Windows 10, udalosti diagnostiky a polia základnej úrovne Windowsu verzie 1809Windows 10, version 1809 basic level Windows diagnostic events and fields

Vzťahuje sa naApplies to

 • Windows 10, verzia 1809Windows 10, version 1809

Základná úroveň zhromažďuje obmedzený súbor informácií, ktoré sú nepostrádateľné pre porozumenie zariadeniu ajeho nastaveniam, vrátane: základných informácií ozariadení, informácií okvalite, kompatibilite saplikáciami aobchodom Microsoft Store.The Basic level gathers a limited set of information that is critical for understanding the device and its configuration including: basic device information, quality-related information, app compatibility, and Microsoft Store. Keď je úroveň nastavená na možnosť Základná, zahŕňa aj informácie o úrovni zabezpečenia.When the level is set to Basic, it also includes the Security level information.

Základná úroveň pomáha s identifikáciou problémov, ktoré sa môžu objaviť na určitej hardvérovej alebo softvérovej konfigurácii zariadenia.The Basic level helps to identify problems that can occur on a particular device hardware or software configuration. Môže, napríklad, pomôcť odhaliť, či sa zlyhania vyskytujú častejšie v zariadeniach s určitým množstvom pamäte alebo v zariadeniach používajúcich konkrétnu verziu ovládača.For example, it can help determine if crashes are more frequent on devices with a specific amount of memory or that are running a particular driver version. Microsoftu to pomáha s opravami operačného systému či problémov s aplikáciami.This helps Microsoft fix operating system or app problems.

Získajte pomocou tohto článku informácie o udalostiach diagnostiky zoskupených podľa oblasti udalosti a polí v rámci každej udalosti.Use this article to learn about diagnostic events, grouped by event area, and the fields within each event. V každom poli je uvedený stručný popis.A brief description is provided for each field. Každá vytvorená udalosť obsahuje spoločné údaje, ktoré zbierajú údaje o zariadení.Every event generated includes common data, which collects device data.

Ďalšie informácie ofunkčných a diagnostických údajoch Windowsu nájdete vtýchto článkoch:You can learn more about Windows functional and diagnostic data through these articles:

Udalosti poskytovateľa zapisovania sledovania konta do denníkaAccount trace logging provider events

Microsoft.Windows.Mitigation.AccountTraceLoggingProvider.GeneralMicrosoft.Windows.Mitigation.AccountTraceLoggingProvider.General

Táto udalosť poskytuje informácie ovlastnostiach aplikácie, ktoré označujú úspešné spustenie.This event provides information about application properties to indicate the successful execution.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppMode Označuje režim, vktorom je aplikácia je momentálne spustená vsúvislosti soprávneniami.AppMode Indicates the mode the app is being currently run around privileges.
 • ExitCode Označuje výstupný kód aplikácie.ExitCode Indicates the exit code of the app.
 • Help Označuje, či aplikácia musí byť spustená vrežime Pomocníka.Help Indicates if the app needs to be launched in the help mode.
 • ParseError Označuje, či sa počas spustenia vyskytla chyba pri analýze.ParseError Indicates if there was a parse error during the execution.
 • RightsAcquired Označuje, či boli získané správne oprávnenia pre úspešné spustenie.RightsAcquired Indicates if the right privileges were acquired for successful execution.
 • RightsWereEnabled Označuje, či boli povolené správne oprávnenia pre úspešné spustenie.RightsWereEnabled Indicates if the right privileges were enabled for successful execution.
 • TestMode Označuje, či je aplikácia spustená vrežime testovania.TestMode Indicates whether the app is being run in test mode.

Microsoft.Windows.Mitigation.AccountTraceLoggingProvider.GetCountMicrosoft.Windows.Mitigation.AccountTraceLoggingProvider.GetCount

Táto udalosť poskytuje informácie ovlastnostiach používateľských kont vskupine Administrator.This event provides information about the properties of user accounts in the Administrator group.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Vnútorná Označuje internú vlastnosť priradenú kskupine Count.Internal Indicates the internal property associated with the count group.
 • LastError Kód chyby (ak existuje) pre príčinu zlyhania získania počtu používateľských kont.LastError The error code (if applicable) for the cause of the failure to get the count of the user account.
 • Result Chyba hodnoty HResult.Result The HResult error.

Udalosti AppLockerAppLocker events

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ActivityStoppedAutomaticallyMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ActivityStoppedAutomatically

Automaticky zatvorené aktivity operácií spustenia alebo zastavenia, ktoré nie sú výslovne zatvorené.Automatically closed activity for start/stop operations that aren't explicitly closed.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.AddParamsMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.AddParams

Táto udalosť označuje zadanie parametrov do funkcie Add poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event indicates the parameters passed to the Add function of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • child Identifikátor child URI uzla, ktorý sa má pridať.child The child URI of the node to add.
 • uri Identifikátor URI uzla týkajúceho sa aplikácie % SYSTEM32%/AppLocker.uri URI of the node relative to %SYSTEM32%/AppLocker.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.AddStartMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.AddStart

Táto udalosť označuje spustenie operácie pridávania pre poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event indicates the start of an Add operation for the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.AddStopMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.AddStop

Táto udalosť označuje skončenie operácie pridávania pre poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event indicates the end of an Add operation for the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • hr Hodnota HRESULT vrátená funkciou Pridať v AppLockerCSP.hr The HRESULT returned by Add function in AppLockerCSP.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CAppLockerCSP::RollbackMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CAppLockerCSP::Rollback

Táto udalosť poskytuje výsledok operácie vrátenia zmien vposkytovateľovi konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event provides the result of the Rollback operation in the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • oldId Predchádzajúci identifikátor transakcie CSP.oldId Previous id for the CSP transaction.
 • txId Aktuálny identifikátor transakcie CSP.txId Current id for the CSP transaction.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ClearParamsMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ClearParams

Táto udalosť poskytuje parametre zadané do operácie výmazu poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event provides the parameters passed to the Clear operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • uri Identifikátor URI týkajúceho sa priečinka %SYSTEM32%\AppLocker.uri The URI relative to the %SYSTEM32%\AppLocker folder.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ClearStartMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ClearStart

Táto udalosť označuje spustenie operácie výmazu poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event indicates the start of the Clear operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ClearStopMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ClearStop

Táto udalosť označuje skončenie operácie výmazu poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event indicates the end of the Clear operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • hr Hodnota HRESULT nahlásená na konci funkcie „Vymazať“.hr HRESULT reported at the end of the 'Clear' function.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ConfigManagerNotificationStartMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ConfigManagerNotificationStart

Táto udalosť označuje spustenie operácie upozornenia Správcu konfigurácie poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event indicates the start of the Configuration Manager Notification operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • NotifyState Stav, ktorý odoslal ConfigManager službe AppLockerCSP.NotifyState State sent by ConfigManager to AppLockerCSP.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ConfigManagerNotificationStopMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ConfigManagerNotificationStop

Táto udalosť označuje skončenie operácie upozornenia Správcu konfigurácie poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event indicates the end of the Configuration Manager Notification operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • hr Hodnota HRESULT vrátená funkciou ConfigManagerNotification v službe AppLockerCSP.hr HRESULT returned by the ConfigManagerNotification function in AppLockerCSP.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CreateNodeInstanceParamsMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CreateNodeInstanceParams

Táto udalosť poskytuje parametre, ktoré boli zadané do operácie vytvorenia inštancie uzla poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event provides the parameters that were passed to the Create Node Instance operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • NodeId Identifikátor NodeId odovzdaný funkcii CreateNodeInstance.NodeId NodeId passed to CreateNodeInstance.
 • nodeOps Parameter NodeOperations posúvaný do CreateNodeInstance.nodeOps NodeOperations parameter passed to CreateNodeInstance.
 • uri Identifikátor URI posúvaný do CreateNodeInstance spojený s priečinkom % SYSTEM32%\AppLocker.uri URI passed to CreateNodeInstance, relative to %SYSTEM32%\AppLocker.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CreateNodeInstanceStartMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CreateNodeInstanceStart

Táto udalosť označuje spustenie operácie vytvorenia inštancie uzla poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event indicates the start of the Create Node Instance operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CreateNodeInstanceStopMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CreateNodeInstanceStop

Táto udalosť označuje skončenie operácie vytvorenia inštancie uzla poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event indicates the end of the Create Node Instance operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • hr Hodnota HRESULT vrátená funkciou CreateNodeInstance v AppLockerCSP.hr HRESULT returned by the CreateNodeInstance function in AppLockerCSP.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.DeleteChildParamsMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.DeleteChildParams

Táto udalosť poskytuje parametre zadané do operácie odstránenia podradeného objektu poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event provides the parameters passed to the Delete Child operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • child Identifikátor child URI uzla, ktorý sa má odstrániť.child The child URI of the node to delete.
 • uri Identifikátor URI týkajúci sa umiestnenia %SYSTEM32%\AppLocker.uri URI relative to %SYSTEM32%\AppLocker.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.DeleteChildStartMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.DeleteChildStart

Táto udalosť označuje spustenie operácie odstránenia podriadeného objektu poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event indicates the start of the Delete Child operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.DeleteChildStopMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.DeleteChildStop

Táto udalosť označuje skončenie operácie odstránenia podriadeného objektu poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event indicates the end of the Delete Child operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • hr Hodnota HRESULT vrátená funkciou DeleteChild v AppLockerCSP.hr HRESULT returned by the DeleteChild function in AppLockerCSP.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.EnumPoliciesMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.EnumPolicies

Táto udalosť poskytuje zapísaný identifikátor URI (Uniform Resource Identifier) vzhľadom na %SYSTEM32%\AppLocker, ak GUID doplnku je null alebo poskytovateľ konfiguračných služieb (CSP) neverí, že stará politika je prítomná.This event provides the logged Uniform Resource Identifier (URI) relative to %SYSTEM32%\AppLocker if the plug-in GUID is null or the Configuration Service Provider (CSP) doesn't believe the old policy is present.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • uri Identifikátor URI týkajúci sa umiestnenia %SYSTEM32%\AppLocker.uri URI relative to %SYSTEM32%\AppLocker.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetChildNodeNamesParamsMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetChildNodeNamesParams

Táto udalosť poskytuje parametre zadané do operácie načítania názvov podriadených uzlov poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event provides the parameters passed to the Get Child Node Names operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • uri Identifikátor URI uzla týkajúceho sa umiestnenia %SYSTEM32%/AppLocker uzla MDM.uri URI relative to %SYSTEM32%/AppLocker for MDM node.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetChildNodeNamesStartMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetChildNodeNamesStart

Táto udalosť označuje spustenie operácie načítania názvov podriadených uzlov poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event indicates the start of the Get Child Node Names operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetChildNodeNamesStopMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetChildNodeNamesStop

Táto udalosť označuje skončenie operácie načítania názvov podriadených uzlov poskytovateľa konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event indicates the end of the Get Child Node Names operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • child[0] Ak bola funkcia úspešná, zobrazí sa názov prvého poľa child, inak bude hodnota NA.child[0] If function succeeded, the first child's name, else "NA".
 • count Ak bola funkcia úspešná, zobrazí sa počet mien uzlov child vrátených funkciou, inak je hodnota 0.count If function succeeded, the number of child node names returned by the function, else 0.
 • hr Hodnota HRESULT vrátená funkciou GetChildNodeNames služby AppLockerCSP.hr HRESULT returned by the GetChildNodeNames function of AppLockerCSP.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetLatestIdMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetLatestId

Táto udalosť poskytuje najnovší jedinečný identifikátor sčasovou pečiatkou vposkytovateľovi konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event provides the latest time-stamped unique identifier in the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • dirId Najnovší identifikátor adresára nájdený funkciou GetLatestId.dirId The latest directory identifier found by GetLatestId.
 • id Identifikátor vrátený funkciou GetLatestId, ak platí, že id > 0, inak sa rovná parametru dirId.id The id returned by GetLatestId if id > 0 - otherwise the dirId parameter.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.HResultExceptionMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.HResultException

Táto udalosť poskytuje kód výsledku (HRESULT) vytvorený ľubovoľnou funkciou vposkytovateľovi konfiguračných služieb AppLocker (CSP).This event provides the result code (HRESULT) generated by any arbitrary function in the AppLocker Configuration Service Provider (CSP).

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • file Súbor v kódovaní OS, v ktorom nastala výnimka.file File in the OS code base in which the exception occurs.
 • function Funkcia v kódovaní OS, v ktorej nastala výnimka.function Function in the OS code base in which the exception occurs.
 • hr Hlísená hodnota HRESULT.hr HRESULT that is reported.
 • line Riadoksúbore kódovania OS, v ktorom nastala výnimka.line Line in the file in the OS code base in which the exception occurs.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.SetValueParamsMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.SetValueParams

Táto udalosť poskytuje parametre zadané do operácie nastavenia hodnoty vposkytovateľovi konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event provides the parameters that were passed to the SetValue operation in the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • dataLength Dĺžka hodnoty, ktorá sa má nastaviť.dataLength Length of the value to set.
 • uri Identifikátor URI, ktorý by mal obsahovať hodnotu súvisiacu s umiestnením %SYSTEM32%\AppLocker.uri The node URI to that should contain the value, relative to %SYSTEM32%\AppLocker.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.SetValueStartMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.SetValueStart

Táto udalosť označuje spustenie operácie nastavenia hodnoty vposkytovateľovi konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event indicates the start of the SetValue operation in the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.SetValueStopMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.SetValueStop

Koniec operácie SetValue uzla AppLockerCSP.End of the "SetValue" operation for the AppLockerCSP node.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • hr Hodnota HRESULT vrátená funkciou SetValue v AppLockerCSP.hr HRESULT returned by the SetValue function in AppLockerCSP.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.TryRemediateMissingPoliciesMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.TryRemediateMissingPolicies

Táto udalosť poskytuje informácie na opravu politiky vposkytovateľovi konfiguračných služieb (CSP) programu AppLocker na zachovanie zabezpečenia Windowsu.This event provides information for fixing a policy in the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure. Obsahuje identifikátor URI pre %SYSTEM32%\AppLocker, ktorý je potrebné opraviť.It includes Uniform Resource Identifier (URI) relative to %SYSTEM32%\AppLocker that needs to be fixed.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • uri Identifikátor uzla URI týkajúceho sa umiestnenia %SYSTEM32%/AppLocker.uri URI for node relative to %SYSTEM32%/AppLocker.

Udalosti programu AppraiserAppraiser events

Microsoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCountMicrosoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCount

Táto udalosť zaznamenáva zoznam objektov a ich jednotlivé počty existujúce v zariadení klienta.This event lists the types of objects and how many of each exist on the client device. Umožňuje to rýchle overenie toho, či záznamy servera zodpovedajú záznamom v kliente.This allows for a quick way to ensure that the records present on the server match what is present on the client.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • DatasourceApplicationFile_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_19H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_RS1 ID pre systém vypočítané hashovaním identifikátorov hardvéru.DatasourceApplicationFile_RS1 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • DatasourceApplicationFile_RS2 Identifikátor pre systém vypočítaný hashovaním identifikátorov hardvéru.DatasourceApplicationFile_RS2 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • DatasourceApplicationFile_RS3 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_RS4 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceApplicationFile_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_19H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS1 Celkový počet objektov DataSourceDevicePnp cielených na verziu 1607 Windowsu 10 vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_RS1 The total DataSourceDevicePnp objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_RS2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS3 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS4 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDevicePnp_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_19H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS1 Celkový počet objektov DataSourceDriverPackage cielených na verziu 1607 Windowsu 10 vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_RS1 The total DataSourceDriverPackage objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS2 Celkový počet objektov DataSourceDriverPackage cielených na verziu 1703 Windowsu 10 v tomto zariadení.DatasourceDriverPackage_RS2 The total DataSourceDriverPackage objects targeting Windows 10, version 1703 on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS3 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS4 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceDriverPackage_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_19H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS1 Celkový počet objektov DataSourceMatchingInfoBlock cielených na verziu 1607 Windowsu 10 vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_RS1 The total DataSourceMatchingInfoBlock objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_RS2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS3 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS4 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoBlock_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_19H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS1 Celkový počet objektov DataSourceMatchingInfoPassive cielených na verziu 1607 Windowsu 10 vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_RS1 The total DataSourceMatchingInfoPassive objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_RS2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS3 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu, ktorý sa nachádza v tomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS4 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPassive_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_19H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS1 Celkový počet objektov DataSourceMatchingInfoPostUpgrade cielených na verziu 1607 Windowsu 10 vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS1 The total DataSourceMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS2 Celkový počet objektov DataSourceMatchingInfoPostUpgrade cielených na verziu 1703 Windowsu 10 vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS2 The total DataSourceMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1703 on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS3 Celkový počet objektov DataSourceMatchingInfoPostUpgrade cielených na verziu 1709 Windowsu10 vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS3 The total DataSourceMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1709 on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu, ktorý sa nachádza v tomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS4 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceSystemBios_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceSystemBios_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_19H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceSystemBios_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceSystemBios_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceSystemBios_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceSystemBios_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS1 Celkový počet objektov DatasourceSystemBios cielených na verziu 1607 Windowsu 10 prítomných v tomto zariadení.DatasourceSystemBios_RS1 The total DatasourceSystemBios objects targeting Windows 10 version 1607 present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS2 Celkový počet objektov DatasourceSystemBios cielených na verziu 1703 Windowsu 10 prítomných v tomto zariadení.DatasourceSystemBios_RS2 The total DatasourceSystemBios objects targeting Windows 10 version 1703 present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS3 Celkový počet objektov DatasourceSystemBios cielených na verziu 1709 Windowsu 10 prítomných v tomto zariadení.DatasourceSystemBios_RS3 The total DatasourceSystemBios objects targeting Windows 10 version 1709 present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceSystemBios_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS4 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceSystemBios_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceSystemBios_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceSystemBios_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceSystemBios_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceSystemBios_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DatasourceSystemBios_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_19H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_RS1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_RS2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS3 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu, ktorý sa nachádza v tomto zariadení.DecisionApplicationFile_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS4 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionApplicationFile_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_19H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS1 Celkový počet objektov DecisionDevicePnp cielených na verziu 1607 Windowsu 10 vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_RS1 The total DecisionDevicePnp objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_RS2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS3 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS4 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDevicePnp_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_19H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS1 Celkový počet objektov DecisionDriverPackage cielených na verziu 1607 Windowsu 10 vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_RS1 The total DecisionDriverPackage objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_RS2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS3 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS4 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionDriverPackage_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_19H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS1 Celkový počet objektov DecisionMatchingInfoBlock cielených na verziu 1607 Windowsu 10 prítomných v tomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_RS1 The total DecisionMatchingInfoBlock objects targeting Windows 10 version 1607 present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS2 Celkový počet objektov DecisionMatchingInfoBlock cielených na verziu 1703 Windowsu 10 prítomných vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_RS2 The total DecisionMatchingInfoBlock objects targeting Windows 10 version 1703 present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS3 Celkový počet objektov DecisionMatchingInfoBlock cielených na verziu 1709 Windowsu 10 prítomných vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_RS3 The total DecisionMatchingInfoBlock objects targeting Windows 10 version 1709 present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu, ktorý sa nachádza v tomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS4 Celkový počet objektov DecisionMatchingInfoBlock cielených na verziu 1803 Windowsu 10 prítomných vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_RS4 The total DecisionMatchingInfoBlock objects targeting Windows 10 version 1803 present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoBlock_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_19H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS1 Celkový počet objektov DecisionMatchingInfoPassive cielených na verziu 1607 Windowsu 10 vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_RS1 The total DecisionMatchingInfoPassive objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS2 Celkový počet objektov DecisionMatchingInfoPassive cielených na verziu 1703 Windowsu 10 vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_RS2 The total DecisionMatchingInfoPassive objects targeting Windows 10 version 1703 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS3 Celkový počet objektov DecisionMatchingInfoPassive cielených na verziu 1803 Windowsu 10 vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_RS3 The total DecisionMatchingInfoPassive objects targeting Windows 10 version 1803 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu, ktorý sa nachádza v tomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS4 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPassive_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_19H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS1 Celkový počet objektov DecisionMatchingInfoPostUpgrade cielených na verziu 1607 Windowsu 10 vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS1 The total DecisionMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS2 Celkový počet objektov DecisionMatchingInfoPostUpgrade cielených na verziu 1703 Windowsu 10 vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS2 The total DecisionMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1703 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS3 Celkový počet objektov DecisionMatchingInfoPostUpgrade cielených na verziu 1709 Windowsu 10 vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS3 The total DecisionMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1709 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu, ktorý sa nachádza v tomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS4 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMediaCenter_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMediaCenter_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_19H1Setup Celkový počet objektov DecisionMediaCenter cielených na nasledujúce vydanie Windowsu vtomto zariadení.DecisionMediaCenter_19H1Setup The total DecisionMediaCenter objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionMediaCenter_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMediaCenter_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMediaCenter_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMediaCenter_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS1 Celkový počet objektov DecisionMediaCenter cielených na verziu 1607 Windowsu 10 prítomných v tomto zariadení.DecisionMediaCenter_RS1 The total DecisionMediaCenter objects targeting Windows 10 version 1607 present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS2 Celkový počet objektov DecisionMediaCenter cielených na verziu 1703 Windowsu 10 prítomných vtomto zariadení.DecisionMediaCenter_RS2 The total DecisionMediaCenter objects targeting Windows 10 version 1703 present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS3 Celkový počet objektov DecisionMediaCenter cielených na verziu 1709 Windowsu 10 prítomných vtomto zariadení.DecisionMediaCenter_RS3 The total DecisionMediaCenter objects targeting Windows 10 version 1709 present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu, ktorý sa nachádza v tomto zariadení.DecisionMediaCenter_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS4 Celkový počet objektov DecisionMediaCenter cielených na verziu 1803 Windowsu 10 prítomných vtomto zariadení.DecisionMediaCenter_RS4 The total DecisionMediaCenter objects targeting Windows 10 version 1803 present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMediaCenter_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMediaCenter_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMediaCenter_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMediaCenter_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionMediaCenter_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_19ASetup Celkový počet objektov DecisionSystemBios cielených na nasledujúce vydanie Windowsu v tomto zariadení.DecisionSystemBios_19ASetup The total DecisionSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionSystemBios_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionSystemBios_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_19H1Setup Celkový počet objektov DecisionSystemBios cielených na nasledujúce vydanie Windowsu vtomto zariadení.DecisionSystemBios_19H1Setup The total DecisionSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionSystemBios_20H1 Počet objektov tohto konkrétneho typu prítomný vtomto zariadení.DecisionSystemBios_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionSystemBios_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionSystemBios_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_RS1 Celkový počet objektov DecisionSystemBios cielených na verziu 1607 Windowsu 10 vtomto zariadení.DecisionSystemBios_RS1 The total DecisionSystemBios objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionSystemBios_RS2 Celkový počet objektov DecisionSystemBios cielených na verziu 1703 Windowsu 10 vtomto zariadení.DecisionSystemBios_RS2 The total DecisionSystemBios objects targeting Windows 10 version 1703 on this device.
 • DecisionSystemBios_RS3 Celkový počet objektov DecisionSystemBios cielených na verziu 1709 Windowsu 10 vtomto zariadení.DecisionSystemBios_RS3 The total DecisionSystemBios objects targeting Windows 10 version 1709 on this device.
 • DecisionSystemBios_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionSystemBios_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_RS4 Celkový počet objektov DecisionSystemBios cielených na verziu 1803 Windowsu10 prítomných v tomto zariadení.DecisionSystemBios_RS4 The total DecisionSystemBios objects targeting Windows 10 version, 1803 present on this device.
 • DecisionSystemBios_RS4Setup Celkový počet objektov DecisionSystemBios cielených na nasledujúce vydanie Windowsu v tomto zariadení.DecisionSystemBios_RS4Setup The total DecisionSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionSystemBios_RS5 Celkový počet objektov DecisionSystemBios cielených na nasledujúce vydanie Windowsu v tomto zariadení.DecisionSystemBios_RS5 The total DecisionSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionSystemBios_RS5Setup Celkový počet objektov DecisionSystemBios cielených na nasledujúce vydanie Windowsu v tomto zariadení.DecisionSystemBios_RS5Setup The total DecisionSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionSystemBios_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionSystemBios_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionSystemBios_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemProcessor_RS2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionSystemProcessor_RS2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionTest_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionTest_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionTest_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.DecisionTest_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionTest_RS1 ID pre systém vypočítané hashovaním identifikátorov hardvéru.DecisionTest_RS1 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • InventoryApplicationFile Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.InventoryApplicationFile The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventoryDeviceContainer Počet objektov kontajnerov zariadení vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDeviceContainer A count of device container objects in cache.
 • InventoryDevicePnp Počet objektov Plug and Play zariadenia vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDevicePnp A count of device Plug and Play objects in cache.
 • InventoryDriverBinary Počet binárnych objektov ovládačov vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDriverBinary A count of driver binary objects in cache.
 • InventoryDriverPackage Počet objektov zariadení vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDriverPackage A count of device objects in cache.
 • InventoryLanguagePack Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.InventoryLanguagePack The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventoryMediaCenter Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.InventoryMediaCenter The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventorySystemBios Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.InventorySystemBios The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventorySystemMachine Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.InventorySystemMachine The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventorySystemProcessor Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.InventorySystemProcessor The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventoryTest Spočítať počet tento konkrétny typ objektu prezentovať v tomto zariadení.InventoryTest The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventoryUplevelDriverPackage Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.InventoryUplevelDriverPackage The count of the number of this particular object type present on this device.
 • PCFP Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.PCFP The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemMemory Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.SystemMemory The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemProcessorCompareExchange Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.SystemProcessorCompareExchange The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemProcessorLahfSahf Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.SystemProcessorLahfSahf The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemProcessorNx Celkový počet objektov tohto typu prítomných v tomto zariadení.SystemProcessorNx The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemProcessorPrefetchW Celkový počet objektov tohto typu prítomných v tomto zariadení.SystemProcessorPrefetchW The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemProcessorSse2 Celkový počet objektov tohto typu prítomných v tomto zariadení.SystemProcessorSse2 The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemTouch Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.SystemTouch The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemWim Celkový počet objektov tohto typu prítomných v tomto zariadení.SystemWim The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemWindowsActivationStatus Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.SystemWindowsActivationStatus The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemWlan Celkový počet objektov tohto typu prítomných v tomto zariadení.SystemWlan The total number of objects of this type present on this device.
 • Wmdrm_19ASetup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.Wmdrm_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_19H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.Wmdrm_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_19H1Setup Celkový počet objektov Wmdrm cielených na nasledujúce vydanie Windowsu vtomto zariadení.Wmdrm_19H1Setup The total Wmdrm objects targeting the next release of Windows on this device.
 • Wmdrm_20H1 Počet tohto konkrétneho typu objektu, ktorý sa nachádza vtomto zariadení.Wmdrm_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_20H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu, ktorý sa nachádza vtomto zariadení.Wmdrm_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_21H1Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu, ktorý sa nachádza vtomto zariadení.Wmdrm_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_RS1 ID pre systém vypočítané hashovaním identifikátorov hardvéru.Wmdrm_RS1 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • Wmdrm_RS2 ID pre systém vypočítané hashovaním identifikátorov hardvéru.Wmdrm_RS2 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • Wmdrm_RS3 ID pre systém vypočítané hashovaním identifikátorov hardvéru.Wmdrm_RS3 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • Wmdrm_RS3Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu, ktorý sa nachádza v tomto zariadení.Wmdrm_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_RS4 Celkový počet objektov Wmdrm cielených na verziu 1803 Windowsu10 prítomných v tomto zariadení.Wmdrm_RS4 The total Wmdrm objects targeting Windows 10, version 1803 present on this device.
 • Wmdrm_RS4Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.Wmdrm_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_RS5 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.Wmdrm_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_RS5Setup Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.Wmdrm_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_TH1 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.Wmdrm_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_TH2 Počet tohto konkrétneho typu objektu prítomného vtomto zariadení.Wmdrm_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAdd

Predstavuje základné metaúdaje o konkrétnych súboroch aplikácie nainštalovaných v systéme.Represents the basic metadata about specific application files installed on the system.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru appraisera, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file that is generating the events.
 • AvDisplayName Ak ide o antivírusovú aplikáciu, toto je zobrazovaný názov.AvDisplayName If the app is an anti-virus app, this is its display name.
 • CompatModelIndex Predpoveď kompatibility pre tento súbor.CompatModelIndex The compatibility prediction for this file.
 • HasCitData Označuje, či súbor sa nachádza v údajoch CIT.HasCitData Indicates whether the file is present in CIT data.
 • HasUpgradeExe Označuje, či má antivírusová aplikácia súbor upgrade.exe.HasUpgradeExe Indicates whether the anti-virus app has an upgrade.exe file.
 • IsAv Je tento súbor súborom EXE nahlasujúcim vírusy?IsAv Is the file an anti-virus reporting EXE?
 • ResolveAttempted Toto bude pri odosielaní diagnostických údajov vždy prázdny reťazec.ResolveAttempted This will always be an empty string when sending diagnostic data.
 • SdbEntries Zbierka polí, ktorá označuje položky SDB, ktoré sa vzťahujú na tento súbor.SdbEntries An array of fields that indicates the SDB entries that apply to this file.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DatasourceApplicationFile už nie je prítomný.This event indicates that the DatasourceApplicationFile object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DatasourceApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of DatasourceApplicationFileAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd

Táto udalosť odošle údaje o kompatibilite so zariadením Plug and Play, aby Windows ostal aktuálny.This event sends compatibility data for a Plug and Play device, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • ActiveNetworkConnection Označuje, či je zariadenie aktívne sieťové zariadenie.ActiveNetworkConnection Indicates whether the device is an active network device.
 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser generujúceho udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • CosDeviceRating Enumerácia, ktorá označuje, či je ovládač prítomný v cieľovom operačnom systéme.CosDeviceRating An enumeration that indicates if there is a driver on the target operating system.
 • CosDeviceSolution Enumerácia, ktorá označuje, ako je k dispozícii ovládač na cieľovom operačnom systéme.CosDeviceSolution An enumeration that indicates how a driver on the target operating system is available.
 • CosDeviceSolutionUrl Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd.CosDeviceSolutionUrl Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd . Prázdny reťazecEmpty string
 • CosPopulatedFromId Očakávaný ovládač vyššej úrovne zodpovedajúci identifikátoru podľa údajov pokrytia ovládača.CosPopulatedFromId The expected uplevel driver matching ID based on driver coverage data.
 • IsBootCritical Označuje, či je spustenie zariadenia kritické.IsBootCritical Indicates whether the device boot is critical.
 • UplevelInboxDriver Označuje, či existuje novšia verzia ovládača pre toto zariadenie.UplevelInboxDriver Indicates whether there is a driver uplevel for this device.
 • WuDriverCoverage Označuje, či podľa služby Windows Update existuje novšia verzia ovládača pre toto zariadenie.WuDriverCoverage Indicates whether there is a driver uplevel for this device, according to Windows Update.
 • WuDriverUpdateId ID vhodného ovládača vyššej úrovne v lokalite Windows Update.WuDriverUpdateId The Windows Update ID of the applicable uplevel driver.
 • WuPopulatedFromId Predpokladané ID zhodného ovládača vyššej úrovne založené na informáciách o pokrytí ovládačmi z lokality Windows Update.WuPopulatedFromId The expected uplevel driver matching ID based on driver coverage from Windows Update.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DatasourceDevicePnp už nie je prítomný.This event indicates that the DatasourceDevicePnp object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DatasourceDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of DatasourceDevicePnpAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAdd

Táto udalosť odosiela údaje kompatibility databázy o balíkoch ovládača, aby bol Windows aktuálny.This event sends compatibility database data about driver packages to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser generujúceho udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DatasourceDriverPackage už nie je prítomný.This event indicates that the DatasourceDriverPackage object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DatasourceDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of DatasourceDriverPackageAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAdd

Táto udalosť odosiela údaje oblokovaní pre všetky položky blokujúce kompatibilitu vsystéme, ktoré priamo nesúvisia skonkrétnymi aplikáciami alebo zariadeniami, apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends blocking data about any compatibility blocking entries on the system that are not directly related to specific applications or devices, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser generujúceho udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • ResolveAttempted Toto bude pri odosielaní diagnostických údajov vždy prázdny reťazec.ResolveAttempted This will always be an empty string when sending diagnostic data.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DataSourceMatchingInfoBlock už nie je prítomný.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoBlock object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bol odoslaný úplný súbor udalostí DataSourceMatchingInfoBlockStAdd.This event indicates that a full set of DataSourceMatchingInfoBlockStAdd events have been sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAdd

Táto udalosť odosiela informácie databázy kompatibility pre všetky položky iné než blokujúce kompatibilitu vsystéme, ktoré nie sú určené aplikáciami alebo zariadeniami, apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends compatibility database information about non-blocking compatibility entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser generujúceho udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DataSourceMatchingInfoPassive už nie je prítomný.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoPassive object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DataSourceMatchingInfoPassiveAdd.This event indicates that a new set of DataSourceMatchingInfoPassiveAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd

Táto udalosť odosiela informácie databázy kompatibility pre všetky položky vyžadujúce preinštalovanie po inovácii vsystéme, ktoré nie sú určené aplikáciami alebo zariadeniami, apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends compatibility database information about entries requiring reinstallation after an upgrade on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser generujúceho udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DataSourceMatchingInfoPostUpgrade už nie je prítomný.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoPostUpgrade object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd.This event indicates that a new set of DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAdd

Táto udalosť odosiela informácie databázy kompatibility osystéme BIOS apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends compatibility database information about the BIOS to help keep Windows up to date.

Táto udalosť zahŕňa polia zMs.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DatasourceSystemBios už nie je prítomný.This event indicates that the DatasourceSystemBios object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DatasourceSystemBiosAdd.This event indicates that a new set of DatasourceSystemBiosAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAdd

Táto udalosť odosiela údaje orozhodovaní okompatibilite osúbore apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends compatibility decision data about a file to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru appraisera, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file that is generating the events.
 • BlockAlreadyInbox Zablokovanie spustenia vyššej úrovne na súbore už existovalo v aktuálnom operačnom systéme (OS).BlockAlreadyInbox The uplevel runtime block on the file already existed on the current OS.
 • BlockingApplication Označuje, či sú problémy s aplikáciami, ktoré pre dotknutý súbor ohrozujú upgrade.BlockingApplication Indicates whether there are any application issues that interfere with the upgrade due to the file in question.
 • DisplayGenericMessage Bude pre tento súbor zobrazené všeobecné hlásenie?DisplayGenericMessage Will be a generic message be shown for this file?
 • DisplayGenericMessageGated Označuje, či sa zobrazí všeobecné hlásenie pre tento súbor.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic message be shown for this file.
 • HardBlock Súbor je blokovaný v SDB.HardBlock This file is blocked in the SDB.
 • HasUxBlockOverride Je súbor blokovaný, no je blokovanie prepísané značkou v SDB?HasUxBlockOverride Does the file have a block that is overridden by a tag in the SDB?
 • MigApplication Je k súboru priradená položka MigXML z SDB, ktorá sa vzťahuje na aktuálny režim aktualizácie?MigApplication Does the file have a MigXML from the SDB associated with it that applies to the current upgrade mode?
 • MigRemoval Má súbor položku MigXML z SDB, ktorá spôsobí odstránenie aplikácie pri inovácii?MigRemoval Does the file have a MigXML from the SDB that will cause the app to be removed on upgrade?
 • NeedsDismissAction Povedie súbor kakcii, ktorú je možné zrušiť?NeedsDismissAction Will the file cause an action that can be dismissed?
 • NeedsInstallPostUpgradeData Po inovácii bude vsúbore postinovačné upozornenie na inštaláciu náhrady za aplikáciu.NeedsInstallPostUpgradeData After upgrade, the file will have a post-upgrade notification to install a replacement for the app.
 • NeedsNotifyPostUpgradeData Má súbor notifikáciu, ktorá by sa mala zobraziť po inovácii?NeedsNotifyPostUpgradeData Does the file have a notification that should be shown after upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData Po inovácii bude mať súbor poinovačné upozornenie na preinštalovanie aplikácie.NeedsReinstallPostUpgradeData After upgrade, this file will have a post-upgrade notification to reinstall the app.
 • NeedsUninstallAction Na dokončenie inovácie je súbor potrebné odinštalovať.NeedsUninstallAction The file must be uninstalled to complete the upgrade.
 • SdbBlockUpgrade Značka súboru hovorí, že súbor blokuje inováciu v SDB.SdbBlockUpgrade The file is tagged as blocking upgrade in the SDB,
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall Značka súboru hovorí, že súbor blokuje inováciu v SDB.SdbBlockUpgradeCanReinstall The file is tagged as blocking upgrade in the SDB. Po inovácii ho je možné preinštalovať.It can be reinstalled after upgrade.
 • SdbBlockUpgradeUntillReinstall Značka súboru hovorí, že súbor blokuje inováciu v SDB.SdbBlockUpgradeUntilUpdate The file is tagged as blocking upgrade in the SDB. Inovácia môže pokračovať po aktualizovaní aplikácie.If the app is updated, the upgrade can proceed.
 • SdbReinstallUpgrade Značka súboru hovorí, že súbor je potrebné preinštalovať po inovácii v SDB.SdbReinstallUpgrade The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade in the SDB. Neblokuje inováciu.It does not block upgrade.
 • SdbReinstallUpgradeWarn Značka súboru hovorí, že súbor je potrebné preinštalovať po inovácii a vložiť upozornenie do SDB.SdbReinstallUpgradeWarn The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade with a warning in the SDB. Neblokuje inováciu.It does not block upgrade.
 • SoftBlock Súbor v SDB obsahuje mäkký blok (softblock) a upozornenieSoftBlock The file is softblocked in the SDB and has a warning.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemove

Táto udalosť označuje, že objekt DecisionApplicationFile už nie je k dispozícii.This event indicates that the DecisionApplicationFile object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DecisionApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of DecisionApplicationFileAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAdd

Táto udalosť odosiela údaje orozhodovaní okompatibilite ozariadení Plug and Play (PNP) apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends compatibility decision data about a Plug and Play (PNP) device to help keep Windows up to date.

Táto udalosť zahŕňa polia zMs.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser generujúceho udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • AssociatedDriverIsBlocked Je ovládač priradený ktomuto zariadeniu PNP zablokovaný?AssociatedDriverIsBlocked Is the driver associated with this PNP device blocked?
 • AssociatedDriverWillNotMigrate Bude sa ovládač priradený ktomuto zariadeniu stechnológiou plug-and-play migrovať?AssociatedDriverWillNotMigrate Will the driver associated with this plug-and-play device migrate?
 • BlockAssociatedDriver Mal by byť ovládač priradený ktomuto zariadeniu PnP zablokovaný?BlockAssociatedDriver Should the driver associated with this PNP device be blocked?
 • BlockingDevice Blokuje toto zariadenie PnP inováciu?BlockingDevice Is this PNP device blocking upgrade?
 • BlockUpgradeIfDriverBlocked Je zariadenie PnP nevyhnutné pre spustenie a zároveň jeho ovládač nie je súčasťou OS?BlockUpgradeIfDriverBlocked Is the PNP device both boot critical and does not have a driver included with the OS?
 • BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork Je toto zariadenie PnP jediným aktívnym sieťovým zariadením?BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork Is this PNP device the only active network device?
 • DisplayGenericMessage Bude počas inštalácie tohto zariadenia PnP zobrazené všeobecné hlásenie?DisplayGenericMessage Will a generic message be shown during Setup for this PNP device?
 • DisplayGenericMessageGated Označuje, či sa pre toto zariadenie PNP zobrazí všeobecné hlásenie počas inštalácie.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic message will be shown during Setup for this PNP device.
 • DriverAvailableInbox Je ovládač tohto zariadenia PNP súčasťou operačného systému?DriverAvailableInbox Is a driver included with the operating system for this PNP device?
 • DriverAvailableOnline Je ovládač pre toto zariadenie PnP na lokalite Windows Update?DriverAvailableOnline Is there a driver for this PNP device on Windows Update?
 • DriverAvailableUplevel Je ovládač tohto zariadenia PnP súčasťou OS alebo je na lokalite Windows Update?DriverAvailableUplevel Is there a driver on Windows Update or included with the operating system for this PNP device?
 • DriverBlockOverridden Je v zariadení zablokovaný ovládač, no bolo toto zablokovanie prepísané?DriverBlockOverridden Is there is a driver block on the device that has been overridden?
 • NeedsDismissAction Bude používateľ musieť odmietnuť počas inštalácie varovanie ?NeedsDismissAction Will the user would need to dismiss a warning during Setup for this device?
 • NotRegressed Má zariadenie v zdrojovom OS kód problému, ktorý nie je o nič lepší ako ten, ktorý by malo v cieľovom OS?NotRegressed Does the device have a problem code on the source OS that is no better than the one it would have on the target OS?
 • SdbDeviceBlockUpgrade Je v zariadení PnP blokujúcom inováciu blokovanie SDB?SdbDeviceBlockUpgrade Is there an SDB block on the PNP device that blocks upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden Je vzariadení PNP blokujúcom inováciu blokovanie SDB, ale blokovanie bolo prepísané?SdbDriverBlockOverridden Is there an SDB block on the PNP device that blocks upgrade, but that block was overridden?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionDevicePnp už nie je prítomný.This event indicates that the DecisionDevicePnp object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSync

Udalosť DecisionDevicePnpStartSync označuje, že sa odošle nová skupina udalostí DecisionDevicePnpAdd.The DecisionDevicePnpStartSync event indicates that a new set of DecisionDevicePnpAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAdd

Táto udalosť odošle údaje rozhodnutia o kompatibilite balíka súborov ovládača, ktoré pomáhajú udržať Windows aktuálny.This event sends decision data about driver package compatibility to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru appraiser generujúceho udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • DisplayGenericMessageGated Označuje, či sa pre tento balík súborov ovládača zobrazí všeobecné hlásenie o blokovaní ponuky.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic offer block message will be shown for this driver package.
 • DriverBlockOverridden Obsahuje balík súborov ovládača blokovanie SDB, ktoré blokuje jeho migráciu, no toto blokovanie bolo prepísané?DriverBlockOverridden Does the driver package have an SDB block that blocks it from migrating, but that block has been overridden?
 • DriverIsDeviceBlocked Bol balík ovládačov zablokovaný z dôvodu zablokovania zariadenia?DriverIsDeviceBlocked Was the driver package was blocked because of a device block?
 • DriverIsDriverBlocked Je balík ovládačov zablokovaný z dôvodu zablokovania ovládača?DriverIsDriverBlocked Is the driver package blocked because of a driver block?
 • DriverIsTroubleshooterBlocked Označuje, či je balík ovládača blokovaný z dôvodu blokovania poradcu pri riešení problémov.DriverIsTroubleshooterBlocked Indicates whether the driver package is blocked because of a troubleshooter block.
 • DriverShouldNotMigrate Mal by sa balík ovládačov počas inovácie presunúť?DriverShouldNotMigrate Should the driver package be migrated during upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden Obsahuje balík ovládačov zablokovanie SDB, ktoré blokuje jeho premiestnenie, no toto blokovanie bolo prepísané?SdbDriverBlockOverridden Does the driver package have an SDB block that blocks it from migrating, but that block has been overridden?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionDriverPackage už nie je prítomný.This event indicates that the DecisionDriverPackage object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DecisionDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of DecisionDriverPackageAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAdd

Táto udalosť odosiela údaje o kompatibilite rozhodnutí o akýchkoľvek záznamoch blokujúcich údaje v systéme, ktoré nie sú zladené s aplikáciami ani zariadeniami, aby bol systém Windows stále aktualizovaný.This event sends compatibility decision data about blocking entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru appraisera, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • BlockingApplication Sú akékoľvek problémy s aplikáciami, ktoré bránia inovácii kvôli zablokovaniam zodpovedajúcich informácií?BlockingApplication Are there are any application issues that interfere with upgrade due to matching info blocks?
 • DisplayGenericMessage Bude pre toto zablokovanie zobrazené všeobecné hlásenie?DisplayGenericMessage Will a generic message be shown for this block?
 • NeedsDismissAction Povedie súbor kakcii, ktorú je možné zrušiť?NeedsDismissAction Will the file cause an action that can be dismissed?
 • NeedsUninstallAction Musí používateľ vykonať akciu v inštalátore z dôvodu zablokovaní zodpovedajúcich informácií?NeedsUninstallAction Does the user need to take an action in setup due to a matching info block?
 • SdbBlockUpgrade Blokuje zablokovanie zodpovedajúcich informácii inováciu?SdbBlockUpgrade Is a matching info block blocking upgrade?
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall Blokuje zablokovanie zodpovedajúcich informácii inováciu, no má značku umožňujúcu preinštalovanie?SdbBlockUpgradeCanReinstall Is a matching info block blocking upgrade, but has the can reinstall tag?
 • SdbBlockUpgradeUntilUpdate Blokuje zablokovanie zodpovedajúcich informácii inováciu, no má značku až do aktualizácie?SdbBlockUpgradeUntilUpdate Is a matching info block blocking upgrade but has the until update tag?
 • SdbReinstallUpgradeWarn Značka súboru hovorí, že súbor je potrebné preinštalovať po inovácii a vložiť upozornenie do SDB.SdbReinstallUpgradeWarn The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade with a warning in the SDB. Neblokuje inováciu.It does not block upgrade.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionMatchingInfoBlock už nie je prítomný.This event indicates that the DecisionMatchingInfoBlock object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DecisionMatchingInfoBlockAdd.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoBlockAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAdd

Táto udalosť odosiela údaje o kompatibilite rozhodnutí o akýchkoľvek záznamoch neblokujúcich údaje v systéme, ktoré nie sú zladené s aplikáciami ani zariadeniami, aby bol systém Windows stále aktualizovaný.This event sends compatibility decision data about non-blocking entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BlockingApplication Sú akékoľvek problémy s aplikáciami, ktoré bránia inovácii kvôli blokovaniam zodpovedajúcich informácií?BlockingApplication Are there any application issues that interfere with upgrade due to matching info blocks?
 • DisplayGenericMessageGated Označuje, či sa zobrazí všeobecné hlásenie o blokovaní ponuky kvôli blokovaniam zodpovedajúcich informácií.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic offer block message will be shown due to matching info blocks.
 • MigApplication Je pre aktuálny režim inovácie nastavené blokovanie zodpovedajúcich informácií s migráciou?MigApplication Is there a matching info block with a mig for the current mode of upgrade?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionMatchingInfoPassive už nie je prítomný.This event Indicates that the DecisionMatchingInfoPassive object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DecisionMatchingInfoPassiveAdd.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoPassiveAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd

Táto udalosť odosiela údaje o kompatibilite rozhodnutí o záznamoch, ktoré po upgrade vyžadujú preinštalovanie.This event sends compatibility decision data about entries that require reinstall after upgrade. Používa sa, aby bol systém Windows stále aktualizovaný.It's used to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • NeedsInstallPostUpgradeData Bude mať súbor poinovačné upozornenie na inštaláciu náhrady za aplikáciu?NeedsInstallPostUpgradeData Will the file have a notification after upgrade to install a replacement for the app?
 • NeedsNotifyPostUpgradeData Má sa pre tento súbor zobraziť po inovácii upozornenie?NeedsNotifyPostUpgradeData Should a notification be shown for this file after upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData Bude mať súbor poinovačné upozornenie na inštaláciu náhrady za aplikáciu?NeedsReinstallPostUpgradeData Will the file have a notification after upgrade to reinstall the app?
 • SdbReinstallUpgrade Značka súboru hovorí, že súbor je potrebné preinštalovať po inovácii v databáze kompatibility (no neblokuje inováciu).SdbReinstallUpgrade The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade in the compatibility database (but is not blocking upgrade).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionMatchingInfoPostUpgrade už nie je prítomný.This event indicates that the DecisionMatchingInfoPostUpgrade object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAdd

Táto udalosť odosiela údaje o prítomnosti aplikácie Windows Media Center, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends decision data about the presence of Windows Media Center, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • BlockingApplication Spôsobuje aplikácia Windows Media Center problémy s aplikáciami brániace inovácii?BlockingApplication Is there any application issues that interfere with upgrade due to Windows Media Center?
 • MediaCenterActivelyUsed Ak je aplikácia Windows Media Center vo vydaní podporovaná, bola spustená aspoň raz a je hodnota MediaCenterIndicators pravdivá?MediaCenterActivelyUsed If Windows Media Center is supported on the edition, has it been run at least once and are the MediaCenterIndicators are true?
 • MediaCenterIndicators Naznačujú indikátory, že aplikácia Windows Media Center sa aktívne používa?MediaCenterIndicators Do any indicators imply that Windows Media Center is in active use?
 • MediaCenterInUse Je aplikácia Windows Media Center aktívne používaná?MediaCenterInUse Is Windows Media Center actively being used?
 • MediaCenterPaidOrActivelyUsed Je aplikácia Windows Media Center aktívne používaná alebo je spustená v podporovanom vydaní?MediaCenterPaidOrActivelyUsed Is Windows Media Center actively being used or is it running on a supported edition?
 • NeedsDismissAction Sú akcie prichádzajúce z aplikácie Windows Media Center, ktoré môžu byť odmietnuté?NeedsDismissAction Are there any actions that can be dismissed coming from Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionMediaCenter už nie je prítomný.This event indicates that the DecisionMediaCenter object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DecisionMediaCenterAdd.This event indicates that a new set of DecisionMediaCenterAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAdd

Táto udalosť odosiela informácie o kompatibilite rozhodnutí týkajúce sa systému BIOS, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends compatibility decision data about the BIOS to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking Je inovácia zariadenia zablokovaná z dôvodu blokovania v systéme BIOS?Blocking Is the device blocked from upgrade due to a BIOS block?
 • DisplayGenericMessageGated Označuje, či sa pre BIOS zobrazí všeobecné hlásenie o blokovaní ponuky.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic offer block message will be shown for the bios.
 • HasBiosBlock Je zariadenie zablokované v systéme BIOS?HasBiosBlock Does the device have a BIOS block?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt DecisionSystemBios už nie je prítomný.This event indicates that the DecisionSystemBios object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí DecisionSystemBiosAdd.This event indicates that a new set of DecisionSystemBiosAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChangeMicrosoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChange

Táto udalosť odosiela údaje o výsledkoch spustenia súboru inštrukcií rýchleho zablokovania, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the results of running a set of quick-blocking instructions, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • NewData Údaje v hodnote registra po dokončení skenovania.NewData The data in the registry value after the scan completed.
 • OldData Predchádzajúce údaje v hodnote registra pred spustením skenovania.OldData The previous data in the registry value before the scan ran.
 • PCFP Identifikátor pre systém vypočítaný hashovaním identifikátorov hardvéru.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • RegKey Názov kľúča databázy Registry, za ktorý sa posiela výsledok.RegKey The registry key name for which a result is being sent.
 • RegValue Hodnota kľúča databázy Registry, za ktorý sa posiela výsledok.RegValue The registry value for which a result is being sent.
 • Time Čas klienta udalosti.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAdd

Táto udalosť predstavuje základné metaúdaje o súbore v systéme.This event represents the basic metadata about a file on the system. Súbor musí byť súčasťou aplikácie a buď musí byť v databáze kompatibility zablokovaný alebo musí byť súčasťou antivírusového programu.The file must be part of an app and either have a block in the compatibility database or be part of an antivirus program.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • AvDisplayName Ak ide oantivírusovú aplikáciu, toto je zobrazovaný názov.AvDisplayName If the app is an antivirus app, this is its display name.
 • AvProductState Označuje, či je zapnutý antivírusový program a či sú podpisy aktuálne.AvProductState Indicates whether the antivirus program is turned on and the signatures are up to date.
 • BinaryType Binárny typ.BinaryType A binary type. Príklad: INICIALIZOVANÁ, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.Example: UNINITIALIZED, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.
 • BinFileVersion Pokus o vyčistenie hodnoty FileVersion v klientovi, ktorý sa pokúša umiestniť verziu do 4 oktet.BinFileVersion An attempt to clean up FileVersion at the client that tries to place the version into 4 octets.
 • BinProductVersion Pokus o vyčistenie hodnoty ProductVersion v kliente, ktorý sa pokúša umiestniť verziu do 4 oktet.BinProductVersion An attempt to clean up ProductVersion at the client that tries to place the version into 4 octets.
 • BoeProgramId Ak v časti Pridať alebo odstrániť programy nie je záznam, toto je identifikátor programu vygenerovaný z metaúdajov súboru.BoeProgramId If there is no entry in Add/Remove Programs, this is the ProgramID that is generated from the file metadata.
 • CompanyName Názov spoločnosti dodávateľa, ktorý súbor vyvinul.CompanyName The company name of the vendor who developed this file.
 • FileId Hodnota hash, ktorá je jedinečným identifikátorom súboru.FileId A hash that uniquely identifies a file.
 • FileVersion Pole Verzia súboru z metaúdajov súboru v časti Vlastnosti -> Podrobnosti.FileVersion The File version field from the file metadata under Properties -> Details.
 • HasUpgradeExe Označuje, či má antivírusová aplikácia súbor upgrade.exe.HasUpgradeExe Indicates whether the antivirus app has an upgrade.exe file.
 • IsAv Označuje či ide o súbor EXE nahlasujúci vírusy.IsAv Indicates whether the file an antivirus reporting EXE.
 • LinkDate Dátum a čas vytvorenia prepojenia na tento súbor.LinkDate The date and time that this file was linked on.
 • LowerCaseLongPath Úplná cesta k súboru vedúca k súboru, ktorý bol inventarizovaný v zariadení.LowerCaseLongPath The full file path to the file that was inventoried on the device.
 • Name Názov súboru, ktorý bol inventarizovaný.Name The name of the file that was inventoried.
 • ProductName Pole Názov súboru z metaúdajov súboru v časti Vlastnosti -> Podrobnosti.ProductName The Product name field from the file metadata under Properties -> Details.
 • ProductVersion Pole Verzia súboru z metaúdajov súboru v časti Vlastnosti -> Podrobnosti.ProductVersion The Product version field from the file metadata under Properties -> Details.
 • ProgramId Hodnota hash položiek Názov, Verzia, Vydavateľ a Jazyk aplikácie používaná na jej identifikáciu.ProgramId A hash of the Name, Version, Publisher, and Language of an application used to identify it.
 • Veľkosť Veľkosť súboru (v hexadecimálnych bajtoch).Size The size of the file (in hexadecimal bytes).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryApplicationFile už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryApplicationFile object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSync

Táto udalosť označuje, že sa odošle nová množina udalostí InventoryApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationFileAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAdd

Táto udalosť odosiela údaje o počte jazykových balíkov nainštalovaných v systéme, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the number of language packs installed on the system, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • HasLanguagePack Určuje, či sú v tomto zariadení 2 alebo viaceré jazykové balíky.HasLanguagePack Indicates whether this device has 2 or more language packs.
 • LanguagePackCount Počet nainštalovaných jazykových balíkov.LanguagePackCount The number of language packs are installed.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryLanguagePack už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryLanguagePack object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryLanguagePackAdd.This event indicates that a new set of InventoryLanguagePackAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAdd

Táto udalosť odosiela údaje o pravdivosti/nepravdivosti týkajúce sa použitých rozhodovacích bodov, ktoré slúžia na pochopenie, či sa v systéme používa aplikácia Windows Media Center, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends true/false data about decision points used to understand whether Windows Media Center is used on the system, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • EverLaunched Bola aplikácia Windows Media Center niekedy spustená?EverLaunched Has Windows Media Center ever been launched?
 • HasConfiguredTv Nastavil používateľ televíznu kartu prostredníctvom aplikácie Windows Media Center?HasConfiguredTv Has the user configured a TV tuner through Windows Media Center?
 • HasExtendedUserAccounts Sú nakonfigurované nejaké kontá aplikácie Windows Media Center Extender?HasExtendedUserAccounts Are any Windows Media Center Extender user accounts configured?
 • HasWatchedFolders Sú nejaké priečinky nastavené na sledovanie aplikáciou Windows Media Center?HasWatchedFolders Are any folders configured for Windows Media Center to watch?
 • IsDefaultLauncher Je aplikácia Windows Media Center predvolenou aplikáciou na otváranie hudobných alebo video súborov?IsDefaultLauncher Is Windows Media Center the default app for opening music or video files?
 • IsPaid Má používateľ spustené vydanie aplikácie Windows Media Center, ktoré naznačuje, že za aplikáciu Windows Media Center zaplatil?IsPaid Is the user running a Windows Media Center edition that implies they paid for Windows Media Center?
 • IsSupported Podporuje spustený OS aplikáciu Windows Media Center?IsSupported Does the running OS support Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryMediaCenter už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryMediaCenter object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryMediaCenterAdd.This event indicates that a new set of InventoryMediaCenterAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAdd

Táto udalosť odosiela základné metaúdaje o systéme BIOS, aby sa rozhodlo, či obsahuje blokovanie kompatibility.This event sends basic metadata about the BIOS to determine whether it has a compatibility block.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • biosDate Dátum vydania systému BIOS vo formáte UTC.biosDate The release date of the BIOS in UTC format.
 • BiosDate Dátum vydania systému BIOS vo formáte UTC.BiosDate The release date of the BIOS in UTC format.
 • biosName Pole Názov z triedy Win32_BIOS.biosName The name field from Win32_BIOS.
 • BiosName Pole Názov z triedy Win32_BIOS.BiosName The name field from Win32_BIOS.
 • manufacturer Pole Výrobca z triedy Win32_ComputerSystem.manufacturer The manufacturer field from Win32_ComputerSystem.
 • Manufacturer Pole Výrobca z triedy Win32_ComputerSystem.Manufacturer The manufacturer field from Win32_ComputerSystem.
 • model Pole Model z triedy Win32_ComputerSystem.model The model field from Win32_ComputerSystem.
 • Model Pole Model z triedy Win32_ComputerSystem.Model The model field from Win32_ComputerSystem.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventorySystemBios už nie je prítomný.This event indicates that the InventorySystemBios object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventorySystemBiosAdd.This event indicates that a new set of InventorySystemBiosAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia binárneho (spustiteľného) súboru programu Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser binary (executable) generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAdd

Táto udalosť sa spúšťa iba počas inštalácie.This event is only runs during setup. Poskytuje zoznam ovládačov vyššej úrovne, ktoré boli stiahnuté pred inováciou.It provides a listing of the uplevel driver packages that were downloaded before the upgrade. je kriticky dôležitou pri pre porozumenie ak je zlyhania počas inštalácie možné vystopovať k nedostatku ovládačov vyššej úrovne pred inováciou.Is critical to understanding if failures in setup can be traced to not having sufficient uplevel drivers before the upgrade.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BootCritical Je balík ovládačov označený ako nevyhnutný na spustenie?BootCritical Is the driver package marked as boot critical?
 • Build Hodnota zostavy z balíka ovládačov.Build The build value from the driver package.
 • CatalogFile Názov katalógového súboru v balíku ovládačov.CatalogFile The name of the catalog file within the driver package.
 • Class Trieda zariadenia z balíka ovládačov.Class The device class from the driver package.
 • ClassGuid Unikátny identifikátor triedy zariadenia z balíka ovládačov.ClassGuid The device class unique ID from the driver package.
 • Date Dátum z balíka ovládačov.Date The date from the driver package.
 • Inbox Je balík ovládačov ovládača súčasťou Windowsu?Inbox Is the driver package of a driver that is included with Windows?
 • OriginalName Pôvodný názov súboru INF pred premenovaním.OriginalName The original name of the INF file before it was renamed. Zvyčajne cesta $WINDOWS.~BT\Drivers\DU.Generally a path under $WINDOWS.~BT\Drivers\DU.
 • Provider Poskytovateľ balíka ovládačov.Provider The provider of the driver package.
 • PublishedName Názov súboru INF po tom, ako bol premenovaný.PublishedName The name of the INF file after it was renamed.
 • Revision Revízia balíka ovládačov.Revision The revision of the driver package.
 • SignatureStatus Naznačuje, či je balík ovládačov podpísaný.SignatureStatus Indicates if the driver package is signed. Neznáme = 0, Nepodpísané = 1, Podpísané = 2.Unknown = 0, Unsigned = 1, Signed = 2.
 • VersionMajor Hlavná verzia balíka ovládačov.VersionMajor The major version of the driver package.
 • VersionMinor Vedľajšia verzia balíka ovládačov.VersionMinor The minor version of the driver package.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryUplevelDriverPackage už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryUplevelDriverPackage object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryUplevelDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of InventoryUplevelDriverPackageAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.RunContextMicrosoft.Windows.Appraiser.General.RunContext

Táto udalosť označuje, čo sa má očakávať vúdajovej časti.This event indicates what should be expected in the data payload.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserBranch Zdrojová vetva v ktorej bola vytvorená aktuálne spustená verzia programu Appraiser.AppraiserBranch The source branch in which the currently running version of Appraiser was built.
 • AppraiserProcess Názov procesu, ktorý spustil Appraiser.AppraiserProcess The name of the process that launched Appraiser.
 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • CensusId Jedinečný identifikátor hardvéru.CensusId A unique hardware identifier.
 • Context Označuje režim, vktorom je Appraiser spustený.Context Indicates what mode Appraiser is running in. Príklad: Nastavenie alebo Telemetria.Example: Setup or Telemetry.
 • PCFP Identifikátor pre systém vypočítaný hashovaním identifikátorov hardvéru.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • Subcontext Označuje, aké kategórie nekompatibility program Appraiser vyhľadáva.Subcontext Indicates what categories of incompatibilities appraiser is scanning for. Môže mať hodnotu N/A, Resolve alebo môže ísť o bodkočiarkou oddelený zoznam, ktorý môže obsahovať hodnoty App, Dev, Sys, Gat, alebo Rescan.Can be N/A, Resolve, or a semicolon-delimited list that can include App, Dev, Sys, Gat, or Rescan.
 • Time Čas klienta udalosti.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAdd

Táto udalosť odosiela údaje oveľkosti pamäte vsystéme aotom, či spĺňa požiadavky, apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends data on the amount of memory on the system and whether it meets requirements, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking Je inovácia zariadenia zablokované z dôvodu pamäťových obmedzení?Blocking Is the device from upgrade due to memory restrictions?
 • MemoryRequirementViolated Bola požiadavka na pamäť porušená?MemoryRequirementViolated Was a memory requirement violated?
 • pageFile Aktuálny limit vyhradenej pamäte pre systém alebo aktuálny proces, podľa toho, čo je menšie (v bajtoch).pageFile The current committed memory limit for the system or the current process, whichever is smaller (in bytes).
 • ram Množstvo pamäte zariadenia.ram The amount of memory on the device.
 • ramKB Množstvo pamäte (v kB).ramKB The amount of memory (in KB).
 • virtual Veľkosť časti používateľského režimu virtuálneho priestoru volacieho procesu (v bajtoch).virtual The size of the user-mode portion of the virtual address space of the calling process (in bytes).
 • virtualKB Množstvo virtuálnej pamäte (v kB).virtualKB The amount of virtual memory (in KB).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemMemory už nie je prítomný.This event that the SystemMemory object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemMemoryAdd.This event indicates that a new set of SystemMemoryAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAdd

Táto udalosť odosiela údaje či systém podporuje požadovanú inštrukciu CompareExchange128, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating whether the system supports the CompareExchange128 CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť zahŕňa polia zMs.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking Je inovácia zablokovaná pre procesor?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • CompareExchange128Support Podporuje procesor CompareExchange128?CompareExchange128Support Does the CPU support CompareExchange128?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemProcessorCompareExchange už nie je prítomný.This event indicates that the SystemProcessorCompareExchange object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemProcessorCompareExchangeAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorCompareExchangeAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAdd

Táto udalosť odosiela údaje informujúce otom, či systém podporuje požiadavku procesora LAHF & SAHF, apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends data indicating whether the system supports the LAHF & SAHF CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť zahŕňa polia zMs.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru programu Appraiser, ktorý vytvára udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking Je inovácia zablokovaná pre procesor?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • LahfSahfSupport Podporuje procesor inštrukciu LAHF/SAHF?LahfSahfSupport Does the CPU support LAHF/SAHF?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemProcessorLahfSahf už nie je prítomný.This event indicates that the SystemProcessorLahfSahf object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemProcessorLahfSahfAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorLahfSahfAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAdd

Táto udalosť odosiela údaje informujúce otom, či systém podporuje požiadavku procesora NX, apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends data indicating whether the system supports the NX CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť zahŕňa polia zMs.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú tieto polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking Je inovácia zablokovaná pre procesor?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • NXDriverResult Výsledok ovládača použitého na vykonanie nedeterministickej kontroly podpory NX.NXDriverResult The result of the driver used to do a non-deterministic check for NX support.
 • NXProcessorSupport Podporuje procesor inštrukciu NX?NXProcessorSupport Does the processor support NX?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemProcessorNx už nie je prítomný.This event indicates that the SystemProcessorNx object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemProcessorNxAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorNxAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAdd

Táto udalosť odosiela údaje či systém podporuje požiadavku procesora PrefetchW, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating whether the system supports the PrefetchW CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking Je inovácia zablokovaná pre procesor?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • PrefetchWSupport Podporuje procesor inštrukciu PrefetchW?PrefetchWSupport Does the processor support PrefetchW?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemProcessorPrefetchW už nie je prítomný.This event indicates that the SystemProcessorPrefetchW object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemProcessorPrefetchWAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorPrefetchWAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2AddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Add

Táto udalosť odosiela údaje či systém podporuje inštrukciu SSE2, ako sa vyžaduje od procesora, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating whether the system supports the SSE2 CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking Je inovácia zablokovaná pre procesor?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • SSE2ProcessorSupport Podporuje procesor inštrukciu SSE2?SSE2ProcessorSupport Does the processor support SSE2?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2RemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Remove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemProcessorSse2 už nie je prítomný.This event indicates that the SystemProcessorSse2 object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemProcessorSse2Add.This event indicates that a new set of SystemProcessorSse2Add events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAdd

Táto udalosť odosiela údaje či systém podporuje dotykové ovládanie, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating whether the system supports touch, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • IntegratedTouchDigitizerPresent Je prítomný integrovaný digitalizátor dotyku?IntegratedTouchDigitizerPresent Is there an integrated touch digitizer?
 • MaximumTouches Maximálny počet bodov dotyku podporovaných hardvérom zariadenia.MaximumTouches The maximum number of touch points supported by the device hardware.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemTouch už nie je prítomný.This event indicates that the SystemTouch object is no longer present.

Táto akcia zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemTouchAdd.This event indicates that a new set of SystemTouchAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAdd

Táto udalosť odosiela údaje, či sa operačný systém spúšťa z komprimovaného súboru WIM, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating whether the operating system is running from a compressed Windows Imaging Format (WIM) file, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • IsWimBoot Je aktuálny operačný systém spustený z komprimovaného súboru WIM?IsWimBoot Is the current operating system running from a compressed WIM file?
 • RegistryWimBootValue Hrubá hodnota z registra používaného na označenie, či je zariadenie spustené zo súboru WIM.RegistryWimBootValue The raw value from the registry that is used to indicate if the device is running from a WIM.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemWim už nie je prítomný.This event indicates that the SystemWim object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemWimAdd.This event indicates that a new set of SystemWimAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAdd

Táto udalosť odosiela údaje či je aktuálny operačný systém aktivovaný, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating whether the current operating system is activated, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť zahŕňa polia zMs.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • WindowsIsLicensedApiValue Výsledok z rozhrania API, ktorý označuje, či je operačný systém aktivovaný.WindowsIsLicensedApiValue The result from the API that's used to indicate if operating system is activated.
 • WindowsNotActivatedDecision Je aktuálny operačný systém aktivovaný?WindowsNotActivatedDecision Is the current operating system activated?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemWindowsActivationStatus už nie je prítomný.This event indicates that the SystemWindowsActivationStatus object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemWindowsActivationStatusAdd.This event indicates that a new set of SystemWindowsActivationStatusAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAdd

Táto udalosť odosiela údaje informujúce otom, či systém má WLAN aak áno, či používa emulovaný ovládač, ktorý môže blokovať inováciu, apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends data indicating whether the system has WLAN, and if so, whether it uses an emulated driver that could block an upgrade, to help keep Windows up to date.

Táto udalosť zahŕňa polia zMs.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking Blokuje inováciu emulovaný ovládač služby WLAN?Blocking Is the upgrade blocked because of an emulated WLAN driver?
 • HasWlanBlock Má emulovaný ovládač služby WLAN zablokovanú inováciu?HasWlanBlock Does the emulated WLAN driver have an upgrade block?
 • WlanEmulatedDriver Má zariadenie emulovaný ovládač služby WLAN?WlanEmulatedDriver Does the device have an emulated WLAN driver?
 • WlanExists Podporuje vôbec zariadenie službu WLAN?WlanExists Does the device support WLAN at all?
 • WlanModulePresent Sú prítomné nejaké moduly služby WLAN?WlanModulePresent Are any WLAN modules present?
 • WlanNativeDriver Má zariadenie neemulovaný ovládač služby WLAN?WlanNativeDriver Does the device have a non-emulated WLAN driver?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt SystemWlan už nie je prítomný.This event indicates that the SystemWlan object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí SystemWlanAdd.This event indicates that a new set of SystemWlanAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealthMicrosoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealth

Táto udalosť uvádza parametre avýsledok spustenia diagnostiky údajov.This event indicates the parameters and result of a diagnostic data run. Umožňuje poslanie zvyšku údajov počas spustenia, aby ich bolo možné správne zasadiť do kontextu a pochopiť, takže sa následne použijú na udržiavanie Windowsu vaktualizovanom stave.This allows the rest of the data sent over the course of the run to be properly contextualized and understood, which is then used to keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • AppraiserBranch Zdrojová vetva v ktorej bola vytvorená verzia programu Appraiser, ktorá je spustená.AppraiserBranch The source branch in which the version of Appraiser that is running was built.
 • AppraiserDataVersion Verzia údajových súborov používaných spustením diagnostických údajov programu Appraiser.AppraiserDataVersion The version of the data files being used by the Appraiser diagnostic data run.
 • AppraiserProcess Názov procesu, ktorý spustil Appraiser.AppraiserProcess The name of the process that launched Appraiser.
 • AppraiserVersion Verzia súboru (hlavná, vedľajšia alebo zostava) súboru Appraiser DLL, zreťazená bez bodiek.AppraiserVersion The file version (major, minor and build) of the Appraiser DLL, concatenated without dots.
 • AuxFinal Zastarané, vždy nastavené na hodnotu False (nepravdivé)AuxFinal Obsolete, always set to false.
 • AuxInitial Zastarané, naznačuje, či Appraiser zapisuje údajové súbory, ktoré má čítať aplikácia Získať Windows 10.AuxInitial Obsolete, indicates if Appraiser is writing data files to be read by the Get Windows 10 app.
 • DeadlineDate Časová pečiatka predstavujúca dátum termínu, čo je čas, dokedy bude appraiser čakať, kým nevykoná úplnú kontrolu.DeadlineDate A timestamp representing the deadline date, which is the time until which appraiser will wait to do a full scan.
 • EnterpriseRun Označuje, či spustenie diagnostických údajov je podnikové spustenie, čo znamená, že appraiser bol spustený zpríkazového riadka spodnikovým parametrom.EnterpriseRun Indicates whether the diagnostic data run is an enterprise run, which means appraiser was run from the command line with an extra enterprise parameter.
 • FullSync Naznačuje, či Appraiser vykonáva úplnú synchronizáciu, čo znamená, že posiela úplný súbor udalostí reprezentujúcich stav počítača.FullSync Indicates if Appraiser is performing a full sync, which means that full set of events representing the state of the machine are sent. Inak sa posielajú iba zmeny z predchádzajúceho spustenia.Otherwise, only the changes from the previous run are sent.
 • InboxDataVersion Pôvodná verzia údajových súborov pred načítaním akejkoľvek novšej verzie.InboxDataVersion The original version of the data files before retrieving any newer version.
 • IndicatorsWritten Označuje, či všetky príslušné ukazovatele UEX boli úspešne zapísané alebo aktualizované.IndicatorsWritten Indicates if all relevant UEX indicators were successfully written or updated.
 • InventoryFullSync Označuje, či inventár vykonáva úplnú synchronizáciu, čo znamená, že posiela úplný súbor udalostí reprezentujúcich stav inventára počítača.InventoryFullSync Indicates if inventory is performing a full sync, which means that the full set of events representing the inventory of machine are sent.
 • PCFP Identifikátor pre systém vypočítaný hashovaním identifikátorov hardvéru.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • PerfBackoff Naznačuje, či spustenie bolo vyvolané s logikou, ktorá ho zastaví v prípade prítomnosti používateľa.PerfBackoff Indicates if the run was invoked with logic to stop running when a user is present. Pomáha to porozumieť dôvodom dlhšieho uplynutého času spustenia ako obyčajne.Helps to understand why a run may have a longer elapsed time than normal.
 • PerfBackoffInsurance Naznačuje, či je appraiser spustený bez prerušenia výkonu, pretože bol spustený s prerušením výkonu a nepodarilo sa mu dokončiť niekoľkokrát po sebe.PerfBackoffInsurance Indicates if appraiser is running without performance backoff because it has run with perf backoff and failed to complete several times in a row.
 • RunAppraiser Naznačuje, či sa Appraiser vôbec mal spustiť.RunAppraiser Indicates if Appraiser was set to run at all. Ak je táto hodnota nepravdivá, chápe sa to tak, že z tohto zariadenia nebudú prijaté žiadne údaje udalostí.If this if false, it is understood that data events will not be received from this device.
 • RunDate Dátum, kedy bolo spustenie diagnostických údajov uvedené, vyjadrený ako čas súboru.RunDate The date that the diagnostic data run was stated, expressed as a filetime.
 • RunGeneralTel Naznačuje, či bola spustená súčasť generaltel.dll.RunGeneralTel Indicates if the generaltel.dll component was run. Generaltel zbiera ďalšie diagnostické údaje o nepravidelnom rozvrhu a iba z počítačov s úrovňami diagnostických údajov, ktoré sú vyššie ako Základná úroveň.Generaltel collects additional diagnostic data on an infrequent schedule and only from machines at diagnostic data levels higher than Basic.
 • RunOnline Naznačuje, či sa appraiser dokázal pripojiť k lokalite Windows Update a či teda rozhoduje pomocou najnovších informácií o pokrytí ovládačmi.RunOnline Indicates if appraiser was able to connect to Windows Update and theefore is making decisions using up-to-date driver coverage information.
 • RunResult Hodnota hresult spustenia diagnostických údajov appraisera.RunResult The hresult of the Appraiser diagnostic data run.
 • ScheduledUploadDay Deň naplánovaný pre nahrávanie.ScheduledUploadDay The day scheduled for the upload.
 • SendingUtc Naznačuje, či klient appraisera odosiela udalosti počas aktuálneho spustenia diagnostických údajov.SendingUtc Indicates whether the Appraiser client is sending events during the current diagnostic data run.
 • StoreHandleIsNotNull Zastarané, vždy nastavené na hodnotu false.StoreHandleIsNotNull Obsolete, always set to false
 • TelementrySent Označuje, či diagnostické údaje boli úspešne odoslané.TelementrySent Indicates whether diagnostic data was successfully sent.
 • ThrottlingUtc Naznačuje, či klient appraisera odosiela obmedzuje svoj výstup udalostí CUET, aby sa tak vyhol deaktivácii.ThrottlingUtc Indicates whether the Appraiser client is throttling its output of CUET events to avoid being disabled. Zvyšuje sa tým čas spustenia, no i spoľahlivosť diagnostických údajov.This increases runtime but also diagnostic data reliability.
 • Time Čas klienta udalosti.Time The client time of the event.
 • VerboseMode Označuje, či bol appraiser spustený vpodrobnom režime, t. j. režime určenom iba na testovanie srozšíreným zápisom do denníka.VerboseMode Indicates if appraiser ran in Verbose mode, which is a test-only mode with extra logging.
 • WhyFullSyncWithoutTablePrefix Označuje dôvod alebo dôvody, pre ktoré bola vygenerovaná úplná synchronizácia.WhyFullSyncWithoutTablePrefix Indicates the reason or reasons that a full sync was generated.
 • WhyRunSkipped Označuje dôvod alebo dôvody, pre ktoré sa vynechalo spustenie programu Appraiser.WhyRunSkipped Indicates the reason or reasons that an appraiser run was skipped.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAdd

