Zmena spôsobu zoradenia grafu v zostave služby Power BIChange how a chart is sorted in a Power BI report

VZŤAHUJE SA NA: ánoSlužbu Power BI prepodnikových používateľov nieSlužbu Power BI pre návrhárov a vývojárov niePower BI Desktop nieVyžaduje licenciu Pro alebo PremiumAPPLIES TO: yesPower BI service for business users noPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop noRequires Pro or Premium license

Dôležité

Tento článok je určený pre používateľov služby Power BI, ktorí nemajú povolenia na úpravy zostavy alebo množiny údajov a ktorí pracujú iba v online verzii Power BI (služba Power BI). Ak ste návrhárom, správcom alebo vlastníkom zostavy, tento článok nemusí obsahovať všetky potrebné informácie. Namiesto toho si prečítajte článok Zoradenie podľa stĺpca v Power BI Desktop .This article is intended for Power BI users who do not have edit permissions to the report or dataset and who only work in the online version of Power BI (the Power BI service). If you are a report designer or administrator or owner, this article may not have all the information you need. Instead, please read Sort by column in Power BI Desktop.

V službe Power BI môžete zmeniť vzhľad vizuálu tak, že ho zoradíte podľa rôznych údajových polí.In the Power BI service, you can change how a visual looks by sorting it by different data fields. Zmenou spôsobu zoradenia vizuálu môžete zvýrazniť informácie, ktoré chcete oznámiť.By changing how you sort a visual, you can highlight the information you want to convey. Či už používate číselné údaje (napríklad čísla o predaji) alebo textové údaje (napríklad názvy štátov), môžete vizuály usporiadať tak, ako potrebujete.Whether you're using numeric data (such as sales figures) or text data (such as state names), you can sort your visuals as desired. Power BI je v zoraďovaní výrazne flexibilný a okrem toho ponúka možnosť využitia rôznych rýchlych ponúk.Power BI provides lots of flexibility for sorting, and quick menus for you to use.

Vizuály na tabuli nie je možné zoradiť.Visuals on a dashboard cannot be sorted. V zostave služby Power BI však môžete väčšinu vizuálov zoradiť podľa jedného, niekedy aj dvoch polí súčasne.But in a Power BI report, you can sort most visuals by one, and sometimes two, fields at a time. V niektorých typoch vizuáloch nie je zoradenie k dispozícii vôbec: stromové mapy, mierky, mapy atď.For certain types of visuals, sorting is not available at all: tree maps, gauges, maps, etc.

ZačínameGet started

Na začiatok otvorte ktorúkoľvek zostavu, ktorú ste vytvorili alebo ju niekto s vami zdieľal.To get started, open any report that you have created or that has been shared with you. Vyberte vizuálny prvok (ktorý možno zoradiť) a vyberte položku Ďalšie akcie (...). K dispozícii sú tri možnosti zoradenia: Zoradiť zostupne, Zoradiť vzostupne a Zoradiť podľa.Select a visual (that can be sorted) and choose More actions (...). There are three options for sorting: Sort descending, Sort ascending, and Sort by.

pruhový graf zoradený abecedne podľa osi y

Zoradenie v abecednom alebo číselnom poradíSort alphabetically or numerically

Vizuály môžu byť zoradené abecedne podľa názvov kategórií vo vizuáli alebo podľa číselných hodnôt jednotlivých kategórií.Visuals can be sorted alphabetically by the names of the categories in the visual, or by the numeric values of each category. Tento graf je napríklad zoradený abecedne podľa kategórie osi x Name (Názov) obchodu.For example, this chart is sorted alphabetically by the X-axis category store Name.

pruhový graf zoradený abecedne podľa osi x

Ak chcete zmeniť spôsob zoradenia z kategórie (názov obchodu) na hodnotu (predaj podľa štvorcových metrov), vyberte možnosť Ďalšie akcie (...) a potom možnosť Spôsob zoradenia.To change the sort from a category (store name) to a value (sales per square feet), select More actions (...) and choose Sort by. Vyberte číselnú hodnotu použitú vo vizuáli.Select a numeric value used in the visual. V tomto príklade sme vybrali číselnú hodnotu Sales Per Sq Ft (Predaj na štvorcovú stopu).In this example, we've selected Sales Per Sq Ft.

Snímka obrazovky zobrazujúca výber položky Zoradiť podľa a hodnoty

V prípade potreby zmeňte spôsob zoradenia na vzostupne alebo zostupne.If necessary, change the sort order between ascending and descending. Znova vyberte položku Ďalšie akcie (...) a vyberte možnosť Zoradiť zostupne alebo Zoradiť vzostupne.Select More actions (...) again and choose Sort descending or Sort ascending. Pole, ktoré sa používa na zoradenie, je tučné a má žltý pruh.The field that is being used to sort is in bold and has a yellow bar.

video zobrazujúce výber položiek Spôsob zoradenia a potom Vzostupne alebo Zostupne

Poznámka

Nie všetky vizuály je možné zoradiť.Not all visuals can be sorted. Nie je možné zoradiť napríklad tieto vizuálne prvky: stromová mapa, mapa, kartogram, XY (závislosť), mierka, karta, vodopádový graf.For example, the following visuals cannot be sorted: treemap, map, filled map, scatter, gauge, card, waterfall.

