Prehľad vytvárania aplikácie riadenej modelomOverview of building a model-driven app

Návrh aplikácií riadených modelom je prístup k vývoju aplikácií zameraný na komponenty.Model-driven app design is a component-focused approach to app development. Nevyžaduje kód a umožňuje vytvárať jednoduché aj veľmi zložité aplikácie.Model-driven app design doesn’t require code and the apps you make can be simple or very complex. Na rozdiel od vývoja aplikácie plátna, kde má návrhár úplnú kontrolu nad rozložením aplikácie, je v prípade aplikácií riadených modelom väčšina rozloženia určená pre vás a z veľkej časti daná komponentmi, ktoré pridáte do aplikácie.Unlike canvas app development where the designer has complete control over app layout, with model-driven apps much of the layout is determined for you and largely designated by the components you add to the app.

Ukážka aplikácie riadenej modelom

Návrh aplikácie riadenej modelom prináša nasledujúce výhody:Model-driven app design provides the following benefits:

  • Bohato vybavené vývojové prostredia bez použitia kódu zamerané na komponentyRich component-focused no-code design environments
  • Vytváranie komplexných prispôsobivých aplikácií s podobným používateľským rozhraním pre rôzne zariadenia – od stolných po mobilnéCreate complex responsive apps with a similar UI across a variety of devices from desktop to mobile
  • Funkcie navrhovania podobné dostupným možnostiam v platforme Dynamics 365 Customer EngagementDesign capability similar to what’s is available in the Dynamics 365 customer engagement platform
  • Možnosť distribuovať aplikáciu ako riešenieYour app can be distributed as a solution

Prístup k vytváraniu aplikácie riadenej modelomThe approach to model-driven app making

Na základnej úrovni sa vytváranie aplikácie riadenej modelom skladá z troch kľúčových oblastí zamerania.At a fundamental level, model-driven app making consists of three key focus areas.

  • Modelovanie obchodných údajovModeling business data
  • Definovanie obchodných procesovDefining business processes
  • Zostavenie aplikácieComposing the app

Modelovanie obchodných údajovModeling business data

Keď chcete modelovať obchodné údaje, určujete, aké údaje bude vaša aplikácia potrebovať a ako sa tieto údaje budú vzťahovať k iným údajom.To model business data you determine what data your app will need and how that data will relate to other data. Návrh riadený modelom používa architektúru riadenú metaúdajmi, aby návrhári mohli aplikáciu prispôsobovať bez písania kódu.Model-driven design uses a metadata-driven architecture so that designers can customize the application without writing code. Metadúdaje znamenajú „údaje o údajoch“ a definujú štruktúru údajov uložených v systéme.Metadata means “data about data” and it defines the structure of the data stored in the system. Kurz: Vytvorenie vlastnej entity s komponentmi v službe PowerAppsTutorial: Create a custom entity that has components in PowerApps

Definovanie obchodných procesovDefining business processes

Definovanie a presadzovania konzistentných obchodných procesov je kľúčovým aspektom návrhu aplikácie riadenej modelom.Defining and enforcing consistent business processes is a key aspect of model-driven app design. Konzistentné procesy prispievajú k tomu, že sa používatelia vašej aplikácie sústredia na prácu, a nie na nutnosť pamätať si, ako sa vykonáva skupina manuálnych krokov.Consistent processes help make sure your app users focus on their work and not on remembering to perform a set of manual steps. Procesy môžu byť jednoduché alebo komplexné a často sa v priebehu časom menia.Processes can be simple or complex and often change over time. Ak chcete vytvoriť proces, vyberte možnosť Rozšírené, ktorá otvorí prieskumníka riešenia.To create a process, select Advanced to open solution explorer. Potom na ľavej navigačnej table v prieskumníkovi riešenia vyberte položku Procesy a potom položku Nový.Next, on the left navigation pane in solution explorer select Processes, and then select New. Ďalšie informácie: Práca s obchodnou logikouMore information: Working with business logic

Zostavenie aplikácie riadenej modelomComposing the model-driven app

Po modelovaní údajov a definovaní procesov zostavíte aplikáciu výberom a konfiguráciou potrebných komponentov pomocou návrhára aplikácií.After modeling data and defining processes, you build your app by selecting and configuring the components you need using the app designer.

