Riešenie problémov s prihlásením do služby Power BITroubleshooting sign-in issues for Power BI

V tomto článku sa popisuje, ako môžu správcovia kontaktovať oddelenie podpory pri problémoch s prihlásením do služby Power BI.This article describes how admins can contact support for Power BI sign-in issues. Ak ste používateľ služby Power BI a máte problémy s prihlásením, najprv požiadajte o pomoc interný tím podpory vašej organizácie.If you're a Power BI user having sign-in issues, first engage your organization's internal support team for assistance.

Ak ste však správcom nájomníkov v organizácii a stále sa nemôžete prihlásiť do služby Power BI, pokračujte podľa nižšie uvedených informácií.However, if you're a tenant admin for your organization, and you still can't sign into Power BI, then continue with the information below.

Kontaktovanie oddelenia podpory spoločnosti MicrosoftContact Microsoft support

V prvom rade sa pokúste vytvoriť žiadosť o podporu prostredníctvom stránky podpory pre Power BI.First, try to create a support ticket through the Power BI support page.

Ak nie je možné postupovať prostredníctvom stránky podpory pre Power BI, skúste vytvoriť žiadosť prostredníctvom podpory pre Office.If you're unable to go through the Power BI support page, then try to create a ticket via Office Support.

Ak nie je možné vytvoriť žiadosť prostredníctvom žiadnej z týchto stránok, skúste kontaktovať oddelenie podpory telefonicky:If you're unable to create a ticket either through either of these pages, then try to contact support over the phone:

  • Pre zákazníkov v Spojených štátoch (USA) a v ostatných častiach Ameriky: + 1 800 936 5800For customers in the United States (US) and the rest of the Americas: +1-800-936-5800
  • Pre zákazníkov v Európe, na Strednom Východe a v Ázii (EMEA): + 44 844 800 2400For customers in Europe, the Middle East, and Asia (EMEA): +44-844-800-2400
  • Pre zákazníkov v Indii: + 1 800 419 5666For customers in India: +1-800-419-5666

Ďalšou možnosťou, ako kontaktovať podporu spoločnosti Microsoft, je kúpiť si podporu Microsoft Premier.Another option to contact Microsoft support for help is by purchasing Microsoft Premier support. Ak viete, že máte v organizácii kúpenú podporu Microsoft Premier, no stále nemôžete vytvoriť prípad z kanála služby Power BI alebo podpory pre Office, potom môžete kontaktovať podporu Premier telefonicky:If you know your organization has purchased Microsoft Premier support and you still can't create a case from any Power BI channel or Office Support, then you can contact Premier support over the phone:

  • Pre zákazníkov v Spojených štátoch (USA) a v ostatných častiach Ameriky: + 1 800 936 3100For customers in the United States (US) and the rest of the Americas: +1-800-936-3100
  • Pre zákazníkov v Európe, na Strednom Východe a v Ázii (EMEA): + 44 844 800 8338For customers in Europe, the Middle East, and Asia (EMEA): +44-844-800-8338
  • Pre zákazníkov v Indii: + 1 800 425 5666For customers in India: +1-800-425-5666

Poznámka

V čase zapojenia oddelenia podpory je vhodné poskytnúť ďalšie diagnostické informácie.It is helpful to provide additional diagnostic information at the time you engage support.

Komunita Power BIPower BI community

Ak sa vám na fóre komunity Power BI nepodarilo vytvoriť príspevok, dôvodom je, že fórum tiež vyžaduje prihlásenie.If you're unable to create a post in the Power BI community forum, it's because the forum also requires you to sign in. Ďalšie informácie získate v podpore od komunity.See Community Support for additional details.

Ďalší postupNext steps

Možnosti podpory služieb Power BI Pro a Power BI PremiumPower BI Pro and Power BI Premium support options