Zoradenie podľa viacerých stĺpcovSorting by multiple columns

Údaje v tejto tabuľke sú zoradené podľa stĺpca Number of customers (Počet zákazníkov).The data in this table is sorted by Number of customers. Vieme to podľa malej šípky pod slovom Number (Počet).We know this because of the small arrow beneath the word Number. Šípka smeruje nadol, čo znamená, že stĺpec je zoradený v zostupnom poradí.The arrow is pointing down which means the column is being sorted in descending order.

Snímka obrazovky znázorňujúca použitie prvého stĺpca pri zoradení

Ak chcete do spôsobu zoradenia pridať viac stĺpcov, stlačte kláves Shift a kliknite na hlavičku stĺpca, ktorý chcete pridať ako ďalší do spôsobu zoradenia.To add more columns to the sort order, Shift + click the column header you would like to add next in the sort order. Ak napríklad kliknete na stĺpec Number of customers (Počet zákazníkov), tlačíte kláves Shift a kliknete na stĺpec Total revenue (Celkové príjmy), tabuľka sa zoradí najprv podľa zákazníkov a následne podla príjmov.For example, if you click Number of customers and then Shift + click Total revenue, then the table is sorted first by customers, then by revenue. Červeným orámovaním sú vyznačené oblasti, kde sa spôsob zoradenia zmenil.The red outline show areas where sort order changed.

Snímka obrazovky znázorňujúca použitie druhého stĺpca pri zoradení

Ak stlačíte kláves Shift + druhýkrát kliknete na ten istý stĺpec, zmení sa spôsob zoradenia daného stĺpca (vzostupne, zostupne).If you Shift + click a second time on the same column, this will change the sort direction (ascending, descending) for that column. Navyše ak stlačíte kláves Shift a kliknete na stĺpec, ktorý ste predtým pridali do spôsobu zoradenia, daný stĺpec sa v rámci spôsobu zoradenia premiestni na koniec.Furthermore, if you Shift + click a column you have previously added to the sort order, this will move that column to the back of the sort order.

Uloženie zmien spôsobu zoradeniaSaving changes you make to sort order

Zostavy Power BI uchovávajú vykonané zmeny filtrov, rýchlych filtrov, triedenia a iné vami vykonané zmeny v zobrazení údajov – dokonca aj keď pracujete v Zobrazení na čítanie.Power BI reports retain the filters, slicers, sorting, and other data view changes that you make -- even if you're working in Reading view. Ak teda prejdete na inú zostavu a neskôr sa vrátite, vaše zmeny zoradenia sa uložia.So, if you navigate away from a report, and return later, your sorting changes are saved. Ak chcete svoje zmeny vrátiť na pôvodné nastavenia návrhára zostavy, na hornom paneli s ponukami vyberte možnosť Obnoviť predvolené.If you want to revert your changes back to the report designer's settings, select Reset to default from the upper menu bar.

Trvalé zoradenie

Ak je však tlačidlo Obnoviť predvolené sivé, znamená to, že návrhár zostavy vypol možnosť uložiť (zachovať) zmeny.If however, the Reset to default button is greyed out, that means the report designer has disabled the ability to save (persist) your changes.

Dôležité informácie a riešenie problémovConsiderations and troubleshooting

Zoradenie podľa ďalších kritériíSorting using other criteria

Stáva sa, že potrebujete vizuálne prvky zoradiť podľa iného poľa (ktoré nie je súčasťou vizuálu) alebo iných kritérií.Sometimes, you want to sort your visual using a different field (that isn't included in the visual) or other criteria. Povedzme, že potrebujete zoradiť údaje podľa mesiaca v sekvenčnom poradí (a nie abecedne), prípadne chcete zoradiť podľa celých čísel namiesto zoradenia podľa jednotlivých číslic (napríklad 0, 1, 9, 20, nie 0, 1, 20, 9).For example, you might want to sort by month in sequential order (and not in alphabetical order) or you might want to sort by entire numbers instead of by digit (example, 0, 1, 9, 20 and not 0, 1, 20, 9).

Tieto zmeny môže vykonať len osoba, ktorá navrhla zostavu.Only the person who designed the report can make these changes for you. Kontaktné informácie o návrhárovi nájdete tak, že na paneli hlavičky vyberiete názov zostavy.Contact information for the designer can be found by selecting the report name from the header bar.

Rozbaľovací zoznam zobrazujúci kontaktné informácie

Ak ste návrhár a máte povolenia na úpravu obsahu, prečítajte si tému Zoradenie podľa stĺpca v Power BI Desktop a zistite, ako aktualizovať množinu údajov a povoliť tento typ zoraďovania.If you are a designer and have edit permissions to the content, read Sort by column in Power BI Desktop to learn how to update the dataset and enable this type of sorting.

Ďalšie krokyNext steps

Ďalšie informácie o Vizualizáciách v zostavách služby Power BI.More about Visualizations in Power BI reports.

Power BI – základné pojmyPower BI - Basic Concepts