Rýchly začiatok: získajte informácie o možnostiach služby Power BI pre používateľovQuickstart: learn about the Power BI capabilities for consumers

VZŤAHUJE SA NA: ánoSlužbu Power BI prepodnikových používateľov nieSlužbu Power BI pre návrhárov a vývojárov niePower BI Desktop ánoVyžaduje licenciu Pro alebo PremiumAPPLIES TO: yesPower BI service for business users noPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop yesRequires Pro or Premium license

V tomto rýchlom začiatku sa naučíte pracovať so službou Power BI tak, aby ste odhalili podnikové prehľady riadené údajmi.In this quickstart, you'll learn how to interact with Power BI to discover data-driven business insights. Tento článok nie je zameraný na podrobnosti, ale skôr na rýchly prehľad mnohých možností, ktoré sú v službe Power BI pre používateľov k dispozícii.This article isn't intended to be a deep dive, but rather a quick trip through many of the actions available for Power BI consumers.

Ak nemáte konto v službe Power BI, pred začatím sa zaregistrujte a získate bezplatnú skúšobnú verziu.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin.

Čo je Power BI?What is Power BI?

Power BI je kolekcia softvérových služieb, aplikácií a konektorov, ktoré vo vzájomnej spolupráci zabezpečujú premenu nesúvisiacich zdrojov údajov na súdržné, vizuálne pôsobivé a interaktívne prehľady.Power BI is a collection of software services, apps, and connectors that work together to turn your unrelated sources of data into coherent, visually immersive, and interactive insights. Či už máte údaje v jednoduchom tabuľkovom hárku Excelu alebo v kolekcii údajov z rôznych zdrojov údajov, Power BI vám umožní jednoducho sa pripojiť k zdrojom údajov, vizualizovať (alebo zistiť), čo je dôležité, a získané poznatky zdieľať, s kýmkoľvek chcete.Whether your data is a simple Excel spreadsheet, or a collection of data from different data sources, Power BI lets you easily connect to your data sources, visualize (or discover) what's important, and share that with anyone or everyone you want.

Ikona Získať aplikácie

Zobrazenie na čítanieReading view

Zobrazenie na čítanie je k dispozícii v službe Power BI pre používateľov zostavy.Reading view is available in the Power BI service for report consumers. Keď s vami kolega zdieľa zostavu, tabuľu alebo aplikáciu, práve vďaka zobrazeniu na čítanie ju môžete preskúmať a pracovať s ňou.When a colleague shares a report, dashboard, or app with you, Reading view is your way to explore and interact with the report.

Stačí otvoriť službu Power BI v prehliadači alebo v mobilnom zariadení.Just open the Power BI service, in a browser or on a mobile device. Vy a vaši kolegovia pracujete s tými istými dôveryhodnými aplikáciami, tabuľami a zostavami, ktoré sa automaticky aktualizujú a obnovujú, takže vždy pracujete s najaktuálnejším obsahom.You and your colleagues work from the same trusted apps, dashboards, and reports, that update and refresh automatically, so you're always working with the freshest content.

Keďže obsah nie je statický, môžete v ňom hľadať informácie, trendy, prehľady a ďalšie využívať ďalšie funkcie BI.Since the content isn't static, you can dig in, looking for trends, insights, and other business intelligence. Rozdeľte obsah na menšie časti. dokonca môžete klásť otázky aj pomocou vlastných slov.Slice and dice the content, and even ask it questions using your own words. Alebo sa posaďte a nechajte svoje údaje, aby automaticky zistili zaujímavé prehľady. Keď sa údaje zmenia, dostanete upozornenia a e-mailové zostavy sa odošlú v termíne, ktorý ste stanovili.Or, sit back and let your data discover interesting insights for you; send you alerts when data changes, and email reports to you on a schedule you set. Všetky údaje, kedykoľvek, v cloude alebo lokálne a z ľubovoľného zariadenia.All your data, any time, in the cloud or on-premises, from any device.

Čítajte ďalej a dozviete sa ešte viac.Read on to learn about these and more.

Obsah služby Power BIPower BI content

Keď v službe Power BI použijeme výraz „obsah“, odkazujeme na zostavy, tabule a aplikácie.When we use the term "content" in Power BI, we're referring to reports, dashboards, and apps. Ide o stavebné bloky, ktoré budete používať na skúmanie svojich údajov a obchodné rozhodovanie.These are the building blocks you'll use to explore your data and make business decisions.

Poznámka

Tabule, zostavy a aplikácie môžete zobraziť a zdieľať aj v mobilných zariadeniach.Dashboards, reports, and apps can be viewed and shared on mobile devices, too.