Táto udalosť odosiela údaje opoužívaní staršej správy digitálnych prístupových práv vsystéme, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the usage of older digital rights management on the system, to help keep Windows up to date. Tieto údaje nenaznačujú podrobnosti médií používajúcich správu digitálnych práv, iba či také súbory existujú.This data does not indicate the details of the media using the digital rights management, only whether any such files exist. Zber týchto údajov bol kriticky dôležitý na zabezpečenie správnej migrácie zákazníkov a malo by ho byť možné odstrániť po dokončení všetkých presunov.Collecting this data was critical to ensuring the correct mitigation for customers, and should be able to be removed once all mitigations are in place.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BlockingApplication Rovnaké ako hodnota NeedsDismissAction.BlockingApplication Same as NeedsDismissAction.
 • NeedsDismissAction naznačuje, či je potrebná odmietnuteľná správa, ktorá varuje používateľa pred možnou stratou údajov z dôvodu zamietnutia ochrany DRM.NeedsDismissAction Indicates if a dismissible message is needed to warn the user about a potential loss of data due to DRM deprecation.
 • WmdrmApiResult Hrubá hodnota rozhrania API použitá na zistenie stavu ochrany DRM.WmdrmApiResult Raw value of the API used to gather DRM state.
 • WmdrmCdRipped Naznačuje, či systém obsahuje nejaké súbory zašifrované osobnou ochranou DRM použitou na kopírované a konvertované disky CD.WmdrmCdRipped Indicates if the system has any files encrypted with personal DRM, which was used for ripped CDs.
 • WmdrmIndicators WmdrmCdRipped ALEBO WmdrmPurchased.WmdrmIndicators WmdrmCdRipped OR WmdrmPurchased.
 • WmdrmInUse WmdrmIndicators A odmietnuteľné zablokovanie počas inštalácie neboli odmietnuté.WmdrmInUse WmdrmIndicators AND dismissible block in setup was not dismissed.
 • WmdrmNonPermanent Naznačuje, či sú v systéme nejaké súbory s inými ako trvalými licenciami.WmdrmNonPermanent Indicates if the system has any files with non-permanent licenses.
 • WmdrmPurchased Označuje, či sú vsystéme nejaké súbory strvalými licenciami.WmdrmPurchased Indicates if the system has any files with permanent licenses.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt Wmdrm už nie je prítomný.This event indicates that the Wmdrm object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí WmdrmAdd.This event indicates that a new set of WmdrmAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Verzia súboru Appraiser, ktorý generuje udalosti.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Udalosti koncového bodu zvukuAudio endpoint events

MicArrayGeometryMicArrayGeometry

Táto udalosť poskytuje informácie o rozložení jednotlivých prvkov mikrofónu v poli mikrofónu.This event provides information about the layout of the individual microphone elements in the microphone array.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • MicCoords Umiestnenie a orientácia prvku mikrofónu.MicCoords The location and orientation of the microphone element. Pozri MicCoords.See MicCoords.
 • usFrequencyBandHi Vysoký koniec frekvenčného rozsahu pre mikrofón.usFrequencyBandHi The high end of the frequency range for the microphone.
 • usFrequencyBandLo Nízky koniec frekvenčného rozsahu pre mikrofón.usFrequencyBandLo The low end of the frequency range for the microphone.
 • usMicArrayType Typ poľa mikrofónu.usMicArrayType The type of the microphone array.
 • usNumberOfMicrophones Počet mikrofónov v poli.usNumberOfMicrophones The number of microphones in the array.
 • usVersion Verzia špecifikácie poľa mikrofón.usVersion The version of the microphone array specification.
 • wHorizontalAngleBegin Vodorovný uhol začiatku funkčného objemu (zaznamenaný ako radiány krát 10 000).wHorizontalAngleBegin The horizontal angle of the start of the working volume (reported as radians times 10,000).
 • wHorizontalAngleEnd Vodorovný uhol konca funkčného objemu (zaznamenaný ako radiány krát 10 000).wHorizontalAngleEnd The horizontal angle of the end of the working volume (reported as radians times 10,000).
 • wVerticalAngleBegin Zvislý uhol začiatku funkčného objemu (hlásené ako radiány krát 10 000).wVerticalAngleBegin The vertical angle of the start of the working volume (reported as radians times 10,000).
 • wVerticalAngleEnd Zvislý uhol konca funkčného objemu (hlásené ako radiány krát 10 000).wVerticalAngleEnd The vertical angle of the end of the working volume (reported as radians times 10,000).

MicCoordsMicCoords

Táto udalosť poskytuje informácie o umiestnení a orientácii prvku mikrofónu.This event provides information about the location and orientation of the microphone element.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • usType Typ mikrofónu.usType The type of microphone.
 • wHorizontalAngle Vodorovný uhol mikrofónu (hlásené ako radiány krát 10 000).wHorizontalAngle The horizontal angle of the microphone (reported as radians times 10,000).
 • wVerticalAngle Vertikálny uhol mikrofónu (hlásené ako radiány krát 10 000).wVerticalAngle The vertical angle of the microphone (reported as radians times 10,000).
 • wXCoord Súradnice x mikrofónu.wXCoord The x-coordinate of the microphone.
 • wYCoord Súradnica y mikrofónu.wYCoord The y-coordinate of the microphone.
 • wZCoord Súradnica z mikrofónu.wZCoord The z-coordinate of the microphone.

Microsoft.Windows.Audio.EndpointBuilder.DeviceInfoMicrosoft.Windows.Audio.EndpointBuilder.DeviceInfo

Táto udalosť zaznamenáva úspešnú enumeráciu koncového bodu zvuku (ako je napríklad mikrofón alebo reproduktor) a poskytuje informácie o koncovom zvuku.This event logs the successful enumeration of an audio endpoint (such as a microphone or speaker) and provides information about the audio endpoint.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • BusEnumeratorName Názov enumerátora zbernice (napríklad HDAUDIO alebo USB).BusEnumeratorName The name of the bus enumerator (for example, HDAUDIO or USB).
 • ContainerId Identifikátor, ktorý jednoznačne zoskupuje funkčné zariadenia priradené k jednorazovej alebo multifunkčnému zariadeniu.ContainerId An identifier that uniquely groups the functional devices associated with a single-function or multifunction device.
 • DeviceInstanceId Jedinečný identifikátor pre túto inštanciu zariadenia.DeviceInstanceId The unique identifier for this instance of the device.
 • EndpointDevnodeId Identifikátor IMMDevice priradeného uzla zariadenia.EndpointDevnodeId The IMMDevice identifier of the associated devnode.
 • EndpointFormFactor Hodnota enumerácie pre činiteľ tvaru zariadenia koncového bodu (napríklad reproduktor, mikrofón, vzdialené sieťové zariadenie).EndpointFormFactor The enumeration value for the form factor of the endpoint device (for example speaker, microphone, remote network device).
 • endpointID Jedinečný identifikátor koncového bodu zvuku.endpointID The unique identifier for the audio endpoint.
 • endpointInstanceId Jedinečný identifikátor koncového bodu zvuku softvéru.endpointInstanceId The unique identifier for the software audio endpoint. Používa sa na spojenie s inou zvukovou udalosťou.Used for joining to other audio event.
 • Flow Označuje, či koncový bod je záznam (1) alebo vykreslenie (0).Flow Indicates whether the endpoint is capture (1) or render (0).
 • HWID Identifikátor hardvéru koncového bodu.HWID The hardware identifier for the endpoint.
 • IsBluetooth Označuje, či je zariadenie zariadením Bluetooth.IsBluetooth Indicates whether the device is a Bluetooth device.
 • IsSideband Označuje, či je zariadenie zariadením sideband.IsSideband Indicates whether the device is a sideband device.
 • IsUSB Označuje, či je zariadenie USB zariadením.IsUSB Indicates whether the device is a USB device.
 • JackSubType Jedinečné ID, ktoré predstavuje typ uzla typu KS koncového bodu.JackSubType A unique ID representing the KS node type of the endpoint.
 • MicArrayGeometry Popisuje pole mikrofónu vrátane polohy, súradníc, typu a frekvenčného rozsahu mikrofónu.MicArrayGeometry Describes the microphone array, including the microphone position, coordinates, type, and frequency range. Pozrite si MicArrayGeometry.See MicArrayGeometry.
 • persistentId Jedinečné ID tohto koncového bodu, ktoré sa zachová aj po migrácii.persistentId A unique ID for this endpoint which is retained across migrations.

Udalosti sčítaniaCensus events

Census.AppCensus.App

Táto udalosť odosiela údaje overzii aplikácií spustených vtomto zariadení, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends version data about the Apps running on this device, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserEnterpriseErrorCode Kód chyby posledného podnikového spustenia programu Appraiser.AppraiserEnterpriseErrorCode The error code of the last Appraiser enterprise run.
 • AppraiserErrorCode Kód chyby posledného spustenia programu Appraiser.AppraiserErrorCode The error code of the last Appraiser run.
 • AppraiserRunEndTimeStamp Čas ukončenia posledného spustenia programu Appraiser.AppraiserRunEndTimeStamp The end time of the last Appraiser run.
 • AppraiserRunIsInProgressOrCrashed Príznak, ktorý určuje, či je program Appraiser ešte spustený, alebo skončil s chybou.AppraiserRunIsInProgressOrCrashed Flag that indicates if the Appraiser run is in progress or has crashed.
 • AppraiserRunStartTimeStamp Počiatočný čas posledného spustenia programu Appraiser.AppraiserRunStartTimeStamp The start time of the last Appraiser run.
 • AppraiserTaskEnabled Či je úloha Appraiser zapnutá.AppraiserTaskEnabled Whether the Appraiser task is enabled.
 • AppraiserTaskExitCode Kód existencie úlohy Appraiser.AppraiserTaskExitCode The Appraiser task exist code.
 • AppraiserTaskLastRun Posledný čas spustenia úlohy Appraiser.AppraiserTaskLastRun The last runtime for the Appraiser task.
 • CensusVersion Verzia aplikácie Census, ktorá vytvorila aktuálne údaje o tomto zariadení.CensusVersion The version of Census that generated the current data for this device.
 • IEVersion Verzia programu Internet Explorer, ktorý je spustený v zariadení.IEVersion The version of Internet Explorer that is running on the device.

Census.AzureCensus.Azure

Táto udalosť vracia údaje z interných serverov Azure vspoločnosti Microsoft (iba zinterných serverov vspoločnosti Microsoft s jednotkami Server SKU).This event returns data from Microsoft-internal Azure server machines (only from Microsoft-internal machines with Server SKUs). Všetky ostatné zariadenia (mimo spoločnosti Microsoft a/alebo zariadenia, ktoré nie sú súčasťou flotily Azure) vrátia prázdne súbory údajov.All other machines (those outside Microsoft and/or machines that are not part of the “Azure fleet”) return empty data sets.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CloudCoreBuildEx Číslo zostavy Azure CloudCore.CloudCoreBuildEx The Azure CloudCore build number.
 • CloudCoreSupportBuildEx Číslo podpornej zostavy Azure CloudCore.CloudCoreSupportBuildEx The Azure CloudCore support build number.
 • NodeID Identifikátor uzla na zariadení, ktorý označuje, či je zariadenie súčasťou flotily Azure.NodeID The node identifier on the device that indicates whether the device is part of the Azure fleet.

Census.BatteryCensus.Battery

Táto udalosť odosiela údaje otype akapacite batérie vzariadení spolu spočtom používaných zariadení vpripojenom úspornom režime, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends type and capacity data about the battery on the device, as well as the number of connected standby devices in use, type to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InternalBatteryCapablities Predstavuje informáciu o schopnostiach batérie.InternalBatteryCapablities Represents information about what the battery is capable of doing.
 • InternalBatteryCapacityCurrent Predstavuje aktuálnu plnú kapacitu plného nabitia batérie v mWh (alebo podobnej jednotke).InternalBatteryCapacityCurrent Represents the battery's current fully charged capacity in mWh (or relative). Na odhadnutie opotrebenia batérie porovnajte túto hodnotu shodnotou DesignedCapacity.Compare this value to DesignedCapacity to estimate the battery's wear.
 • InternalBatteryCapacityDesign Predstavuje teoretickú kapacitu čisto novej batérie v mWh.InternalBatteryCapacityDesign Represents the theoretical capacity of the battery when new, in mWh.
 • InternalBatteryNumberOfCharges Uvádza počet nabití batérie.InternalBatteryNumberOfCharges Provides the number of battery charges. Používa sa pri vytváraní nových produktov a vyhodnocovaní, či už existujúce produkty spĺňajú plánovaný funkčný výkon.This is used when creating new products and validating that existing products meets targeted functionality performance.
 • IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable Informuje, či batéria umožňuje zariadeniu fungovanie vrežime AlwaysOnAlwaysConnected.IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable Represents whether the battery enables the device to be AlwaysOnAlwaysConnected. Booleovská hodnota.Boolean value.

Census.CameraCensus.Camera

Táto udalosť odosiela údaje orozlíšení kamier zariadenia, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the resolution of cameras on the device, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • FrontFacingCameraResolution Predstavuje rozlíšenie prednej kamery v megapixeloch.FrontFacingCameraResolution Represents the resolution of the front facing camera in megapixels. Ak predná kamera neexistuje, hodnota je 0.If a front facing camera does not exist, then the value is 0.
 • RearFacingCameraResolution Predstavuje rozlíšenie zadnej kamery v megapixeloch.RearFacingCameraResolution Represents the resolution of the rear facing camera in megapixels. Ak zadná kamera neexistuje, hodnota je 0.If a rear facing camera does not exist, then the value is 0.

Census.EnterpriseCensus.Enterprise

Táto udalosť odosiela údaje oprítomnosti služby Azure, type apoužívanej cloudovej doméne za účelom pochopenia používania aintegrácie zariadení vpodnikovom, cloudovom aserverovom prostredí.This event sends data about Azure presence, type, and cloud domain use in order to provide an understanding of the use and integration of devices in an enterprise, cloud, and server environment.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AADDeviceId ID zariadenia Azure Active Directory.AADDeviceId Azure Active Directory device ID.
 • AzureOSIDPresent Predstavuje pole používané na identifikáciu počítača s Azure.AzureOSIDPresent Represents the field used to identify an Azure machine.
 • AzureVMType Predstavuje informáciu o tom, či ide o inštanciu Azure VM PAAS, Azure VM IAAS alebo o iný typ virtuálneho počítača (VM).AzureVMType Represents whether the instance is Azure VM PAAS, Azure VM IAAS or any other VMs.
 • CDJType Predstavuje typ cloudovej domény pripojenej k počítaču.CDJType Represents the type of cloud domain joined for the machine.
 • CommercialId Predstavuje identifikátor GUID komerčnej entity, ktorej je zariadenie členom.CommercialId Represents the GUID for the commercial entity which the device is a member of.Použije sa na vytvorenie prehľadov pre zákazníkov. Will be used to reflect insights back to customers.
 • ContainerType Typ kontajnera, ktorý je hostený procesom alebo virtuálnym počítačom.ContainerType The type of container, such as process or virtual machine hosted.
 • EnrollmentType Definuje typ zápisu MDM vzariadení.EnrollmentType Defines the type of MDM enrollment on the device.
 • HashedDomain Hashované znázornenie domény používateľa používanej na prihlásenie.HashedDomain The hashed representation of the user domain used for login.
 • IsCloudDomainJoined Je toto zariadenie pripojené k nájomníkovi služby Azure Active Directory (AAD)? True/False (pravdivé/nepravdivé)IsCloudDomainJoined Is this device joined to an Azure Active Directory (AAD) tenant? true/false
 • IsDERequirementMet Predstavuje schopnosť zariadenia použiť šifrovanie zariadenia.IsDERequirementMet Represents if the device can do device encryption.
 • IsDeviceProtected Označuje, či je zariadenie chránené šifrovaním BitLocker/Device EncryptionIsDeviceProtected Represents if Device protected by BitLocker/Device Encryption
 • IsDomainJoined Naznačuje, či je počítač pripojený k doméne.IsDomainJoined Indicates whether a machine is joined to a domain.
 • IsEDPEnabled Označuje, či sú podnikové údaje v zariadení chránené.IsEDPEnabled Represents if Enterprise data protected on the device.
 • IsMDMEnrolled Či bolo zariadenie zaregistrované do správy zariadení (MDM) alebo nie.IsMDMEnrolled Whether the device has been MDM Enrolled or not.
 • MPNId Vráti identifikátor partnera/MPN z registra Regkey.MPNId Returns the Partner ID/MPN ID from Regkey. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployIDHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployID
 • SCCMClientId – Tento identifikátor dáva do vzájomného vzťahu systémy, ktoré posielajú údaje analytickým nástrojom kompatibility (OMS) a iným systémom založeným na OMS a tiež systémom v prostredí aplikácie Configuration Manager.SCCMClientId This ID correlate systems that send data to Compat Analytics (OMS) and other OMS based systems with systems in a Configuration Manager environment.
 • ServerFeatures Predstavuje funkcie nainštalované na serveri Windows.ServerFeatures Represents the features installed on a Windows Server. Môžu to využiť vývojári a správcovia, ktorí potrebujú zautomatizovať proces rozhodovania funkcií nainštalovaných v serverových počítačoch.This can be used by developers and administrators who need to automate the process of determining the features installed on a set of server computers.
 • SystemCenterID – Identifikátor Configuration Manager je anonymizovaná jednosmerná hodnota hash identifikátora Active Directory OrganizationSystemCenterID The Configuration Manager ID is an anonymized one-way hash of the Active Directory Organization identifier

Census.FirmwareCensus.Firmware

Táto udalosť odosiela údaje osystéme BIOS aspustení zariadenia, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the BIOS and startup embedded in the device, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • FirmwareManufacturer Predstavuje výrobcu firmvéru zariadenia (systému BIOS).FirmwareManufacturer Represents the manufacturer of the device's firmware (BIOS).
 • FirmwareReleaseDate Predstavuje dátum vydania aktuálneho firmvéru.FirmwareReleaseDate Represents the date the current firmware was released.
 • FirmwareType Predstavuje typ firmvéru.FirmwareType Represents the firmware type. Rôzne typy môžu byť neznámy, BIOS, UEFI.The various types can be unknown, BIOS, UEFI.
 • FirmwareVersion Predstavuje verziu aktuálneho firmvéru.FirmwareVersion Represents the version of the current firmware.

Census.FlightingCensus.Flighting

Táto udalosť odosiela údaje programu insider pre Windows od zákazníkov, ktorí sa zúčastňujú zlepšovania a testovania programov a poskytujú k nim spätnú väzbu, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends Windows Insider data from customers participating in improvement testing and feedback programs, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • DeviceSampleRate Vzorkovacia frekvencia telemetrie priradená zariadeniu.DeviceSampleRate The telemetry sample rate assigned to the device.
 • EnablePreviewBuilds Používa sa na povolenie zostáv programu Windows Insider vpočítači.EnablePreviewBuilds Used to enable Windows Insider builds on a device.
 • FlightIds Zoznam rôznych zostáv programu Windows Insider v tomto zariadení.FlightIds A list of the different Windows Insider builds on this device.
 • FlightingBranchName Názov vetvy programu Windows Insider aktuálne používanej týmto zariadením.FlightingBranchName The name of the Windows Insider branch currently used by the device.
 • IsFlightsDisabled Predstavuje, či je zariadenie súčasťou programu Windows Insider.IsFlightsDisabled Represents if the device is participating in the Windows Insider program.
 • MSA_Accounts Predstavuje zoznam hashovaných identifikátorov kont spoločnosti Microsoft, ktoré sú na tomto zariadení vo fáze predbežného vydaniaMSA_Accounts Represents a list of hashed IDs of the Microsoft Accounts that are flighting (pre-release builds) on this device.
 • SSRK Získava nastavenia mobilného zamerania.SSRK Retrieves the mobile targeting settings.

Census.HardwareCensus.Hardware

Táto udalosť odosiela údaje ozariadení vrátane typu hardvéru, značky výrobcu originálnych dielov (OEM), modelovej línie, modelu, nastavenia úrovne telemetrie apodpory modulu TPM, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the device, including hardware type, OEM brand, model line, model, telemetry level setting, and TPM support, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ActiveMicCount Počet aktívnych mikrofónov pripojených k zariadeniu.ActiveMicCount The number of active microphones attached to the device.
 • ChassisType Predstavuje typ šasi zariadenia, ako je napr. desktop alebo nízkoprofilový desktop.ChassisType Represents the type of device chassis, such as desktop or low profile desktop. Rozsah možných hodnôt je 1 – 36.The possible values can range between 1 - 36.
 • ComputerHardwareID Označuje triedu zariadenia, ktorú reprezentuje hodnota hash rôznych polí SMBIOS.ComputerHardwareID Identifies a device class that is represented by a hash of different SMBIOS fields.
 • D3DMaxFeatureLevel Podporovaná verzia rozhrania Direct3D.D3DMaxFeatureLevel Supported Direct3D version.
 • DeviceColor Označuje farbu zariadenia.DeviceColor Indicates a color of the device.
 • DeviceForm Označuje formu podľa klasifikácie zariadenia.DeviceForm Indicates the form as per the device classification.
 • DeviceName Názov zariadenia nastavený používateľom.DeviceName The device name that is set by the user.
 • DigitizerSupport Je podporovaný digitalizátor?DigitizerSupport Is a digitizer supported?
 • DUID Jedinečný identifikátor zariadenia.DUID The device unique ID.
 • Gyroscope Označuje, či má zariadenie gyroskop (mechanickú súčasť, ktorá meria audržiava orientáciu).Gyroscope Indicates whether the device has a gyroscope (a mechanical component that measures and maintains orientation).
 • InventoryId Identifikátor zariadenia používaný na testovanie kompatibility.InventoryId The device ID used for compatibility testing.
 • Magnetometer Označuje, či má zariadenie magnetometer (mechanickú súčasť, ktorá funguje ako kompas).Magnetometer Indicates whether the device has a magnetometer (a mechanical component that works like a compass).
 • NFCProximity Označuje, či zariadenie podporuje NFC (množinu komunikačných protokolov, ktorá pomáha nadviazať komunikáciu, keď sú príslušné zariadenia blízko pri sebe.)NFCProximity Indicates whether the device supports NFC (a set of communication protocols that helps establish communication when applicable devices are brought close together.)
 • OEMDigitalMarkerFileName Názov súboru umiestneného vpriečinku \Windows\system32\drivers, ktorý uvádza výrobcu originálnych dielov (OEM) anázov modelu zariadenia.OEMDigitalMarkerFileName The name of the file placed in the \Windows\system32\drivers directory that specifies the OEM and model name of the device.
 • OEMManufacturerName Názov výrobcu zariadenia.OEMManufacturerName The device manufacturer name. Hodnota OEMName neaktívneho zariadenia sa znovu nespracováva ani v prípade, že čistý názov OEM sa neskôr zmení.The OEMName for an inactive device is not reprocessed even if the clean OEM name is changed at a later date.
 • OEMModelBaseBoard Model základnej dosky použitý výrobcom originálnych dielov (OEM).OEMModelBaseBoard The baseboard model used by the OEM.
 • OEMModelBaseBoardVersion Rozlišuje medzi vývojárskymi a maloobchodnými službami.OEMModelBaseBoardVersion Differentiates between developer and retail devices.
 • OEMModelName Názov modelu zariadenia.OEMModelName The device model name.
 • OEMModelNumber Číslo modelu zariadenia.OEMModelNumber The device model number.
 • OEMModelSKU Vydanie zariadenia určené výrobcom.OEMModelSKU The device edition that is defined by the manufacturer.
 • OEMModelSystemFamily Rodina systémov nastavená na zariadení výrobcom originálnych dielov.OEMModelSystemFamily The system family set on the device by an OEM.
 • OEMModelSystemVersion Verzia modelov systémov nastavená na zariadení výrobcom originálnych dielov.OEMModelSystemVersion The system model version set on the device by the OEM.
 • OEMOptionalIdentifier Hodnota priradená Microsoftom, ktorá predstavuje konkrétnu dcérsku spoločnosť výrobcu originálnych dielov.OEMOptionalIdentifier A Microsoft assigned value that represents a specific OEM subsidiary.
 • OEMSerialNumber Sériové číslo zariadenia nastavené výrobcom.OEMSerialNumber The serial number of the device that is set by the manufacturer.
 • PhoneManufacturer Popisný názov výrobcu telefónu.PhoneManufacturer The friendly name of the phone manufacturer.
 • PowerPlatformRole Profil správy napájania uprednostňovaný výrobcom originálnych dielov.PowerPlatformRole The OEM preferred power management profile. Používa sa na určenie základného činiteľa tvaru zariadenia.It's used to help to identify the basic form factor of the device.
 • SoCName Výrobca firmvéru zariadenia.SoCName The firmware manufacturer of the device.
 • StudyID Používa sa na identifikáciu maloobchodného anemaloobchodného zariadenia.StudyID Used to identify retail and non-retail device.
 • TelemetryLevel Úroveň telemetrie, s ktorou používateľ explicitne súhlasil, napríklad Základná alebo Rozšírená.TelemetryLevel The telemetry level the user has opted into, such as Basic or Enhanced.
 • TelemetryLevelLimitEnhanced Úroveň telemetrie pre riešenia založené na Windows Analytics.TelemetryLevelLimitEnhanced The telemetry level for Windows Analytics-based solutions.
 • TelemetrySettingAuthority Určuje, kto nastavil úroveň telemetrie, napríklad globálny profil (GP), správa mobilných zariadení (MDM) alebo používateľ.TelemetrySettingAuthority Determines who set the telemetry level, such as GP, MDM, or the user.
 • TPMManufacturerId Identifikátor výrobcu modulu TPM.TPMManufacturerId The ID of the TPM manufacturer.
 • TPMManufacturerVersion Verzia výrobcu modulu TPM.TPMManufacturerVersion The version of the TPM manufacturer.
 • TPMVersion Podporovaný modul TPM (Trusted Platform Module) vzariadení.TPMVersion The supported Trusted Platform Module (TPM) on the device. Ak nie je žiadny, hodnota je 0.If no TPM is present, the value is 0.
 • VoiceSupported Má zariadenie mobilný vysielač schopný uskutočňovať hlasové hovory?VoiceSupported Does the device have a cellular radio capable of making voice calls?

