Tabule pre podnikových používateľov služby Power BIDashboards for business users of the Power BI service

VZŤAHUJE SA NA: ánoSlužbu Power BI prepodnikových používateľov nieSlužbu Power BI pre návrhárov a vývojárov niePower BI Desktop ánoVyžaduje licenciu Pro alebo PremiumAPPLIES TO: yesPower BI service for business users noPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop yesRequires Pro or Premium license

Poznámka

Power BI prechádza na nový vzhľad, niektoré obrázky v dokumentácii sa preto nemusia zhodovať s tými, ktoré vidíte v službe.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Získajte ďalšie informácie o novom vzhľade a vyskúšajte si ho.Learn more about the new look and try it for yourself.

Tabuľa v Power BI je jedna strana, ktorá sa často nazýva aj kresliace plátno, a ktorá používa vizualizácie na popis udalostí.A Power BI dashboard is a single page, often called a canvas, that uses visualizations to tell a story. Keďže je obmedzená na jednu stranu, dobre navrhnutá tabuľa obsahuje iba najdôležitejšie prvky daného popisu udalostí.Because it is limited to one page, a well-designed dashboard contains only the most-important elements of that story.

snímka obrazovky s tabuľou

Vizualizácie, ktoré vidíte na tabuli, sa nazývajú dlaždice a sú pripnuté na tabuľu návrhármi zostáv.The visualizations you see on the dashboard are called tiles and are pinned to the dashboard by report designers. Vo väčšine prípadov sa výberom dlaždice zobrazí strana zostavy, z ktorej bola vizualizácia vytvorená.In most cases, selecting a tile takes you to the report page where the visualization was created. Ak ste novým používateľom služby Power BI, základné informácie nájdete v článku Power BI – základné pojmy.If you're new to Power BI, you can get a good foundation by reading Power BI basic concepts.

Poznámka

Tabule je možné zobraziť a zdieľať v mobilných zariadeniach.Dashboards can be viewed and shared on mobile devices.

Na to, aby s vami mohli kolegovia zdieľať tabule, musíte mať verziu služby Power BI „Pro“ alebo „Premium“.For colleagues to be able to share dashboards with you, your version of Power BI must be "Pro" or "Premium." Ďalšie informácie nájdete v téme Typy licencií služby Power BI.For more information, see Power BI license types.

Vizualizácie na tabuli pochádzajú zo zostáv a každá zostava je založená na jednej množine údajov.The visualizations on a dashboard come from reports and each report is based on one dataset. V skutočnosti si tabuľu môžeme predstaviť ako vstupnú bránu k základným zostavám a množinám údajov.In fact, one way to think of a dashboard is as an entryway into the underlying reports and datasets. Výberom vizualizácie sa dostanete na zostavu, ktorá bola použitá na jej vytvorenie.Selecting a visualization takes you to the report that was used to create it.

diagram znázorňujúci vzťah medzi tabuľami, zostavami a množinami údajov

Výhody tabúľAdvantages of dashboards

Tabule sú skvelý spôsob monitorovania firmy, hľadania odpovedí a zobrazenia najdôležitejších metrík na prvý pohľad.Dashboards are a wonderful way to monitor your business, to look for answers, and to see all of your most-important metrics at a glance. Vizualizácie na tabuli môžu pochádzať z jednej alebo viacerých základných množín údajov, alebo z jednej alebo viacerých základných zostáv.The visualizations on a dashboard may come from one underlying dataset or many, and from one underlying report or many. Tabuľa môže kombinovať lokálne a cloudové údaje, čím poskytuje konsolidovaný pohľad bez ohľadu na to, kde sa údaje nachádzajú.A dashboard can combine on-premises and cloud data, providing a consolidated view regardless of where the data lives.

Tabuľa nie je len pekným obrázkom. Je interaktívna a dlaždice sa po zmene základných údajov aktualizujú.A dashboard isn't just a pretty picture; it's interactive and the tiles update as the underlying data changes.

Tabule versus zostavy pre podnikových používateľov služby Power BIDashboards versus reports for Power BI business users

Zostavy sú často zamieňané s tabuľami, pretože tiež predstavujú plátna vyplnené vizualizáciami.Reports are often confused with dashboards since they too are canvases filled with visualizations. Pre podnikových používateľov služby Power BI však medzi nimi existujú výrazné rozdiely.But there are some major differences from a Power BI business user point of view.

FunkciaCapability TabuleDashboards ZostavyReports
StranyPages Jedna stranaOne page Jedna alebo viacero stránOne or more pages
Pole Položiť otázku k svojim údajom (funkcia Q&A v službe Power BI) v hornej častiAsk a question about your data (Power BI Q&A) field at top takmer vždyalmost always nieno
Zdroje údajovData sources Jedna alebo viacero zostáv a jedna alebo viacero množín údajov na tabuľuOne or more reports and one or more datasets per dashboard Jedna množina údajov na zostavuA single dataset per report
FiltrovanieFiltering Nie je možné filtrovať ani rýchlo filtrovaťCan't filter or slice Rozličné spôsoby filtrovania, zvýrazňovania a rýchleho filtrovaniaMany different ways to filter, highlight, and slice
Nastavenie upozorneníSet alerts Môžete vytvárať upozornenia, ktoré vám pri splnení určitých podmienok pošlú e-mailCan create alerts to email you when certain conditions are met NieNo
OdporúčanéFeatured Môžete nastaviť jednu tabuľu ako „odporúčanú“Can set one dashboard as your "featured" dashboard Nie je možné vytvoriť odporúčanú zostavuCannot create a featured report
Možnosť zobraziť základné tabuľky a polia množiny údajovCan see underlying dataset tables and fields Nie.No. Údaje môžete exportovať, ale nemôžete zobraziť tabuľky a polia v samotnej tabuli.Can export data but can't see tables and fields in the dashboard itself. Áno.Yes. Môžete zobrazovať tabuľky a polia množiny údajov spolu s hodnotami.Can see dataset tables and fields and values.

Návrhári tabúľ a podnikoví používatelia tabúľDashboard designers and dashboard business users

Ako podnikový používateľ služby Power BI dostávate tabule od návrhárov.As a Power BI business user, you receive dashboards from designers. Ďalšie vzdelávacie informácie o tabuliach nájdete v týchto témach:Continue learning about dashboards with these topics:

  • Zobrazenie tabuleView a dashboard
  • Zistite ďalšie informácie o dlaždiciach na tabuli a čo sa stane, keď niektorú vyberiete.Learn about dashboard tiles and what will happen when you select one.
  • Chcete sledovať samostatnú dlaždicu na tabuli a dostať e-mail, keď dosiahne určitú prahovú hodnotu?Want to track an individual dashboard tile and receive an email when it reaches a certain threshold? Vytvorte si upozornenia na dlaždiciach.Create alerts on tiles.
  • Zabávajte sa tým, že budete svojej tabuli klásť otázky.Have fun asking your dashboard questions. Naučte sa ako používať funkciu Q&A v Power BI na položenie otázky, ktorá sa týka vašich údajov, a ako získať odpoveď vo forme vizualizácie.Learn how to use Power BI Q&A to ask a question about your data and get the answer in the form of a visualization.

Tip

Ak ste tu nenašli to, čo hľadáte, použite obsah na ľavej strane.If you didn’t find what you’re looking for here, use the Table of Contents to the left.

Ďalšie krokyNext steps

Zobrazenie tabuleView a dashboard