Vytvorenie aplikácie plátna z ukážky v službe PowerAppsCreate a canvas app from a sample in PowerApps

V tomto rýchlom štarte vytvoríte aplikáciu plátna z ukážky, aby ste mohli preskúmať možnosti návrhu a zoznámiť sa s konceptmi, ktoré budete môcť používať pri vývoji vlastných aplikácií plátna.In this quickstart, you'll create a canvas app from a sample so that you can explore design possibilities and discover concepts that you can apply as you develop your own canvas apps.

Každá ukážka prezentuje reálny scenár, ale používa fiktívne údaje.Each sample showcases a real-world scenario but uses fictitious data. Na uloženie týchto údajov budete potrebovať účet cloudového úložiska, ako je napríklad Dropbox, Disk Google alebo OneDrive.To store this data, you'll need a cloud-storage account, such as Dropbox, Google Drive, or OneDrive.

Ak nevlastníte licenciu pre PowerApps, môžete sa zadarmo zaregistrovať.If you don't have a license for PowerApps, you can sign up for free.

Otvorenie ukážkovej aplikácieOpen a sample app

 1. Prihláste sa do služby PowerApps.Sign in to PowerApps.

 2. V zozname ukážkových aplikácií ukážte myšou na niektorú ukážkovú aplikáciu, napríklad na Cost Estimator (Kalkulátor nákladov).In the list of sample apps, hover over a sample app (such as Cost Estimator) with your mouse.

 3. Kliknite alebo ťuknite na ikonu telefónu (alebo nechajte vybratú ikonu tabletu), aby sa vytvorila verzia aplikácie pre mobilné zariadenie, a potom kliknite alebo ťuknite na položku Vytvoriť túto aplikáciu.Click or tap the phone icon to create a version of the app for mobile devices (or leave the tablet icon selected), and then click or tap Make this app.

 4. V nástroji PowerApps Studio na banneri uprostred hornej časti obrazovky kliknite alebo ťuknite na položku Vytvoriť vlastnú aplikáciu.In PowerApps Studio, click or tap Make my own app in the banner near the top-center of the screen.

 5. Určte účet cloudového úložiska, v ktorom chcete ukladať fiktívne údaje pre túto aplikáciu, a potom zadajte prihlasovacie údaje pre tento účet.Specify the cloud-storage account where you want to store the fictitious data for this app, and then provide credentials for that account.

 6. Stlačením klávesa F5 otvorte režim ukážky (môžete aj kliknúť alebo ťuknúť na tlačidlo prehrávania v pravom hornom rohu).Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner).

  Každá ukážka predstavuje iný scenár s radom obrazoviek a rôznych ovládacích prvkov.Each sample represents a different scenario with a variety of screens and other controls. Ak ste otvorili ukážku Cost Estimator (Kalkulátor nákladov), môžete pomocou predvolenej aplikácie vykonať tieto akcie:If you opened the Cost Estimator sample, you can use the default app to perform these tasks:

  • Môžete vytvoriť stretnutie s cieľom odhadnúť náklady na inštaláciu podlahovej krytiny v miestnosti určitej veľkosti.Create an appointment for estimating the cost of installing a flooring product in a room of a particular size.
  • Zaznamenáte podrobnosti, ako je adresa a podlahová plocha, a vypočítate cenu na uplatnenie zliav a sadzby dane.Capture details such as address and square footage, and calculate the price based on discounts and tax rates.
  • Zoznam stretnutí môžete filtrovať a zobraziť iba tie, pre ktoré boli alebo naopak neboli vytvorené odhady, prípadne všetky stretnutia.Filter a list of appointments to show those for which estimates have been created, for which estimates haven't been created, or all appointments.
 7. Po zoznámení sa s aplikáciou zavrite režim ukážky stlačením klávesa Esc (môžete tiež kliknúť alebo ťuknúť na ikonu zavretia v pravom hornom rohu pod záhlavím okna služby PowerApps).When you finish exploring the app, close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon near the upper-right corner, under the title bar for PowerApps).

Uloženie aplikácieSave the app

 1. V ľavom hornom rohu kliknite alebo ťuknite na kartu Súbor.Near the upper-left corner, click or tap the File tab.

 2. Na stránke Nastavenia aplikácie skontrolujte predvolené nastavenia.In the App settings page, review the default settings.

 3. Pri ľavom okraji kliknite alebo ťuknite na položku Uložiť.Near the left edge, click or tap Save.

Ďalšie krokyNext steps

V tomto rýchlom štarte ste si vytvorili vlastnú aplikáciu na základe ukážky, ktorá používa fiktívne údaje uložené vo vašom cloudovom účte.In this quickstart, you created your own app based on a sample that uses fictitious data stored in your cloud account. Ak potrebujete ďalšiu pomoc vysvetlenie, ako vytvoriť aplikáciu, si môžete automaticky vygenerovať tiež aplikáciu založenú na údajoch z iných zdrojov, ako napríklad Common Data Service, SharePoint alebo Excel.For more help learning how to create an app, you can also automatically generate an app based on data in other sources such as Common Data Service, SharePoint, or Excel.