Správa licencií služby PowerApps v organizáciiManage PowerApps licenses in your organization

V tomto článku je opísané, ako môžu používatelia vo vašej organizácii získať prístup na používanie služby PowerApps a ako môžete ovládať prístup k tejto službe.This article describes how users in your organization can get access to use PowerApps, and how you can control access to the PowerApps service.

Registrácia do služby PowerAppsSign up for PowerApps

Čo je PowerApps?What is PowerApps?

Microsoft PowerApps umožňuje používateľom vytvárať aplikácie pre Windows, iOS a mobilné zariadenia s Androidom.Microsoft PowerApps enables users to create applications for Windows, iOS, and Android mobile devices. Pomocou týchto aplikácií môžete vytvoriť pripojenia k službám SaaS vrátane programov Twitter, Office 365, Dropbox a Excel.Using these apps, you can create connections to common SaaS services, including Twitter, Office 365, Dropbox, and Excel.

Ako sa môžu používatelia zaregistrovať do služby PowerApps?How do users sign up for PowerApps?

Jedinou možnosťou registrácie pre individuálnych používateľov vo vašej organizácii je skúšobná licencia PowerApps Plan 2, ktorú si môžu zaregistrovať prostredníctvom webu PowerApps:The only sign-up option for individual users in your organization is the PowerApps Plan 2 trial, which they can sign up for through the PowerApps website:

Možnosť č. 1Option 1

Používatelia sa môžu zaregistrovať tak, že prejdú na adresu powerapps.microsoft.com, vyberú možnosť Zaregistrovať sa zadarmo a potom dokončia registračný proces pre službu PowerApps prostredníctvom adresy portal.office.com.Users can sign up by going to powerapps.microsoft.com, selecting Sign up free, and then completing the sign-up process for PowerApps through portal.office.com.

Možnosť č. 2Option 2

Používatelia sa môžu zaregistrovať tak, že prejdú na adresu powerapps.microsoft.com, vyberú možnosť Prihlásiť sa, prihlásia sa pomocou pracovných alebo školských účtov a zaregistrujú si skúšobnú licenciu PowerApps Plan 2 prijatím zmluvných podmienok služby PowerApps.Users can sign up by going to powerapps.microsoft.com, selecting Sign in, signing in with their work or school accounts, and sign up for the PowerApps Plan 2 trial by accepting the PowerApps terms of use.

Keď sa používateľ vo vašej organizácii zaregistruje do služby PowerApps, automaticky mu bude priradená licencia PowerApps.When a user in your organization signs up for PowerApps, that user is assigned a PowerApps license automatically.

Poznámka

Používatelia, ktorí sa zaregistrujú do skúšobnej verzie z prostredia služby PowerApps, sa nezobrazujú v portáli na správu služby Office 365 ako používatelia skúšobnej verzie Plánu 2 pre PowerApps (ak nevlastnia ďalšiu licenciu služby Office 365, Dynamics 365 alebo PowerApps).Users who sign up for a trial license from within PowerApps don't appear in the Office 365 admin portal as PowerApps Plan 2 trial users (unless they have another license to Office 365, Dynamics 365, or PowerApps).

Ďalšie podrobnosti získate v článku Samoobslužná registrácia do služby PowerApps.See Self-service sign up for PowerApps for more details.

Ako môžu používatelia v mojej organizácii získať prístup do služby PowerApps?How can users in my organization gain access to PowerApps?

Používatelia v rámci vašej organizácie môžu získať prístup do služby PowerApps tromi rôznymi spôsobmi:Users within your organization can gain access to PowerApps in three different ways:

 • Môžu si individuálne zaregistrovať skúšobnú licenciu PowerApps Plan 2 tak, ako je to uvedené v časti Ako sa môžu používatelia zaregistrovať do služby PowerApps?.They can individually sign up for a PowerApps Plan 2 trial as outlined in the How do users sign up for PowerApps? section.
 • Môžete im priradiť licenciu PowerApps v portáli na správu Office 365.You can assign a PowerApps license to them within the Office 365 admin portal.
 • Používateľovi boli pridelené plány služieb Office 365 a Dynamics 365, ktoré zahŕňajú prístup do služby PowerApps.The user has been assigned an Office 365 and Dynamics 365 plans that includes access to the PowerApps service. Zoznam plánov služieb Office 365 a Dynamics 365, ktoré zahŕňajú možnosti prístupu do služby PowerApps, nájdete na stránke s cenami plánov PowerApps.See the PowerApps pricing page for the list of Office 365 and Dynamics 365 plans that include PowerApps capabilities.

