Funkcie Download, Launch a Param v službe PowerAppsDownload, Launch, and Param functions in PowerApps

Slúžia na sťahovanie a spustenie webovej stránky alebo aplikácie s parametrami.Downloads or launches a webpage or an app with parameters.

PopisDescription

Funkcia Download umožňuje stiahnuť súbor z webu do miestneho zariadenia.The Download function downloads a file from the web to the local device. Používateľovi sa zobrazí výzva na určenie umiestnenia, do ktorého sa súbor uloží.The user is prompted for a location to save the file. Funkcia Download vráti umiestnenie, do ktorého sa súbor miestne uložil ako reťazec.Download returns the location where the file was stored locally as a string.

Funkcia Launch umožňuje spustiť webovú stránku alebo aplikáciu.The Launch function launches a webpage or an app. Ak chcete, táto funkcia môže odoslať parametre do aplikácie.Optionally, this function can pass parameters to the app.

Funkcia Param umožňuje načítať parametre odoslané do aplikácie pri jej spustení.The Param function retrieves a parameter passed to the app when it was launched. Ak nebol uvedený parameter odoslaný, funkcia Param vráti prázdne pole.If the named parameter wasn't passed, Param returns blank.

SyntaxSyntax

Download( Address )Download( Address )

  • Adresa – povinný argument.Address - Required. Adresa webového zdroja na stiahnutie.The address of a web resource to download.

Launch( Address [, ParameterName1, ParameterValue1, ... ] )Launch( Address [, ParameterName1, ParameterValue1, ... ] )

  • Adresa – povinný argument.Address - Required. Adresa webovej stránky alebo identifikátora aplikácie na spustenie.The address of a webpage or the ID of an app to launch.
  • ParameterName(s) – voliteľný argument.ParameterName(s) - Optional. Názov parametra.Parameter name.
  • ParameterValue(s) – voliteľný argument.ParameterValue(s) - Optional. Zodpovedajúce hodnoty parametrov na odoslanie do aplikácie alebo webovej stránky.Corresponding parameter values to pass to the app or the webpage.

Param( ParameterName )Param( ParameterName )

  • ParameterName – povinný argument.ParameterName - Required. Názov parametra odoslaného do aplikácie.The name of the parameter passed to the app.