Kurz Vývojárom pre Power BI za jeden deňPower BI Developer in a Day course

Videokurz Vývojárom pre Power BI za jeden deň vám ako vývojárovi aplikácií poskytne technické informácie potrebné na vkladanie obsahu služby Power BI.The Power BI Developer in a Day video-based course empowers you as an app developer with the technical knowledge required to embed Power BI content. Obsahuje 3 hodiny a 20 minút obrazového obsahu, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie a je zadarmo.It comprises 3 hours 20 minutes of viewable content—available on demand, and is free of charge. K dispozícii je aj súprava na samoštúdium, ktorú si môžete stiahnuť a použiť na dokončenie série piatich praktických cvičení.There's also a self-study kit that you can download and use to complete a series of five hands-on labs.

Kurz bol navrhnutý špeciálne pre skúsených vývojárov aplikácií.The course was designed specifically for experienced app developers. Takže bude výhodou, ak máte skúsenosti s vývojom pomocou:So, it's an advantage if you have development experience with:

 • ASP.NETASP.NET
 • Visual C#Visual C#
 • HTMLHTML
 • JavaScriptJavaScript

Znalosť služby Power BI bude užitočná, ale nie je nevyhnutná.Familiarity with Power BI will be beneficial, but not essential. Oboznámime vás s hlavnými konceptmi.We'll introduce you to the core concepts.

Po dokončení kurzu budete vedieť, ako:After you complete the course, you'll know how to:

 • Získať prístup pomocou aplikácií a tokenov služby Azure ADAcquire access using Azure AD apps and tokens
 • Pracovať s rozhraním Power BI REST APIWork with the Power BI REST API
 • Vložiť obsah služby Power BI do svojich aplikáciíEmbed Power BI content in your apps
 • Integrovať obsah služby Power BI do aplikácií pomocou rozhrania Power BI JavaScript APIIntegrate Power BI content in your apps using the Power BI JavaScript API
 • Vynútiť zabezpečenie na úrovni riadkov (RLS), aby sa zaručilo, že používateľom aplikácie sa zobrazujú správne údajeEnforce row-level security (RLS) to ensure app users see the right data
 • Vybrať si správnu licenciu tak, aby vyhovovala vašim požiadavkámChoose the right license to suit your requirements

Ak chcete spustiť kurz, pozrite si uvítacie a úvodné video.Watch the welcome and introduction video to start the course.

Prehľad kurzovCourse outline

Kurz 20 videí je usporiadaný do siedmich modulov.The course of 20 videos is organized into seven modules. Odporúča sa pozerať videá v zaznamenanom poradí tak, že začnete videom 01 a skončíte videom 20.We recommend you watch the videos in the recorded sequence, starting with video 01 and ending with video 20.

Súprava na samoštúdiumSelf-study kit

Môžete si stiahnuť a nastaviť súpravu na samoštúdium, ktorá obsahuje prezentáciu a päť praktických cvičení:You can download and set up a self-study kit, which consists of the presentation content and five hands-on labs. Ďalšie informácie nájdete vo videu Súprava na samoštúdium.For more information, watch the Self-study Kit video.

Na dokončenie cvičení budete potrebovať Windows PC (Windows 7 alebo novšiu verziu) a nainštalovaný nasledujúci softvér:To complete the labs, you'll need a Windows PC (Windows 7, or later) and the following software installed:

 • Najnovšiu verziu aplikácie Power BI Desktop.The latest version of Power BI Desktop.
 • Visual Studio 2015 alebo novšiu verziu.Visual Studio 2015, or later. Odporúča sa Visual Studio 2019.We recommend Visual Studio 2019. Môžete použiť vydanie Community, ktoré je bezplatné a vhodné pre učebné scenáre.You can use Community edition, which is free and suited for learning scenarios. Musí mať nainštalovanú službu ASP.NET a Web Development.It must have the ASP.NET and web development workload installed.
 • Webový prehliadač podporovaný službou Power BI.A web browser supported by Power BI. Odporúča sa Microsoft Edge.We recommend Microsoft Edge.

Ak chcete vykonať nastavenia, postupujte podľa týchto krokov:Follow these steps to get set up:

 1. Súpravu na samoštúdium (vo formáte .zip) si môžete stiahnuť lokálne do počítača pomocou tohto prepojenia.Use this link to download the self-study kit (.zip) locally to your PC.
 2. Otvorte vlastnosti súboru a začiarknite políčko „odblokovať“ (Windows môže označiť súbor ako potenciálne nedôveryhodný).Open the file properties, and then check "unblock" (Windows may flag the file as potentially untrusted).
 3. Extrahujte obsah súboru do priečinka v systéme súborov.Extract the file contents to a folder in your file system. Odporúčame, aby ste vytvorili priečinok, ktorý vždy jednoducho nájdete. Možno by ste ho mohli nazvať Školenie.We recommend you create a folder that will be easy to find, perhaps naming it Training. Dokumentácie cvičení budú odkazovať na toto umiestnenie ako na <CourseFolder> (Priečinok kurzov).The lab documents will refer to this location as <CourseFolder>.

Po extrahovaní získate priečinok PowerBIDevlAD a v rámci neho nájdete nasledujúce priečinky:Once extracted, you'll have the PowerBIDevIAD folder, and within it you'll find the following folders:

 • Lab01A (Cv01A) (a všetky ostatné priečinky cvičení).Lab01A (and all other lab folders). Priečinky cvičení obsahujú dokumentáciu cvičení a zdroje cvičení, ktoré môžu zahŕňať položky a súbory s riešeniami.The lab folders contain the lab document and lab resources, which may include assets and solution files.
 • MySolution (Moje riešenie): V tomto priečinku sa ukladajú súbory s riešeniami.MySolution: This folder stores your solution files. Pokyny k cvičeniam vás nasmerujú na správny čas ich použitia.The lab instructions will direct you when to use it.
 • Presentation (Prezentácia): Tento priečinok obsahuje súbor s prezentáciami kurzu, ktorý je k dispozícii ako PDF dokument.Presentation: This folder contains the course presentation file, which is available as a PDF document.

Začíname so súpravouGet started with the kit

Odporúčame vám najskôr si pozrieť online kurz.We recommend you watch the online course first. K teórii z prezentácii sa môžete vrátiť otvorením súboru <CourseFolder>\PowerBIDevl AD\Presentation\PowerBIDevAD_Presentation.pdf.You can refer back to the presentation theory by opening the <CourseFolder>\PowerBIDevIAD\Presentation\PowerBIDevIAD_Presentation.pdf file. Prezentácia obsahuje päť snímok cvičení, ktoré označujú, kedy je čas na uvedenie teórie do praxe.The presentation includes five lab slides, which indicate when it's time to put the theory to practice. Taktiež obsahuje aj mnohé prepojenia na zdroje, ktoré vám môžu pomôcť vyhľadať súvisiaci obsah.It also includes many resource links to help you find related content.

Keď budete pripravení pustiť sa do prvého cvičenia, otvorte súbor <CourseFolder>\PowerBIDevlAD\Lab01A\PowerBIDevlAD_Lab01A.pdf.When you're ready to commence the first lab, open the <CourseFolder>\PowerBIDevIAD\Lab01A\PowerBIDevIAD_Lab01A.pdf file. Tento dokument vás prevedie prihlásením sa do služby Power BI a prípravou zostavy Power BI.This document guides you to sign in to the Power BI service and prepare a Power BI report.

Poznámka

Vy zodpovedáte za to, že máte vlastné konto Power BI.You're responsible for having your own Power BI account. Ak ešte žiadne nemáte, pozrite si tému Registrácia v Power BI ako jednotlivec.If you don't already have one, see Sign up for Power BI as an individual.

Vaše konto musí mať licenciu na Power BI Pro alebo môžete tiež akceptovať licenciu na Power BI Pro Trial. Túto ponuku je možné akceptovať iba raz.Your account must have a Power BI Pro license, or you can still accept a Power BI Pro Trial license—an offer that can only be accepted once. Vaše konto tiež nesmie vyčerpať rezervu voľných vkladacích tokenov, ktoré sú k dispozícii s licenciou Power BI Pro.Also, your account must not have depleted the reserve of free embed tokens, available with the Power BI Pro license.

Tiež musíte súhlasiť s tým, aby bolo heslo uložené v nešifrovanom texte v riešení pre cvičenia.Also, you must be OK to have your password stored in cleartext in the lab solution. Ukladanie citlivých informácií sa nikdy neodporúča. Vykonáva sa len na zjednodušenie cvičení.Storing sensitive information is never a recommended practice—it's done to simplify the lab. Ak chcete svoje heslo šifrovať, musíte logiku implementovať vy.If you want to encrypt your password, you'll need to implement the logic yourself.

Zvážte vytvorenie konta Power BI na výhradné použitie počas praktických cvičení.Consider creating a Power BI account for exclusive use in the labs. Môžete si vytvoriť bezplatné konto s verejnou doménou, ako je napríklad https://outlook.live.com, a potom ho používať na prihlásenie do služby Power BI a akceptovať licenciu Power BI Pro Trial.You can create a free account with a public domain like https://outlook.live.com, and then using it to sign in to Power BI and accept the Power BI Pro Trial license.

Súprava pre inštruktoraInstructor kit

Súpravu pre inštruktora (vo formáte .zip) si môžete stiahnuť lokálne do počítača pomocou tohto prepojenia.Use this link to download the instructor kit (.zip) locally to your PC. Poznámky k inštalácii v učebni nájdete na prvej snímke balíka snímok programu PowerPoint.You'll find classroom setup notes in slide one of the PowerPoint slide deck.

Ďalšie krokyNext steps

Ďalšie informácie súvisiace s týmto článkom nájdete v nasledujúcich zdrojoch:For more information related to this article, check out the following resources: