Zakúpenie služby PowerApps pre vašu organizáciuPurchase PowerApps for your organization

Tento článok popisuje, ako zakúpiť službu PowerApps pre vašu organizáciu s oprávneniami správcu.This article shows you how to purchase PowerApps for your organization as an administrator. Službu PowerApps môžete kúpiť priamo na lokalite PowerApps, prostredníctvom Centra spravovania služby Office 365 alebo prostredníctvom svojho zástupcu spoločnosti Microsoft alebo partnera.You can purchase PowerApps through the PowerApps website directly, through the Office 365 admin center, or through your Microsoft representative or partner. Tento článok popisuje možnosti skúšobných verzií dostupných pre službu PowerApps Plan 1 alebo Plan 2 a vysvetľuje, ako zakúpiť PowerApps Plan 1 alebo Plan 2 pre organizáciu.This article will discuss the trial options available for PowerApps Plan 1 or Plan 2 and then explain how to purchase PowerApps Plan 1 or Plan 2 as an organization. Ďalšie informácie nájdete v článku Otázky a odpovede týkajúce sa služby PowerApps vo vašej organizácii.For more information, see PowerApps in your organization Q&A.

Poznámka

Ak si chcete službu PowerApps zakúpiť pre svoju organizáciu, musíte už byť Globálnym správcom alebo Správcom fakturácie nájomníka služby Office 365, alebo musíte nájomníka vytvoriť.To purchase PowerApps for an organization, you must already be an Office 365 Global or Billing Admin of a tenant, or you must create a tenant.

Výber vhodného plánuChoosing the right plan

Podrobnosti o druhoch licencií, ktoré môžete vybrať pre svoju organizáciu, nájdete v časti Prehľad licencií služby PowerApps.For details about what licenses you can choose for your organization, see PowerApps licensing overview.

Priame zakúpenie služby PowerAppsPurchase PowerApps directly

Predplatné služby PowerApps pre svoju organizáciu si môžete zakúpiť na lokalite powerapps.microsoft.com a licencie potom priradiť jednotlivým používateľom.You can purchase PowerApps subscriptions for your organization from powerapps.microsoft.com and then assign PowerApps licenses to your users. Ďalšie informácie.Learn more.

 1. Prejdite na lokalitu powerapps.microsoft.com a vyberte položku Ceny.Open powerapps.microsoft.com, and then select Pricing.

 2. Vyberte položku Kúpiť pre požadovaný plán.Select Buy now for the plan you want.

 3. Zadajte informácie potrebné na dokončenie nákupu, prejdite do Centra spravovania služby Office 365 a priraďte licencie PowerApps svojim používateľom.Provide information to make the purchase, and then navigate to the Office 365 admin center to assign PowerApps licenses to your users.

Získanie služby PowerApps prostredníctvom Office 365Get PowerApps through Office 365

Predplatné služby PowerApps pre vašu organizáciu si môžete zakúpiť v Centre spravovania služby Office 365 a licencie potom priradiť jednotlivým používateľom.You can purchase PowerApps subscriptions for your organization from the Office 365 admin center and then assign PowerApps licenses to your users. Ďalšie informácie.Learn more.

Poznámka

Služba PowerApps sa pridá k existujúcim a novým predplatným Office 365 v novembri 2016.PowerApps will be added to existing and new Office 365 subscriptions in November 2016.