AplikácieApps

Aplikácia predstavuje typ obsahu služby Power BI, ktorý na jednom mieste kombinuje súvisiace tabule a zostavy.An app is a Power BI content type that combines related dashboards and reports, all in one place. Aplikácia môže obsahovať jednu alebo viacero tabúľ či zostáv a všetky sú zoskupené.An app can have one or more dashboards and one or more reports, all bundled together. Aplikácie vytvárajú návrhári služby Power BI, ktorí aplikácie distribuujú a zdieľajú s používateľmi ako ste vy.Apps are created by Power BI designers who distribute and share the apps with consumers like you.

Jedným zo spôsobov zobrazenia aplikácií je vybrať položku Aplikácie z navigačnej tably a vybrať aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.One way to view your apps is to select Apps from the nav pane and choose an app to open.

Ikona Získať aplikácie

Ďalšie informácie o zobrazovaní aplikácií nájdete v téme Aplikácie Power BITo learn more about viewing apps, see Power BI apps

ZostavyReports

Zostava Power BI predstavuje zobrazenie množiny údajov z viacerých perspektív a s vizuálmi, ktoré predstavujú rôzne zistenia a prehľady týkajúce sa množiny údajov.A Power BI report is a multi-perspective view into a dataset, with visuals that represent different findings and insights from that dataset. Zostava môže obsahovať jeden vizuál alebo strany plné vizuálov.A report can have a single visual or pages full of visuals. Zostavy vytvárajú návrhári služby Power BI, ktorí zostavy distribuujú a zdieľajú s používateľmi, ako ste vy.Reports are created by Power BI designers who distribute and share the reports with consumers like you.

Ikona Získať aplikácie

Informácie o zobrazovaní zostáv nájdete v téme Zostavy Power BITo learn how to view reports, see Power BI reports

TabuleDashboards

Tabuľa Power BI je jedna strana, často nazývaná aj kresliacim plátnom, ktorá používa vizualizácie na popis udalostí.A Power BI dashboard is a single page, often called a canvas, that uses visualizations to tell a story. Keďže je obmedzená na jednu stranu, dobre navrhnutá tabuľa obsahuje iba najdôležitejšie prvky daného popisu udalostí.Because it is limited to one page, a well-designed dashboard contains only the most-important elements of that story.

Vizualizácie, ktoré vidíte na tabuli, sa nazývajú dlaždice a sú pripnuté na tabuľu návrhármi zostáv.The visualizations you see on the dashboard are called tiles and are pinned to the dashboard by report designers. Vo väčšine prípadov sa výberom dlaždice zobrazí strana zostavy, z ktorej bola vizualizácia vytvorená.In most cases, selecting a tile takes you to the report page where the visualization was created.

Ikona Získať aplikácie

Informácie o zobrazovaní tabúľ nájdete v téme Tabule Power BITo learn how to view dashboards, see Power BI dashboards

Interakcia v službe Power BIInteract in the Power BI service

Spolupráca s kolegamiCollaborate with colleagues

Vynechajte e-mail.Skip the email. Pridajte osobný komentár alebo začnite s kolegami konverzáciu o tabuli priamo v príslušnej tabuli.Add a personal comment or start a conversation with colleagues about a dashboard, right there on that dashboard. Funkcia komentovania predstavuje len jeden zo spôsobov, ako môžete spolupracovať s ostatnými.The comment feature is just one of the ways you can collaborate with others.

komentovanie – video

Ďalšie informácie o komentovaníLearn more about commenting

Posaďte sa a nechajte Power BI pracovať za vásSit back and let Power BI work for you

Dva zo spôsobov, ako služba Power BI pracuje za vás, sú s odbermi a upozorneniami.Two of the ways that the Power BI service does the work for you is with subscriptions and alerts.

Prihlásenie na odber tabule (alebo zostavy)Subscribe to a dashboard (or report)

Ak chcete monitorovať tabuľu, službu Power BI otvárať nemusíte.It's not necessary to open Power BI to monitor a dashboard. Stačí, ak sa prihlásite na odber, a služba Power BI vám bude odosielať snímky tabule podľa vami nastaveného časového plánu.You can subscribe instead, and Power BI will email you a snapshot of that dashboard on a schedule you set.

vyberte ikonu Prihlásiť sa na odber..

