Registrácia v službe Power BI ako jednotlivecSign up for the Power BI service as an individual

Služba Power BI sa môže stať vaším osobným nástrojom zostáv a vizualizácií a zároveň môže slúžiť aj ako pomocník pri rozhodovaní a nástroj na analýzy pri skupinových projektoch, v divíziách alebo celých korporáciách.Power BI can be your personal data analysis and visualization tool, and can also serve as the analytics and decision engine behind group projects, divisions, or entire corporations. Tento článok vysvetľuje, ako sa zaregistrovať v službe Power BI ako jednotlivec.This article explains how to sign up for Power BI as an individual. Ak ste globálny správca alebo správca fakturácie, pozrite si tému Licencovanie služby Power BI vo vašej organizácii.If you're a global administrator or billing administrator, see Power BI licensing for your organization.

Čo je Power BI?What is Power BI?

Power BI je jednotná samoobslužná a podniková platforma BI, ktorá predstavuje kombináciu intuitívneho používateľského prostredia s inteligentnými vizualizáciami údajov na získanie hlbšieho prehľadu o údajoch.Power BI is a unified self-service and enterprise business intelligence platform that combines an intuitive user experience with intelligent data visualizations to provide greater depth of data insight. Zostavy je možné zdieľať v rámci nástrojov Microsoft, ako sú napríklad Teams, SharePoint, PowerPoint alebo iných produktov na zvyšovanie produktivity.Reports can be shared within Microsoft tools like Teams, SharePoint, PowerPoint, or within other productivity products. Je k dispozícii v podobe online služby typu SaaS (softvér ako služba) ponúkanej s dvomi doplnkovými aplikáciami: aplikáciou Microsoft Windows Desktop nazývanou Power BI Desktop určenou na vytváranie zostáv a natívnymi mobilnými aplikáciami BI určenými na používanie zostáv v zariadeniach so systémom iOS a Androidom.It is offered as an online SaaS (Software as a Service) offering with two companion applications: a Microsoft Windows desktop application called Power BI Desktop for creating reports and native mobile BI apps for consuming reports on iOS and Android devices.

Diagram znázorňujúci snímky obrazovky aplikácie Power BI Desktop, služby Power BI a Power BI Mobile a ich prepojených vzťahov.

Tieto tri prvky – aplikácia Desktop, služba a mobilné aplikácie – sú určené na to, aby mohli používatelia vytvárať, zdieľať a používať podnikové prehľady tak, aby to bolo pre nich alebo ich rolu čo najefektívnejšie.These three elements—Desktop, the service, and the mobile apps—are designed to let people create, share, and consume business insights in the way that serves them, or their role, most effectively.

Registrácia do služby Power BISigning up for the Power BI service

Tento článok opisuje kroky na registráciu v službe Power BI ako jednotlivec.This article describes the steps to sign up for the Power BI service as an individual. Ak hľadáte pomoc pri sťahovaní aplikácie Power BI Desktop alebo inštalácii mobilných aplikácií, prečítajte si tieto články:If you are looking for help downloading Power BI Desktop or installing the mobile apps, please refer to these articles instead:

Podporované e-mailové adresySupported email addresses

Skôr než začnete proces registrácie, je dôležité pochopiť jednotlivé typy e-mailových adries, ktoré môžete použiť na registráciu v službe Power BI:Before you start the sign-up process, it's important to learn which types of email addresses that you can use to sign-up for Power BI:

 • Na registráciu do služby Power BI je nutné použiť pracovnú alebo školskú e-mailovú adresu.Power BI requires that you use a work or school email address to sign up. Nie je možné sa zaregistrovať pomocou e-mailových adries poskytovaných spotrebiteľskými e-mailovými službami alebo poskytovateľmi telekomunikačných služieb.You can't sign up using email addresses provided by consumer email services or telecommunication providers. Tieto adresy zahŕňajú outlook.com, hotmail.com, gmail.com a ďalšie.This includes outlook.com, hotmail.com, gmail.com, and others. Ak nemáte pracovné alebo školské konto, prečítajte si informácie o alternatívnych spôsoboch registrácie.If you don't have a work or school account, learn about alternate ways to sign up.

 • V službe Power BI sa môžete zaregistrovať pomocou adries .gov alebo .mil, ale v tomto prípade sa vyžaduje iný proces.You can sign-up for Power BI with .gov or .mil addresses, but this requires a different process. Ďalšie informácie nájdete v téme Registrácia vládnej organizácie USA v službe Power BI.For more info, see Enroll your US Government organization in the Power BI service.

Zaregistrovanie do služby Power BISign up for the Power BI service

Pri registrácii konta Power BI postupujte podľa týchto krokov.Follow these steps to sign up for a Power BI account. Po dokončení tohto procesu budete mať licenciu na službu Power BI (bezplatnú), ktorú môžete použiť na to, aby ste mohli v službe Power BI pomocou oblasti Môj pracovný priestor používať svoj obsah, využívať obsah z pracovného priestoru služby Power BI priradeného ku kapacite Power BI Premium alebo iniciovať individuálnu skúšobnú verziu služby Power BI Pro.Once you complete this process you will have a Power BI (free) license which you can use to try the Power BI service on your own using My Workspace, consume content from a Power BI workspace assigned to a Power BI Premium capacity, or initiate an individual Power BI Pro trial. Ďalšie informácie nájdete v téme Funkcie služby Power BI podľa typu licencie.For more information, see Power BI features by license type.

Presné kroky registrácie sa môžu líšiť v závislosti od vašej organizácie a od toho, na akú položku kliknete pri spúšťaní procesu.The exact steps for sign up can vary depending on your organization and what you click to start the process. Z tohto dôvodu sa vám nemusia zobrazovať všetky obrazovky uvedené nižšie.For this reason, you may not be presented with all of the screens shown below. Existuje veľa rôznych spôsobov, ako sa zaregistrovať v službe Power BI ako jednotlivec. Kroky v tomto článku sa vzťahujú na dva najbežnejšie z nich.There are many different ways to sign up for the Power BI service as an individual, and the steps in this article apply to the two most common.

 • vyberiete položku Bezplatne vyskúšať alebo tlačidlo Začať bezplatne 1.you select a Try free or Start free button1.

 • dostanete e-mail s prepojením na tabuľu, zostavu alebo aplikáciu služby Power BI.you receive an email with a link to a Power BI dashboard, report, or app. Predtým ste sa neprihlásili do konta Power BI.You haven't previously signed in to your Power BI account.

  1Tlačidlá typu Bezplatne vyskúšať nájdete na stránkach powerbi.microsoft.com, v súvisiacich produktoch spoločnosti Microsoft a v dokumentácii a marketingových článkoch.1You'll find the Try free type of buttons on powerbi.microsoft.com, in related Microsoft products, and in documentation and marketing articles.

Krok 1Step 1

 • Na stránke powerbi.microsoft.com vyberte položku Začať zadarmo alebo Bezplatne vyskúšať.Select Start free or Try free from powerbi.microsoft.com. Možno budete musieť tlačidlo vybrať dvakrát.You may have to select a button twice.

  Snímka obrazovky služby Power BI zobrazujúca lokalitu powerbi.com vo webovom prehliadači.

 • Alebo vyberte e-mailové prepojenie na tabuľu, zostavu alebo aplikáciu Power BI.Or, select an email link to a Power BI dashboard, report, or app.

  Snímka obrazovky služby Power BI so zobrazením e-mailu odoslaného z lokality powerbi.com.

 1. Služba Microsoft 365 vás rozpozná a zistí, že už máte nainštalovanú službu Microsoft.Microsoft 365 recognizes you and knows that you already have a Microsoft service installed. Vyberte položkuPrihlásiť sa.Select Sign in.

  Snímka obrazovky služby Power BI, ktorá zobrazuje, že Microsoft rozpozná e-mailovú adresu.

 2. Môže sa vám zobraziť niektoré z týchto dialógových okien.You may receive one of these dialog boxes.

  • Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou konta organizácie.If you're prompted, sign in using your organizational account.

   Snímka obrazovky služby Power BI zobrazujúca výzvu na zadanie novej e-mailovej adresy.

  • Ak sa zobrazí nasledujúce hlásenie, uistite sa, že používate pracovnú alebo školskú e-mailovú adresu a nie adresu používateľa, ako napríklad Hotmail, Gmail alebo Outlook.If you get a message like this, make sure that you are using a work or school email address and not a consumer address like hotmail, gmail, or outlook. Zoznam podporovaných e-mailových adries nájdete vyššie.See supported email addresses, above.

   Snímka obrazovky služby Power BI zobrazujúca výzvu na potvrdenie e-mailovej adresy.

  • Ak sa zobrazí nasledujúce hlásenie, pozrite si podmienky a požiadavky.If you get a message like this, review the terms and conditions. Ak s nimi súhlasíte, vyberte položku Začať.If you agree, select Start.

   Snímka obrazovky služby Power BI zobrazujúca výzvu na prihlásenie v dialógovom okne Začať.

 3. Prípadne môžete pozvať niektorých kolegov, aby sa k vám pripojili.Optionally, invite some colleagues to join you.

  Snímka obrazovky služby Power B I zobrazujúca dialógové okno Pozvať viac ľudí.

