Ako používať Common Data ModelHow to use the Common Data Model

Vďaka modelu Common Data Model (CDM) môžete svoje údaje vložiť do formátov, ktoré predstavujú bežne používané koncepty a aktivity, sú všeobecne používané a zrozumiteľné. Môžete tak zadať dotaz na dané údaje, znova ich použiť a spolupracovať s ostatnými podnikmi a aplikáciami, ktoré daný formát tiež používajú.With the Common Data Model (CDM), you can put your data into formats that represent commonly used concepts and activities, and are broadly used and understood – so that you can query that data, reuse it, and interoperate with other businesses and applications that also use its format. Viete, akú veľkosť a tvar musí mať batéria typu AA, aby ju mohli používať všetky vaše ovládače. Podobne aj model CDM definuje veľkosť a tvar Kontaktu (napríklad), takže vývojári vašej aplikácie a obchodní partneri vedia, ako pristupovať k daným údajom a môžu vytvárať vaše aplikácie (alebo spolupracovať na nich) flexibilne a s istotou.Similar to knowing the size and shape of an AA battery so all your remote controls can use them, CDM defines the size and shape of a Contact (for example), so your application developers and business partners know how to that data and can build your apps (or interoperate) with agility and confidence. Keďže model CDM je definícia štandardných entít typu open-source, komunita zainteresovaných vývojárov ju môže jednoducho pochopiť a podieľať sa na definíciách schém.And since CDM is an open-source definition of standard entities, the community of interested developers can readily understand and participate in schema definitions.

V súčasnosti sa model CDM používa v rámci služby Common Data Service (CDS) for Apps, ktorá podporuje služby Dynamics a PowerApps a možnosti prípravy údajov v službe Power BI na vytvorenie schematických súborov v službe Azure Data Lake.Today, CDM is used within the Common Data Service (CDS) for Apps, which supports Dynamics and PowerApps, and the data preparation capabilities in Power BI to create schematized files in Azure Data Lake.

Model Common Data Model so službou Common Data Service for Apps

Model CDM a službu Common Data Service for Apps môžete použiť na nasledujúce účely:You can use the CDM and CDS for Apps in the following ways:

  • Bezpečné ukladanie a spravovanie údajov vo formáte CDM: Službu Common Data Service for Apps môžete použiť na bezpečné ukladanie a spravovanie údajov v štandardizovanom formáte CDM.Securely store and manage your data in CDM format: You can use the CDS for Apps to securely store and manage your data in the standardized CDM format. Následne môžete potom k daným údajom získať prístup a používať ich v aplikáciách a službách spoločnosti Microsoft, ako napríklad Dynamics, Power Apps, Flow, Power BI, alebo vo svojich vlastných aplikáciách.By doing so, you can then access and use that data in Microsoft apps and services such as Dynamics, Power Apps, Flow, or Power BI, or your own custom applications.

  • Vytvorenie vlastných entít CDM: Model CDM je rozšíriteľný, takže môžete vytvoriť akékoľvek entity, ktoré ešte nie sú v modeli CDM a sú špecifické pre vašu organizáciu. Tieto entity potom môžete vyplniť existujúcimi údajmi pomocou doplnku Power Query.Create custom CDM entities: The CDM is extensible, so you can create any entities not already in CDM that are specific to your organization, and populate those entities with your existing data using Power Query. Vďaka tomu môžete využívať výhody modelu CDM a prispôsobiť ich pre svoj podnik.This lets you take advantage of CDM, and also tailor it to your business.

  • Vytvorenie vlastných odkladacích priestorov údajov: Môžete vytvoriť odkladacie priestory údajov, ktoré sa riadia schémou Common Data Model (CDM), a pripojiť sa k týmto zdrojom údajov pomocou konektorov údajov spoločnosti Microsoft.Create your own repositories of data: You can build repositories of data that adhere to the Common Data Model (CDM) schema, and connect to those data sources using Microsoft data connectors. To vám umožňuje vytvoriť vlastné podnikové (LOB) aplikácie, ktoré používajú alebo zdieľajú vaše údaje CDM bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú alebo kde sú uložené.This lets you build custom line-of-business applications that use or share your CDM data, regardless of where the data originated or is stored.

