Vytvorenie zostavy Power BICreate a Power BI report

Common Data Service for Apps vám umožňuje pripojiť sa priamo k vašim údajom pomocou Power BI Desktop, aby ste mohli vytvárať zostavy a publikovať ich v Power BI.Common Data Service for Apps allows you to connect directly to your data using Power BI Desktop to create reports and publish them to Power BI. V Power BI môžete správy využívať na tabuliach, zdieľať ich s ostatnými používateľmi a používať ich na rôznych platformách v mobilných aplikáciách Power BI.From Power BI, reports can be used in dashboards, shared to other users and accessed cross platform on Power BI mobile apps.

Power BI DesktopPower BI Desktop

PredpokladyPrerequisites

Ak chcete používať Power BI s konektorom Common Data Service for Apps, potrebujete nasledovné:To use Power BI with the Common Data Service for Apps, you need the following:

 • Stiahnuť si a nainštalovať Power BI Desktop, čo je bezplatná aplikácia, ktorá sa spúšťa v lokálnom počítači.Download and install Power BI Desktop, which is a free application that runs on your local computer. Power BI Desktop si môžete stiahnuť tu.You can download Power BI desktop here.
 • Prostredie konektora Common Data Service for Apps s povoleniami tvorcu na prístup k portálu a povoleniami na čítanie pre prístup k údajom v rámci entít.Common Data Service for Apps environment with maker permissions to access the portal and read permissions to access data within entities.

Vyhľadanie URL adresy prostredia konektora Common Data Service for AppsFinding your Common Data Service for Apps Environment URL

 1. Otvorte PowerApps a vyberte prostredie, ku ktorému sa chystáte pripojiť. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu ozubeného kolieska nastavení a kliknite na Rozšírené prispôsobenia.Open PowerApps and select the environment you're going to connect to and click the settings gear in the top right corner, and click Advanced customizations

  Prostredie CDS for AppsCDS for Apps Environment

 2. V časti Zdroje pre vývojárov sa kliknutím na Zdroje otvorí nová karta.Click Resources under the Developer resources section which will open a new tab.

  Prostredie CDS for AppsCDS for Apps Environment

 3. Skopírujte koreň URL adresy na novej karte. Ide o jedinečnú URL adresu vášho prostredia.Copy the root of the URL in the new tab, this is the unique URL for your environment. URL adresa bude vo formáte https://yourenvironmentid.crm.dynamics.com/. Uistite sa, aby ste neskopírovali aj zvyšok URL adresy.The URL will be in the format of https://yourenvironmentid.crm.dynamics.com/ make sure not to copy the rest of the URL. Túto adresu si nechajte niekde poruke, aby ste ju mohli použiť pri vytváraní zostavy PowerBI.Keep this somewhere handy so you can use it when creating your PowerBI report.

  Prostredie CDS for AppsCDS for Apps Environment

Pripojenie ku konektoru Common Data Service for Apps z Power BI DesktopConnecting to Common Data Service for Apps from Power BI Desktop

 1. Spustite Power BI Desktop. Ak ho spúšťate po prvýkrát, môže sa zobraziť uvítacia obrazovka alebo môžete byť presmerovaný priamo na prázdne plátno. V oboch prípadoch kliknite na Získať údaje a vyberte Viac, ak chcete otvoriť úplný zoznam dostupných zdrojov údajov pre Power BI Desktop.Launch Power BI Desktop, if it's your first time you may be prompted with a Welcome screen or taken straight to a blank canvas - either way, click Get Data and select More to open the full list of data sources available for Power BI Desktop.

  Power BI DesktopPower BI Desktop

 2. V zozname konektorov kliknite na Online služby a Common Data Service for Apps (Beta).Click Online Services and Common Data Service for Apps (Beta) from the list of connectors. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.Click Connect.

  Power BI DesktopPower BI Desktop

 3. Prilepte URL adresu prostredia Common Data Service for Apps do poľa URL adresa servera a kliknite na tlačidlo OK.Paste in your Common Data Service for Apps Environment URL into the Server URL field and click Ok. Ak to robíte po prvýkrát, sa zobrazí výzva na prihlásenie pomocou rovnakých poverení, ktoré používate na pripojenie k PowerApps a Common Data Service for Apps.If this is your first time, you'll be prompted to log in using the same credentials you use to connect to PowerApps and Common Data Service for Apps.

  Power BI DesktopPower BI Desktop

 4. Navigátor zobrazí všetky entity dostupné pre prostredie zoskupené do troch priečinkov.The Navigator will show you all entities available for your environment grouped into three folders. Rozbaľte priečinok Common Data Model.Expand the Common Data Model folder.

  • Common Data Model – ide o štandardné entity, ktoré sa bežne používajú a sú dostupné vo všetkých prostrediach ako súčasť Common Data Model.Common Data Model - these are standard entities which are commonly used and available in all environments as part of the Common Data Model.

