Rozwiązywanie problemów z łącznością Remote Web Access w systemie Windows ServerTroubleshoot Remote Web Access connectivity in Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Zazwyczaj pakiet Podstawowe programy Windows Server może automatycznie skonfigurować router szerokopasmowy, jeśli router jest certyfikowanych urządzeń i czy ustawienie UPnP jest włączony na routerze UPnP.Typically, Windows Server Essentials can automatically configure a broadband router if the router is a UPnP certified device and if the UPnP setting is enabled on the router.

Możliwe problemyPossible issues

Można napotkać następujące problemy z nawiązaniem połączenia zdalnego dostępu w sieci Web:You may encounter the following issues with Remote Web Access connectivity:

 • Router jest wyłączona lub nie jest podłączony do sieci.Your router is not turned on or is not connected to your network.

 • Ustawienie UPnP routera jest wyłączone.The UPnP setting for your router is turned off.

 • Router pełni mogą nie obsługiwać UPnP standard.Your router may not fully support the UPnP standard. Firma Microsoft udostępnia listę routerów, które działają w systemach operacyjnych Windows.Microsoft maintains a list of routers that work with the Windows operating systems. Aby wyświetlić listę routerów (takich jak routery bezprzewodowe), które są zgodne z systemem Windows Server Essentials, należy odwiedzić witrynę Centrum zgodności systemu Windows.To view the list of routers (including wireless routers) that are compatible with Windows Server Essentials, visit the Windows Compatibility Center.

Możliwe rozwiązaniaPossible fixes

Następujące akcje może rozwiązać te problemy:The following actions may fix these issues:

 • Sprawdź, czy router jest włączony i działa prawidłowo.Verify that your router is turned on and functioning properly.

 • Upewnij się, że serwer jest podłączony do routera bezpośrednio lub że jest on podłączony do przełącznika, który jest połączony z routerem.Ensure that your server is connected to your router directly or that it is connected to a switch that is connected to your router.

 • Sprawdź, czy szerokopasmowym urządzeniem, który łączy się z usługodawcą internetowym (ISP) jest włączony, działa prawidłowo, a router jest podłączony do urządzenia szerokopasmowe.Verify that the broadband device that connects to your Internet service provider (ISP) is turned on, functioning properly, and that your router is connected to the broadband device.

 • Włączenie ustawienia UPnP routera.Turn on the UPnP setting for your router. Podłącz do strony sieci web Konfiguracja routera włączyć ustawienie UPnP.Connect to the configuration web page for your router to turn on the UPnP setting. Aby uzyskać informacje na temat Zaloguj się do routera i jak można włączyć ustawienie UPnP zobacz w dokumentacji routera.For information about how to log on to your router and how to turn on the UPnP setting, see the documentation for your router. Po włączeniu ustawienia UPnP Uruchom włączyć na sieci Web Kreator dostępu zdalnego ponownie, aby skonfigurować router.After you turn on the UPnP setting, run the Turn On Remote Web Access Wizard again to configure your router.

 • Jeśli router nie obsługuje w pełni UPnP standard, nie można automatycznie skonfigurować.If your router does not fully support the UPnP standard, it cannot be automatically configured. Należy ręcznie skonfigurować router lub kupić routera obsługującego UPnP standard.You must manually configure your router or purchase a router that supports the UPnP standard.

  Aby ręcznie skonfigurować router można, należy wykonać następujące zadania:To manually configure you router, complete the following tasks:

  • Utworzyć zastrzeżenie adresu IP na serwerze Windows Server Essentials.Create IP address reservation for your Windows Server Essentials server.

   Przed ręcznie skonfigurować router tak, aby przekazać wymagane porty w systemie Windows Server Essentials, należy zdefiniować zastrzeżenia protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) dla serwera z systemem Windows Server Essentials na routerze.Before you manually configure the router to forward the required ports to Windows Server Essentials, you must set up a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) reservation for your server that is running Windows Server Essentials on the router. W tym kroku gwarantuje, że adres IP, który będzie przekazywania porty, które nie należy zmieniać.This step guarantees that the IP address that you will be forwarding the ports to do not change.

   Aby dowiedzieć się, jak ręcznie skonfigurować zastrzeżenia DHCP na serwerze na routerze zobacz w dokumentacji routera s.For information about how to manually set up a DHCP reservation for your server on your router, see the manufacturer ��s documentation for your router.

  • Konfigurowanie przekierowywaniem portów na routerze dla następujące porty:Configure port forwarding on your router for the following ports:

   Usługa lub protokółService or Protocol PortPort
   HTTPHTTP TCP 80TCP 80
   HTTPSHTTPS TCP 443TCP 443

   Aby dowiedzieć się, jak ręcznie skonfigurować port przekazywania na routerze zobacz dokumentację s producenta.For information about how to manually set up port forwarding on your router, see the manufacturer ��s documentation.

   Na stronie konfiguracji routera typowe zawiera tabelę, podobny do następującego.A typical router configuration page includes a table that resembles the following.

  Uwaga

  W tej tabeli Adres IP komputera, na którym jest uruchomiony system Windows Server Essentials jest 192.168.0.100.In this table, the IP address of the computer that is running Windows Server Essentials is 192.168.0.100. Należy określić adres IP komputera, a następnie Zastąp ten adres IP dla adresu IP w tabeli.You must determine the IP address of your computer and substitute that IP address for the IP address shown in the table.

  Adres IPIP address Protocol (TCP/UDP)Protocol (TCP/UDP) HarmonogramSchedule Filtr ruchu przychodzącegoInbound Filter
  192.168.0.100192.168.0.100 TCP 80TCP 80 ZawszeAlways Zezwalaj na wszystkoAllow All
  192.168.0.100192.168.0.100 TCP 443TCP 443 ZawszeAlways Zezwalaj na wszystkoAllow All

  Po ręcznie skonfigurować router, uruchom włączyć na sieci Web Kreator dostępu zdalnego, zapewnienie, że wybrano Konfiguracja routera Pomiń opcję wprowadzenie strony.After you manually configure your router, run the Turn On Remote Web Access Wizard, ensuring that you select the Skip router setup option on the Getting started page.

 • Kup nowy router, jeśli router nie obsługuje w pełni UPnP standard.Purchase a new router if your router does not fully support the UPnP standard.

Porada

Upewnij się, że router ma zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe BIOS.Ensure that your router has the latest BIOS firmware installed. Często można zaktualizować oprogramowanie układowe BIOS routera ze strony sieci web konfiguracji routera.You can often update the BIOS firmware for your router from the configuration web page for the router. Aby uzyskać więcej informacji zobacz w dokumentacji routera.For more information, see the documentation for your router. Po zaktualizowaniu routera, uruchom gdziekolwiek dostęp do Kreatora konfiguracji.After your router is updated, run the Set Up Anywhere Access Wizard.

Zobacz teżSee also