Census.MemoryCensus.Memory

Táto udalosť odosiela údaje o pamäti v zariadení, vrátane pamätí ROM a RAM, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the memory on the device, including ROM and RAM, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • TotalPhysicalRAM Predstavuje fyzickú pamäť (v MB).TotalPhysicalRAM Represents the physical memory (in MB).
 • TotalVisibleMemory Predstavuje pamäť, ktorá nie je rezervovaná pre systém.TotalVisibleMemory Represents the memory that is not reserved by the system.

Census.NetworkCensus.Network

Táto udalosť odosiela údaje o mobilných sieťach používaných zariadením (operátor, sieť, identifikátor zariadenia a faktory ceny služby), čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the mobile and cellular network used by the device (mobile service provider, network, device ID, and service cost factors), to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • IMEI0 Predstavuje medzinárodnú identifikáciu mobilnej výbavy (kód IMEI)IMEI0 Represents the International Mobile Station Equipment Identity. Toto číslo je zvyčajne jedinečné a používajú ho mobilní operátori na odlíšenie hardvéru rôznych telefónov.This number is usually unique and used by the mobile operator to distinguish different phone hardware. Microsoft nemá prístup k fakturačným údajom mobilných operátorov, preto zber týchto údajov nemôže odhaliť alebo identifikovať používateľa.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • IMEI1 Predstavuje medzinárodnú identifikáciu mobilnej výbavy (kód IMEI)IMEI1 Represents the International Mobile Station Equipment Identity. Toto číslo je zvyčajne jedinečné a používajú ho mobilní operátori na odlíšenie hardvéru rôznych telefónov.This number is usually unique and used by the mobile operator to distinguish different phone hardware. Microsoft nemá prístup k fakturačným údajom mobilných operátorov, preto zber týchto údajov nemôže odhaliť alebo identifikovať používateľa.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MCC0 Predstavuje Kód krajiny (MCC).MCC0 Represents the Mobile Country Code (MCC). Používa sa spolu s kódom mobilného operátora (MNC) ako jedinečný identifikátor mobilného operátora.It used with the Mobile Network Code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MCC1 Predstavuje Kód krajiny (MCC).MCC1 Represents the Mobile Country Code (MCC). Používa sa spolu s kódom mobilného operátora (MNC) ako jedinečný identifikátor mobilného operátora.It used with the Mobile Network Code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MEID Predstavuje Identifikátor mobilného zariadenia (kód MEID).MEID Represents the Mobile Equipment Identity (MEID). Kód MEID je celosvetovo jedinečný identifikátor telefónu priradený telefónom využívajúcim technológiu CDMA.MEID is a worldwide unique phone ID assigned to CDMA phones. Kód MEID nahrádza elektronické sériové číslo (ESN) a je ekvivalentom kódu IMEI používaným v telefónoch s technológiou GSM a WCDMA.MEID replaces electronic serial number (ESN), and is equivalent to IMEI for GSM and WCDMA phones. Microsoft nemá prístup k fakturačným údajom mobilných operátorov, preto zber týchto údajov nemôže odhaliť alebo identifikovať používateľa.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user.
 • MNC0 Získava Kód mobilného operátora (MNC).MNC0 Retrieves the Mobile Network Code (MNC). Používa sa spolu s kódom krajiny (MCC) ako jedinečný identifikátor mobilného operátora.It used with the Mobile Country Code (MCC) to uniquely identify a mobile network operator. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MNC1 Získava Kód mobilnej siete (MNC).MNC1 Retrieves the Mobile Network Code (MNC). Používa sa spolu s kódom krajiny (MCC) ako jedinečný identifikátor mobilného operátora.It used with the Mobile Country Code (MCC) to uniquely identify a mobile network operator. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MobileOperatorBilling Predstavuje telefónnu spoločnosť poskytujúcu služby používateľom mobilných telefónov.MobileOperatorBilling Represents the telephone company that provides services for mobile phone users.
 • MobileOperatorCommercialized Predstavuje geografickú polohu a predajcu, kde bude telefón obchodne využitý.MobileOperatorCommercialized Represents which reseller and geography the phone is commercialized for. Ide o súbor hodnôt v telefóne, ktoré určujú, pre koho a kde bol telefón určený na použitie.This is the set of values on the phone for who and where it was intended to be used. Príklad: kód obchodného využitia mobilného operátora AT&T v USA by bol ATT-US.For example, the commercialized mobile operator code AT&T in the US would be ATT-US.
 • MobileOperatorNetwork0 Predstavuje operátora aktuálnej mobilnej siete, v ktorej sa zariadenie používa.MobileOperatorNetwork0 Represents the operator of the current mobile network that the device is used on. (AT&T, T-Mobile, Vodafone).(AT&T, T-Mobile, Vodafone). Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MobileOperatorNetwork1 Predstavuje operátora aktuálnej mobilnej siete, v ktorej sa zariadenie používa.MobileOperatorNetwork1 Represents the operator of the current mobile network that the device is used on. (AT&T, T-Mobile, Vodafone).(AT&T, T-Mobile, Vodafone). Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • NetworkAdapterGUID Identifikátor GUID primárneho sieťového adaptéra.NetworkAdapterGUID The GUID of the primary network adapter.
 • NetworkCost Predstavuje cenu siete spojenú s pripojením.NetworkCost Represents the network cost associated with a connection.
 • SPN0 Získava Názov operátora (SPN).SPN0 Retrieves the Service Provider Name (SPN). Príklad: AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon…For example, these might be AT&T, Sprint, T-Mobile, or Verizon. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • SPN1 Získava Názov operátora (SPN).SPN1 Retrieves the Service Provider Name (SPN). Príklad: AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon…For example, these might be AT&T, Sprint, T-Mobile, or Verizon. Dve polia predstavujú telefón s dvomi kartami SIM.The two fields represent phone with dual sim coverage.

Census.OSCensus.OS

Táto udalosť odosiela údaje o operačnom systéme, ako sú verzia, miestne nastavenie, nastavenie aktualizácií, dátum a spôsob pôvodnej inštalácie a či ide o virtuálne zariadenie, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the operating system such as the version, locale, update service configuration, when and how it was originally installed, and whether it is a virtual device, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ActivationChannel Načítava maloobchodný licenčný kľúč alebo multilicenčný kľúč pre zariadenie.ActivationChannel Retrieves the retail license key or Volume license key for a machine.
 • AssignedAccessStatus Režim konfigurácie automatickej prezentácie (na celú obrazovku).AssignedAccessStatus Kiosk configuration mode.
 • CompactOS Označuje, či je povolená funkcia Compact OS zWindowsu 10.CompactOS Indicates if the Compact OS feature from Win10 is enabled.
 • DeveloperUnlockStatus Predstavuje, či zariadenie bolo odblokované pre vývojárov používateľom alebo skupinovou politikou.DeveloperUnlockStatus Represents if a device has been developer unlocked by the user or Group Policy.
 • DeviceTimeZone Časové pásmo nastavené vzariadení.DeviceTimeZone The time zone that is set on the device. Príklad: Tichomorský čas (normálny)Example: Pacific Standard Time
 • GenuineState Získava hodnotu identifikátora pre kontrolu originality OS.GenuineState Retrieves the ID Value specifying the OS Genuine check.
 • InstallationType Získava typ inštalácie OSInstallationType Retrieves the type of OS installation. (čistá, inovovaná, resetovaná, obnovená, aktualizovaná).(Clean, Upgrade, Reset, Refresh, Update).
 • InstallLanguage Hlavný jazyk nainštalovaný v zariadení používateľa.InstallLanguage The first language installed on the user machine.
 • IsDeviceRetailDemo Zisťuje, či je zariadenie spustené v režime ukážky.IsDeviceRetailDemo Retrieves if the device is running in demo mode.
 • IsEduData Ak je zapnutá vzdelávacia dátová politika, vráti Boolovskú hodnotu.IsEduData Returns Boolean if the education data policy is enabled.
 • IsPortableOperatingSystem Zisťuje, či je v OS spustená funkcia Windows-To-GoIsPortableOperatingSystem Retrieves whether OS is running Windows-To-Go
 • IsSecureBootEnabled Zisťuje, či poradie spustenia podpísalo UEFI.IsSecureBootEnabled Retrieves whether Boot chain is signed under UEFI.
 • LanguagePacks Zoznam jazykových balíkov nainštalovaný v zariadení.LanguagePacks The list of language packages installed on the device.
 • LicenseStateReason Zisťuje, dôvod (a spôsob) licencovania alebo nelicencovania systému.LicenseStateReason Retrieves why (or how) a system is licensed or unlicensed. Hodnota HRESULT môže označovať kód chyby, ktorá môže znamenať chybu zablokovania kľúča alebo môže znamenať, že je spustené licencovanie OS zaistené Microsoft Storom.The HRESULT may indicate an error code that indicates a key blocked error, or it may indicate that we are running an OS License granted by the MS store.
 • OA3xOriginalProductKey Predstavuje licenčný kľúč označený známkou OEM pri vložení do zariadenia.OA3xOriginalProductKey Retrieves the License key stamped by the OEM to the machine.
 • OSEdition Načítava verziu aktuálneho OS.OSEdition Retrieves the version of the current OS.
 • OSInstallType Zisťuje číselný opis inštalácie, ktorá bola použitá vzariadení (napr. čistá, inovácia, obnovenie, resetovanie apod.)OSInstallType Retrieves a numeric description of what install was used on the device i.e. clean, upgrade, refresh, reset, etc
 • OSOOBEDateTime Zisťuje dátum prvého spustenia systému (OOBE) vo formáte koordinovaného svetového času (UTC).OSOOBEDateTime Retrieves Out of Box Experience (OOBE) Date in Coordinated Universal Time (UTC).
 • OSSKU Zisťuje popisný názov vydania OS.OSSKU Retrieves the Friendly Name of OS Edition.
 • OSSubscriptionStatus Predstavuje existujúci stav funkcie podnikových predplatných pre počítače PRO.OSSubscriptionStatus Represents the existing status for enterprise subscription feature for PRO machines.
 • OSSubscriptionTypeId Pre vybrané počítače PRO s funkciou podnikových predplatných vráti Boolovskú hodnotu.OSSubscriptionTypeId Returns boolean for enterprise subscription feature for selected PRO machines.
 • OSTimeZoneBiasInMins Zisťuje časové pásmo nastavené v počítači.OSTimeZoneBiasInMins Retrieves the time zone set on machine.
 • OSUILocale Zisťuje miestne nastavenia používateľského rozhrania (UI) aktuálne používané operačným systémom (OS).OSUILocale Retrieves the locale of the UI that is currently used by the OS.
 • ProductActivationResult Ak bola aktivácia OS úspešná, vráti Boolovskú hodnotu.ProductActivationResult Returns Boolean if the OS Activation was successful.
 • ProductActivationTime Zisťuje čas aktivácie OS na sledovanie problémov s krádežou softvéru (pirátstvom).ProductActivationTime Returns the OS Activation time for tracking piracy issues.
 • ProductKeyID2 Zisťuje licenčný kľúč, ak je zariadenie aktualizované pomocou nového licenčného kľúča.ProductKeyID2 Retrieves the License key if the machine is updated with a new license key.
 • RACw7Id Získava identifikátor súčasti na analýzu spoľahlivosti (RAC) spoločnosti Microsoft pre Windows 7RACw7Id Retrieves the Microsoft Reliability Analysis Component (RAC) Win7 Identifier. RAC sa používa na monitorovanie a analyzovanie využívania a spoľahlivosti systému.RAC is used to monitor and analyze system usage and reliability.
 • ServiceMachineIP Získava IP adresu hostiteľa služby na spravovanie kľúčov (KMS) na boj proti krádežiam softvéru.ServiceMachineIP Retrieves the IP address of the KMS host used for anti-piracy.
 • ServiceMachinePort Získava port hostiteľa služby na spravovanie kľúčov (KMS) na boj proti krádežiam softvéru.ServiceMachinePort Retrieves the port of the KMS host used for anti-piracy.
 • ServiceProductKeyID Získava licenčný kľúč služby na spravovanie kľúčov (KMS)ServiceProductKeyID Retrieves the License key of the KMS
 • SharedPCMode Pre vzdelávacie zariadenia používané ako zdieľaný košík vráti boolovskú hodnotu.SharedPCMode Returns Boolean for education devices used as shared cart
 • Signature Zisťuje, či ide o podpisový počítač predávaný Microsoft Storom.Signature Retrieves if it is a signature machine sold by Microsoft store.
 • SLICStatus Či v zariadení existuje tabuľka softvérových licencií (SLIC)SLICStatus Whether a SLIC table exists on the device.
 • SLICVersion Vracia typ/verziu OS z tabuľky SLIC.SLICVersion Returns OS type/version from SLIC table.

Census.PrivacySettingsCensus.PrivacySettings

Táto udalosť poskytuje informácie o nastavení úrovne ochrany osobných údajov zariadenia a o tom, či bol do tejto miery poskytnutý prístup na úrovni zariadenia.This event provides information about the device level privacy settings and whether device-level access was granted to these capabilities. Nie všetky nastavenia sa vzťahujú na všetky zariadenia.Not all settings are applicable to all devices. Každé pole zaznamenáva stav súhlasu pre príslušné nastavenie ochrany osobných údajov.Each field records the consent state for the corresponding privacy setting. Stav súhlasu je zakódovaný v podobe 16-bitového celého čísla, kde prvých 8 bitov predstavuje platnú hodnotu súhlasu a posledných 8 bitov predstavuje orgán, ktorý hodnotu nastavil.The consent state is encoded as a 16-bit signed integer, where the first 8 bits represents the effective consent value, and the last 8 bits represent the authority that set the value. Platný súhlas (prvých 8 bitov) je jednou z nasledujúcich hodnôt: -3 = neočakávaná hodnota súhlasu, -2 = hodnotu nebola žiadaná, -1 = pri pokuse o získanie hodnoty sa vyskytla chyba, 0 = nedefinované, 1 = povoliť, 2 = odmietnuť, 3 = zobraziť výzvu.The effective consent (first 8 bits) is one of the following values: -3 = unexpected consent value, -2 = value was not requested, -1 = an error occurred while attempting to retrieve the value, 0 = undefined, 1 = allow, 2 = deny, 3 = prompt. Orgán súhlasu (posledných 8 bitov) je jedným z nasledujúcich hodnôt: -3 = neočakávaný orgán, -2 = hodnota nebola žiadaná, -1 = pri pokuse o získanie hodnoty sa vyskytla chyba, 0 = systém, 1 = vyšší orgán (nastavenie brány, celosystémové nastavenie alebo skupinová politika), 2 = skupinová politika reklamnej identifikácie, 3 = identifikátor inzercie pre detské konto, 4 = poskytovateľ ochrany osobných údajov nepozná skutočný orgán súhlasu, 5 = súhlas nebol nakonfigurovaný a bol použitý predvolene nastavený kód, 6 = predvolené systémom, 7 = politika organizácie, 8 = OneSettings.The consent authority (last 8 bits) is one of the following values: -3 = unexpected authority, -2 = value was not requested, -1 = an error occurred while attempting to retrieve the value, 0 = system, 1 = a higher authority (a gating setting, the system-wide setting, or a group policy), 2 = advertising ID group policy, 3 = advertising ID policy for child account, 4 = privacy setting provider doesn't know the actual consent authority, 5 = consent was not configured and a default set in code was used, 6 = system default, 7 = organization policy, 8 = OneSettings.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Activity Aktuálny stav nastavenia histórie aktivity.Activity Current state of the activity history setting.
 • ActivityHistoryCloudSync Aktuálny stav nastavenia histórie aktivity synchronizácie s cloudom.ActivityHistoryCloudSync Current state of the activity history cloud sync setting.
 • ActivityHistoryCollection Aktuálny stav nastavenia histórie aktivity kolekcie.ActivityHistoryCollection Current state of the activity history collection setting.
 • AdvertisingId Aktuálny stav nastavenia reklamnej identifikácie.AdvertisingId Current state of the advertising ID setting.
 • AppDiagnostics Aktuálny stav nastavenia diagnostiky aplikácií.AppDiagnostics Current state of the app diagnostics setting.
 • Appointments Aktuálny stav nastavenia kalendára.Appointments Current state of the calendar setting.
 • Bluetooth Aktuálny stav nastavenia podmienky Bluetoothu.Bluetooth Current state of the Bluetooth capability setting.
 • BluetoothSync Aktuálny stav nastavenia synchronizácie podmienky Bluetooth.BluetoothSync Current state of the Bluetooth sync capability setting.
 • BroadFileSystemAccess Aktuálny stav nastavenia prístupu širokého systému súborov.BroadFileSystemAccess Current state of the broad file system access setting.
 • CellularData Aktuálny stav nastavenia podmienky mobilných dát.CellularData Current state of the cellular data capability setting.
 • Chat Aktuálny stav nastavenia chatu.Chat Current state of the chat setting.
 • Contacts Aktuálny stav nastavenia kontaktov.Contacts Current state of the contacts setting.
 • DocumentsLibrary Aktuálny stav nastavenia knižnice dokumentov.DocumentsLibrary Current state of the documents library setting.
 • Email Aktuálny stav nastavenia e-mailu.Email Current state of the email setting.
 • FindMyDevice Aktuálny stav nastavenia funkcie Nájsť moje zariadenie.FindMyDevice Current state of the "find my device" setting.
 • GazeInput Aktuálny stav nastavenia vstupu pomocou pohybu očí.GazeInput Current state of the gaze input setting.
 • HumanInterfaceDevice Aktuálny stav nastavenia štandardu HID zariadenia.HumanInterfaceDevice Current state of the human interface device setting.
 • InkTypeImprovement Aktuálny stav zlepšiť nastavenia zlepšovania písania rukou a písania na klávesnici.InkTypeImprovement Current state of the improve inking and typing setting.
 • Location Aktuálny stav nastavenia polohy.Location Current state of the location setting.
 • LocationHistory Aktuálny stav nastavenia histórie polohy.LocationHistory Current state of the location history setting.
 • LocationHistoryCloudSync Aktuálny stav nastavenia synchronizácie histórie polohy s cloudom.LocationHistoryCloudSync Current state of the location history cloud sync setting.
 • LocationHistoryOnTimeline Aktuálny stav nastavenia histórie polohy na časovej osi.LocationHistoryOnTimeline Current state of the location history on timeline setting.
 • Microphone Aktuálny stav nastavenia mikrofónu.Microphone Current state of the microphone setting.
 • PhoneCall Aktuálny stav nastavenia telefonického hovoru.PhoneCall Current state of the phone call setting.
 • PhoneCallHistory Aktuálny stav nastavenia histórie hovorov.PhoneCallHistory Current state of the call history setting.
 • PicturesLibrary Aktuálny stav nastavenia knižnice obrázkov.PicturesLibrary Current state of the pictures library setting.
 • Radios Aktuálny stav nastavenia rádií.Radios Current state of the radios setting.
 • SensorsCustom Aktuálny stav vlastných nastavení senzora.SensorsCustom Current state of the custom sensor setting.
 • SerialCommunication Aktuálny stav nastavenia sériovej komunikácie.SerialCommunication Current state of the serial communication setting.
 • Sms Aktuálny stav nastavenia SMS správ.Sms Current state of the text messaging setting.
 • SpeechPersonalization Aktuálny stav nastavenia služieb reči.SpeechPersonalization Current state of the speech services setting.
 • USB Aktuálny stav nastavenia USB.USB Current state of the USB setting.
 • UserAccountInformation Aktuálny stav nastavenia informácií o konte.UserAccountInformation Current state of the account information setting.
 • UserDataTasks Aktuálny stav nastavenia úloh.UserDataTasks Current state of the tasks setting.
 • UserNotificationListener Aktuálny stav nastavenia oznámení.UserNotificationListener Current state of the notifications setting.
 • VideosLibrary Aktuálny stav nastavenia knižnice videí.VideosLibrary Current state of the videos library setting.
 • Webcam Aktuálny stav nastavenia kamery.Webcam Current state of the camera setting.
 • WiFiDirect Aktuálny stav nastavenia funkcie Wi-Fi direct.WiFiDirect Current state of the Wi-Fi direct setting.

Census.ProcessorCensus.Processor

Táto udalosť odosiela údaje o procesore, aby sa zaistilo, že Windows je neustále aktuálny.This event sends data about the processor to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • KvaShadow Toto je mikro kódová informácia procesora.KvaShadow This is the micro code information of the processor.
 • MMSettingOverride Nastavenie mikrokódu procesora.MMSettingOverride Microcode setting of the processor.
 • MMSettingOverrideMask Prepísanie nastavenia mikrokódu procesora.MMSettingOverrideMask Microcode setting override of the processor.
 • PreviousUpdateRevision Predchádzajúca revízia mikrokóduPreviousUpdateRevision Previous microcode revision
 • ProcessorArchitecture Načítava architektúru procesora nainštalovaného operačného systému.ProcessorArchitecture Retrieves the processor architecture of the installed operating system.
 • ProcessorClockSpeed Rýchlosť procesora vMHz.ProcessorClockSpeed Clock speed of the processor in MHz.
 • ProcessorCores Počet logických jadier procesora.ProcessorCores Number of logical cores in the processor.
 • ProcessorIdentifier Výrobcov identifikátor procesora.ProcessorIdentifier Processor Identifier of a manufacturer.
 • ProcessorManufacturer Názov výrobcu procesora.ProcessorManufacturer Name of the processor manufacturer.
 • ProcessorModel Názov modelu procesora.ProcessorModel Name of the processor model.
 • ProcessorPhysicalCores Počet fyzických jadier procesora.ProcessorPhysicalCores Number of physical cores in the processor.
 • ProcessorUpdateRevision Revízia mikro kódu.ProcessorUpdateRevision The microcode revision.
 • ProcessorUpdateStatus Hodnota Enum, ktorá predstavuje stav zaťaženia procesora mikrokódomProcessorUpdateStatus Enum value that represents the processor microcode load status
 • SocketCount Počet zásuviek CPU.SocketCount Count of CPU sockets.
 • SpeculationControl Určuje, či systém má povolené ochrany potrebné na overenie nedostatočného zabezpečenia pokusného ovládacieho prvku.SpeculationControl Indicates whether the system has enabled protections needed to validate the speculation control vulnerability.

Census.SecurityCensus.Security

Táto udalosť poskytuje informácie opoužitých nastaveniach zabezpečenia, ktoré napomáhajú udržiavať Windows neustále aktualizovaný azabezpečený.This event provides information on about security settings used to help keep Windows up to date and secure.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AvailableSecurityProperties Toto pole pomáha enumerovať ahlásiť funkcii Device Guard stav relevantných vlastností zabezpečenia.AvailableSecurityProperties This field helps to enumerate and report state on the relevant security properties for Device Guard.
 • CGRunning Funkcia Credential Guard izoluje azvyšuje úroveň ochrany systému kľúčov atajných kódov používateľov pred prelomením a pomáha minimalizovať vplyv a šírku útoku typu Pass the Hash vprípade, že škodlivý kód je už spustený prostredníctvom lokálneho alebo sieťového vektora.CGRunning Credential Guard isolates and hardens key system and user secrets against compromise, helping to minimize the impact and breadth of a Pass the Hash style attack in the event that malicious code is already running via a local or network based vector. Toto pole informuje, či je spustená funkcia Credential Guard.This field tells if Credential Guard is running.
 • DGState Toto pole sumarizuje stav funkcie Device Guard.DGState This field summarizes the Device Guard state.
 • HVCIRunning Funkcia Hypervisor Code Integrity (HVCI) umožňuje funkcii Device Guard chrániť procesy aovládače režimu jadra pred zneužitím nedostatočného zabezpečenia aútokmi typu nultý deň.HVCIRunning Hypervisor Code Integrity (HVCI) enables Device Guard to help protect kernel mode processes and drivers from vulnerability exploits and zero days. Funkcia HVCI využíva funkčnosť procesora na to, aby nútila všetok softvér spustený vrežime jadra bezpečne vyhradzovať pamäť.HVCI uses the processor’s functionality to force all software running in kernel mode to safely allocate memory. Toto pole informuje, či je spustená funkcia HVCI.This field tells if HVCI is running.
 • IsSawGuest Opisuje, či je zariadenie spustené ako hosťovská pracovná stanica zabezpečenej správy.IsSawGuest Indicates whether the device is running as a Secure Admin Workstation Guest.
 • IsSawHost Opisuje, či je zariadenie spustené ako hosťovská pracovná stanica zabezpečenej správy.IsSawHost Indicates whether the device is running as a Secure Admin Workstation Host.
 • RequiredSecurityProperties Opisuje povinné vlastnosti zabezpečenia na zapnutie zabezpečenia na základe virtualizácie.RequiredSecurityProperties Describes the required security properties to enable virtualization-based security.
 • SecureBootCapable Vsystémoch, ktoré podporujú zabezpečené spustenie, je možné túto funkciu vypnúť cez BIOS.SecureBootCapable Systems that support Secure Boot can have the feature turned off via BIOS. Toto pole informuje, či systém dokáže spustiť zabezpečené spustenie bez ohľadu na nastavenie systému BIOS.This field tells if the system is capable of running Secure Boot, regardless of the BIOS setting.
 • SModeState Stav ukazovateľa režimu S Windowsu.SModeState The Windows S mode trail state.
 • VBSState Zabezpečenie založené na virtualizácii (VBS) používa hypervízor na ochranu jadra ainých častí operačného systému.VBSState Virtualization-based security (VBS) uses the hypervisor to help protect the kernel and other parts of the operating system. Funkcie Credential Guard aHypervisor Code Integrity (HVCI) závisia od zabezpečenia založeného na virtualizácii, aby mohli izolovať achrániť tajné kódy aoverovanie integrity kódu vrežime jadra.Credential Guard and Hypervisor Code Integrity (HVCI) both depend on VBS to isolate/protect secrets, and kernel-mode code integrity validation. Zabezpečenie založené na virtualizácii má tri stavy – Zakázané, Povolené alebo Spustené.VBS has a tri-state that can be Disabled, Enabled, or Running.