Ďalšie informácie o odberoch služby Power BILearn more about Power BI subscriptions

Získanie upozornení, keď údaje dosiahnu prahovú hodnotuGet alerts when your data reaches a threshold

Vaše údaje sú živé a vaše vizuály sa podľa toho automaticky aktualizujú.Your data is live, and your visuals update automatically to reflect this. Ak chcete dostávať oznámenia pri zmenách údajov nad alebo pod prahovú hodnotu, ktorú ste nastavili, používajte upozornenia na údaje.If you want to get notified when data changes above or below a threshold you set, use data alerts. Upozornenia fungujú na mierkach, kľúčových ukazovateľoch výkonu a kartách.Alerts work on gauges, KPIs, and cards.
dlaždica, karta, kľúčový ukazovateľ výkonu

Power BI vám odošle e-mail, keď sa hodnota zväčší nad alebo zmenší pod limit, ktorý ste nastavili.Power BI sends you an email when the value increases or decreases past the limit you set.
E-mail s upozornením

Ďalšie informácie o upozorneniach služby Power BILearn more about Power BI alerts

Použitie funkcie Q&A na kladenie otázok v prirodzenom jazykuUse Q&A to ask questions using natural language

Niekedy je položenie otázky pomocou prirodzeného jazyka najrýchlejším spôsobom, ako získať odpoveď z vašich údajov.Sometimes the fastest way to get an answer from your data is to ask a question using natural language. Pole otázok funkcie Q&A sa nachádza v hornej časti tabule.The Q&A question box is available at the top of your dashboard. Príklad otázky: „Zobraz mi počet veľkých príležitostí podľa štádia predaja v lievikovom grafe.“For example, "show me count of large opportunities by sales stage as a funnel."

Q&A

Ďalšie informácie o Q&A v službe Power BILearn more about Power BI Q&A

Zobrazenie podrobností vo vizualizáciiDisplay details on a visualization

Vizuály sa tvoria z údajových bodov a podržaním myši na údajovom bode môžete zobraziť podrobnosti.Visuals are made up of datapoints, and by hovering over a datapoint, you can view the details.

zobrazenie podrobností ukázaním

Pridať tabuľu medzi obľúbenéFavorite a dashboard

Keď obsah nastavíte ako obľúbený, budete mať k nemu prístup z navigačnej tably.When you make content a favorite, you'll be able to access it from the nav pane. Navigačná tabla sa zobrazuje v každej časti služby Power BI.The nav pane is visible from just about every area of Power BI. Obľúbené položky sú zvyčajne tabule, strany zostavy a aplikácie, ktoré navštevujete najčastejšie.Favorites are typically the dashboards, report pages, and apps that you visit most often.

V pravom hornom rohu služby Power BI vyberte možnosť Obľúbené. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, vyberte položku Ďalšie možnosti (...) a potom z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Obľúbené.From the upper right corner of the Power BI service, select Favorite or, if not visible, select More options (...) and select Favorite from the dropdown.

Ikona Obľúbené

Pozrite si ďalšie akcie, ktoré sú k dispozícii v rozbaľovacom zozname.Take a look at the other actions available in the dropdown. Všetky nie sú pokryté v tomto článku, ale sú pokryté v iných článkoch.We don't cover all of these in this article, but we do cover them in other articles. Ďalšie informácie nájdete v službe Power BI pomocou obsahu alebo vyhľadávacieho poľa.Learn more by using the Power BI table of contents or Search field.

Ďalšie informácie o obľúbených a odporúčaných položkáchLearn more about favorites and featured

Upravenie rozmerov zobrazeniaAdjust the display dimensions

Zostavy sa zobrazujú na mnohých rozličných zariadeniach, ktorých veľkosti obrazovky a pomery strán sa líšia.Reports are viewed on many different devices, with varying screen sizes and aspect ratios. Predvolené vykresľovanie možno nie je to, čo chcete na svojom zariadení vidieť.The default rendering may not be what you want to see on your device.

Ak to chcete upraviť, v pravom hornom paneli s ponukami vyberte položku Zobraziť a vyberte jednu z možností zobrazenia.To adjust, from the upper right menu bar select View and choose one of the display options.

ponuka zobrazenia zostavy

Pozrite si, ako sú všetky vizuály na stránke prepojenéSee how all the visuals on a page are interconnected

Aplikujte krížové zvýraznenie a krížové filtrovanie na súvisiace vizualizácie na strane zostavy.Cross-highlight and cross-filter the related visualizations on a report page. Vizualizácie na jednej strane zostavy sú navzájom „prepojené“.The visualizations on a single report page are all "connected" to each other. To znamená, že ak v jednej vizualizácii vyberiete aspoň jednu hodnotu, ostatné vizualizácie, ktoré používajú rovnakú hodnotu, sa zmenia na základe vášho výberu.What this means is that if you select one or more values in one visualization, other visualizations that use that same value will change based on your selection.

