Čo sú aplikácie plátna v službe PowerApps?What are canvas apps in PowerApps?

V službe Microsoft PowerApps môžete navrhnúť a vytvoriť podnikovú aplikáciu z plátna bez toho, aby ste museli písať kód v tradičnom programovacom jazyku, napríklad C#.Design and build a business app from a canvas in Microsoft PowerApps without writing code in a traditional programming language such as C#. Aplikáciu môžete navrhnúť presúvaním prvkov na plátno rovnakým spôsobom ako pri navrhovaní snímky v PowerPointe.Design the app by dragging and dropping elements onto a canvas, just as you would design a slide in PowerPoint. Vytvorením výrazov podobných výrazom v Exceli určíte logiku aplikácie a spôsob práce s údajmi.Create Excel-like expressions for specifying logic and working with data. Môžete vytvárať aplikácie, ktoré integrujú podnikové údaje zo širokej ponuky zdrojov od spoločnosti Microsoft a tretích strán.Build apps that integrate business data from a wide variety of Microsoft and third-party sources. Aplikáciu môžete zdieľať, aby ju používatelia mohli spúšťať v prehliadači alebo v mobilnom zariadení. Môžete ju tiež vkladať, takže ju používatelia budú môcť spúšťať v službe SharePoint, Power BI alebo Teams.Share your app so that users can run it in a browser or on a mobile device, and embed your app so that users can run it in SharePoint, Power BI, or Teams.

Ak nepotrebujete vlastný návrh a máte údaje v Common Data Service, môžete automaticky vygenerovať modelom riadenú aplikáciu z vašich podnikových údajov a procesov.If you don't need a custom design and your data is in Common Data Service, you can automatically generate a model-driven app from your business data and processes. V tomto type aplikácie je možné modelovať formuláre, zobrazenia a ďalšie súčasti a predvolené používateľské rozhranie sa automaticky prispôsobí telefónom, prenosným počítačom a ďalším zariadeniam.This type of app can model forms, views, and other components, and the default UI automatically adjusts to phones, laptops, and other devices. Ďalšie informácie o tomto type aplikácie nájdete v prehľade vytvorenia aplikácie riadenej modelom.For more information about this type of app, see Overview of building a model-driven app.

Zostavenie aplikácieBuild an app

Začnite tým, že automaticky vygenerujete aplikáciu napríklad z jedného z týchto zdrojov:To get started, automatically generate an app from one of these sources, among others:

Prihláste sa do služby PowerApps a potom vyberte položku Začnite s údajmi alebo vyberte ukážkovú aplikáciu, ako napríklad Service Desk alebo Budget Tracker.Sign in to PowerApps, and then select Start from data or a sample app, such as Service Desk or Budget Tracker.

lokalita PowerApps

Keď aplikáciu automaticky vygenerujete, prispôsobte jej predvolený vzhľad a správanie na základe pracovných postupov vašich používateľov.After you generate an app automatically, customize its default appearance and behavior based on your users' workflows. Môžete napríklad zmeniť typy zobrazovaných údajov, spôsob zoradenia údajov a dokonca aj to, či majú používatelia zadať číslo jeho napísaním alebo posunutím jazdca.For example, change which types of data appear, how they're sorted, or even whether users specify a number by typing it or adjusting a slider. Môžete tiež pridávať a prispôsobovať obrazovky, galérie, formuláre a ďalšie ovládacie prvky.Add and customize screens, galleries, forms, and other controls.

Keď ste automaticky generuje alebo dvoch aplikácií a získaní skúseností s prispôsobením, vytvorte aplikáciu úplne od začiatku na základe Common Data Service, Excel, alebo iného zdroja údajov.After you've generated an app or two automatically and gained some experience with customization, create an app from scratch based on Common Data Service, Excel, or another data source. Tým, že pracujete od základov, získate flexibilitu v návrhu aplikácie, toku a ovládania a môžete začleniť väčšiu škálu zdrojov údajov.By working from the ground up, you gain flexibility in app design, flow, and controls, and you can incorporate a larger variety of data sources.

Zdieľanie a spúšťanie aplikáciíShare and run an app

Keď aplikáciu dokončíte a uložíte do cloudu, môžete ju zdieľať s ostatnými používateľmi vo vašej organizácii.When you finish the app and save it to the cloud, share it with others in your organization. Môžete určiť, ktorí používatelia alebo skupiny môžu aplikáciu spúšťať a či ju môžu aj prispôsobiť a zdieľať s ďalšími ľuďmi v organizácii.Specify which users or groups can run the app and whether they can also customize and share it with additional people in the organization.

Vlastné aplikácie a všetky aplikácie, ktoré s vami zdieľajú iní, môžete spúšťať v systéme Windows, vo webovom prehliadači alebo v zariadení so systémom iOS alebo Android.Run your own apps - and any apps shared with you - on Windows, in a web browser, or on an iOS or Android device.

Ďalšie informácieLearn more

  • Prečítajte si návody a pojmové a referenčné témy v ľavej navigačnej table.Explore the step-by-step, conceptual, and reference topics in the navigation pane on the left.
  • Pozrite si webináre s prístupom na požiadanie, ktoré vám pomôžu pri práci s funkciami služby PowerApps.Check out the webinars that you can access on-demand to help you leverage the features and functions of PowerApps.
  • Kontrola kódovacie štandardy pre Maximalizácia výkonnosti aplikácie a uchovávanie aplikácií jednoduchšie na údržbu.Review coding standards for maximizing app performance and keeping apps easier to maintain.

Podeľte sa o svoje skúsenostiShare your experience

  • Čítajte príspevky a prispievajte do komunity služby PowerApps, kde môže ktokoľvek, kto službu PowerApps používa, uverejniť otázku, na ktorú iný používateľ môže odpovedať.Read and post in the PowerApps Community, where anyone who uses PowerApps can post a question and others can answer. Pred uverejnením otázky prehľadajte obsah komunity, aby ste zistili, či vaša otázka už nebola zodpovedaná.Before you post a question, search the community to see whether your question has already been answered.
  • Ak máte nápad, ako by sme mohli službu PowerApps vylepšiť, pošlite nám ho na lokalite PowerApps Ideas.Submit an idea for how we can improve PowerApps in PowerApps Ideas.
  • Vytvorte žiadosť o podporu a získajte technickú pomoc.Create a support ticket to get technical assistance. Ak ste vo vašej organizácii správcom služby PowerApps, môžete žiadosť o podporu otvoriť aj v Centre spravovania PowerApps.If you're a PowerApps administrator for your organization, you can also open a support ticket in the PowerApps admin center.

Ďalšie krokyNext steps