 4. V tomto bode budete musieť počkať, či Microsoft nastaví nového nájomníka.At this point, you may have to wait if Microsoft is setting up a new tenant. V opačnom prípade sa služba Power BI otvorí vo vašom prehliadači.Otherwise, the Power BI service opens in your browser.

  Snímka obrazovky služby Power BI so zobrazením domovskej obrazovky služby Power BI.

Registrácia individuálnej skúšobnej verzie služby Power BI ProSign up for an individual trial of Power BI Pro

Blahoželáme vám k prvému prihláseniu do konta Power BI!Congratulations on signing into your Power BI account for the first time! Teraz máte k dispozícii bezplatnú licenciu2.You now have a free license2. Keď začnete skúmať službu Power BI, zobrazia sa kontextové okná s otázkou, či chcete inovovať na individuálnu skúšobnú verziu služby Power BI Pro.As you start to explore the Power BI service, you'll see pop-ups asking if you want to upgrade to an individual trial of Power BI Pro. Niektoré funkcie služby Power BI vyžadujú licenciu Pro.Some features of the Power BI service require a Pro license. Ak chcete spustiť bezplatnú 60 dňovú skúšobnú verziu služby Power BI Pro, vyberte položku Spustiť skúšobnú verziu.If you'd like to start a free 60 day individual trial of Power BI Pro, select Start trial.

Snímka obrazovky služby Power BI so zobrazením dialógového okna skúšobnej verzie služby Power BI.

2 V niektorých organizáciách môže byť predvoleným kontom služby Power BI licencia na Power BI Pro.2 In some organizations, your default Power BI account may be a Power BI Pro license. Niektoré verzie služieb Microsoft 365 napríklad vyžadujú licenciu na Power BI Pro.For example, some versions of Microsoft 365 include a Power BI Pro license. Ďalšie informácie o tom, ako vyhľadať používateľskú licenciu, nájdete v téme Akú licenciu mám?To learn how to look up your user license, see what license do I have?

Uplynutie platnosti skúšobnej verzieTrial expiration

Po uplynutí platnosti bezplatnej individuálnej skúšobnej verzie služby Power BI Pro sa vaša licencia zmení späť na licenciu Power BI (bezplatnú).When your free individual trial of Power BI Pro expires, your license changes back to a Power BI (free) license. Skúšobnú verziu nie je možné predĺžiť.The trial cannot be extended. Nebudete ma viac prístup k funkciám, ktoré vyžadujú licenciu Power BI Pro.You will no longer have access to features that require a Power BI Pro license. Ďalšie informácie nájdete v téme Funkcie podľa typu licencie.For more information, see Features by license type.

Ak je licencia Power BI (free) dostatočná, nemusíte robiť nič iné.If a Power BI (free) license is sufficient, you don't have to do anything else. Ak chcete využívať výhody funkcií služby Power BI Pro, zakúpte si licenciu Pro výberom položky Kúpiť alebo navštívite stránku Ceny služby Power BI.To take advantage of Power BI Pro features, purchase a Pro license by selecting Buy now or visiting Power BI pricing.

Snímka obrazovky služby Power BI so zobrazením dialógového okna skúšobnej verzie služby Power BI.

Ak nie je k dispozícii samoobslužné nakupovanie, obráťte sa na správcu ohľadom zakúpenia licencie služby Power BI Pro.If self-service purchase is not available, contact your administrator about purchasing a Power BI Pro license.

Riešenie problémov s procesom registrácieTroubleshooting the sign-up process

Vo väčšine prípadov sa môžete zaregistrovať do služby Power BI pomocou popísaného procesu.In most cases, you can sign up for Power BI by following the described process. Niektoré z problémov, ktoré vám môžu brániť v registrácii, sú popísané nižšie spolu s možnými riešeniami.Some of the issues that may prevent you from signing up are described below, with possible workarounds.

Osobné e-mailové adresyPri pokuse o registráciu pomocou osobných e-mailových adries (napríklad nancy@gmail.com) sa zobrazí hlásenie podobné niektorému z týchto:Personal email addresses You attempt to sign up using a personal email addresses (for example nancy@gmail.com) and you receive a message similar to one of these:

Zadali ste osobnú e-mailovú adresu: Zadajte pracovnú e-mailovú adresu, aby sme mohli bezpečne uložiť údaje vašej spoločnosti.You entered a personal email address: Please enter your work email address so we can securely store your company's data.

aleboor

Táto e-mailová adresa je pravdepodobne osobná. Zadajte svoju pracovnú adresu, aby ste sa mohli spojiť s ostatnými v rámci spoločnosti. Buďte bez obáv. Vašu adresu nebudeme s nikým zdieľať.That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don't worry. We won't share your address with anyone.