Môžem blokovať používateľom v organizácii možnosť zaregistrovať sa do služby PowerApps?Can I block users in my organization from signing up for PowerApps?

Jednotlivci môžu vyskúšať funkcie plánu Microsoft PowerApps Plan 2 na obdobie 30 dní a nebudú im účtované žiadne poplatky – tak, ako je uvedené v časti Ako sa môžu používatelia zaregistrovať do služby PowerApps.Any individual can try out the features of Microsoft PowerApps Plan 2 for 30 days, and incur no costs as outlined in the How do users sign up for PowerApps section. Túto možnosť majú k dispozícii všetci používatelia nájomníka a správca ju nemôže zakázať. Po uplynutí platnosti skúšobnej verzie stratí používateľ prístup k možnostiam licencie PowerApps Plan 2.This option is available to any user in a tenant and cannot be disabled by an admin. After the user's trial expires the user will lose access to PowerApps Plan 2 capabilities.

Ak si nejaká osoba zaregistruje 30-dňovú skúšobnú licenciu Microsoft PowerApps Plan 2 a vy sa rozhodnete, že ju nechcete podporiť vo svojej organizácii, vašej spoločnosti nevzniknú poplatky v súvislosti s touto osobou.If a person signs up for a 30 day trial of Microsoft PowerApps Plan 2, and you choose to not support them inside of your organization, they can in no way incur costs to your company. Keď sa jednotlivec zaregistruje do služby Microsoft PowerApps, ide o priamy vzťah medzi týmto jednotlivcom a spoločnosťou Microsoft, ako vo väčšine verejných cloudových služieb od spoločnosti Microsoft (ako sú napríklad Bing, Wunderlist, OneDrive alebo Outlook.com), z ktorého nijak nevyplýva, že danú službu poskytuje vaša organizácia.When an individual signs up for Microsoft PowerApps, that is a relationship between that individual and Microsoft directly, like any many public cloud services from Microsoft, such as Bing, Wunderlist, OneDrive or Outlook.com, and does not in any way imply that the service is provided by your organization.

Ak sa vaša spoločnosť rozhodne obmedziť používanie údajov určených iba pre organizácie v službe Microsoft PowerApps, môžete to urobiť prostredníctvom pravidiel ochrany pred únikom informácií (DLP).Finally, if your company wishes to restrict the use of organizational-only data inside of Microsoft PowerApps, that is possible through Data loss prevention (DLP) policies. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách ochrany pred únikom informácií (DLP).For more details, See Data loss prevention (DLP) policies.

Správa služby PowerAppsAdministration of PowerApps

Prečo sa ikona PowerApps zobrazila v spúšťači aplikácií Office 365?Why has the PowerApps icon appeared in the Office 365 app launcher?

Služba Microsoft PowerApps je základnou súčasťou balíka služieb Office 365 a je povolená ako služba v rámci existujúcich jednotiek balíka Office 365.Microsoft PowerApps is a fundamental part of the Office 365 suite and is enabled as a service as a part of existing Office 365 SKU's. Keďže službu Microsoft PowerApps môžu využívať používatelia na celom svete, zobrazuje sa na obrazovke spúšťača aplikácií v časti „Všetky aplikácie“.As users everywhere in the world can now use Microsoft PowerApps, it appears in 'All apps' in the app launcher screen. Pozrite si prehľad licencovania, ktorý vám pomôže zistiť, ktoré jednotky SKU balíka Office 365 teraz obsahujú službu PowerApps.See Licensing overview to understand which Office 365 SKUs now include PowerApps.

Ak chcete predvolene odstrániť dlaždicu PowerApps z časti „Všetky aplikácie“, prečítajte si nasledujúcu časť.See the following section if you'd like to remove the PowerApps tile from 'All apps' by default.

Ako môžem odstrániť službu PowerApps z účtov existujúcich používateľov?How do I remove PowerApps from existing users?