Census.SpeechCensus.Speech

Táto udalosť sa používa na zhromažďovanie základných nastavení reči vzariadení.This event is used to gather basic speech settings on the device.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AboveLockEnabled Nastavenie Cortany predstavujúce možnosť vyvolania Cortany v prípade, že zariadenie je uzamknuté.AboveLockEnabled Cortana setting that represents if Cortana can be invoked when the device is locked.
 • GPAllowInputPersonalization Označuje, či nastavenie Skupinovej politiky povoľuje funkcie reči.GPAllowInputPersonalization Indicates if a Group Policy setting has enabled speech functionalities.
 • HolographicSpeechInputDisabled Holografické nastavenie, ktoré znázorňuje, či pripojené zariadenia s náhlavným displejom (HMD) majú funkciu reči vypnutú používateľom.HolographicSpeechInputDisabled Holographic setting that represents if the attached HMD devices have speech functionality disabled by the user.
 • HolographicSpeechInputDisabledRemote Označuje, či politika vzdialeného použitia vypla funkcie reči pre zariadenia HMD.HolographicSpeechInputDisabledRemote Indicates if a remote policy has disabled speech functionalities for the HMD devices.
 • KeyVer Informácie o verzii pre rečovú udalosť sčítania.KeyVer Version information for the census speech event.
 • KWSEnabled Nastavenie Cortany, ktoré uvádza, či používateľ zapol detekciu kľúčových slov (KWS) „Ahoj, Cortana“.KWSEnabled Cortana setting that represents if a user has enabled the "Hey Cortana" keyword spotter (KWS).
 • MDMAllowInputPersonalization Označuje, či nastavenie politiky správy mobilných zariadení povoľuje funkcie reči (MDM).MDMAllowInputPersonalization Indicates if an MDM policy has enabled speech functionalities.
 • RemotelyManaged Označuje, či zariadenie je vkontexte funkcií reči ovládané vzdialeným správcom (MDM alebo skupinová politika).RemotelyManaged Indicates if the device is being controlled by a remote administrator (MDM or Group Policy) in the context of speech functionalities.
 • SpeakerIdEnabled Nastavenie Cortany, ktoré označuje, či pri detekcii kľúčového slova bol vykonaný pokus o vytrénovanie, aby odpovedala iba na hlas jedného používateľa.SpeakerIdEnabled Cortana setting that represents if keyword detection has been trained to try to respond to a single user's voice.
 • SpeechServicesEnabled Nastavenie systému Windows, ktoré označuje, či používateľ udelil explicitný súhlas s hlasovými službami zariadenia.SpeechServicesEnabled Windows setting that represents whether a user is opted-in for speech services on the device.
 • SpeechServicesValueSource Označuje rozhodujúci faktor pre nastavenie efektívnej politiky ochrany osobných údajov online rozpoznávania reči: vzdialenú správu, lokálnu správu alebo predvoľby používateľa.SpeechServicesValueSource Indicates the deciding factor for the effective online speech recognition privacy policy settings: remote admin, local admin, or user preference.

Census.StorageCensus.Storage

Táto udalosť odosiela údaje o celkovej kapacite systémového zväzku a primárneho disku, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the total capacity of the system volume and primary disk, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • PrimaryDiskTotalCapacity Zisťuje veľkosť miesta na disku primárneho disku zariadenia v MB.PrimaryDiskTotalCapacity Retrieves the amount of disk space on the primary disk of the device in MB.
 • PrimaryDiskType Zisťuje hodnotu enumerátora typu STORAGE_BUS_TYPE, ktorá označuje typ zbernice, ku ktorej je zariadenie pripojené.PrimaryDiskType Retrieves an enumerator value of type STORAGE_BUS_TYPE that indicates the type of bus to which the device is connected. Malo by sa to využívať na interpretovanie hrubých vlastností zariadenia na konci tejto štruktúry (ak existujú nejaké).This should be used to interpret the raw device properties at the end of this structure (if any).
 • StorageReservePassedPolicy Označuje, či je na zariadení zapnutá politika vyhradeného ukladacieho priestoru, ktorá zabezpečuje, že aktualizácie majú k dispozícii dostatok voľného miesta na disku a zákazníci používajú najnovšiu verziu operačného systému.StorageReservePassedPolicy Indicates whether the Storage Reserve policy, which ensures that updates have enough disk space and customers are on the latest OS, is enabled on this device.
 • SystemVolumeTotalCapacity Načíta veľkosť oblasti, vktorej je nainštalovaný systémový zväzok (vMB).SystemVolumeTotalCapacity Retrieves the size of the partition that the System volume is installed on in MB.

Census.UserdefaultCensus.Userdefault

Táto udalosť odosiela údaje o nastaveniach prehliadača aktuálneho používateľa a niekoľkých najpopulárnejších prípon a protokolov, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the current user's default preferences for browser and several of the most popular extensions and protocols, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CalendarType Identifikátory kalendárov, ktoré sa používajú na zadanie rôznych kalendárov.CalendarType The calendar identifiers that are used to specify different calendars.
 • DefaultApp Predvolený program aktuálneho používateľa vybraný pre nasledujúcu príponu alebo protokol: .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdfDefaultApp The current uer's default program selected for the following extension or protocol: .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdf.
 • DefaultBrowserProgId ID programu predvoleného prehliadača aktuálneho používateľa.DefaultBrowserProgId The ProgramId of the current user's default browser.
 • LongDateFormat Formát dlhého dátumu vybratý používateľom.LongDateFormat The long date format the user has selected.
 • ShortDateFormat Formát krátkeho dátumu vybratý používateľom.ShortDateFormat The short date format the user has selected.

Census.UserDisplayCensus.UserDisplay

Táto udalosť odosiela údaje ologickej/fyzickej veľkosti obrazovky, jej rozlíšení apočte interných/externých displejov apamäti VRAM systému, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the logical/physical display size, resolution and number of internal/external displays, and VRAM on the system, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX Zisťuje logický počet bodov na palec (DPI) v smere osi x interného displeja.InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX Retrieves the logical DPI in the x-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY Zisťuje logický počet bodov na palec (DPI) v smere osi y interného displeja.InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY Retrieves the logical DPI in the y-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX Zisťuje fyzický počet bodov na palec (DPI) v smere osi x interného displeja.InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX Retrieves the physical DPI in the x-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY Zisťuje fyzický počet bodov na palec (DPI) v smere osi y interného displeja.InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY Retrieves the physical DPI in the y-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal Zisťuje počet pixelov interného displeja v horizontálnom smere.InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal Retrieves the number of pixels in the horizontal direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionVertical Zisťuje počet pixelov interného displeja vo vertikálnom smere.InternalPrimaryDisplayResolutionVertical Retrieves the number of pixels in the vertical direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH Zisťuje fyzickú horizontálnu šírku displeja v mm.InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH Retrieves the physical horizontal length of the display in mm. Používa sa na vypočítavanie dĺžky uhlopriečky v palcoch.Used for calculating the diagonal length in inches .
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY Zisťuje fyzickú vertikálnu výšku displeja v mm.InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY Retrieves the physical vertical length of the display in mm. Používa sa na vypočítavanie dĺžky uhlopriečky vpalcoch.Used for calculating the diagonal length in inches
 • NumberofExternalDisplays Zisťuje počet externých displejov pripojených kpočítaču.NumberofExternalDisplays Retrieves the number of external displays connected to the machine
 • NumberofInternalDisplays Zisťuje počet interných displejov počítača.NumberofInternalDisplays Retrieves the number of internal displays in a machine.
 • VRAMDedicated Zisťuje veľkosť video RAM v MB.VRAMDedicated Retrieves the video RAM in MB.
 • VRAMDedicatedSystem Zisťuje množstvo pamäte na vyhradenej videokarte.VRAMDedicatedSystem Retrieves the amount of memory on the dedicated video card.
 • VRAMSharedSystem Zisťuje množstvo pamäte RAM, ktorú môže videokarta použiť.VRAMSharedSystem Retrieves the amount of RAM memory that the video card can use.

Census.UserNLSCensus.UserNLS

Táto udalosť odosiela údaje o nastaveniach predvoleného jazyka aplikácie, vstupu a zobrazenia nastavených používateľom, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the default app language, input, and display language preferences set by the user, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • DefaultAppLanguage Predvolený jazyk aplikácií aktuálneho používateľa.DefaultAppLanguage The current user Default App Language.
 • DisplayLanguage Jazyk rozhrania systému Windows uprednostňovaný aktuálnym používateľom.DisplayLanguage The current user preferred Windows Display Language.
 • HomeLocation Poloha aktuálneho používateľa, ktorá sa dopĺňa pomocou funkcie GetUserGeoId().HomeLocation The current user location, which is populated using GetUserGeoId() function.
 • KeyboardInputLanguages Jazyky vstupu z klávesnice nainštalované v zariadení.KeyboardInputLanguages The Keyboard input languages installed on the device.
 • SpeechInputLanguages Jazyky vstupu reči nainštalované vzariadení.SpeechInputLanguages The Speech Input languages installed on the device.

Census.UserPrivacySettingsCensus.UserPrivacySettings

Táto udalosť poskytuje informácie o nastavení ochrany osobných údajov aktuálnych používateľov a o tom, či bol do tejto miery poskytnutý prístup na úrovni zariadenia.This event provides information about the current users privacy settings and whether device-level access was granted to these capabilities. Nie všetky nastavenia sa vzťahujú na všetky zariadenia.Not all settings are applicable to all devices. Každé pole zaznamenáva stav súhlasu pre príslušné nastavenie ochrany osobných údajov.Each field records the consent state for the corresponding privacy setting. Stav súhlasu je zakódovaný v podobe 16-bitového celého čísla, kde prvých 8 bitov predstavuje platnú hodnotu súhlasu aposledných 8 bitov predstavuje orgán, ktorý hodnotu nastavil.The consent state is encoded as a 16-bit signed integer, where the first 8 bits represents the effective consent value, and the last 8 bits represents the authority that set the value. Platný súhlas je jednou z nasledujúcich hodnôt: -3 = neočakávaná hodnota súhlasu, -2 = hodnotu nebola žiadaná, -1 = pri pokuse o získanie hodnoty sa vyskytla chyba, 0 = nedefinované, 1 = povoliť, 2 = odmietnuť, 3 = zobraziť výzvu.The effective consent is one of the following values: -3 = unexpected consent value, -2 = value was not requested, -1 = an error occurred while attempting to retrieve the value, 0 = undefined, 1 = allow, 2 = deny, 3 = prompt. Orgán súhlasu je jedna z nasledujúcich hodnôt: -3 = neočakávaný orgán, -2 = hodnoty neboli požadované, -1 = pri pokuse o získanie hodnoty sa vyskytla chyba, 0 = používateľa, 1 = vyšší orgán (nastavenie brán, systémové nastavenia alebo skupinová politika), 2 = skupinová politika reklamnej identifikácie, 3 = reklamná identifikácia pre detské konto, 4 = poskytovateľ nastavení ochrany osobných údajov nepozná skutočný orgán súhlasu, 5 = súhlas nebol nakonfigurovaný a bol použitý predvolene nastavený kód, 6 = predvolené systémom, 7 = politika organizácie, 8 = OneSettings.The consent authority is one of the following values: -3 = unexpected authority, -2 = value was not requested, -1 = an error occurred while attempting to retrieve the value, 0 = user, 1 = a higher authority (a gating setting, the system-wide setting, or a group policy), 2 = advertising ID group policy, 3 = advertising ID policy for child account, 4 = privacy setting provider doesn't know the actual consent authority, 5 = consent was not configured and a default set in code was used, 6 = system default, 7 = organization policy, 8 = OneSettings.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Activity Aktuálny stav nastavenia histórie aktivity.Activity Current state of the activity history setting.
 • ActivityHistoryCloudSync Aktuálny stav nastavenia histórie aktivity synchronizácie s cloudom.ActivityHistoryCloudSync Current state of the activity history cloud sync setting.
 • ActivityHistoryCollection Aktuálny stav nastavenia histórie aktivity kolekcie.ActivityHistoryCollection Current state of the activity history collection setting.
 • AdvertisingId Aktuálny stav nastavenia reklamnej identifikácie.AdvertisingId Current state of the advertising ID setting.
 • AppDiagnostics Aktuálny stav nastavenia diagnostiky aplikácií.AppDiagnostics Current state of the app diagnostics setting.
 • Appointments Aktuálny stav nastavenia kalendára.Appointments Current state of the calendar setting.
 • Bluetooth Aktuálny stav nastavenia podmienky Bluetoothu.Bluetooth Current state of the Bluetooth capability setting.
 • BluetoothSync Aktuálny stav nastavenia synchronizácie podmienky Bluetooth.BluetoothSync Current state of the Bluetooth sync capability setting.
 • BroadFileSystemAccess Aktuálny stav nastavenia prístupu širokého systému súborov.BroadFileSystemAccess Current state of the broad file system access setting.
 • CellularData Aktuálny stav nastavenia podmienky mobilných dát.CellularData Current state of the cellular data capability setting.
 • Chat Aktuálny stav nastavenia chatu.Chat Current state of the chat setting.
 • Contacts Aktuálny stav nastavenia kontaktov.Contacts Current state of the contacts setting.
 • DocumentsLibrary Aktuálny stav nastavenia knižnice dokumentov.DocumentsLibrary Current state of the documents library setting.
 • Email Aktuálny stav nastavenia e-mailu.Email Current state of the email setting.
 • GazeInput Aktuálny stav nastavenia vstupu pomocou pohybu očí.GazeInput Current state of the gaze input setting.
 • HumanInterfaceDevice Aktuálny stav nastavenia štandardu HID zariadenia.HumanInterfaceDevice Current state of the human interface device setting.
 • InkTypeImprovement Aktuálny stav zlepšiť nastavenia zlepšovania písania rukou a písania na klávesnici.InkTypeImprovement Current state of the improve inking and typing setting.
 • InkTypePersonalization Aktuálny stav zlepšiť nastavenia prispôsobenia písania rukou a písania na klávesnici.InkTypePersonalization Current state of the inking and typing personalization setting.
 • Location Aktuálny stav nastavenia polohy.Location Current state of the location setting.
 • LocationHistory Aktuálny stav nastavenia histórie polohy.LocationHistory Current state of the location history setting.
 • LocationHistoryCloudSync Aktuálny stav nastavenia synchronizácie histórie polohy scloudom.LocationHistoryCloudSync Current state of the location history cloud synchronization setting.
 • LocationHistoryOnTimeline Aktuálny stav nastavenia histórie polohy na časovej osi.LocationHistoryOnTimeline Current state of the location history on timeline setting.
 • Microphone Aktuálny stav nastavenia mikrofónu.Microphone Current state of the microphone setting.
 • PhoneCall Aktuálny stav nastavenia telefonického hovoru.PhoneCall Current state of the phone call setting.
 • PhoneCallHistory Aktuálny stav nastavenia histórie hovorov.PhoneCallHistory Current state of the call history setting.
 • PicturesLibrary Aktuálny stav nastavenia knižnice obrázkov.PicturesLibrary Current state of the pictures library setting.
 • Radios Aktuálny stav nastavenia rádií.Radios Current state of the radios setting.
 • SensorsCustom Aktuálny stav vlastných nastavení senzora.SensorsCustom Current state of the custom sensor setting.
 • SerialCommunication Aktuálny stav nastavenia sériovej komunikácie.SerialCommunication Current state of the serial communication setting.
 • Sms Aktuálny stav nastavenia SMS správ.Sms Current state of the text messaging setting.
 • SpeechPersonalization Aktuálny stav nastavenia služieb reči.SpeechPersonalization Current state of the speech services setting.
 • USB Aktuálny stav nastavenia USB.USB Current state of the USB setting.
 • UserAccountInformation Aktuálny stav nastavenia informácií o konte.UserAccountInformation Current state of the account information setting.
 • UserDataTasks Aktuálny stav nastavenia úloh.UserDataTasks Current state of the tasks setting.
 • UserNotificationListener Aktuálny stav nastavenia oznámení.UserNotificationListener Current state of the notifications setting.
 • VideosLibrary Aktuálny stav nastavenia knižnice videí.VideosLibrary Current state of the videos library setting.
 • Webcam Aktuálny stav nastavenia kamery.Webcam Current state of the camera setting.
 • WiFiDirect Aktuálny stav nastavenia funkcie Wi-Fi direct.WiFiDirect Current state of the Wi-Fi direct setting.

Census.VMCensus.VM

Táto udalosť odosiela údaje o tom, či je v zariadení povolená virtualizácia a o jej rôznych charakteristikách, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating whether virtualization is enabled on the device, and its various characteristics, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CloudService Označuje cloudovú službu (ak taká existuje), vrámci ktorej je spustený tento virtuálny počítač.CloudService Indicates which cloud service, if any, that this virtual machine is running within.
 • HyperVisor Zisťuje, či aktuálny OS je spustený v programe Hypervisor.HyperVisor Retrieves whether the current OS is running on top of a Hypervisor.
 • IOMMUPresent Označuje, či je prítomná jednotka správy pamäťových vstupov/výstupov (IOMMU).IOMMUPresent Represents if an input/output memory management unit (IOMMU) is present.
 • IsVDI Používa zariadenie infraštruktúru virtuálnej pracovnej plochy (VDI)?IsVDI Is the device using Virtual Desktop Infrastructure?
 • IsVirtualDevice Zisťuje, či hypervízor je hypervízor Hyper-V od spoločnosti Microsoft‘ alebo iný hypervízor Hv#1. Vprípade hostiteľského operačného systému shypervízorom Hyper-V sa toto pole nastaví na hodnotu FALSE ana hodnotu TRUE pre všetky hosťované operačné systémy.IsVirtualDevice Retrieves that when the Hypervisor is Microsoft's Hyper-V Hypervisor or other Hv#1 Hypervisor, this field will be set to FALSE for the Hyper-V host OS and TRUE for any guest OS's. Vprípade hypervízorov, ktoré nie sú typu Hv#1, by toto pole malo byť brané srezervou.This field should not be relied upon for non-Hv#1 Hypervisors.
 • SLATSupported Predstavuje, či hardvér podporuje funkcie prekladu adries druhej úrovne (SLAT).SLATSupported Represents whether Second Level Address Translation (SLAT) is supported by the hardware.
 • VirtualizationFirmwareEnabled Uvádza, či virtualizácia je zapnutá vrámci firmvéru.VirtualizationFirmwareEnabled Represents whether virtualization is enabled in the firmware.
 • VMId Reťazec, ktorý identifikuje virtuálny počítač.VMId A string that identifies a virtual machine.

Census.WUCensus.WU

Táto udalosť odosiela údaje o serveri aktualizácií Windowsu a ostatných politikách App Storu, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the Windows update server and other App store policies, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppraiserGatedStatus Zobrazuje, či zariadenie bolo potrestané za inováciu.AppraiserGatedStatus Indicates whether a device has been gated for upgrading.
 • AppStoreAutoUpdate Získava nastavenia Appstoru automatických inovácií.AppStoreAutoUpdate Retrieves the Appstore settings for auto upgrade. (Povolené/Zakázané).(Enable/Disabled).
 • AppStoreAutoUpdateMDM Získava hodnotu automatickej aktualizácie aplikácií pre MDM: 0 – Nepovolené.AppStoreAutoUpdateMDM Retrieves the App Auto Update value for MDM: 0 - Disallowed. 1 – Povolené.1 - Allowed. 2 – Nenastavené2 - Not configured. Predvolené: [2] NenakonfigurovanéDefault: [2] Not configured
 • AppStoreAutoUpdatePolicy Načíta nastavenie skupinovej politiky automatickej aktualizácie aplikácií vobchode Microsoft Store.AppStoreAutoUpdatePolicy Retrieves the Microsoft Store App Auto Update group policy setting
 • DelayUpgrade Načíta príznak inovácie Windowsu pre oneskorené inovácie.DelayUpgrade Retrieves the Windows upgrade flag for delaying upgrades.
 • OSAssessmentFeatureOutOfDate Koľko dní uplynulo od vydania poslednej aktualizácie funkcií, no zariadenie si ju nenainštalovalo?OSAssessmentFeatureOutOfDate How many days has it been since a the last feature update was released but the device did not install it?
 • OSAssessmentForFeatureUpdate Má zariadenie nainštalované najnovšie aktualizácie funkcií?OSAssessmentForFeatureUpdate Is the device is on the latest feature update?
 • OSAssessmentForQualityUpdate Má zariadenie nainštalovanú najnovšiu kvalitatívnu aktualizáciu?OSAssessmentForQualityUpdate Is the device on the latest quality update?
 • OSAssessmentForSecurityUpdate Má zariadenie nainštalovanú najnovšiu aktualizáciu zabezpečenia?OSAssessmentForSecurityUpdate Is the device on the latest security update?
 • OSAssessmentQualityOutOfDate Koľko dní uplynulo od vydania poslednej kvalitatívnej aktualizácie, ktorú si ale zariadenie nenainštalovalo?OSAssessmentQualityOutOfDate How many days has it been since a the last quality update was released but the device did not install it?
 • OSAssessmentReleaseInfoTime Aktuálnosť informácií ovydaní použitých na vykonanie hodnotenia.OSAssessmentReleaseInfoTime The freshness of release information used to perform an assessment.
 • OSRollbackCount Počet vrátení zmien aktualizácií funkcií v zariadení.OSRollbackCount The number of times feature updates have rolled back on the device.
 • OSRolledBack Príznak, ktorý zaznamenáva, kedy počas inštalácie bola aktualizácia funkcií vrátená späť.OSRolledBack A flag that represents when a feature update has rolled back during setup.
 • OSUninstalled Príznak, ktorý zaznamenáva, keď je aktualizácia funkcií odinštalovaná zo zariadenia.OSUninstalled A flag that represents when a feature update is uninstalled on a device .
 • OSWUAutoUpdateOptions Získava nastavenia automatických aktualizácií v zariadení.OSWUAutoUpdateOptions Retrieves the auto update settings on the device.
 • OSWUAutoUpdateOptionsSource Zdroj automatického nastavenia aktualizácie, ktoré sa zobrazuje v poli OSWUAutoUpdateOptions.OSWUAutoUpdateOptionsSource The source of auto update setting that appears in the OSWUAutoUpdateOptions field. Napríklad: skupinová politika (GP), správa mobilných zariadení (MDM) a predvolené.For example: Group Policy (GP), Mobile Device Management (MDM), and Default.
 • UninstallActive Príznak, ktorý zaznamenáva, že zariadenie nedávno odinštalovalo predchádzajúcu inováciu.UninstallActive A flag that represents when a device has uninstalled a previous upgrade recently.
 • UpdateServiceURLConfigured Zisťuje, či je zariadenie spravované službou Windows Server Update Services (WSUS).UpdateServiceURLConfigured Retrieves if the device is managed by Windows Server Update Services (WSUS).
 • WUDeferUpdatePeriod Zisťuje, či je odklad nastavený pre aktualizácie.WUDeferUpdatePeriod Retrieves if deferral is set for Updates.
 • WUDeferUpgradePeriod Zisťuje, či je odklad nastavený pre upgrady.WUDeferUpgradePeriod Retrieves if deferral is set for Upgrades.
 • WUDODownloadMode Zisťuje, či je optimalizácia doručovania (DO) zapnutá a ako získavanie/distribúcia aktualizácií DO umožňuje používateľom nasadzovať predchádzajúce aktualizácie z lokality Windows Update (WU) do iných zariadení v rovnakej sieti.WUDODownloadMode Retrieves whether DO is turned on and how to acquire/distribute updates Delivery Optimization (DO) allows users to deploy previously downloaded WU updates to other devices on the same network.
 • WUMachineId Získava identifikátor počítača lokality Windows Update.WUMachineId Retrieves the Windows Update (WU) Machine Identifier.
 • WUPauseState Získava nastavenia lokality WU, aby bolo možné rozhodnúť, či sú aktualizácie pozastavené.WUPauseState Retrieves WU setting to determine if updates are paused.
 • WUServer Získava URL adresu (HTTP(S)) servera WSUS, ktorú (predvolene) používajú volajúci automatických aktualizácií a rozhrania API.WUServer Retrieves the HTTP(S) URL of the WSUS server that is used by Automatic Updates and API callers (by default).

