Vizualizácie v zostavách Power BIVisualizations in Power BI reports

VZŤAHUJE SA NA: Vzťahuje sa na.Službu Power BI pre podnikových používateľov Vzťahuje sa na.Službu Power BI pre návrhárov a vývojárov Vzťahuje sa na.aplikáciu Power BI Desktop Nevzťahuje sa na.Vyžaduje licenciu na verziu Pro alebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Vizualizácie (skrátene vizuály) zobrazujú prehľady, ktoré boli objavené v údajoch.Visualizations (known as visuals for short) display insights that have been discovered in the data. Zostava služby Power BI môže mať jednu stranu s jedným vizuálnym prvkom alebo obsahovať stránky s veľkým množstvom vizuálnych prvkov.A Power BI report might have a single page with one visual or it might have pages full of visuals. V službe Power BI môžete vizuály pripnúť zo zostáv na tabule.In the Power BI service, visuals can be pinned from reports to dashboards.

Je dôležité rozlišovať medzi návrhármi zostáv a používateľmi zostáv.It's important to make the distinction between report designers and report consumers. Ak ste osobou, ktorá vytvára alebo upravuje zostavu, potom ste návrhárom.If you are the person building or modifying the report, then you are a designer. Návrhári majú povolenia na úpravu zostavy a jej základnej množiny údajov.Designers have edit permissions to the report and its underlying dataset. To znamená, že v aplikácii Power BI Desktop môžete otvoriť množiny údajov v zobrazení údajov a vytvárať vizuálne prvky v zobrazení zostavy.In Power BI Desktop, this means you can open the dataset in Data view and create visuals in Report view. V službe Power BI môžete množinu údajov alebo zostavu otvoriť v editore zostáv v zobrazení na úpravy.In Power BI service, this means you can open the data set or report in the report editor in Editing view. Ak zostavu alebo tabuľu s vami niekto zdieľa, ste používateľom zostavy.If a report or dashboard has been shared with you , you are a report consumer. V tejto úlohe môžete zostavu a jej vizuály zobrazovať a pracovať s nimi, ale nemôžete vykonávať toľko zmien, koľko môže návrhár.You'll be able to view and interact with the report and its visuals but you won't be able to make as many changes as a designer can.

K dispozícii je mnoho rôznych typov vizuálov priamo na table Vizualizácie v službe Power BI.There are many different visual types available directly from the Power BI Visualizations pane.

tabla s ikonami pre každý typ vizualizácie

Mnohé ďalšie vizuály služby Power BI sú k dispozícii na lokalite komunity Microsoft AppSource.More Power BI visuals are available from the Microsoft AppSource community site. V službe AppSource môžete prehľadávať a sťahovať vizuály Power BI poskytované spoločnosťou Microsoft a komunitou.In AppSource you can browse and download Power BI visuals provided by Microsoft and the community.

Ak ste novým používateľom služby Power BI alebo si potrebujete obnoviť poznatky, použite nižšie uvedené prepojenia a získajte základné informácie o vizualizáciách v službe Power BI.If you're new to Power BI, or need a refresher, use the links below to learn the basics of Power BI visualizations. Ďalšie užitočné informácie nájdete tiež v našom Obsahu (pozdĺž ľavej časti tohto článku).Alternately, use our Table of Contents (along the left side of this article) to find even more helpful information.

Pridanie vizualizácie v službe Power BIAdd a visualization in Power BI

Vytvorte vizualizácie na stránkach vašej zostavy.Create visualizations on the pages of your reports. Prehľadávajte zoznam dostupných vizualizácií a kurzov o vizualizáciách.Browse the list of available visualizations and available visualization tutorials.

Nahratie vizualizácie zo súboru alebo zo služby AppSourceUpload a visualization from a file or from AppSource

Pridajte vizualizácie, ktoré ste sami vytvorili alebo našli na lokalite komunity Microsoft AppSource.Add a visualization that you created yourself or that you found in the Microsoft AppSource community site. Máte tvorivú chvíľku?Feeling creative? Pustite sa do nášho zdrojového kódu a použite naše vývojárske nástroje na vytvorenie nového typu vizualizácie a zdieľajte ho s komunitou.Dig into our source code and use our developer tools to create a new visualization type and share it with the community. Ak sa o vývoji vizuálov Power BI chcete dozvedieť viac, pozrite si tému Vývoj vlastného vizuálu Power BI.To learn more about developing a Power BI visual, visit Developing a Power BI visual.

Prispôsobenie tably vizualizáciíPersonalize your visualization pane

Tablu vizualizácií môžete prispôsobiť pridaním a odstránením vizuálov služby Power BI.You can personalize the visualization pane by adding and removing Power BI visuals from it. Ak ste z tably vizualizácií odstránili predvolené vizuály, môžete obnoviť predvolenú tablu a vrátiť všetky predvolené vizuály.If you removed default visuals from the visualization pane, you can restore the pane to default and bring back all the default visuals.