Ak bola používateľovi pridelená licencia PowerApps Plan 1 alebo PowerApps Plan 2, potom im môžete licenciu PowerApps odstrániť podľa nasledujúcich pokynov:If a user was assigned a PowerApps Plan 1 or PowerApps Plan 2 license then you can take the following steps to remove the PowerApps license for that user:

 1. Prejdite do portálu na správu služieb Office 365.Go to the Office 365 Admin Portal.

 2. V ľavom navigačnom paneli vyberte Používatelia a potom vyberte položku Aktívni používatelia.In the left navigation bar, select Users, and then select Active Users.

 3. Vyhľadajte používateľa, ktorého licenciu chcete odstrániť, a potom vyberte jeho meno.Find the user you want to remove the license for, and then select their name.

 4. Na table s podrobnosťami používateľa v časti Licencie produktov vyberte možnosť Upraviť.On the user details pane, in the Product licenses section select Edit.

 5. Vyhľadajte licenciu Microsoft PowerApps Plan 1 alebo Microsoft PowerApps Plan 2, presuňte prepínač na možnosť Vypnuté a potom vyberte možnosť Uložiť.Find the license called Microsoft PowerApps Plan 1 or Microsoft PowerApps Plan 2, set the toggle to Off and then select Save.

Ak má používateľ prístup do služby PowerApps prostredníctvom licencie plánu Office 365 a Dynamics 365, môžete jeho prístup do služby PowerApps zakázať podľa nasledujúcich pokynov:If a user has access to PowerApps through their Office 365 and Dynamics 365 plan license, then you can disable their access to the PowerApps service by taking the following steps:

 1. Prejdite do portálu na správu služieb Office 365.Go to the Office 365 Admin Portal.

 2. V ľavom navigačnom paneli vyberte Používatelia a potom vyberte položku Aktívni používatelia.In the left navigation bar, select Users, and then select Active Users.

 3. Vyhľadajte používateľa, ktorého prístup chcete odstrániť, a potom vyberte jeho meno.Find the user you want to remove access for, and then select their name.

 4. Na table s podrobnosťami používateľa v časti Licencie produktov vyberte možnosť Upraviť.On the user details pane, in the Product licenses section select Edit.

 5. Rozbaľte licenciu Office 365 alebo Dynamics 365 daného používateľa, zakážte prístup do služby PowerApps pre Office 365 alebo PowerApps pre Dynamics 365 a potom vyberte možnosť Uložiť.Expand the user's Office 365 or Dynamics 365 license, disable access to the service called PowerApps for Office 365 or PowerApps for Dynamics 365 and then select Save.

Hromadné odstránenie licencií je tiež možné pomocou prostredia PowerShell.Bulk removal of licenses is also possible through PowerShell. Podrobný príklad nájdete v časti Odstraňovanie licencií z používateľských účtov pomocou nástroja Office 365 PowerShell.See Remove licenses from user accounts with Office 365 PowerShell for a detailed example. Ďalšie pokyny týkajúce sa hromadného odstraňovania služieb s licenciou nájdete v časti Zakázanie prístupu do služieb pomocou nástroja Office 365 PowerShell.Finally, further guidance about bulk removal of services within a license can be found at Disable access to services with Office 365 PowerShell.

Odstránenie licencie alebo služby PowerApps používateľovi vo vašej organizácii bude mať následok tiež odstránenie ikon PowerApps a Dynamics 365 z nasledujúcich umiestnení:Removing of the PowerApps license or service for a user in your organization will also result in the removal of the PowerApps and Dynamics 365 icons from the following locations for that user:

 • Office.comOffice.com

 • V časti nazývanej „waffle“ v nástroji Office 365 AppLauncherOffice 365 AppLauncher “waffle”

Ako môžem obmedziť prístup mojich používateľov k podnikovým údajom organizácie pomocou služby PowerApps?How can I restrict my users' ability to access my organization's business data using PowerApps?

PowerApps umožňuje vytvoriť zóny údajov pre podniky a iné ako firemné údaje tak, ako je uvedené nižšie.PowerApps allows you to create data zones for business and non-business data, as shown below. Po implementovaní týchto pravidiel ochrany pred únikom údajov nebudú môcť používatelia navrhovať ani spúšťať službu PowerApps, ktorá kombinuje podnikové a nepodnikové údaje.Once these data loss prevention policies are implemented, users are prevented from designing or running PowerApps that combine business and non-business data. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách ochrany pred únikom informácií (DLP).For more details, See Data loss prevention (DLP) policies.

