Čo sú aplikácie riadené modelom v službe PowerApps?What are model-driven apps in PowerApps?

Návrh aplikácií riadených modelom je prístup k vývoju aplikácií zameraný na komponenty.Model-driven app design is a component-focused approach to app development. Nevyžaduje kód a umožňuje vytvárať jednoduché aj veľmi zložité aplikácie.Model-driven app design doesn’t require code and the apps you make can be simple or very complex. Na rozdiel od vývoja aplikácie plátna, kde má návrhár úplnú kontrolu nad rozložením aplikácie, je v prípade aplikácií riadených modelom väčšina rozloženia určená pre vás a z veľkej časti daná komponentmi, ktoré pridáte do aplikácie.Unlike canvas app development where the designer has complete control over app layout, with model-driven apps much of the layout is determined for you and largely designated by the components you add to the app.

Ukážka aplikácie riadenej modelom

Návrh aplikácie riadenej modelom prináša nasledujúce výhody:Model-driven app design provides the following benefits:

  • Bohato vybavené vývojové prostredia bez použitia kódu zamerané na komponentyRich component-focused no-code design environments
  • Vytváranie komplexných prispôsobivých aplikácií s podobným používateľským rozhraním pre rôzne zariadenia – od stolných po mobilnéCreate complex responsive apps with a similar UI across a variety of devices from desktop to mobile
  • Funkcie navrhovania podobné dostupným možnostiam v platforme Dynamics 365 Customer EngagementDesign capability similar to what’s is available in the Dynamics 365 customer engagement platform
  • Možnosť distribuovať aplikáciu ako riešenieYour app can be distributed as a solution

Prístup k vytváraniu aplikácie riadenej modelomThe approach to model-driven app making

Na základnej úrovni sa vytváranie aplikácie riadenej modelom skladá z troch kľúčových oblastí zamerania.At a fundamental level, model-driven app making consists of three key focus areas.

  • Modelovanie obchodných údajovModeling business data
  • Definovanie obchodných procesovDefining business processes
  • Zostavenie aplikácieComposing the app

Modelovanie obchodných údajovModeling business data

Keď chcete modelovať obchodné údaje, určujete, aké údaje bude vaša aplikácia potrebovať a ako sa tieto údaje budú vzťahovať k iným údajom.To model business data you determine what data your app will need and how that data will relate to other data. Návrh riadený modelom používa architektúru riadenú metaúdajmi, aby návrhári mohli aplikáciu prispôsobovať bez písania kódu.Model-driven design uses a metadata-driven architecture so that designers can customize the application without writing code. Metadúdaje znamenajú „údaje o údajoch“ a definujú štruktúru údajov uložených v systéme.Metadata means “data about data” and it defines the structure of the data stored in the system. Kurz: Vytvorenie vlastnej entity s komponentmi v službe PowerAppsTutorial: Create a custom entity that has components in PowerApps

Definovanie obchodných procesovDefining business processes

Definovanie a presadzovania konzistentných obchodných procesov je kľúčovým aspektom návrhu aplikácie riadenej modelom.Defining and enforcing consistent business processes is a key aspect of model-driven app design. Konzistentné procesy prispievajú k tomu, že sa používatelia vašej aplikácie sústredia na prácu, a nie na nutnosť pamätať si, ako sa vykonáva skupina manuálnych krokov.Consistent processes help make sure your app users focus on their work and not on remembering to perform a set of manual steps. Procesy môžu byť jednoduché alebo komplexné a často sa v priebehu časom menia.Processes can be simple or complex and often change over time. Ak chcete vytvoriť proces, v oblasti Riadené modelom na stránke PowerApps.com vyberte položku Nastavenia > Pokročilé prispôsobenia > Otvoriť prieskumníka riešení.To create a process, from the PowerApps.com Model-driven area select Settings > Advanced customizations > Open solution explorer. Potom na ľavej navigačnej table v prieskumníkovi riešenia vyberte položku Procesy a potom položku Nový.Next, on the left navigation pane in solution explorer select Processes, and then select New. Ďalšie informácie: Prehľad postupov podnikových procesov a Použitie obchodnej logiky pomocou služby Common Data Service for Apps.More information: Business process flows overview and Apply business logic with Common Data Service for Apps.

Zostavenie aplikácie riadenej modelomComposing the model-driven app

Po modelovaní údajov a definovaní procesov zostavíte aplikáciu výberom a konfiguráciou potrebných komponentov pomocou návrhára aplikácií.After modeling data and defining processes, you build your app by selecting and configuring the components you need using the app designer.

Návrhár aplikácií

Ďalšie krokyNext steps

Vytvorte svoju prvú aplikáciu riadenú modelomBuild your first model-driven app

Vysvetlenie súčastí aplikácie riadenej modelomUnderstand model-driven app components