Návrhár aplikácií

Komponenty aplikácie riadenej modelom a návrháriModel-driven app components and designers

Dobre navrhnutá aplikácia riadená modelom sa skladá z niekoľkých komponentov, ktoré návrhár vyberie na vytvorenie vzhľadu a funkcií dokončenej aplikácie.A well designed model-driven app consists of a several components the designer selects to build the appearance and functionality of the finished app. Komponenty a vlastnosti komponentov, ktoré návrhári používajú na vytvorenie aplikácie, sa stanú metaúdajmi.The components and component properties that designers use to make up an app become the metadata. Aby ste pochopili, ako každý z týchto komponentov súvisí s návrhom aplikácie, rozdelíme ich tu do kategórií údaje, používateľské rozhranie, logika a vizualizácia.To understand how each of these components relates to app design, they’re separated here into data, UI, logic, and visualization categories.

ÚdajeData

Tieto komponenty určujú, na akých údajoch bude aplikácia založená.These components determine what data the app will be based upon.

KomponentComponent PopisDescription NávrhárDesigner
EntitaEntity Položka s vlastnosťami, ktoré sledujete, napríklad kontakt alebo konto.An item with properties that you track, such as a contact or account. K dispozícii je množstvo štandardných entít.Many standard entities are available. Môžete prispôsobiť nesystémovú štandardnú entitu (produkčnú entitu) alebo vytvoriť vlastnú entitu od začiatku.You can customize a non-system standard entity (production entity) or create a custom entity from scratch. Návrhár entít PowerAppsPowerAppsPowerAppsPowerApps entity designer
PoleField Vlastnosť, ktorá je priradená k entite.A property that is associated with an entity. Pole je definované typom údajov, ktorý určuje typ údajov, ktoré možno zadať alebo vybrať.A field is defined by a data type, which determines the type of data that can be entered or selected. Medzi príklady patrí text, číslo, dátum a čas, mena alebo vyhľadávanie (vytvorí vzťah s inou entitou).Examples include text, number, date and time, currency, or lookup (creates a relationship with another entity). Polia sa zvyčajne používajú s formulármi, zobrazeniami a vyhľadávaniami.Fields typically are used with forms, views, and searches. Návrhár entít PowerAppsPowerAppsPowerAppsPowerApps entity designer
VzťahRelationship Vzťahy entít definujú, ako môžu entity navzájom súvisieť.Entity relationships define how entities can be related to each other. Typy vzťahov sú 1: N (vzťah jedného k niekoľkým), N: 1 (vzťah mnohých k jednému) a M: N (vzťah mnohých k mnohým).There are 1:N (one-to-many), N:1 (many-to-one), and N:N (many-to-many) types of relationships . Napríklad pridanie vyhľadávacieho poľa do entity vytvorí nový vzťah 1: N medzi týmito dvoma entitami a umožňuje vám pridať toto vyhľadávacie pole do formulára.For example, adding a lookup field to an entity creates a new 1:N relationship between the two entities and lets you put that lookup field on a form. Návrhár entít PowerAppsPowerAppsPowerAppsPowerApps entity designer
Pole s množinou možnostíOption set field Toto je špeciálny typ poľa, ktoré používateľovi poskytuje skupinu vopred určených možností.This is a special type of field, which provides the user a set of predetermined options. Každá možnosť má číselnú hodnotu a popis.Each option has a number value and label. Pri pridaní do formulára zobrazí toto pole ovládací prvok, ktorým používateľ môže vybrať možnosť.When added to a form, this field displays a control for the user to select an option. Existujú dva druhy množín možností: množiny možností, pri ktorých môže používateľ vybrať len jednu z možností, a množiny možností s viacnásobným výberom, ktoré umožňujú vybrať viaceré možnosti.There are two kinds of option sets; option sets, where the user can only select one option, and multi-select options sets, which allow more than one selection. Návrhár množiny možností PowerAppsPowerAppsPowerAppsPowerApps option set designer

Používateľské rozhranieUI

Tieto komponenty určujú, ako používatelia pracujú s aplikáciou.These components determine how users interact with the app.

