Mixed Reality zawartości sceny

Podczas dodawania do sceny mrTK jest tworzony MixedRealitySceneContent gameobject. Ten obiekt służy jako dedykowane miejsce do pomięć i Mixed Reality zawartości w celu zapewnienia, że jest odpowiednio skalowany w wielu różnych doświadczeniach. Gameobject ma odpowiednik monobehavior MixedRealitySceneContent, który można skonfigurować za pomocą parametru Alignment Type (Typ wyrównania). Ten parametr może przyjmować następujące wartości.

  • AlignWithExperienceScale — wyrównuje zawartość w oparciu o skalę docelowego doświadczenia i przesunięcie zawartości ustawione w zestawie experience Ustawienia

  • AlignWithHeadHeight — wyrównuje zawartość do pozycji y głowy użytkownika, która jest lokalizacją głównego aparatu.

    Mixed Reality zawartości sceny utworzonego w edytorze