  • Rýchle odvodenie a distribuovanie prehľadov pomocou služby Power BI: Môžete použiť rozšírené služby prípravy údajov v službe Power BI, ktoré získavajú prístup k vašim ukladacím priestorom údajov CDM (ako napríklad údaje, ktoré ste vložili do služby Common Data Service for Apps), na vytvorenie zostáv a tabúľ. Potom vytvorte aplikácie na generovanie zostáv, ktoré automaticky zostavia vaše údaje CDM do prispôsobených prehľadov pre jednotlivcov a skupiny v organizácii.Quickly derive and distribute insights using Power BI: You can use advanced data preparation services in Power BI that access your CDM data stores (such as data you’ve put into CDS for Apps) to create reports and dashboards, and then create report-generating apps that automatically pull your CDM data into customized insights for individuals and groups in your organization.

  • Vytvorenie prispôsobených zostáv v službe Power BI určených pre celú organizáciu: Môžete používať aplikácie, ktoré automaticky generujú prispôsobené zostavy. Tie môžete umiestniť do pracovných priestorov služby Power BI pre používateľov v organizácii aj mimo nej.Produce customized, but organization-wide reports in Power BI: You can use apps that automatically generate customized reports that you can place into Power BI workspaces for users in your organization, and beyond.

Keďže spoločnosť Microsoft naďalej rozširuje model CDM v spolupráci s mnohými partnermi a odborníkmi v tejto oblasti, model CDM a platformy, ktoré ho podporujú, budú môcť používať nové odvetvia, ako je napríklad odvetvie zdravotnej starostlivosti.As Microsoft continues to extend the CDM, in concert with many partners and subject matter experts, new industries such as the health care industry will be able to benefit from the CDM and the platforms that support it.

Integrácia údajov a Power Query OnlineData Integration and Power Query Online

Obe platformy, ktoré v súčasnosti podporujú model CDM, ponúkajú tiež možnosť integrácie údajov prostredníctvom služby Power Query Online. Tá používateľom umožňuje preniesť údaje z rôznych zdrojov, v prípade potreby ich transformovať a potom priradiť k štandardným entitám CDM alebo vytvoriť vlastné entity.Both platforms that currently support CDM also offer data integration experiences through Power Query Online that allow users to bring in data from a variety of sources, transform if necessary and then map to standard CDM entities or create custom entities. Služba Power Query Online využíva rovnaké možnosti vizuálnej samoobslužnej prípravy údajov ako doplnok Power Query v Exceli a aplikácia Power BI Desktop, takže existujúci používatelia ju môžu začať používať naozaj rýchlo.Power Query Online leverages the same visual, self-service data prep experience as Power Query within Excel and Power BI Desktop, so existing users can ramp up quickly.

Priradenie údajov k entitám v modeli CDM

Common Data Service for AppsCommon Data Service for Apps

Služba Common Data Service for Apps umožňuje rýchlo začať s aplikáciami vďaka modelu CDM so vstavanou obchodnou logikou, zabezpečením a vstavanou integráciou.CDS for Apps allows you to jumpstart apps using the CDM with business logic, security and integration built-in. Táto platforma vám umožňuje:The platform allows you to:

  • Využívať zabalené podnikové aplikácie: Veľa riešení služby Microsoft Dynamics a mnohé aplikácie tretích strán sú vytvorené na základe služby Common Data Service for Apps (alebo ju aspoň využívajú).Leverage packaged business applications: Many Microsoft Dynamics solutions, and many third-party applications, are built on top of (or at least leverage) the CDS for Apps. Ak sa vaše údaje nachádzajú v modeli CDM, môžete využívať tieto zabalené aplikácie.When your data is in the CDM, you can take advantage of those packaged applications.

  • Získať prístup k prispôsobeným riešeniam: Existuje celý ekosystém rozšírení a kompletných aplikácií vytvorený vývojármi, ktorí údajom vo formáte CDM rozumejú a pracujú s nimi.Gain access to customized solutions: An ecosystem of extensions and complete applications, created by developers who understand and work with data in the CDM format exists. Pozrite si tému Úvodné informácie o riešeniach.See introduction to solutions for more information.

Nech už plánujete čokoľvek, model CDM načíta vaše údaje do bežného formátu, aby ste ich mohli omnoho jednoduchšie používať, zdieľať aj analyzovať.Whatever your intent, the CDM puts your data into a common format so you can use, share, and analyze it more easily.

Zdroje informácií o službe Common Data Service for AppsResources for CDS for Apps