Spustenie aplikácie vo webovom prehliadačiRun an app in a web browser

Keď vytvoríte aplikáciu alebo ju niekto s vami zdieľa, môžete ju spustiť v systémoch Windows, iOS a Android alebo vo webovom prehliadači.When you create an app, or someone shares an app with you, you can run that app on Windows, iOS, Android, or in a web browser. V tejto téme sa dozviete, ako spustiť aplikáciu plátna alebo modelom riadenú aplikáciu vo webovom prehliadači z domovskej stránky Dynamics 365.In this topic, you'll learn how to run a canvas or model-driven app in a web browser from the Dynamics 365 Home page.

Ak chcete použiť túto stručnú príručku, budete potrebovať:To follow this quickstart, you need:

Prihlásenie do služby Dynamics 365Sign in to Dynamics 365

Prihláste sa do služby Dynamics 365 na adrese https://home.dynamics.com.Sign in to Dynamics 365 at https://home.dynamics.com.

Vyhľadanie aplikácie na domovskej stránkeFind an app on the Home page

Na domovskej stránke sa môže zobraziť niekoľko typov podnikových aplikácií. Konkrétnu aplikáciu môžete nájsť zadaním časti jej názvu do vyhľadávacieho poľa.The Home page may show several types of business apps, but you can find a specific app by typing part of its name in the search box. Môžete tiež vyfiltrovať zoznam tak, aby sa zobrazovali iba aplikácie vytvorené určitým zdrojom, ako je napríklad PowerApps.You can also filter the list to show only apps created by a specific source, such as PowerApps. Ak to chcete urobiť, kliknite alebo ťuknite na položku Filter a potom vyberte zdroj.To do this, click or tap Filter and then select the source.

Ak ste si aplikáciu nainštalovali nedávno, nemusí sa v zozname aplikácií objaviť ihneď.If you've recently installed the app, it might not immediately appear in the list of apps. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Synchronizácia zobrazíte všetky aplikácie.Click or tap Sync to show all your apps. Tento proces môže trvať až minútu.This process may take up to a minute.

Spustenie aplikácie z tably úlohRun an app from the task pane

Nájdenú aplikáciu si môžete pripnúť na tablu úloh na ľahší prístup.After you find an app, you can pin it to the task pane for easier access. Ak si ju chcete pripnúť, kliknite alebo ťuknite na tlačidlo s troma bodkami (...) na dlaždici aplikácie a potom na možnosť Pripnúť túto aplikáciu.To pin an app, click or tap the ellipsis (...) on the app tile, and then click or tap Pin this app.

Ak chcete pripnutú aplikáciu spustiť z tably úloh, kliknite alebo ťuknite v ľavom hornom rohu na položku Dynamics 365, vyhľadajte aplikáciu v časti Moje aplikácie a potom na ňu kliknite alebo ťuknite.To run the pinned app from the task pane, click or tap Dynamics 365 in the upper-left corner, locate the app under My apps, and then click or tap it.

Spustenie aplikácie z adresy URLRun an app from a URL

Adresu URL aplikácie si môžete v prehliadači uložiť ako záložku a potom ju spustiť výberom tejto záložky alebo môžete odoslať adresu URL ako odkaz e-mailom.You can save an app's URL as a bookmark in your browser and run it by selecting the bookmark, or you can send a URL as a link through email. Ak aplikáciu vytvoril niekto iný a zdieľal ju s vami e-mailom, môžete túto aplikáciu spustiť kliknutím alebo ťuknutím na odkaz v e-maile.If someone else created an app and shared it with you in an email, you can run the app by clicking or tapping the link in the email. Pri spustení aplikácie pomocou adresy URL sa môže zobraziť výzva na prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov pre Azure Active Directory.When running an app using a URL, you may be prompted to sign in using your Azure Active Directory credentials.

Pripojenie k údajomConnect to data

Ak aplikácia vyžaduje pripojenie k zdroju údajov alebo povolenie na použitie funkcií zariadenia (napríklad fotoaparátu alebo zisťovania polohy), musíte na to pred použitím danej aplikácie udeliť súhlas.If an app requires a connection to a data source or permission to use the device's capabilities (such as the camera or location services), you must give consent before you can use the app. Výzva sa obvykle zobrazí iba pri prvom spustení.Typically, you're prompted only the first time.

Pripojenie

Zavretie aplikácieClose an app

Aplikáciu zavriete tak, že sa odhlásite z domovskej stránky Dynamics 365 alebo otvoríte inú aplikáciu.To close an app, sign out of the Dynamics 365 Home page, or open another app.

Ďalšie krokyNext steps

V tejto téme ste sa dozvedeli, ako spustiť aplikáciu plátna alebo modelom riadenú aplikáciu vo webovom prehliadači.In this topic, you learned how to run a canvas or model-driven app in a web browser. Informácie o tom, ako:To learn how to: