Vysvetlenie experimentálnych funkcií a funkcií vo verzii Preview v službe PowerAppsUnderstand experimental and preview features in PowerApps

V rámci každého vydania vykonáme niekoľko zmien a pridáme funkcie s cieľom vytvoriť zo služby PowerApps nástroj, ktorý by čo najlepšie vyhovoval vašim potrebám.With every release, we make changes and add features to make PowerApps the best tool to fit your needs. Posúvame produkt vpred.We move the product forward.

Spätnú kompatibilitu považujeme za veľmi dôležitú.We take backward compatibility very seriously. Avšak s každou zmenou alebo zlepšením môžeme aj neúmyselne zaviesť vedľajšie efekty, pre ktoré vaša aplikácia nemusí fungovať presne tak, ako fungovala predtým.However, with any change or improvement, we might introduce an unintended side effect, and your app might not work exactly the way it did before.

Keďže chceme vyvážiť vplyv zlepšenia proti ich vplyvu na existujúce aplikácie, rozsiahlejšie funkcie podrobujeme niekoľkým vývojovým etapám.To help balance improvement against impact on existing apps, we take larger features through a progression of stages. Tento proces je popísaný v nasledujúcom článku, rovnako ako spôsob, pomocou ktorého môžete skontrolovať, či sa stretávate s funkciami, ktoré sú v etape vývoja.This article describes this process and how you can control your exposure to features that are under development.

Etapy zavádzania funkciíFeature roll-out stages

Kým sa funkcie oficiálne stanú súčasťou produktu, prejdú tromi etapami:Features move through three stages on their way to becoming official parts of the product:

  1. Experimentálna: Funkcia je v etape vývoja.Experimental: This feature is a work in progress. Môže prejsť viacerými významnými zmenami, preto ešte nie vhodné, aby ste sa na ňu spoliehali.Don't depend on it yet; it may go through significant changes.
  2. Preview: Funkcia je takmer hotová a stabilná.Preview: This feature is almost done and is stable. Začnú sa do nej migrovať existujúce aplikácie.Start to migrate existing apps to it now.
  3. Dodaná: Funkcia je hotová.Shipped: This feature is done. Všetky aplikácie majú povolenú túto funkciu a nemôžete ju vypnúť.All apps have this feature enabled, and you can't turn it off.

V jednotlivých etapách stúpa počet používateľov funkcií, čo nám pomáha overiť, že je daná funkcia potrebná a že sme neúmyselne nezaviedli žiadne vedľajšie efekty.At each stage, the number of people who use the feature rises, helping us to validate that the feature is what you need and that we're not introducing unintended side effects.

Vaše pripomienky sú pre tento proces veľmi dôležité.Your feedback is critical to this process. Uverejnite svoje pripomienky na stránke Fórum komunity služby PowerApps.Please post your feedback in the PowerApps Community Forum.

Ako dlho sa funkcia nachádza v jednotlivých etapách?How long does a feature remain in each stage? Závisí to od konkrétnej funkcie.This varies from feature to feature. Nesmieme zabúdať na rôzne faktory vrátane počtu aplikácií, ktoré používajú danú funkciu, počtu nahlásených problémov a naliehavosť potreby danej funkcie.We look at many factors, including the number of apps that use the feature, the number of issues reported, and how urgently the feature is needed. Funkcie môžu v danej etape zostať týždne alebo až niekoľko mesiacov.Features can remain in a stage for weeks to many months.

Táto tabuľka by vám mohla pomôcť pri rozhodovaní sa:This table may help you decide when you should jump in:

EtapaStage Kedy môžem funkciu použiť?When should I use it? Môžem funkciu spoľahlivo používať?Can I use it with confidence? Je funkcia predvolene povolená pre nové aplikácie?Is it enabled by default for new apps?
ExperimentálnaExperimental Ak zavádzate funkciu medzi prvými, prečítajte si niekoľko užitočných informácií, ktoré vám pomôžu pri testovaní danej funkcie.If you're an early adopter, see something useful to you, and would like to help test the feature. Nie.No. Experimentálne funkcie sa môžu radikálne zmeniť alebo kedykoľvek úplne zmiznúť.Experimental features can radically change or completely disappear at any time. Nie.No. Musíte vydať explicitný súhlas na používanie funkcie.You must explicitly opt in to the feature.
PreviewPreview Nové aplikácie zahŕňajú túto funkciu automaticky.New apps automatically include this feature. Začína sa povoľovanie a testovanie v existujúcich aplikáciách, pretože táto funkcia sa postupne zapne aj pre ne.Start enabling and testing in existing apps because this feature will be eventually turned on for them too. Áno.Yes. Takáto funkcia sa postupne stane stálou súčasťou produktu.This feature is on track to become a permanent part of the product. Áno.Yes. Ak sa u vás vyskytne problém, zrejme ju budete chcieť vypnúť.You may want to turn it off if you run into a problem. Prípadné problémy nahláste. Je to hlavný dôvod, prečo je funkcia v etape Preview.Please report issues; this is the main reason the feature is in Preview.
Dodaná (už sa nezobrazuje v možnosti Rozšírené nastavenia)Shipped (no longer appears in Advanced settings) Túto funkciu majú všetky aplikácie.All apps have this feature. Áno.Yes. Áno.Yes. Vo väčšine prípadov ju nie je možné deaktivovať.Most can't be disabled.

Niekedy ku koncu etapy Preview môžeme povoliť danú funkciu pre všetky aplikácie a označiť, že je v etape finálne overenie.Toward the end of Preview, we might enable the feature for all apps one time, and we mark it as being in final validation. Táto zmena poskytne väčšine používateľov poslednú príležitosť vyskúšať si danú funkciu, zatiaľ čo ju stále môžu vypnúť.This change gives the most people a last chance to try out the feature while they can still turn it off. Včasné pripomienky sú v tomto období veľmi dôležité, pretože v ďalšej etape je funkcia plne dodaná a nie je možné ju vypnúť.Timely feedback is critical in this period because, in the next stage, the feature is fully shipped, and you can't turn it off.

DokumentáciaDocumentation

Kde nájdete informácie o týchto funkciách?Where can you find information about these features? Funkcie vo verzii Preview vnímame ako hotové funkcie. Ďalšie informácie nájdete na rovnakom mieste ako v prípade všetkých ostatných funkcií produktov:We treat Preview features as finished features, and you can learn more about them just as you do any other product features:

Experimentálne funkcie sa líšia.Experimental features are different. Nachádzajú sa v etape vývoja a nepovažujeme ich za hotové.They are works in progress, and we don't consider them finished. Krátky popis na table Nastavenia aplikácií (pozri nižšie) môže byť jedinou informáciou o nich.The short description in the App settings pane (see below) might be the only information about them. Experimentálne funkcie sa v dokumentácii bežne nevyskytujú.Experimental features don't normally appear in the documentation. Fórum komunity sa pre vás pravdepodobne stane najlepším zdrojom informácií.The community forum is likely your best source of information. V niektorých prípadoch popisuje funkciu včasný blogový príspevok.In some cases, an early blog post describes the feature. Ak ste nenašli dostatok informácií, opýtajte sa vo fórach alebo počkajte, kým sa funkcia presunie do etapy Preview.If you aren't finding enough information, ask in the forums, or wait for the feature to move to the Preview stage.

Zisťovanie, ktoré funkcie sú povolenéControlling which features are enabled

Experimentálne funkcie a funkcie vo verzii Preview sú v aplikácii súčasťou zoznamu Rozšírené nastavenia.Experimental and preview features are listed in the app's Advanced settings. V rámci aplikácie vyberte ponuku Súbor, vyberte možnosť Nastavenia aplikácie a potom vyberte položku Rozšírené nastavenia.From within the app, select the File menu, select App settings, and then select Advanced settings. Posuňte sa nadol k častiam Ukážky funkcií a Experimentálne funkcie:Scroll down to the Preview features and Experimental features sections:

Každá funkcia má prepínač.Each feature has a toggle switch. Možnosť Vypnúť znamená, že funkcia je vypnutá.Off means that the feature is disabled. Vypnutie všetkých prepínačov je základným a najbezpečnejším spôsobom, ako spustiť aplikáciu.Having all switches turned off is the baseline and safest way to run your app.

V niektorých prípadoch budete musieť po zmene nastavenia aplikáciu zavrieť a znova otvoriť.In some cases, you might need to close and reopen the app after you change a setting. V popise funkcie by malo byť uvedené, kedy musíte tento krok vykonať.The feature description should indicate when you must perform this step.

V hornej časti panela Rozšírené nastavenia nájdete nastavenia pre plne dodané funkcie, ktoré nie sú vo verzii Preview alebo v experimentálnej verzii a na ktoré sa môžete úplne spoľahnúť.At the top of the Advanced settings panel, you can find settings for fully shipped features that aren't preview or experimental and that you can completely depend on.

Tieto nastavenia sú špecifické pre každú aplikáciu, takže zmena polohy prepínača ovplyvní iba aplikáciu, ktorá je aktuálne otvorená.These settings are specific to each app, so changing a toggle switch affects only the app that's currently open. Ak vytvoríte aplikáciu, tieto prepínače sa vrátia späť do predvoleného nastavenia pre danú aplikáciu.If you create an app, these switches revert to their default settings for that app.