Odstránenie vlastnej entityDelete a custom entity

Vlastné entity môžete odstrániť, ale nie štandardné.You can delete custom entities, but you can't delete standard entities.

  1. Na lokalite powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje a v ľavej navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Entity.On powerapps.com, expand the Data section and click or tap Entities in the left navigation pane.

    Podrobnosti o entiteEntity Details

  2. V zoznamu entít kliknite alebo ťuknite na entitu, ktorú chcete odstrániť, a potom na paneli príkazov kliknite alebo ťuknite na položku Odstrániť entitu.In the list of entities, click or tap the entity to delete, and then click or tap the Delete entity option from the command bar.

  3. Keď v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknete alebo ťuknete na položku Odstrániť, entitu odstránite.In the dialog box that appears, click or tap Delete to delete the entity.

Poznámka

Keď entitu odstránite, odstránite tým aj jej definíciu a aj všetky v nej obsiahnuté údaje.When you delete an entity, you delete both the entity definition and all data that the entity contains. Entity a v nich obsiahnuté údaje sa nedajú obnoviť, ak už boli vymazané.Entities and the data within them cannot be recovered if deleted.

Poznámka

Odstránením entity používanej v aplikácii lebo toku spracovania môžete danú aplikáciu alebo tok spracovania poškodiť.You might break an app or flow if you delete an entity that is used in that app.

Poznámka

Ak má entita A vyhľadávacie polia do entity B, musíte najprv odstrániť entitu B a až potom entitu A.If entity A has lookup fields to entity B, you might have to delete entity B before you can delete entity A.