RiešeniePower BI nepodporuje e-mailové adresy poskytované spotrebiteľskými e-mailovými službami alebo poskytovateľmi telekomunikačných služieb.Solution Power BI doesn't support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers. Skúste registráciu dokončiť znova pomocou e-mailovej adresy, ktorú máte priradenú v rámci práce alebo školy.To finish signing up, try again using an email address assigned by your work or school.

Ak sa stáIe nemôžete prihlásiť a ste ochotní vykonať pokročilejší proces nastavovania, môžete si zaregistrovať nové skúšobné predplatné služby Microsoft 365 a použiť na registráciu túto e-mailovú adresu.If you still can't sign up and are willing to complete a more advanced setup process, you can register for a new Microsoft 365 trial subscription and use that email address to sign up.

Môžete sa tiež nechať pozvať od existujúceho používateľa ako hosť.You can also have an existing user invite you as a guest.

Samoobslužná registrácia je zakázaná Self-service sign up is disabled
Pri pokuse o registráciu sa vám zobrazí hlásenie podobné tomuto:You attempt to sign up and receive a message similar to this:

Nemôžeme dokončiť registráciu. Vaše IT oddelenie vyplo registráciu do služby Microsoft Power BI. Obráťte sa na nich so žiadosťou o dokončenie registrácie.We can't finish signing you up. Your IT department has turned off signup for Microsoft Power BI. Contact them to complete signup.

Riešenie Solution
Samoobslužná registrácia do služby Power BI bola zakázaná.Self-service sign up for Power BI has been disabled. Ak chcete dokončiť registráciu, obráťte sa na IT oddelenie alebo oddelenie technickej podpory a požiadajte ich, aby vám podľa týchto pokynov priradili licenciu.To finish signing up, contact your IT department or help desk and ask them to follow these instructions to assign you a license.

Tento problém sa môže vyskytnúť aj v prípade, že ste sa zaregistrovali v službe Microsoft 365 prostredníctvom partnera.You may also experience this problem if you signed up for Microsoft 365 through a partner. V takom prípade sa obráťte na organizáciu zodpovednú za poskytovanie služby Microsoft 365.In which case, contact the organization responsible for providing you with Microsoft 365.

Vaša e-mailová adresa nie je ID služby Microsoft 365 Počas registrácie sa zobrazí približne takéto hlásenie:Your email address isn't a Microsoft 365 ID You attempt to sign up and receive a message like this:

Na serveri contoso.com sme vás nenašli. Používate v práci alebo v škole iné ID? Skúste sa prihlásiť pomocou neho, a ak to nebude fungovať, obráťte sa na oddelenie IT.We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.

Riešenie Vaša organizácia používa na prihlásenie do služby Microsoft 365 a iných služieb od spoločnosti Microsoft ID (ktoré sa líšia od vašej e-mailovej adresy).Solution Your organization uses IDs (that are different than your email address) to sign in to Microsoft 365 and other Microsoft services. Vaša e-mailová adresa môže byť napríklad zalan.bola@contoso.com, ale vaša identifikácia je zalanb@contoso.com.For example, your email address might be zalan.bola@contoso.com but your ID is zalanb@contoso.com.

Na dokončenie registrácie použite ID, ktoré vám pridelila vaša organizácia na prihlasovanie do služby Microsoft 365 alebo iných služieb spoločnosti Microsoft.To finish signing up, use the ID that your organization has assigned to you for signing in to Microsoft 365 or other Microsoft services. Ak neviete, aké je vaše ID, obráťte sa na svojho globálneho správcu.If you don't know what this is, contact your Global administrator.

Ak sa stáIe nemôžete prihlásiť a ste ochotní vykonať pokročilejší proces nastavovania, môžete si zaregistrovať nové skúšobné predplatné služby Microsoft 365 a použiť na registráciu túto e-mailovú adresu.If you still can't sign up and are willing to complete a more advanced setup process, you can register for a new Microsoft 365 trial subscription and use that email address to sign up.

Služba Power BI pri prihlasovaní nerozpozná vaše hesloPower BI sign in doesn't recognize your password

Riešenie Niekedy sa môže stať, že to musíte skúsiť viackrát.Solution Sometimes it takes a few tries. Ak ste už zadali heslo niekoľkokrát a stále sa nemôžete prihlásiť, skúste spustiť prehliadač v režime inkognito (Chrome) alebo v režime InPrivate (Microsoft Edge).If you retry your password several times and you still can't log in, try running your browser in Incognito (Chrome) or InPrivate (Edge) mode.

Ďalší postupNext steps

Funkcie Power BI podľa typu licencie Power BI features by license type
Tipy na vyhľadanie pomociTips for finding help

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste sa spýtať v komunite Power BITry asking the Power BI Community