KomponentComponent PopisDescription NávrhárDesigner
AplikáciaApp Určuje základné prvky aplikácie, ako sú napríklad komponenty, vlastnosti, typ klienta a adresa URL aplikácie.Determines the application fundamentals such as components, properties, client type, and URL for your app. Návrhár aplikáciíApp designer
Mapa lokalitySite map Určuje navigáciu pre aplikáciu.Specifies the navigation for your app. Návrhár mapy lokalitySite map designer
FormulárForm Množina polí na zadávanie údajov pre danú entitu, ktorá zodpovedá položkám, ktoré vaša organizácia pre entitu sleduje.A set of data-entry fields for a given entity that matches the items that your organization tracks for the entity. Napríklad množina polí na zadávanie údajov, kam používatelia zadávajú dôležité informácie na sledovanie predchádzajúcich objednávok zákazníka spolu s konkrétnymi požadovanými dátumami zmien objednávok.For example, a set of data-entry fields that where user’s input relevant information to track a customer’s previous orders along with specific requested reorder dates. Návrhár formulárovForm designer
ZobrazenieView Zobrazenia definujú, ako sa v aplikácii zobrazí zoznam záznamov pre konkrétny entitu.Views define how a list of records for a specific entity is displayed in your application. Zobrazenie definuje stĺpce, ktoré chcete zobraziť, šírku každého stĺpca, správanie pri zoraďovaní a predvolené filtre.A view defines the columns to display, width of each column, sort behavior, and the default filters. Návrhár zobrazeníView designer

Návrhár aplikácií a návrhár formulárov

LogikaLogic

Určuje obchodné procesy, pravidlá a automatizáciu, ktoré bude aplikácia mať.Determines the business processes, rules, and automation the app will have. Tvorcovia využívajúci službu PowerAppsPowerApps používajú návrhára, ktorý je určený pre konkrétny typ procesu alebo pravidla.PowerAppsPowerApps makers use a designer that is specific to the type of process or rule.

Typ logikyType of logic PopisDescription NávrhárDesigner
Tok obchodného procesuBusiness process flow Online proces, ktorý prevedie používateľa štandardným obchodným procesom.An online process that walks users through a standard business process. Ak napríklad chcete, aby všetci spracovávali servisné žiadosti zákazníkov rovnakým spôsobom, alebo chcete, aby zamestnanci pred odoslaním objednávky požiadali o schválenie faktúry, použite tok obchodného procesu.For example, use a business process flow if you want everyone to handle customer service requests the same way, or to require staff to gain approval for an invoice before submitting an order. Návrhár tokov obchodného procesuBusiness process flow designer
Pracovné postupyWorkflow Pracovné postupy automatizujú obchodné procesy bez používateľského rozhrania.Workflows automate business processes without a user interface. Návrhári pomocou pracovných postupov spúšťajú automatizáciu, ktorá nevyžaduje zásah používateľa.Designers use workflows to initiate automation that doesn’t require any user interaction. Návrhár pracovných postupovWorkflow designer
AkcieActions Akcia sú typ procesu, ktorý vám umožňuje manuálne vyvolať akcie (vrátane vlastných akcií) priamo z pracovného postupu.Actions are a type of process that let you manually invoke actions, including custom actions, directly from a workflow. Návrhár procesovProcess designer
Obchodné pravidloBusiness rule Slúži na aplikovanie logiky pravidla alebo odporúčania na formulár, ako je napríklad nastavenie požiadaviek poľa, skrytie polí alebo overenie údajov.Used to apply rule or recommendation logic to a form, such as to set field requirements, hide fields, or validate data. Návrhári aplikácií pomocou jednoduchého rozhrania implementujú a udržiavajú rýchlo sa meniace a bežne používaná pravidlá.App designers use a simple interface to implement and maintain fast-changing and commonly used rules. Návrhár obchodných pravidielBusiness rule designer
TokFlow Tok je cloudová služba, pomocou ktorej môžete vytvoriť automatizované pracovné postupy medzi aplikáciami a službami, aby ste dostávali oznámenia, synchronizovali súbory, zhromažďovali údaje a podobne.Flow is a cloud-based service that lets you create automated workflows between apps and services to get notifications, synchronize files, collect data, and more. Microsoft FlowMicrosoft Flow

