Funkcie Calendar a Clock v PowerAppsCalendar and Clock functions in PowerApps

Načíta informácie o hodinách pre aktuálne miestne prostredie.Retrieves calendar and clock information about the current locale.

PopisDescription

Funkcie Calendar a Clock prestavujú súpravu funkcií, ktoré získavajú informácie o aktuálnom miestnom prostredí.The Calendar and Clock functions are a set of functions that retrieve information about the current locale.

Tieto funkcie môžete použiť na zobrazenie dátumov a časov v jazyku aktuálneho používateľa.You can use these functions to display dates and times in the language of the current user. Jednostĺpcové tabuľky vrátené funkciami Calendar a Clock možno použiť priamo s vlastnosťami Položky ovládacích prvkov rozbaľovacieho zoznamu a zoznamu.The single-column tables returned by Calendar and Clock functions can be used directly with the Items property of Dropdown and Listbox controls.

FunkciaFunction PopisDescription
Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong() Tabuľka s jedným stĺpcom obsahujúca úplné názvy všetkých mesiacov počnúc januárom („January“).Single-column table containing the full names of each month, starting with "January".
Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort() Tabuľka s jedným stĺpcom obsahujúca skrátené názvy všetkých mesiacov počnúc januárom („Jan“).Single-column table containing the abbreviated names of each month, starting with "Jan" for January.
Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong() Tabuľka s jedným stĺpcom obsahujúca úplné názvy všetkých dní v týždni počnúc nedeľou („Sunday“).Single-column table containing the full names of each weekday, starting with "Sunday".
Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort() Tabuľka s jedným stĺpcom obsahujúca skrátené názvy všetkých dní v týždni počnúc „Sun“ (Ne) pre nedeľu.Single-column table containing the full names of each weekday, starting with "Sun" for Sunday.
Clock.AmPm()Clock.AmPm() Tabuľka s jedným stĺpcom obsahujúca dlhé označenie „AM“ (dopoludnia) a „PM“ (popoludní) písané veľkými písmenami.Single-column table containing the long uppercase "AM" and "PM" designations. Ak jazyk používa v 24-hodinový časový formát, tabuľka bude prázdna.If the language uses a 24-hour clock, the table will be empty.
Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort() Tabuľka s jedným stĺpcom obsahujúca krátke označenie „A“ (dopoludnia) a „P“ (popoludní).Single-column table containing the short uppercase "A" and "P" designations. Ak jazyk používa v 24-hodinový časový formát, tabuľka bude prázdna.If the language uses a 24-hour clock, the table will be empty.
Clock.IsClock24()Clock.IsClock24() Booleovská hodnota označujúca to, či sa v tomto miestnom nastavení používa 24-hodinový časový formát.Boolean indicating if a 24-hour clock is used in this locale.

Použite funkcie Text na formátovanie hodnôt dátumu a času pomocou týchto rovnakých informácií.Use the Text function to format date and time values using this same information. Funkcia Language vráti aktuálny jazyk a kód oblasti.The Language function returns the current language and region code.

SyntaxSyntax

Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong()

Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort()

Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong()

Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort()

Clock.AmPm()Clock.AmPm()

Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort()

Clock.IsClock24()Clock.IsClock24()

PríkladyExamples

  1. Vložte ovládací prvok rozbaľovacieho zoznamu.Insert a Dropdown control.

  2. Nastavte vzorce pre vlastnosti Položky na možnosť:Set the formula for the Items property to:

    • Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong()
  3. Používatelia vašej aplikácie teraz môžu vybrať mesiac vo svojom jazyku.Users of your app can now select a month in their own language. Položku MonthsLong možno nahradiť ktoroukoľvek tabuľkou s jedným stĺpcom, ktoré vrátila funkcia Calendar, aby sa vytvorili selektory dňov v týždni a času.MonthsLong can be replaced with any of the single-column tables that are returned by Calendar to create weekday and time selectors.

V USA v prípade položky Language, ktorá vracia možnosť „en-US“ funkcie Calendar vrátia nasledovné položky:In the United States, with Language returning "en-US", the following is returned by the Calendar functions:

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong() Vrátená hodnota obsahuje celé meno všetkých mesiacov počnúc januárom "January".The return value contains the full name of each month, starting with "January". [ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ][ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ]
Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort() Vrátená hodnota obsahuje skrátené názov mesiacov počnúc januárom "January".The return value contains the abbreviated name of each month, starting with "January". [ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ][ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ]
Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong() Vrátená hodnota obsahuje celé meno každý deň, počnúc "Nedeľa".The return value contains the full name of each day, starting with "Sunday". [ "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" ][ "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" ]
Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort() Vrátená hodnota obsahuje skrátené názov každý deň, počnúc "Nedeľa".The return value contains the abbreviated name of each day, starting with "Sunday". [ "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" ][ "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" ]
Clock.AmPm()Clock.AmPm() Tento jazyk používa 12-hodinový časový formát.This language uses a 12-hour clock. Vrátená hodnota obsahuje verzie celých označení AM a PM písané veľkými písmenami.The return value contains the uppercase versions of the full AM and PM designations. [ "AM", "PM" ][ "AM", "PM" ]
Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort() Tento jazyk používa 12-hodinový časový formát.This language uses a 12-hour clock. Vrátená hodnota obsahuje verzie skrátených označení AM a PM písané veľkými písmenami.The return value contains the uppercase versions of the short AM and PM designations. [ "A", "P" ][ "A", "P" ]
Clock.IsClock24()Clock.IsClock24() Tento jazyk používa 12-hodinový časový formát.This language uses a 12-hour clock. falsefalse