Pridanie vizuálu na tablu vizualizáciíAdd a visual to the visualization pane

Ak chcete vo viacerých zostavách použiť rovnaký vlastný vizuál, môžete vlastnú vizualizáciu pripnúť na tablu vizualizácií.If you find yourself using the same visual across many reports, you can add the visual to your visualization pane. Pridávanie vizuálov sa vzťahuje na vizuály služby AppSource, organizačné vizuály a vizuály zo súborov.Adding visuals applies to AppSource visuals, organizational visuals, and visuals from files. Ak chcete pridať vizuál, kliknite pravým tlačidlom myši na vizuál.To add a visual, right-click on the visual.

Pripnutie na tablu vizualizácií

Po pripnutí sa vizuál aktualizuje s ostatnými predvolenými vizuálmi.Once a visual has been pinned, it moves up to live with the other default visuals. Tento vizuál je teraz prepojený s vaším kontom, v ktorom ste prihlásení, takže všetky nové zostavy, ktoré vytvoríte, budú automaticky obsahovať tento vizuál za predpokladu, že ste prihlásení.This visual is now tied to your signed in account, so any new reports you build will automatically have this visual included, assuming you are signed in. Už viac nemusíte pridávať konkrétny vizuál, ktorý pravidelne používate, do každej zostavy.You no longer need to add a specific visual you regularly use, to every single report.

Prispôsobená tabla vizualizácií

Odstránenie vizuálu z tably vizualizáciíRemove a visual from the visualization pane

Ak prestanete používať vizuál pravidelne, môžete naň kliknúť pravým tlačidlom myši a odstrániť ho z tably vizualizácií.If you stop using a visual regularly, you can right-click it and remove it from the visualization pane. Z tably vizualizácií je možné odstrániť akýkoľvek typ vizuálu vrátane predvolených vizuálov, vizuálov súborov, organizačných vizuálov a vizuálov služby AppSource.Any type of visual can be removed from the visualization pane, including default, file ,organizational and AppSource visuals.

Zrušenie pripnutia na tablu vizualizácií

Obnovenie table vizualizáciíRestore the visualization pane

Obnovenie tably vizualizácií sa vzťahuje iba na predvolené vizuály.Restoring the visualization pane only applies to default visuals. Vizuály, ktoré boli pridané do tably vizualizácií, nie sú ovplyvnené a budú naďalej k dispozícii na table vizualizácií.Visuals that were added to the visualization pane are not affected and will remain available from the visualization pane. Ak chcete odstrániť vizuály služby AppSource alebo vizuály súborov z tably vizualizácií, musíte to urobiť manuálne.If you want to remove AppSource or file visuals from the visualization pane, you'll have to do it manually.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie tably vizualizácie, kliknite na položku Ďalšie možnosti a vyberte možnosť Obnoviť predvolené vizuály.To restore the visualization pane to default, click more options and select Restore default visuals.

Obnovenie pôvodných nastavení tably vizualizácií

Zmena typ vizualizácieChange the visualization type

Skúste zmeniť typ vizualizácie a zistiť, ktorý sa najlepšie hodí k vašim údajom.Try changing the type of visualization to see which works best with your data.

Pripnutie vizualizáciePin the visualization

Ak ste získali želanú vizualizáciu, môžete ju pripnúť na tabuľu ako dlaždicu v službe Power IB.In Power BI service, when you have the visualization the way you want it, you can pin it to a dashboard as a tile. Ak zmeníte vizualizáciu použitú v zostave po jej pripnutí, dlaždica na tabuli sa nezmení.If you change the visualization being used in the report after you pin it, the tile on the dashboard doesn't change. Ak išlo o čiarový graf, zostane čiarovým grafom, aj keď ste ho v zostave zmenili na prstencový graf.If it was a line chart, it stays a line chart, even if you changed it to a Doughnut chart in the report.

Obmedzenia a informácieLimitations and considerations

  • V závislosti od zdroja údajov a počtu polí (mierok alebo stĺpcov) sa vizuál môže načítavať pomaly.Depending on the data source and the number of fields (measures or columns), a visual may load slowly. Z dôvodu čitateľnosti a výkonu sa odporúča obmedziť celkový počet polí vizuálov na 10 – 20.We recommend limiting visuals to 10-20 total fields, both for readability and performance reasons.

  • Horná hranica pre vizuály je 100 polí (mierky alebo stĺpce).The upper limit for visuals is 100 fields (measures or columns). Ak sa vám vizuál nepodarí načítať, znížte počet polí.If your visual fails to load, reduce the number of fields.

Ďalší postupNext steps