 • Ak sa prihlásite do služby PowerApps s predplatným služby Office 365 ešte pred touto zmenou, zobrazí sa výzva na registráciu bezplatnej skúšobnej verzie licencie PowerApps Plán 2.If you sign in to PowerApps with an Office 365 subscription prior to this change going out, you will be prompted to sign up for a free PowerApps Plan 2 trial.
 • Ak si chcete PowerApps vyskúšať, neváhajte a zaregistrujte sa do skúšobnej verzie, kým sa neaktualizuje predplatné služby Office 365.Feel free to sign up for the trial if you want to try out PowerApps until the update is made to your Office 365 subscription.
 • Pamätajte však, že skúšobná licencia môže obsahovať funkcie PowerApps, ktoré nebudete mať k dispozícii prostredníctvom predplatného služby Office 365 po uplynutí platnosti skúšobnej verzie (t. j. po 30 dňoch).However, please be aware that the trial license may include features of PowerApps that are not available to you through your Office 365 subscription when the trial expires after 30 days. Pozrite si ceny služby PowerApps, aby ste videli, aké sú možnosti vášho predplatného služby Office 365.See PowerApps pricing to see what capabilities are included in your Office 365 subscription.

Zakúpenie skúšobného predplatnéhoPurchase a subscription trial

 1. Prejdite do Centra spravovania služby Office 365.Browse to the Office 365 admin center.

 2. V ľavej navigačnej table vyberte Fakturácia -> Predplatné.On the left navigation pane, select Billing -> Subscriptions.

 3. Na pravej strane vyberte + Pridať predplatné.Select + Add subscriptions on the right side.

 4. V časti Ďalšie plány podržte ukazovateľ myši nad tromi bodkami (...) požadovaného plánu a potom vyberte položku Spustiť bezplatné skúšobnú verziu.Under Other Plans, hover over the ellipse (...) for the plan you want, and then select Start free trial.

 5. Na potvrdzovacej obrazovke vyberte Vyskúšať.On the confirmation screen, select Try now.

  V časti Fakturácia -> Predplatné uvidíte Microsoft PowerApps Plan 1 - skúšobná verzia alebo Microsoft PowerApps Plan 2 - skúšobná verzia spolu so 100 ďalšími dostupnými licenciami.Under Billing -> Subscriptions, you will see Microsoft PowerApps Plan 1 Trial or Microsoft PowerApps Plan 2 Trial listed with 100 licenses available. Bezplatná skúšobná verzia platí 90 dní.Your free trial will cover 90 days.

Zakúpenie predplatnéhoPurchase a subscription

 1. Prejdite do Centra spravovania služby Office 365.Browse to the Office 365 admin center.

 2. V ľavej navigačnej table vyberte Fakturácia -> Predplatné.On the left navigation pane, select Billing -> Subscriptions.

 3. Na pravej strane vyberte + Pridať predplatné.Select + Add subscriptions on the right side.

 4. V časti Ďalšie plány podržte ukazovateľ myši nad tromi bodkami (...) požadovaného plánu a potom vyberte položku Kúpiť.Under Other Plans, hover over the ellipse (...) for the plan you want, and then select Buy now.

 5. Zadajte počet licencií, ktoré chcete pridať, a potom vyberte Prejsť do pokladne alebo Vložiť do košíka.Enter the number of licenses you would like to add, and then select Check out now or Add to cart.

  Poznámka

  V prípade potreby môžete neskôr pridať ďalšie licencie.You can add more licenses later if needed.

 6. Pri procese platenia zadajte potrebné informácie,Enter the needed information in the Checkout flow,

  V časti Fakturácia -> Predplatné uvidíte Microsoft PowerApps Plan 1 alebo Microsoft PowerApps Plan 2.Under Billing -> Subscriptions, you will see Microsoft PowerApps Plan 1 or Microsoft PowerApps Plan 2 listed. Ak sa neskôr rozhodnete, že chcete pridať ďalšie licencie, prejdite späť do časti Pridať predplatné a potom vyberte položku Zmeniť počet licencií.If you decide later that you want to add more licenses, go back to Add subscriptions and then select Change license quantity.

DoplnkyAdd-ons

Nie sú zatiaľ podporované.These are not supported yet.

Ďalšie informácieSee also

Otázky a odpovede týkajúce služby PowerApps vo vašej organizáciiPowerApps in your organization Q&A
Samoobslužná registrácia do služby PowerAppsSelf-service sign up for PowerApps