  • Vlastné entity – ide o entity, ktoré ste vytvorili alebo importovali do svojho prostredia.Custom Entities - are entities that you have created or imported in your environment.

  • Systém – obsahuje všetky entity v prostredí vrátane Common Data Model a vlastných entít.System - contains all entities in your environment, including the Common Data Model and Custom entities.

   Power BI DesktopPower BI Desktop

 5. Vyberte entitu Konto na zobrazenie náhľadu údajov v pravej časti tably a kliknite na Načítať.Select the Account entity to see a preview of your data in the right pane, and click Load.

  Power BI DesktopPower BI Desktop

 6. Entita sa teraz načíta do zostavy a môžete začať vytvárať zostavy alebo tento postup zopakovať a pridať ďalšie entity.Your entity is now loaded into your report, and you can begin building reports, or repeat this process to add additional entities.

  Power BI DesktopPower BI Desktop

 7. Kliknite na pole Názov na paneli Pole a na plátno zostavy pridajte novú vizualizáciu.Click the Name field in Field panel to add a new visualization to your report canvas. Teraz môžete tento proces zopakovať a zmeniť vizualizácie na vytvorenie zostavy.You can now repeat this process and change visualizations to build your report.

  Power BI DesktopPower BI Desktop

Použitie množiny možnostíUsing Option sets

Množiny možností sa v entitách používajú na poskytnutie rozbaľovacieho zoznamu hodnôt pre používateľa v aplikácii a postupoch.Options sets are used in entities to provide a drop down list of values to a user in apps and flows. Pri použití konektoru Power BI sa polia množiny možností zobrazia ako dva stĺpce s jedinečnou hodnotou aj zobrazenou hodnotou.When using the Power BI connector option set fields will be presented as two columns to show both the unique value, and the display value.

Ak by ste mali napríklad množinu možností s názvom ApprovalStatus (Stav schválenia), zobrazili by sa v Power BI dve polia:As an example, if you had an option set on your entity called ApprovalStatus, you would see two fields in Power BI:

 • ApprovalStatus – zobrazuje jedinečnú celočíselnú hodnotu pre každú položku v množine možností. Ide o pomoc pri použití filtrov, aby neboli ovplyvnené, ak v budúcnosti urobíte zmeny v zobrazovanom názve.ApprovalStatus - This will show a unique integer value for each item in your option set, this is help when applying filters so they will not be impacted if you make future changes to the display name.

 • ApprovalStatus_display – zobrazuje opisný zobrazovaný názov položky a najčastejšie sa používa pri prezentovaní možnosti v tabuľke alebo grafe.ApprovalStatus_display - This will show the friendly display name of the item and is most commonly used when presenting the option in a table or chart.

  ApproalStatusApproalStatus ApprovalStatus_DisplayApprovalStatus_Display
  11 OdoslanéSubmitted
  22 Prebieha kontrolaIn Review
  33 SchválenéApproved
  44 ZamietnutéRejected

Vzťahy v Common Data Service for Apps si vyžadujú vytvoriť vzťah v PowerBI Desktop medzi dvoma entitami pomocou poľa GUID. Ide o jedinečný identifikátor vygenerovaný systémom, ktorý zabezpečuje vytvorenie vzťahov na vytvorenie záznamov, v ktorých môže existovať nejednoznačnosť alebo duplicita s ostatnými poľami.Relationships in Common Data Service for Apps require you to create a relationship within PowerBI desktop between the two entities using a GUID field, this is a system generated unique identifier that ensures relationships are created for the create records where ambiguity or duplication may exist with other fields. Ďalšie informácie o správe vzťahov v Power BI desktop nájdete tu.You can read more about managing relationships in Power BI desktop here.

Zatiaľ čo niektoré vzťahy sa môžu vytvoriť automaticky, môžete pri vytváraní svojej zostavy stále skontrolovať a zabezpečiť vytvorenie správneho vzťahu:While some relationships may be automatically created, you can still review and ensure the correct relationships are established when creating your report :

 • Vyhľadávacie pole v entite bude obsahovať identifikátor GUID záznamu v súvisiacej entite.The lookup field on the entity will contain the GUID of the record in the related entity.
 • Súvisiaca entita bude mať pole vo formáte [EntityName]id, ktoré obsahuje identifikátor GUID, napríklad Accountid alebo MyCustomEntityidThe related entity will have a field in the format "[EntityName]id" which contains the GUID, for example Accountid or MyCustomEntityid
 • Pomocou funkcie Správa vzťahov PowerBI Desktop môžete vytvoriť nový vzťah medzi vyhľadávacím poľom a poľom identifikátora súvisiacej entity.Using the PowerBI desktop Manage Relationships feature, you would create a new relationship between your lookup field, and the id field on the related entity.

Ďalšie krokyNext steps