Návrhári pracovných postupov, akcií a tokov obchodných procesov

VizualizácieVisualizations

Určuje, aký typ vizualizácií údajov a vytváranie zostáv bude mať aplikácia k dispozícii.Determines what type of data visualizations and reporting the app will have available.

KomponentComponent PopisDescription NávrhárDesigner
GrafChart Jedna grafická vizualizácia, ktorú možno zobraziť v rámci zobrazenia alebo vo formulári alebo pridať na tabuľu.A single graphic visualization that can be displayed within a view, on a form, or be added to a dashboard. Návrhár grafovChart designer
TabuľaDashboard Funkcie pre jednu alebo viacero grafických vizualizácií, ktoré poskytujú prehľad obchodných údajov s akciami.Functions as a palate for one or more graphic visualizations that provide an overview of actionable business data. Návrhár tabúľDashboard designer
Vložené Power BIEmbedded Power BI Pridá do aplikácie vložené dlaždice a tabule Power BI.Add embedded Power BI tiles and dashboards to your app. Power BI je cloudová služba, ktorá poskytuje prehľad pre Business Intelligence.Power BI is a cloud-based service that provides business intelligence insight. Kombinácia návrhára grafov, návrhára tabúľ a služby Power BICombination of chart designer, dashboard designer, and Power BI

Ukážková tabuľa

Pokročilé vytváranie aplikácií riadených modelomAdvanced model-driven app making

Prieskumník riešení je komplexný nástroj používaný na pokročilé vytváranie aplikácií riadených modelom.The solution explorer is a comprehensive tool used for advanced model-driven app building. V prieskumníkovi riešení môžete prechádzať hierarchiou, ktorá sa skladá zo všetkých komponentov aplikácie, pomocou navigačnej tably na ľavej strane tohto nástroja.Within the solution explorer you can navigate through a hierarchy that consists of all app components using the navigation pane on the left side of the tool.

Prieskumník riešení

Ak chcete otvoriť prieskumníka riešení, vyberte na ľavej table služby PowerAppsPowerApps položku Riadené modelom.To open solution explorer, select Model-driven on the left pane of PowerAppsPowerApps.

Výber možnosti Riadené modelom

Potom vyberte kartu Rozšírené.Then select the Advanced tab.

Prostriedky pre vývoj aplikácií riadených modelomModel-driven app development resources

Ďalšie informácie o vývoji aplikácií riadených modelom nájdete v nasledujúcich témach.For more information about model-driven app development, see these topics.

Modelovanie údajovModeling your data

Modelovanie a zostavenie aplikácieModeling and composing your app

Práca s obchodnou logikouWorking with business logic

Používanie vizualizácií v aplikáciiUsing visualizations in your app

Distribúcia aplikácieDistributing your app

Vytvorenie riešeniaCreate a solution

Ďalšie krokyNext steps

Rýchla konfigurácia: Vytvorenie vlastnej entityQuickstart: Create a custom entity

Kurz: Vytvorenie vlastnej entity s komponentmi v službe PowerAppsTutorial: Create a custom entity that has components in PowerApps