krížové zvýraznenie

Ďalšie informácie o vizuálnych interakciáchLearn more about visual interactions

Priblíženie jednotlivých vizuálovZoom in on individual visuals

Ukážte kurzorom myši na vizuál a vyberte ikonu režimu zamerania výber režimu zamerania z ponuky Hover over a visual and select the Focus mode icon select Focus mode from menu . Keď si vizualizáciu prezeráte v režime zamerania, rozšíri sa na celé plátno na vytváranie zostáv, ako môžete vidieť nižšie.When you view a visualization in Focus mode, it expands to fill the entire report canvas as shown below.

Režim Zameranie

režim zobrazenia na celej obrazovke

Ďalšie informácie o režime zamerania a režime zobrazenia na celú obrazovkuLearn more about focus mode and full screen mode

Zoradenie vizualizácieSort a visualization

Vizuály na strane zostavy môžete zoraďovať a ukladať spolu so zmenami, ktoré ste v nich vykonali.Visuals on a report page can be sorted and saved with your changes applied.

Ukážte myšou na vizuál, aby ste ho aktivovali, a výberom položky Ďalšie možnosti (...) otvorte možnosti zoradenia.Hover over a visual to make it active, and select More options (...) to open sorting options.

zoradenie grafu

Ďalšie informácie o zoraďovaní vizuálovLearn more about sorting visuals

Zobrazenie údajov použitých na vytvorenie vizualizácieShow the data used to create a visualization

Vizualizáciu Power BI tvoria údaje zo základných množín údajov.A Power BI visualization is constructed using data from underlying datasets. Ak vás zaujíma, čo sa deje v zákulisí, služba Power BI vám umožní zobraziť údaje použité na vytvorenie vizuálu.If you're interested in seeing behind-the-scenes, Power BI lets you display the data that is being used to create the visual. Keď vyberiete možnosť Zobraziť údaje, služba Power BI zobrazí údaje pod vizualizáciou (alebo vedľa nej).When you select Show Data, Power BI displays the data below (or next to) the visualization.

Keď je vizuál aktívny, vyberte položku Ďalšie možnosti (...) a potom položku Zobraziť údaje.With a visual active, select More options (...) and choose Show data.

Výber položky Zobraziť údaje

Export údajov do ExceluExport data to Excel

Okrem zobrazovania údajov, ktoré sa používa na vytvorenie vizuálu, môžete tieto údaje tiež exportovať a zobraziť v programe Microsoft Excel.In addition to showing the data that is used to create a visual, you can also export that data and view it in Microsoft Excel. Pri exporte do Excelu vytvárate samostatný dokument, tabuľkový hárok, ktorý nie je súčasťou služby Power BI.When you export to Excel, you're creating a separate document, a spreadsheet that isn't part of Power BI. Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte v excelovom súbore, nebudú mať vplyv na údaje v službe Power BI.Any changes that you make in the Excel file won't impact the data in Power BI. Bez ohľadu na to, či sa chcete podrobnejšie pozrieť na údaje, alebo chcete použiť údaje v inej aplikácii alebo na iné účely, Power BI vám túto flexibilitu poskytuje.Whether you want to take a closer look at the data, or you want to use the data in another application or for another purpose, Power BI gives you that flexibility.

údaje exportované do Excelu

Toto bol rýchly prehľad časti z možností, ktoré sú pre používateľov v rámci služby Power BI k dispozícii.This has been a quick overview of just some of the things consumers can do with the Power BI service.

Vyčistenie zdrojovClean up resources

  • Ak ste sa pripojili k aplikácii, na navigačnej table vyberte položku Aplikácie, čím otvoríte zoznam obsahu aplikácií.If you connected to an app, from the nav pane, select Apps to open the Apps content list. Ukážte na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a vyberte ikonu koša.Hover over the app to delete, and select the trashcan icon.

  • Ak ste importovali vzorovú zostavu alebo ste sa k nej v službe Power BI pripojili, z navigačnej tably otvorte položku Môj pracovný priestor.If you imported or connected to a Power BI sample report, from the nav pane, open My workspace. Pomocou kariet v hornej časti vyhľadajte tabuľu, zostavu a množinu údajov a na všetkých vyberte ikonu koša.Using the tabs at the top, locate the dashboard, report, and dataset, and select the trashcan icon for each.

Ďalšie krokyNext steps

Služba Power BI pre zákazníkovPower BI for consumers