Instalowanie i Konfigurowanie platformy Xamarin. AndroidInstall and setup Xamarin.Android

W tematach w tej sekcji wyjaśniono, jak zainstalować i skonfigurować platformę Xamarin. Android do pracy z programem Visual Studio w systemie Windows i macOS, jak za pomocą Menedżera Android SDK pobrać i zainstalować Android SDK narzędzia i składniki wymagane do kompilowania i testowania aplikacji, sposób konfigurowania emulatora systemu Android na potrzeby debugowania oraz jak połączyć fizyczne urządzenie z systemem Android z komputerem deweloperskim w celu debugowania i końcowego testowania aplikacji.The topics in this section explain how to install and configure Xamarin.Android to work with Visual Studio on Windows and macOS, how to use the Android SDK Manager to download and install Android SDK tools and components that are required for building and testing your app, how to configure the Android emulator for debugging, and how to connect a physical Android device to your development computer for debugging and final testing your app.

Instalacja systemu WindowsWindows Installation

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez kroki instalacji i szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji wymagane do zainstalowania platformy Xamarin. Android w systemie Windows.This guide walks you through the installation steps and configuration details required to install Xamarin.Android on Windows. Na końcu tego artykułu będziesz mieć działającą instalację platformy Xamarin. Android zintegrowaną z programem Visual Studio i wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia tworzenia pierwszej aplikacji platformy Xamarin. Android.By the end of this article, you will have a working Xamarin.Android installation integrated into Visual Studio, and you'll be ready to start building your first Xamarin.Android application.

Instalacja komputera MacMac Installation

W tym artykule przedstawiono kroki instalacji i szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji wymagane do zainstalowania platformy Xamarin. Android na komputerze Mac.This article walks you through the installation steps and configuration details required to install Xamarin.Android on a Mac. Na koniec tego artykułu będziesz mieć działającą instalację platformy Xamarin. Android zintegrowaną z usługą Visual Studio dla komputerów Mac i możesz rozpocząć tworzenie pierwszej aplikacji platformy Xamarin. Android.By the end of this article, you will have a working Xamarin.Android installation integrated into Visual Studio for Mac, and you'll be ready to start building your first Xamarin.Android application.

Instalacja zestawu SDK systemu AndroidAndroid SDK Setup

Program Visual Studio zawiera Menedżera Android SDK, który zastępuje autonomiczny Menedżer Android SDK firmy Google.Visual Studio includes an Android SDK Manager that replaces Google's standalone Android SDK Manager. W tym artykule wyjaśniono, jak za pomocą Menedżera zestawów SDK pobrać Android SDK narzędzia, platformy i inne składniki potrzebne do tworzenia aplikacji platformy Xamarin. Android.This article explains how to use the SDK Manager to download Android SDK tools, platforms, and other components that you need for developing Xamarin.Android apps.

Konfiguracja emulatora systemu AndroidAndroid Emulator Setup

W tych artykułach wyjaśniono, jak skonfigurować Emulator systemu Android do testowania i debugowania aplikacji platformy Xamarin. Android.These articles explain how to setup the Android Emulator for testing and debugging Xamarin.Android applications.

Konfiguracja urządzenia z systemem AndroidAndroid Device Setup

W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować fizyczne urządzenie z systemem Android i połączyć je z komputerem deweloperskim, aby urządzenie mogło być używane do uruchamiania i debugowania aplikacji platformy Xamarin. Android.This article explains how to setup a physical Android device and connect it to a development computer so that the device may be used to run and debug Xamarin.Android applications.

Zestaw Microsoft Mobile OpenJDK (wersja zapoznawcza)Microsoft Mobile OpenJDK Preview

W tym przewodniku opisano kroki umożliwiające przełączenie na wersję zapoznawczą dystrybucji OpenJDK firmy Microsoft.This guide describes the steps for switching to the preview release of Microsoft's distribution of the OpenJDK. Ta dystrybucja OpenJDK jest przeznaczona do tworzenia aplikacji mobilnych.This distribution of the OpenJDK is intended for mobile development.