Prečo sa zobrazilo 10 000 licencií služby Microsoft PowerApps v mojom nájomníkovi služieb Office 365?Why did 10,000 licenses for Microsoft PowerApps show up in my Office 365 tenant?

Keďže ste oprávnená organizácia, používatelia vo vašej organizácii môžu vyskúšať licenciu Microsoft PowerApps Plan 2 na 30 dní a tieto skúšobné licencie predstavujú dostupnú kapacitu pre nových používateľov PowerApps vo vašom nájomníkovi.As a qualifying organization, users in your organization are eligible to try out Microsoft PowerApps Plan 2 for 30 days, and these trial licenses represent the available capacity for new PowerApps users in your tenant. Za tieto licencie sa neplatí.There is no charge for these licenses. Konkrétne existujú dva možné dôvody, prečo sa v portáli na správu služieb Office 365 zobrazuje 10 000 (skúšobných) licencií služby PowerApps:Specifically, there are two possible reasons why you may see a capacity 10,000 (trial) licenses for PowerApps showing up in the Office 365 admin portal:

 • Ak sa aspoň jeden používateľ vo vašom nájomníkovi zúčastnil verejnej ukážky služby PowerApps, ktorá sa uskutočnila od apríla 2016 do októbra 2016, potom sa vám zobrazí 10 000 licencií označených ako „Microsoft PowerApps and Logic flows“If at least one user in your tenant participated in the PowerApps public preview that spanned from April 2016 to October 2016 then you will see 10,000 licenses labeled as "Microsoft PowerApps and Logic flows"

 • Ak si aspoň jeden používateľ vo vašom nájomníkovi zaregistroval skúšobnú licenciu PowerApps Plan 2 dokončením registrácie skúšobnej verzie, t. j. možnosti 1 uvedenej v časti Ako sa môžu používatelia zaregistrovať do služby PowerApps, potom sa vám zobrazí 10 000 licencií označených ako „Microsoft Power Apps & Flow“If at least one user in your tenant has signed-up for a PowerApps Plan 2 trial by going through trial signup Option 1 outlined in the How do users sign up for PowerApps section then you will see 10,000 licenses labeled "Microsoft Power Apps & Flow"

Môžete tiež priradiť ďalšie licencie používateľom prostredníctvom portálu na správu služieb Office 365, ale nezabudnite, že ide o skúšobné licencie pre plán Microsoft PowerApps Plan 2, ktorých platnosť vyprší po 30 dňoch od pridelenia používateľovi.You can choose to assign additional licenses to users yourself through the Office 365 admin portal, but please note that these are trial licenses for Microsoft PowerApps Plan 2 and they will expire after 30 days of being assigned to a user.

Je to zadarmo?Is this free? Budú sa účtovať poplatky za tieto licencie?Will I be charged for these licenses?

Tieto licencie sú bezplatné skúšobné licencie pre používateľov, aby mohli vyskúšať plán Microsoft PowerApps Plan 2 na 30 dní.These licenses are free trial licenses for your users to try-out the Microsoft PowerApps Plan 2 for 30 days.

Ako sa zmení spôsob spravovania identít používateľov v mojej organizácii?How will this change the way I manage identities for users in my organization today?

Ak už vaša organizácia má existujúce prostredie Office 365 a všetci používatelia vo vašej organizácii majú účty Office 365, riadenie identít sa nezmení.If your organization already has an existing Office 365 environment and all users in your organization have Office 365 accounts, then identity management does not change.

Ak už vaša organizácia má existujúce prostredie Office 365, ale nie všetci používatelia vo vašej organizácii majú účty Office 365, potom vytvoríme v rámci nájomníka používateľa a pridelíme mu licencie na základe jeho pracovnej alebo školskej e-mailovej adresy.If your organization already has an existing Office 365 environment but not all users in your organization have Office 365 accounts, then we create a user in the tenant and assign licenses based on the user’s work or school email address. Znamená to, že počet používateľov, ktorých spravujete v určitom momente, sa bude zvyšovať, keď si budú používatelia vo vašej organizácií registrovať danú službu.This means that the number of users you are managing at any particular time will grow as users in your organization sign up for the service.

