tle użytkownicy mogą wyświetlać plików i folderów udostępnionych jakim znajdowały się w określonym czasie w przeszłości.With server Shadow Copies, users can view shared files and folders as they existed at points of time in the past. Dostęp do poprzednich wersji plików lub kopii w tle jest przydatne, ponieważ użytkownicy mogą:Accessing previous versions of files, or shadow copies, is useful because users can:

 1. Odzyskiwanie plików, które zostały przypadkowo usunięte.Recover files that were accidentally deleted. Jeśli plik został przypadkowo usunięty, można otworzyć poprzednią wersję i skopiować go w bezpiecznej lokalizacji.If you accidentally delete a file, you can open a previous version and copy it to a safe location.

 2. Odzyskać przypadkowo zastąpienie pliku.Recover from accidentally overwriting a file. Jeśli plik został przypadkowo zastąpiony, można odzyskać poprzedniej wersji pliku.If you accidentally overwrite a file, you can recover a previous version of the file. (Liczba wersji zależy od utworzeniu migawki ile.)(The number of versions depends on how many snapshots you have created.)

 3. Porównywanie wersji pliku podczas pracy.Compare versions of a file while working. Można użyć poprzednie wersje, gdy chcesz sprawdzić, co się zmieniło między wersjami pliku.You can use previous versions when you want to check what has changed between versions of a file.

  Kopie w tle, należy korzystać z komputera klienckiego, kliknij prawym przyciskiem myszy folder udostępniony na serwerze, a następnie wybierz pozycję przywrócenia poprzedniej wersji.To use Shadow Copies, from a client computer, right-click a server shared folder and select Restore Previous Version.

Zobacz teżSee also