Ak vaša organizácia nemá prostredie Office 365 pripojené k e-mailovej doméne, riadenie identít sa nezmení.If your organization does not have an Office 365 environment connected to your email domain, there is no change in how you manage identity. Používatelia budú pridaní do nového priečinka používateľov uloženého iba v cloude, pričom budete mať možnosť prevziať nad nimi kontrolu ako správca nájomníka, ktorý ich môže spravovať.Users will be added to a new, cloud-only user directory, and you will have the option to take over as the tenant admin and manage them.

Čo je proces spravovania nájomníka vytvoreného spoločnosťou Microsoft pre mojich používateľov?What is the process to manage a tenant created by Microsoft for my users?

Ak bol nájomník vytvorený spoločnosťou Microsoft, nárokujete si ho a spravujete pomocou nasledujúcich krokov:If a tenant was created by Microsoft, you can claim and manage that tenant using the following steps:

 1. Pripojte sa k nájomníkovi zaregistrovaním si služby PowerApps pomocou domény e-mailovej adresy, ktorá sa zhoduje s doménou nájomníka, ktorého chcete spravovať.Join the tenant by signing up for PowerApps using an email address domain that matches the tenant domain you want to manage. Ak spoločnosť Microsoft napríklad vytvorila nájomníka contoso.com, pridajte sa k danému nájomníkovi pomocou e-mailovej adresy, ktorá sa končí príponou @contoso.com.For example, if Microsoft created the contoso.com tenant, then join the tenant with an email address ending with @contoso.com.
 2. Nárokujte si riadenie správcom tak, že overíte vlastníctvo domény: keď budete overený ako nájomník, môžete sa nominovať do roly správcu overením vlastníctva domény.Claim admin control by verifying domain ownership: once you are in the tenant, you can promote yourself to the admin role by verifying domain ownership. Môžete to urobiť podľa nasledujúceho postupu:To do so, follow these steps:
 3. Prejsť na možnosť https://portal.office.com.Go to https://portal.office.com.
 4. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií a potom vyberte položku Správca.Select the app-launcher icon in the upper-left corner, and then choose Admin.
 5. Prečítajte si pokyny na stránke Staňte sa správcom a potom vyberte možnosť Áno, chcem sa stať správcom.Read the instructions on the Become the admin page, and then choose Yes, I want to be the admin.

Poznámka

Ak sa táto možnosť nezobrazí, Office 365 už má správcu.If this option doesn’t appear, an Office 365 administrator is already in place.

Ak mám viacero domén, môžem riadiť nájomníka Office 365, do ktorého sú používatelia pridávaní?If I have multiple domains, can I control the Office 365 tenant that users are added to?

Ak nič neurobíte, nájomník bude vytvorený pre e-mailovú adresu a subdoménu každého používateľa.If you do nothing, a tenant is created for each user email domain and subdomain.

Ak chcete, aby sa všetci používatelia nachádzali v tom istom nájomníkovi bez ohľadu na prípony ich e-mailových adries:If you want all users to be in the same tenant regardless of their email address extensions:

 • Vytvorte cieľového nájomníka vopred alebo použite existujúceho nájomníka.Create a target tenant ahead of time or use an existing tenant. Pridajte všetky existujúce domény a subdomény, ktoré chcete použiť v danom nájomníkovi.Add all the existing domains and subdomains that you want consolidated within that tenant. Potom sa pri registrácii všetci používatelia s e-mailovými adresami s príponami zodpovedajúcimi príslušným doménam a subdoménam automaticky pridajú do cieľového nájomníka.Then all the users with email addresses ending in those domains and subdomains automatically join the target tenant when they sign up.

Dôležité

Neexistuje žiadny automatický mechanizmus na presun používateľov v rámci nájomníkov po ich vytvorení.There is no supported automated mechanism to move users across tenants once they have been created. Ďalšie informácie o pridávaní domény do jedného nájomníka služieb Office 365 nájdete v časti Pridávanie používateľov a domén do služieb Office 365.To learn about adding domains to a single Office 365 tenant, see Add your users and domain to Office 365.