Census.XboxCensus.Xbox

Táto udalosť odosiela údaje o konzole Xbox, ako sú sériové číslo a identifikátor zariadenia, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the Xbox Console, such as Serial Number and DeviceId, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • XboxConsolePreferredLanguage Získava preferovaný jazyk vybratý používateľom v konzole Xbox.XboxConsolePreferredLanguage Retrieves the preferred language selected by the user on Xbox console.
 • XboxConsoleSerialNumber Získava sériové číslo konzoly Xbox.XboxConsoleSerialNumber Retrieves the serial number of the Xbox console.
 • XboxLiveDeviceId Získava jedinečné ID zariadenia – konzoly.XboxLiveDeviceId Retrieves the unique device ID of the console.
 • XboxLiveSandboxId Ak ide ointerné zariadenie Microsoftu, načíta ID vývojárskeho testovacieho prostredia (sandbox).XboxLiveSandboxId Retrieves the developer sandbox ID if the device is internal to Microsoft.

Prípony spoločných údajovCommon data extensions

Common Data Extensions.AppCommon Data Extensions.app

Popisuje vlastnosti spustenej aplikácie.Describes the properties of the running application. Toto rozšírenie môže byť vyplnené klientskou aplikáciou alebo webovou aplikáciou.This extension could be populated by a client app or a web app.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • asId Celočíselná hodnota, ktorá symbolizuje reláciu aplikácie.asId An integer value that represents the app session. Hodnota začína pri prvom spustení aplikácie na0 azvyšuje sa pri každom ďalšom spustení aplikácie počas spustenej relácie.This value starts at 0 on the first app launch and increments after each subsequent app launch per boot session.
 • env Prostredie, v ktorom bola udalosť zaznamenaná.env The environment from which the event was logged.
 • expId Spája predbežné vydanie (napríklad predbežné vydanie OS) alebo experiment (napríklad experiment s používateľskou skúsenosťou webu) s udalosťou.expId Associates a flight, such as an OS flight, or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event.
 • id Predstavuje jedinečný identifikátor klientskej aplikácie, ktorá je aktuálne načítaná vprocese vytvárajúcom udalosť, ktorý sa používa na zoskupovanie udalostí aodhaľovanie vzoru používania achýb aplikácie.id Represents a unique identifier of the client application currently loaded in the process producing the event; and is used to group events together and understand usage pattern, errors by application.
 • locale Miestne nastavenie aplikácie.locale The locale of the app.
 • name Názov aplikácie.name The name of the app.
 • userId ID používateľa tak, ako ho pozná aplikácia.userId The userID as known by the application.
 • ver Predstavuje číslo verzie aplikácie.ver Represents the version number of the application. Vcelej aplikácii sa používa na odhaľovanie chýb podľa verzií apoužívania podľa verzií.Used to understand errors by Version, Usage by Version across an app.

Common Data Extensions.containerCommon Data Extensions.container

Popisuje vlastnosti kontajnera pre udalosti zaznamenané v kontajneri.Describes the properties of the container for events logged within a container.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • epoch ID, ktoré sa pri každej inicializácii SDK zvyšuje.epoch An ID that's incremented for each SDK initialization.
 • localId ID zariadenia, ktoré pozná klient.localId The device ID as known by the client.
 • osVer Verzia operačného systému.osVer The operating system version.
 • seq ID, ktoré sa pri každej udalosti zvyšuje.seq An ID that's incremented for each event.
 • type Typ kontajnera.type The container type. Príklady: Proces alebo VMHostExamples: Process or VMHost

Common Data Extensions.csCommon Data Extensions.cs

Popisuje vlastnosti súvisiace so schémou udalosti.Describes properties related to the schema of the event.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • sig Podpis spoločnej schémy, ktorý rozlišuje nové a upravené schémy udalostí.sig A common schema signature that identifies new and modified event schemas.

Common Data Extensions.deviceCommon Data Extensions.device

Popisuje polia súvisiace so zariadením.Describes the device-related fields.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • deviceClass Klasifikácia zariadenia.deviceClass The device classification. Napríklad stolné zariadenie, serverové alebo mobilné.For example, Desktop, Server, or Mobile.
 • localId Lokálne určené jedinečné ID zariadenia.localId A locally-defined unique ID for the device. Nie je to názov zariadenia čitateľný pre ľudí.This is not the human-readable device name. Pravdepodobne je rovný hodnote uloženej na adrese HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineIdMost likely equal to the value stored at HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineId
 • make Výrobca zariadenia.make Device manufacturer.
 • model Model zariadenia.model Device model.

Common Data Extensions.EnvelopeCommon Data Extensions.Envelope

Predstavuje obálku, ktorá obsahuje všetky spoločné údajové rozšírenia.Represents an envelope that contains all of the common data extensions.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • cV Predstavuje korelačný vektor: jediné pole na sledovanie čiastočného usporiadania súvisiacich udalostí telemetrie naprieč hranicami súčastí.cV Represents the Correlation Vector: A single field for tracking partial order of related telemetry events across component boundaries.
 • data Predstavuje voliteľné jedinečné diagnostické údaje pre konkrétnu schému udalostí.data Represents the optional unique diagnostic data for a particular event schema.
 • ext_app Popisuje vlastnosti spustenej aplikácie.ext_app Describes the properties of the running application. Toto rozšírenie môže byť vyplnené klientskou aplikáciou alebo webovou aplikáciou.This extension could be populated by either a client app or a web app. Pozrite si Common Data Extensions.app.See Common Data Extensions.app.
 • ext_container Popisuje vlastnosti kontajnera pre udalosti zaznamenané v kontajneri.ext_container Describes the properties of the container for events logged within a container. Pozrite si Common Data Extensions.container.See Common Data Extensions.container.
 • ext_cs Popisuje vlastnosti súvisiace so schémou udalosti.ext_cs Describes properties related to the schema of the event. Pozrite si Common Data Extensions.cs.See Common Data Extensions.cs.
 • ext_device Popisuje polia súvisiace so zariadením.ext_device Describes the device-related fields. Pozrite tému Common Data Extensions.device.See Common Data Extensions.device.
 • ext_m365a Popisuje polia súvisiace so službou Microsoft 365.ext_m365a Describes the Microsoft 365-related fields. Pozri Common Data Extensions.m365a.See Common Data Extensions.m365a.
 • ext_os Popisuje vlastnosti operačného systému, ktoré vypĺňa klient.ext_os Describes the operating system properties that would be populated by the client. Pozrite si Common Data Extensions.os.See Common Data Extensions.os.
 • ext_sdk Popisuje polia súvisiace s knižnicou platformy vyžadované pre konkrétnu súpravu SDK.ext_sdk Describes the fields related to a platform library required for a specific SDK. Pozrite si Common Data Extensions.sdk.See Common Data Extensions.sdk.
 • ext_user Popisuje polia súvisiace s používateľom.ext_user Describes the fields related to a user. Pozrite si Common Data Extensions.user.See Common Data Extensions.user.
 • ext_utc Popisuje polia, ktoré môžu byť vyplnené knižnicou zapisovanie do denníka vo Windowse.ext_utc Describes the fields that might be populated by a logging library on Windows. Pozrite si Common Data Extensions.utc.See Common Data Extensions.utc.
 • ext_xbl Popisuje polia súvisiace so službou XBOX Live.ext_xbl Describes the fields related to XBOX Live. Pozrite si Common Data Extensions.xbl.See Common Data Extensions.xbl.
 • flags Predstavuje skupinu bitov, ktorá opisuje spôsob, ktorým by mala byť udalosť spracovávaná kanálom súčastí Prepojené používateľské skúsenosti atelemetria.flags Represents a collection of bits that describe how the event should be processed by the Connected User Experience and Telemetry component pipeline. Bajt najnižšej úrovne je trvanie udalosti.The lowest-order byte is the event persistence. Ďalší bajt je časové oneskorenie udalosti.The next byte is the event latency.
 • iKey Predstavuje ID pre aplikácie alebo iné logické zoskupenia udalostí.iKey Represents an ID for applications or other logical groupings of events.
 • name Predstavuje jedinečný kvalifikovaný názov udalosti.name Represents the uniquely qualified name for the event.
 • popSample Predstavuje efektívnu vzorkovaciu frekvenciu tejto udalosti včase jej vygenerovania klientom.popSample Represents the effective sample rate for this event at the time it was generated by a client.
 • time Predstavuje dátum a čas vygenerovania udalosti klientom udávaný v koordinovanom svetovom čase (UTC).time Represents the event date time in Coordinated Universal Time (UTC) when the event was generated on the client. Formát by mal spĺňať normu ISO 8601.This should be in ISO 8601 format.
 • ver Predstavuje hlavnú a vedľajšiu verziu rozšírenia.ver Represents the major and minor version of the extension.

Common Data Extensions.m365aCommon Data Extensions.m365a

Popisuje polia súvisiace so službou Microsoft 365.Describes the Microsoft 365-related fields.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • enrolledTenantId ID zaregistrovaného nájomníka.enrolledTenantId The enrolled tenant ID.
 • msp Bitová maska, v ktorej sú uvedené aktívne programy.msp A bitmask that lists the active programs.

Common Data Extensions.osCommon Data Extensions.os

Popisuje niektoré vlastnosti operačného systému.Describes some properties of the operating system.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • bootId Celočíselná hodnota, ktorá predstavuje reláciu spustenia.bootId An integer value that represents the boot session. Hodnota začína pri prvom spustení operačného systému po jeho nainštalovaní na 0 azvyšuje sa pri každom reštarte.This value starts at 0 on first boot after OS install and increments after every reboot.
 • expId Predstavuje ID experimentu.expId Represents the experiment ID. Štandardom pri spájaní predbežného vydania (napríklad predbežného vydania OS) alebo experimentu (napríklad experimentu s používateľskou skúsenosťou) a udalosťou je zaznamenanie ID predbežného vydania/experimentu v časti A spoločnej schémy.The standard for associating a flight, such as an OS flight (pre-release build), or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event is to record the flight / experiment IDs in Part A of the common schema.
 • locale Predstavuje miestne nastavenie operačného systému.locale Represents the locale of the operating system.
 • name Predstavuje názov operačného systému.name Represents the operating system name.
 • ver Predstavuje hlavnú a vedľajšiu verziu rozšírenia.ver Represents the major and minor version of the extension.

Common Data Extensions.sdkCommon Data Extensions.sdk

Používané knižnicami špecifickými pre platformu na zaznamenávanie polí, ktoré sú potrebné pre konkrétne SDK.Used by platform specific libraries to record fields that are required for a specific SDK.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • epoch ID, ktoré sa pri každej inicializácii SDK zvyšuje.epoch An ID that is incremented for each SDK initialization.
 • installId ID vytvorené pri prvej inicializácii SDK.installId An ID that's created during the initialization of the SDK for the first time.
 • libVer Verzia SDK.libVer The SDK version.
 • seq ID, ktoré sa pri každej udalosti zvyšuje.seq An ID that is incremented for each event.

Common Data Extensions.userCommon Data Extensions.user

Popisuje polia súvisiace s používateľom.Describes the fields related to a user.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • authId Toto je ID používateľa priradeného k tejto udalosti, ktoré je odvodené z tokenu, napríklad žiadosti konta Microsoft alebo tokenu XBOX.authId This is an ID of the user associated with this event that is deduced from a token such as a Microsoft Account ticket or an XBOX token.
 • locale Jazyk a územie.locale The language and region.
 • localId Predstavuje jedinečnú identitu používateľa vytvorenú lokálne klientom.localId Represents a unique user identity that is created locally and added by the client. Nezhoduje sa s ID konta používateľa.This is not the user's account ID.

Common Data Extensions.utcCommon Data Extensions.utc

Popisuje vlastnosti, ktoré by mohli byť vyplnené knižnicou zapisovania do denníka vo Windowse.Describes the properties that could be populated by a logging library on Windows.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • aId Predstavuje identifikátor ETW ActivityId.aId Represents the ETW ActivityId. Zaznamenané prostredníctvom rámca TraceLogging alebo priamo pomocou ETW.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • bSeq Poradové číslo medzipamäte posielania vo formáte: identifikátor medzipamäte:poradové číslobSeq Upload buffer sequence number in the format: buffer identifier:sequence number
 • cat Predstavuje bitovú masku kľúčových slov ETW súvisiacich s udalosťou.cat Represents a bitmask of the ETW Keywords associated with the event.
 • cpId ID composera, napríklad referenčný, počítačový, telefónny, holografický, rozbočovačový či IoTcpId The composer ID, such as Reference, Desktop, Phone, Holographic, Hub, IoT Composer.
 • epoch Predstavuje polia epoch aseqNum, ktoré pomáhajú sledovať počet aktivovaných apočet nahratých udalostí, aumožňuje identifikáciu údajov stratených počas nahrávania aodstraňovania duplikátov udalostí vingress serveri.epoch Represents the epoch and seqNum fields, which help track how many events were fired and how many events were uploaded, and enables identification of data lost during upload and de-duplication of events on the ingress server.
 • flags Predstavuje bitovú mapu zachytávajúcu rôzne príznaky charakteristické pre Windows.flags Represents the bitmap that captures various Windows specific flags.
 • mon Kombinované poradové čísla postupnosti monitorovania audalosti vo formáte: postupnosť monitorovania : postupnosť udalostimon Combined monitor and event sequence numbers in the format: monitor sequence : event sequence
 • op Predstavuje operačný kód ETW.op Represents the ETW Op Code.
 • raId Predstavuje súvisiaci identifikátor ETW ActivityId.raId Represents the ETW Related ActivityId. Zaznamenané prostredníctvom rámca TraceLogging alebo priamo pomocou ETW.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • seq Predstavuje postupnosť polí použitých na sledovanie skutočného poradia nahratých udalostí.seq Represents the sequence field used to track absolute order of uploaded events. Ide o identifikátor, ktorý sa zvyšuje pridaním udalostí do odovzdávacieho frontu.It is an incrementing identifier for each event added to the upload queue. Postupnosť pomáha sledovať počet aktivovaných apočet nahratých udalostí aumožňuje identifikáciu údajov stratených počas nahrávania aodstraňovania duplikátov udalostí vingress serveri.The Sequence helps track how many events were fired and how many events were uploaded and enables identification of data lost during upload and de-duplication of events on the ingress server.
 • stId Predstavuje ID vstupného bodu scenára.stId Represents the Scenario Entry Point ID. Ide o jedinečný identifikátor GUID každej udalosti v diagnostickom scenári.This is a unique GUID for each event in a diagnostic scenario. Predchádzajúci názov bol ID spúšťača scenára.This used to be Scenario Trigger ID.

Common Data Extensions.xblCommon Data Extensions.xbl

Popisuje polia súvisiace so službou XBOX Live.Describes the fields that are related to XBOX Live.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • claims Akékoľvek ďalšie nároky, ktorých krátke názvy neboli pridané do tejto štruktúry.claims Any additional claims whose short claim name hasn't been added to this structure.
 • did ID zariadenia XBOXdid XBOX device ID
 • dty Typ zariadenia XBOXdty XBOX device type
 • dvr Verzia operačného systému v zariadení.dvr The version of the operating system on the device.
 • eid Jedinečné ID, ktoré predstavuje entitu vývojára.eid A unique ID that represents the developer entity.
 • exp Čas uplynutia platnostiexp Expiration time
 • ip Adresa IP klientskeho zariadenia.ip The IP address of the client device.
 • nbf Nie skôr akonbf Not before time
 • pid Zoznam identifikátorov PUID uvedených ako čísla v desiatkovej sústave oddelené čiarkami.pid A comma separated list of PUIDs listed as base10 numbers.
 • sbx Identifikátor izolovaného priestoru (sandboxu) XBOXsbx XBOX sandbox identifier
 • sid ID inštancie služby.sid The service instance ID.
 • sty Typ služby.sty The service type.
 • tid ID titulu služby XBOX Live.tid The XBOX Live title ID.
 • tvr Verzia titulu služby XBOX Live.tvr The XBOX Live title version.
 • uts Bitové pole s 2 bitmi priradenými každému ID používateľa zapísanému v zozname xid.uts A bit field, with 2 bits being assigned to each user ID listed in xid. Pole sa vynecháva, ak sú všetci používatelia maloobchodné kontá.This field is omitted if all users are retail accounts.
 • xid Zoznam ID používateľov zariadenia XBOX kódovaný v desiatkovej sústave.xid A list of base10-encoded XBOX User IDs.

Polia spoločných údajovCommon data fields

Ms.Device.DeviceInventoryChangeMs.Device.DeviceInventoryChange

Popisuje stav inštalácie pre všetky hardvérové a softvérové súčasti dostupné v konkrétnom zariadení.Describes the installation state for all hardware and software components available on a particular device.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • action Zmena vyvolaná na objekte inventára zariadenia.action The change that was invoked on a device inventory object.
 • inventoryId ID zariadenia používané na testovanie kompatibility.inventoryId Device ID used for Compatibility testing
 • objectInstanceId Identita objektu, ktorá je jedinečná v rámci rozsahu zariadenia.objectInstanceId Object identity which is unique within the device scope.
 • objectType Označuje typ objektu, na ktorý sa vzťahuje udalosť.objectType Indicates the object type that the event applies to.
 • syncId Reťazec používaný na zoskupovanie operácií StartSync, EndSync, Pridať a Odstrániť, ktoré patria spolu.syncId A string used to group StartSync, EndSync, Add, and Remove operations that belong together. Pole je jedinečné obdobím synchronizácie a používa sa na rozlišovanie v situáciách, keď viacero agentov vykonáva prekrývajúce sa inventáre rovnakého objektu.This field is unique by Sync period and is used to disambiguate in situations where multiple agents perform overlapping inventories for the same object.

Udalosti kompatibilityCompatibility events

Microsoft.Windows.Compatibility.Apphelp.SdbFixMicrosoft.Windows.Compatibility.Apphelp.SdbFix

Správa produktov na pomoc problémov pri ladení/riešení problémov so súčasťami kompatibilnými s doručenou poštou.Product instrumentation for helping debug/troubleshoot issues with inbox compatibility components.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • Názov aplikácie Názov aplikácie ovplyvnenej SDB.AppName Name of the application impacted by SDB.
 • FixID SDB GUID.FixID SDB GUID.
 • Flags Zoznam použitých príznakov.Flags List of flags applied.
 • ImageName Názov súboru.ImageName Name of file.

Servisné udalosti založené na súčastiachComponent-based servicing events

CbsServicingProvider.CbsCapabilityEnumerationCbsServicingProvider.CbsCapabilityEnumeration

Táto udalosť nahlasuje výsledky kontroly voliteľného obsahu Windowsu na lokalite Windows Update na udržiavanie systému Windows v aktuálnom stave.This event reports on the results of scanning for optional Windows content on Windows Update to keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • architecture Označuje, že kontrola bola obmedzená na zadanú architektúru.architecture Indicates the scan was limited to the specified architecture.
 • capabilityCount Počet balíkov voliteľného obsahu zistení počas kontroly.capabilityCount The number of optional content packages found during the scan.
 • clientId Názov aplikácie žiadajúcej voliteľný obsah.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • duration Časový úsek potrebný na vykonanie kontroly.duration The amount of time it took to complete the scan.
 • hrStatus Kód HReturn kontroly.hrStatus The HReturn code of the scan.
 • language Označuje, že kontrola bola obmedzená na zadaný jazyk.language Indicates the scan was limited to the specified language.
 • majorVersion Označuje, že kontrola bola obmedzená na zadanú hlavnú verziu.majorVersion Indicates the scan was limited to the specified major version.
 • minorVersion Označuje, že kontrola bola obmedzená na zadanú vedľajšiu verziu.minorVersion Indicates the scan was limited to the specified minor version.
 • namespace Označuje, že kontrola bola obmedzená na balíky vzadanom priestore názvov.namespace Indicates the scan was limited to packages in the specified namespace.
 • sourceFilter Bitová maska označujúca, že kontrola bola zameraná na lokálne dostupný voliteľný obsah.sourceFilter A bitmask indicating the scan checked for locally available optional content.
 • stackBuild Číslo zostavy balíka súborov údržby.stackBuild The build number of the servicing stack.
 • stackMajorVersion Číslo hlavnej verzie balíka súborov údržby.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack.
 • stackMinorVersion Číslo vedľajšej verzie balíka súborov údržby.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack.
 • stackRevision Číslo revízie balíka servisných súborov.stackRevision The revision number of the servicing stack.

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalizeCbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalize

Táto udalosť poskytuje informácie ovýsledkoch Inštalácie alebo odinštalovania voliteľného obsahu Windowsu zlokality Windows Update.This event provides information about the results of installing or uninstalling optional Windows content from Windows Update.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • capabilities Názvy balíkov voliteľného obsahu, ktoré boli nainštalované.capabilities The names of the optional content packages that were installed.
 • clientId Názov aplikácie žiadajúcej voliteľný obsah.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • currentID Identifikácia aktuálnej inštalačnej relácie.currentID The ID of the current install session.
 • downloadSource Zdroj sťahovania.downloadSource The source of the download.
 • highestState Najvyšší finálny stav inštalácie voliteľného obsahu.highestState The highest final install state of the optional content.
 • hrLCUReservicingStatus Označuje, či bol voliteľný obsah aktualizovaný na najnovšiu dostupnú verziu.hrLCUReservicingStatus Indicates whether the optional content was updated to the latest available version.
 • hrStatus Kód HReturn operácie inštalácie.hrStatus The HReturn code of the install operation.
 • rebootCount Počet reštartov potrebných na dokončenie inštalácie.rebootCount The number of reboots required to complete the install.
 • retryID Identifikácia relácie, ktorá sa použije na nový pokus ovykonanie neúspešnej operácie.retryID The session ID that will be used to retry a failed operation.
 • retryStatus Označuje, či sa inštalácia zopakuje vprípade zlyhania.retryStatus Indicates whether the install will be retried in the event of failure.
 • stackBuild Číslo zostavy balíka súborov údržby.stackBuild The build number of the servicing stack.
 • stackMajorVersion Číslo hlavnej verzie balíka súborov údržby.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack.
 • stackMinorVersion Číslo vedľajšej verzie balíka súborov údržby.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack.
 • stackRevision Číslo revízie balíka súborov údržby.stackRevision The revision number of the servicing stack.

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPendedCbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPended

Táto udalosť poskytuje informácie ovýsledkoch inštalácie voliteľného obsahu systému Windows, ktorý vyžaduje reštart na udržiavanie neustálej aktuálnosti systému Windows.This event provides information about the results of installing optional Windows content that requires a reboot to keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • clientId Názov aplikácie žiadajúcej voliteľný obsah.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • pendingDecision Označuje príčinu reštartu počítača, ak je to možné.pendingDecision Indicates the cause of reboot, if applicable.

CbsServicingProvider.CbsLateAcquisitionCbsServicingProvider.CbsLateAcquisition

Táto akcia odosiela údaje označujúce či sa počas inovácie nepodarilo aktualizovať niektoré balíky operačného systému, čím napomáha udržiavať Windows aktualizovaný.This event sends data to indicate if some Operating System packages could not be updated as part of an upgrade, to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Features Zoznam balíkov funkcií, ktoré sa nepodarilo aktualizovať.Features The list of feature packages that could not be updated.
 • RetryID Identifikátor označujúci opätovný pokus oaktualizáciu uvedených balíkov.RetryID The ID identifying the retry attempt to update the listed packages.

CbsServicingProvider.CbsPackageRemovalCbsServicingProvider.CbsPackageRemoval

Táto udalosť poskytuje informácie ovýsledkoch odinštalovania kumulatívnej aktualizácie zabezpečenia Windowsu na zachovanie aktualizovaného systému Windows.This event provides information about the results of uninstalling a Windows Cumulative Security Update to help keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • buildVersion Číslo zostavy aktualizácie zabezpečenia, ktorá sa odinštaluje.buildVersion The build number of the security update being uninstalled.
 • clientId Názov aplikácie žiadajúcej odinštalovanie.clientId The name of the application requesting the uninstall.
 • currentStateEnd Konečný stav aktualizácie po operácii.currentStateEnd The final state of the update after the operation.
 • failureDetails Informácie opríčine zlyhania, ak je to možné.failureDetails Information about the cause of a failure, if applicable.
 • failureSourceEnd Štádium počas odinštalovania, vktorom sa vyskytla chyba.failureSourceEnd The stage during the uninstall where the failure occurred.
 • hrStatusEnd Celkový výstupný kód operácie.hrStatusEnd The overall exit code of the operation.
 • initiatedOffline Označuje, či začalo odinštalovanie pripojeného obrazu systému Windows.initiatedOffline Indicates if the uninstall was initiated for a mounted Windows image.
 • majorVersion Číslo hlavnej verzie aktualizácie zabezpečenia, ktorá sa odinštaluje.majorVersion The major version number of the security update being uninstalled.
 • minorVersion Číslo vedľajšej verzie aktualizácie zabezpečenia, ktorá sa odinštaluje.minorVersion The minor version number of the security update being uninstalled.
 • originalState Začiatočný stav aktualizácie pred operáciu.originalState The starting state of the update before the operation.
 • pendingDecision Označuje príčinu reštartu počítača, ak je to možné.pendingDecision Indicates the cause of reboot, if applicable.
 • primitiveExecutionContext Stav počas spustenia systému po dokončení odinštalovania.primitiveExecutionContext The state during system startup when the uninstall was completed.
 • revisionVersion Číslo revízie aktualizácie zabezpečenia, ktorá sa odinštaluje.revisionVersion The revision number of the security update being uninstalled.
 • transactionCanceled Označuje, či bolo odinštalovanie zrušené.transactionCanceled Indicates whether the uninstall was cancelled.

CbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstallCbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstall

Táto udalosť vykazuje výsledky výkonu a spoľahlivosti inštalácie servisného obsahu zo služby Windows Update, aby Windows zostal aktualizovaný.This event reports on the performance and reliability results of installing Servicing content from Windows Update to keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • buildVersion Číslo verzie zostavenia balíka aktualizácie.buildVersion The build version number of the update package.
 • clientId Názov aplikácie žiadajúcej voliteľný obsah.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • corruptionHistoryFlags Bitová maska typov poškodenia uloženia súčastí, ktoré spôsobili na zariadení zlyhania aktualizácie.corruptionHistoryFlags A bitmask of the types of component store corruption that have caused update failures on the device.
 • corruptionType Enumerácia uvádzajúca typ poškodenia údajov zodpovedného za aktuálne zlyhanie aktualizácie.corruptionType An enumeration listing the type of data corruption responsible for the current update failure.
 • currentStateEnd Konečný stav balíka po dokončení operácie.currentStateEnd The final state of the package after the operation has completed.
 • doqTimeSeconds Čas v sekundách strávený aktualizáciou ovládačov.doqTimeSeconds The time in seconds spent updating drivers.
 • executeTimeSeconds Počet sekúnd potrebných na vykonanie inštalácie.executeTimeSeconds The number of seconds required to execute the install.
 • failureDetails Ovládač alebo inštalačný program, ktorý spôsobil zlyhanie aktualizácie.failureDetails The driver or installer that caused the update to fail.
 • failureSourceEnd Enumerácia označujúca, v akej etape aktualizácie sa vyskytli zlyhanie.failureSourceEnd An enumeration indicating at what phase of the update a failure occurred.
 • hrStatusEnd Vrátený kód operácie inštalácie.hrStatusEnd The return code of the install operation.
 • initiatedOffline Pravdivá alebo nepravdivá hodnota označujúca, či bol balík nainštalovaný do offline súboru Windows Imaging Format (WIM).initiatedOffline A true or false value indicating whether the package was installed into an offline Windows Imaging Format (WIM) file.
 • majorVersion Číslo hlavnej verzie balíka aktualizácie.majorVersion The major version number of the update package.
 • minorVersion Číslo vedľajšej verzie balíka aktualizácie.minorVersion The minor version number of the update package.
 • originalState Východiskový stav balíka.originalState The starting state of the package.
 • overallTimeSeconds Čas (v sekundách) na vykonanie celej servisnej operácie.overallTimeSeconds The time (in seconds) to perform the overall servicing operation.
 • planTimeSeconds Čas v sekundách potrebný na naplánovanie operácií aktualizácie.planTimeSeconds The time in seconds required to plan the update operations.
 • poqTimeSeconds Čas v sekundách potrebný na spracovanie súborov a operácie s databázou Registry.poqTimeSeconds The time in seconds processing file and registry operations.
 • postRebootTimeSeconds Čas (v sekundách) potrebný na vykonanie spracovania pri spustení pre aktualizáciu.postRebootTimeSeconds The time (in seconds) to do startup processing for the update.
 • preRebootTimeSeconds Čas (v sekundách) medzi vykonaním inštalácie a reštartom.preRebootTimeSeconds The time (in seconds) between execution of the installation and the reboot.
 • primitiveExecutionContext Enumerácia označujúca, v akej etape vypínania alebo spúšťania bola aktualizácia nainštalovaná.primitiveExecutionContext An enumeration indicating at what phase of shutdown or startup the update was installed.
 • rebootCount Počet reštartov potrebných na inštaláciu aktualizácie.rebootCount The number of reboots required to install the update.
 • rebootTimeSeconds Čas (v sekundách) pred začatím úvodného spracovania pre aktualizáciu.rebootTimeSeconds The time (in seconds) before startup processing begins for the update.
 • resolveTimeSeconds Čas v sekundách potrebný na preloženie balíkov, ktoré sú súčasťou aktualizácie.resolveTimeSeconds The time in seconds required to resolve the packages that are part of the update.
 • revisionVersion Číslo verzie revízie balíka aktualizácie.revisionVersion The revision version number of the update package.
 • rptTimeSeconds Čas v sekundách strávený spúšťaním doplnkov inštalátora.rptTimeSeconds The time in seconds spent executing installer plugins.
 • shutdownTimeSeconds Čas (v sekundách) potrebný na spracovanie pri vypínaní pre aktualizáciu.shutdownTimeSeconds The time (in seconds) required to do shutdown processing for the update.
 • stackRevision Číslo revízie balíka servisných súborov.stackRevision The revision number of the servicing stack.
 • stageTimeSeconds Čas (v sekundách) potrebný na prípravu všetkých súborov, ktoré sú súčasťou aktualizácie.stageTimeSeconds The time (in seconds) required to stage all files that are part of the update.

CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2

Táto udalosť hlási výsledky zapínania alebo vypínania nepovinného obsahu Windowsu, aby bol Windows neustále aktuálny.This event reports the results of enabling or disabling optional Windows Content to keep Windows up to date.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • applicableUpdateState Označuje najvyšší príslušný stav voliteľného obsahu.applicableUpdateState Indicates the highest applicable state of the optional content.
 • buildVersion Verzia zostavy balíka, ktorý sa inštaluje.buildVersion The build version of the package being installed.
 • clientId Názov aplikácie žiadajúcej zmenu voliteľného obsahu.clientId The name of the application requesting the optional content change.
 • downloadSource Označuje, či bol voliteľný obsah získaný zo služby Windows Update alebo zlokálne dostupného súboru.downloadSource Indicates if optional content was obtained from Windows Update or a locally accessible file.
 • downloadtimeInSeconds Počet sekúnd potrebný na dokončenie sťahovania voliteľného obsahu.downloadtimeInSeconds The number of seconds required to complete the optional content download.
 • executionID Jedinečné ID používané na identifikáciu udalostí spojených sjedinou operáciou údržby, nepoužíva sa opätovne na budúce operácie.executionID A unique ID used to identify events associated with a single servicing operation and not reused for future operations.
 • executionSequence Počítadlo sledujúce počet operácií údržby, oktoré sa zariadenie pokúsilo.executionSequence A counter that tracks the number of servicing operations attempted on the device.
 • firstMergedExecutionSequence Hodnota predchádzajúceho počítadla executionSequence, ktorá sa zlučuje saktuálnou operáciou, ak je to možné.firstMergedExecutionSequence The value of a pervious executionSequence counter that is being merged with the current operation, if applicable.
 • firstMergedID Jedinečné ID predchádzajúcej operácie údržby, ktorá sa zlučuje stouto operáciou, ak je to možné.firstMergedID A unique ID of a pervious servicing operation that is being merged with this operation, if applicable.
 • hrDownloadResult Návratový kód operácie sťahovania.hrDownloadResult The return code of the download operation.
 • hrStatusUpdate Návratový kód operácie údržby.hrStatusUpdate The return code of the servicing operation.
 • identityHash Pseudonymizovaný (hashovaný) identifikátor balíka Windowsu, ktorý sa inštaluje alebo odinštalováva.identityHash A pseudonymized (hashed) identifier for the Windows Package that is being installed or uninstalled.
 • initiatedOffline Označuje, či vykonaná operácia prebehla na obraze Windowsu vrežime offline alebo na spustenej inštancii Windowsu.initiatedOffline Indicates whether the operation was performed against an offline Windows image file or a running instance of Windows.
 • majorVersion Hlavná verzia balíka, ktorý sa inštaluje.majorVersion The major version of the package being installed.
 • minorVersion Vedľajšia verzia balíka, ktorý sa inštaluje.minorVersion The minor version of the package being installed.
 • packageArchitecture Architektúra balíka, ktorý sa inštaluje.packageArchitecture The architecture of the package being installed.
 • packageLanguage Jazyk balíka, ktorý sa inštaluje.packageLanguage The language of the package being installed.
 • packageName Názov balíka, ktorý sa inštaluje.packageName The name of the package being installed.
 • rebootRequired Označuje, či sa na dokončenie operácie vyžaduje reštartovanie.rebootRequired Indicates whether a reboot is required to complete the operation.
 • revisionVersion Číslo revízie balíka, ktorý sa inštaluje.revisionVersion The revision number of the package being installed.
 • stackBuild Číslo zostavy binárneho súboru údržby vykonávajúceho inštaláciu.stackBuild The build number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackMajorVersion Číslo hlavnej verzie binárneho súboru údržby vykonávajúceho inštaláciu.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackMinorVersion Číslo vedľajšej verzie binárneho súboru údržby vykonávajúceho inštaláciu.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackRevision Číslo revízie binárneho súboru údržby vykonávajúceho inštaláciu.stackRevision The revision number of the servicing stack binary performing the installation.
 • updateName Názov povoľovanej alebo zakazovanej voliteľnej funkcie operačného systému Windows.updateName The name of the optional Windows Operation System feature being enabled or disabled.
 • updateStartState Hodnota označujúca stav voliteľného obsahu pred spustením operácie.updateStartState A value indicating the state of the optional content before the operation started.
 • updateTargetState Hodnota označujúca želaný stav voliteľného obsahu.updateTargetState A value indicating the desired state of the optional content.

Prípony nasadeniaDeployment extensions

DeploymentTelemetry.Deployment_EndDeploymentTelemetry.Deployment_End

Udalosť označuje, že sa dokončilo rozhranie 360 API nasadenia.This event indicates that a Deployment 360 API has completed.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ClientId ID klienta používateľa využívajúceho rozhranie D360 API.ClientId Client ID of the user utilizing the D360 API.
 • ErrorCode Kód chyby akcie.ErrorCode Error code of action.
 • FlightId Špecifické ID zostavy programu Windows Insider, ktoré zariadenie získava.FlightId The specific ID of the Windows Insider build the device is getting.
 • Mode Fáza upgradu.Mode Phase in upgrade.
 • RelatedCV Vektor korekcie (CV) ľubovoľných ďalších súvisiacich udalostí.RelatedCV The correction vector (CV) of any other related events
 • Result Konečný výsledok akcie.Result End result of the action.

DeploymentTelemetry.Deployment_SetupBoxLaunchDeploymentTelemetry.Deployment_SetupBoxLaunch

Udalosť označuje, že rozhrania Deployment 360 API spustili Setup Box.This event indicates that the Deployment 360 APIs have launched Setup Box.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ClientId ID klienta používateľa využívajúceho rozhranie D360 API.ClientId The client ID of the user utilizing the D360 API.
 • FlightId Špecifické ID zostavy programu Windows Insider, ktoré zariadenie získava.FlightId The specific ID of the Windows Insider build the device is getting.
 • Quiet Označuje, či je inštalácia spustená vtichom alebo úplnom režime.Quiet Whether Setup will run in quiet mode or full mode.
 • RelatedCV Vektor korelácie (CV) ľubovoľných ďalších súvisiacich udalostí.RelatedCV The correlation vector (CV) of any other related events.
 • SetupMode Aktuálna fáza inštalácie.SetupMode The current setup phase.

DeploymentTelemetry.Deployment_SetupBoxResultDeploymentTelemetry.Deployment_SetupBoxResult

Udalosť označuje, že rozhrania Deployment 360 API prijali vrátené hodnoty zo služby Setup Box.This event indicates that the Deployment 360 APIs have received a return from Setup Box.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ClientId ID klienta používateľa využívajúceho rozhranie D360 API.ClientId Client ID of the user utilizing the D360 API.
 • ErrorCode Kód chyby akcie.ErrorCode Error code of the action.
 • FlightId Špecifické ID zostavy programu Windows Insider, ktoré zariadenie získava.FlightId The specific ID of the Windows Insider build the device is getting.
 • Quiet Označuje, či je inštalácia spustená vtichom alebo úplnom režime.Quiet Indicates whether Setup will run in quiet mode or full mode.
 • RelatedCV Vektor korelácie (CV) ľubovoľných ďalších súvisiacich udalostí.RelatedCV The correlation vector (CV) of any other related events.
 • SetupMode Aktuálna fáza inštalácie.SetupMode The current Setup phase.

DeploymentTelemetry.Deployment_StartDeploymentTelemetry.Deployment_Start

Udalosť označuje, že bolo volané rozhranie Deployment 360 API.This event indicates that a Deployment 360 API has been called.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ClientId ID klienta používateľa využívajúceho rozhranie D360 API.ClientId Client ID of the user utilizing the D360 API.
 • FlightId Špecifické ID zostavy programu Windows Insider, ktoré zariadenie získava.FlightId The specific ID of the Windows Insider build the device is getting.
 • Mode Aktuálna fáza upgradu.Mode The current phase of the upgrade.
 • RelatedCV Vektor korelácie (CV) ľubovoľných ďalších súvisiacich udalostí.RelatedCV The correlation vector (CV) of any other related events.

Udalosti diagnostických údajovDiagnostic data events

TelClientSynthetic.AbnormalShutdown_0TelClientSynthetic.AbnormalShutdown_0

Táto akcia odosiela údaje o identifikátoroch spustenia, ktoré normálne čisté vypnutie nezistilo, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about boot IDs for which a normal clean shutdown was not observed, to help keep Windows up to date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AbnormalShutdownBootId Položka BootId abnormálneho vypnutia nahlásená touto akciou.AbnormalShutdownBootId BootId of the abnormal shutdown being reported by this event.
 • AcDcStateAtLastShutdown Identifikuje, či bolo zariadenie napájané batériou alebo zapojené do elektrickej siete.AcDcStateAtLastShutdown Identifies if the device was on battery or plugged in.
 • BatteryLevelAtLastShutdown Posledná zaznamenaná úroveň nabitia batérie.BatteryLevelAtLastShutdown The last recorded battery level.
 • BatteryPercentageAtLastShutdown Percento nabitia batérie pri poslednom vypnutí.BatteryPercentageAtLastShutdown The battery percentage at the last shutdown.
 • CrashDumpEnabled Označuje, či sú povolené výpisy zlyhanie.CrashDumpEnabled Indicates whether crash dumps are enabled.
 • CumulativeCrashCount Kumulatívny počet zlyhaní operačného systému od resetovania položky BootId.CumulativeCrashCount Cumulative count of operating system crashes since the BootId reset.
 • CurrentBootId Položka BootId v čase nahlásenia udalosti nezvyčajného vypnutia.CurrentBootId BootId at the time the abnormal shutdown event was being reported.
 • Firmwaredata->ResetReasonEmbeddedController Dôvod resetovania dodaný firmvérom.Firmwaredata->ResetReasonEmbeddedController The reset reason that was supplied by the firmware.
 • Firmwaredata->ResetReasonEmbeddedControllerAdditional Ďalšie údaje súvisiace s dôvodom resetovania dodaným firmvérom.Firmwaredata->ResetReasonEmbeddedControllerAdditional Additional data related to reset reason provided by the firmware.
 • Firmwaredata->ResetReasonPch Dôvod resetovania dodaný hardvérom.Firmwaredata->ResetReasonPch The reset reason that was supplied by the hardware.
 • Firmwaredata->ResetReasonPchAdditional Ďalšie údaje súvisiace s dôvodom resetovania dodaným hardvérom.Firmwaredata->ResetReasonPchAdditional Additional data related to the reset reason supplied by the hardware.
 • Firmwaredata->ResetReasonSupplied Označuje, či firmvér dodal nejaký dôvod resetovania alebo nie.Firmwaredata->ResetReasonSupplied Indicates whether the firmware supplied any reset reason or not.
 • FirmwareType Identifikátor položky FirmwareType, ako je vymenovaný v položke DimFirmwareType.FirmwareType ID of the FirmwareType as enumerated in DimFirmwareType.
 • HardwareWatchdogTimerGeneratedLastReset Označuje, či časovač hardvérového zariadenia watchdog spôsobil posledný reštart.HardwareWatchdogTimerGeneratedLastReset Indicates whether the hardware watchdog timer caused the last reset.
 • HardwareWatchdogTimerPresent Označuje, či bol prítomný časovač hardvérového zariadenia watchdog alebo nie.HardwareWatchdogTimerPresent Indicates whether hardware watchdog timer was present or not.
 • LastBugCheckBootId Hodnota bootId posledného zaznamenaného zlyhania.LastBugCheckBootId bootId of the last captured crash.
 • LastBugCheckCode Kód označujúci typ chyby.LastBugCheckCode Code that indicates the type of error.
 • LastBugCheckContextFlags Ďalšie nastavenia výpisu pri zlyhaní.LastBugCheckContextFlags Additional crash dump settings.
 • LastBugCheckOriginalDumpType Typ výpisu pri zlyhaní, ktorý systém zamýšľal uložiť.LastBugCheckOriginalDumpType The type of crash dump the system intended to save.
 • LastBugCheckOtherSettings Iné nastavenia výpisov pri zlyhaní.LastBugCheckOtherSettings Other crash dump settings.
 • LastBugCheckParameter1 Prvý parameter s ďalšími informáciami o type chyby.LastBugCheckParameter1 The first parameter with additional info on the type of the error.
 • LastBugCheckProgress Pokrok vo vypisovaní posledného výpisu pri zlyhaní.LastBugCheckProgress Progress towards writing out the last crash dump.
 • LastBugCheckVersion Verzia štruktúry informácií zapísaná počas zlyhania.LastBugCheckVersion The version of the information struct written during the crash.
 • LastSuccessfullyShutdownBootId Hodnota BootId posledného úspešného vypnutia.LastSuccessfullyShutdownBootId BootId of the last fully successful shutdown.
 • LongPowerButtonPressDetected Určuje, či používateľ stlačil alebo podržal tlačidlo napájania.LongPowerButtonPressDetected Identifies if the user was pressing and holding power button.
 • OOBEInProgress Identifikuje, či je spustený modul Prvé spustenie systému.OOBEInProgress Identifies if the Out-Of-Box-Experience is running.
 • OSSetupInProgress Určuje, či je spustená inštalácia operačného systému.OSSetupInProgress Identifies if the operating system setup is running.
 • PowerButtonCumulativePressCount Udáva počet stlačení tlačidla napájania (nezamieňať si pojem "stlačenie" s pojmom "uvoľnenie").PowerButtonCumulativePressCount Indicates the number of times the power button has been pressed ("pressed" not to be confused with "released").
 • PowerButtonCumulativeReleaseCount Udáva počet opakovaní vydaní tlačidlo power ("vydanej" s "stlačené" môže byť).PowerButtonCumulativeReleaseCount Indicates the number of times the power button has been released ("released" not to be confused with "pressed").
 • PowerButtonErrorCount Udáva, koľkokrát sa pri pokuse o záznam tlačidlo metriky (napríklad: kvôli zlyhaniu uzamknutia/aktualizovať súbor bootstat).PowerButtonErrorCount Indicates the number of times there was an error attempting to record Power Button metrics (e.g.: due to a failure to lock/update the bootstat file).
 • PowerButtonLastPressBootId Identifikátor spustenia posledného prípadu rozpoznaného stlačenia tlačidla napájania (nezamieňať si pojem "stlačenie" s pojmom "uvoľnenie").PowerButtonLastPressBootId BootId of the last time the Power Button was detected to have been pressed ("pressed" not to be confused with "released").
 • PowerButtonLastPressTime Dátum a čas posledného stlačenia tlačidla napájania (nezamieňať si pojem "stlačenie" s pojmom "uvoľnenie")PowerButtonLastPressTime Date/time of the last time the Power Button was pressed ("pressed" not to be confused with "released").
 • PowerButtonLastReleaseBootId Identifikátor spustenia posledného prípadu uvoľnenia tlačidla napájania (nezamieňať si pojem "uvoľnenie" s pojmom "stlačenie").PowerButtonLastReleaseBootId The Boot ID of the last time the Power Button was released ("released" not to be confused with "pressed").
 • PowerButtonLastReleaseTime Dátum a čas na tlačidlo Power bola väčšina nedávno vydal ("vydanej" s "stlačené" môže byť).PowerButtonLastReleaseTime The date and time the Power Button was most recently released ("released" not to be confused with "pressed").
 • PowerButtonPressCurrentCsPhase Predstavuje fázu ukončenia pripojeného úsporného režimu, keď bolo stlačené tlačidlo napájania.PowerButtonPressCurrentCsPhase Represents the phase of Connected Standby exit when the power button was pressed.
 • PowerButtonPressIsShutdownInProgress Označuje, či počas posledného stlačenia tlačidla napájania prebiehalo vypnutie systému.PowerButtonPressIsShutdownInProgress Indicates whether a system shutdown was in progress at the last time the power button was pressed.
 • PowerButtonPressLastPowerWatchdogStage Posledná etapa dokončená pri poslednom stlačení tlačidla napájania.PowerButtonPressLastPowerWatchdogStage The last stage completed when the Power Button was most recently pressed.
 • PowerButtonPressPowerWatchdogArmed Označuje, či v čase posledného stlačenia tlačidla napájania bolo aktívne zariadenie watchdog monitora.PowerButtonPressPowerWatchdogArmed Indicates whether or not the watchdog for the monitor was active at the time of the last power button press.
 • ShutdownDeviceType Označuje, dôvod spustenia vypnutia.ShutdownDeviceType Identifies who triggered a shutdown. Príčinou môže byť batéria, tepelné zóny alebo prostredníctvom rozhrania API jadra.Is it because of battery, thermal zones, or through a Kernel API.
 • SleepCheckpoint Poskytuje posledný kontrolný bod, keď počas prechodu do režimu spánku dôjde kzlyhaniu.SleepCheckpoint Provides the last checkpoint when there is a failure during a sleep transition.
 • SleepCheckpointSource Označuje, či je zdrojom premenná EFI alebo súbor bootstat.SleepCheckpointSource Indicates whether the source is the EFI variable or bootstat file.
 • SleepCheckpointStatus Označuje, či sú informácie kontrolného bodu platné.SleepCheckpointStatus Indicates whether the checkpoint information is valid.
 • StaleBootStatData Označuje, či sú údaje súboru bootstat zastarané.StaleBootStatData Identifies if the data from bootstat is stale.
 • TransitionInfoBootId Identifikátor spustenia zachytených údajov prechodu.TransitionInfoBootId The Boot ID of the captured transition information.
 • TransitionInfoCSCount Celkový počet systém prenesené z "Pripojenom úspornom režime" režim "Na", keď bol uložený poslednú značku.TransitionInfoCSCount The total number of times the system transitioned from "Connected Standby" mode to "On" when the last marker was saved.
 • TransitionInfoCSEntryReason Označuje dôvod, prečo zariadenie naposledy vstúpilo do režimu "Pripojené v úspornom režime" (nezamieňať si pojem "vstúpilo" s pojmom "opustilo").TransitionInfoCSEntryReason Indicates the reason the device last entered "Connected Standby" mode ("entered" not to be confused with "exited").
 • TransitionInfoCSExitReason Označuje dôvod, prečo zariadenie naposledy neopustia "Pripojenom úspornom režime" režim ("neopustia" s "zadané" môže byť).TransitionInfoCSExitReason Indicates the reason the device last exited "Connected Standby" mode ("exited" not to be confused with "entered").
 • TransitionInfoCSInProgress Označuje, či systém bol v alebo ak je zadaná v pripojenom úspornom režime pri uložení poslednú značku.TransitionInfoCSInProgress Indicates whether the system was in or entering Connected Standby mode when the last marker was saved.
 • TransitionInfoLastReferenceTimeChecksum Kontrolný TransitionInfoLastReferenceTimestamp.TransitionInfoLastReferenceTimeChecksum The checksum of TransitionInfoLastReferenceTimestamp.
 • TransitionInfoLastReferenceTimestamp Dátum a čas posledného uloženia značky.TransitionInfoLastReferenceTimestamp The date and time that the marker was last saved.
 • TransitionInfoLidState Opisuje stav krytu prenosného počítača.TransitionInfoLidState Describes the state of the laptop lid.
 • TransitionInfoPowerButtonTimestamp Dátum a čas posledného stlačenia tlačidla napájania (získaný iným mechanizmom, ako je PowerButtonLastPressTime).TransitionInfoPowerButtonTimestamp The most recent date and time when the Power Button was pressed (collected via a different mechanism than PowerButtonLastPressTime).
 • TransitionInfoSleepInProgress Označuje, či systém bol zadávania alebo v režime spánku pri uložení poslednú značku.TransitionInfoSleepInProgress Indicates whether the system was in or entering Sleep mode when the last marker was saved.
 • TransitionInfoSleepTranstionsToOn Celkový počet systém prenesené z spánkového režimu do toho, kedy ste uložili poslednú značku.TransitionInfoSleepTranstionsToOn The total number of times the system transitioned from Sleep mode to on, when the last marker was saved.
 • TransitionInfoSystemRunning Označuje, či bol spustený systém pri uložení poslednú značku.TransitionInfoSystemRunning Indicates whether the system was running when the last marker was saved.
 • TransitionInfoSystemShutdownInProgress Označuje, či počas posledného stlačenia tlačidla napájania prebiehalo vypnutie zariadenia.TransitionInfoSystemShutdownInProgress Indicates whether a device shutdown was in progress when the power button was pressed.
 • TransitionInfoUserShutdownInProgress Označuje, či počas posledného stlačenia tlačidla napájania prebiehalo vypnutie používateľa.TransitionInfoUserShutdownInProgress Indicates whether a user shutdown was in progress when the power button was pressed.
 • TransitionLatestCheckpointId Predstavuje jedinečný identifikátor kontrolného bodu počas prechodu stavu zariadenia.TransitionLatestCheckpointId Represents a unique identifier for a checkpoint during the device state transition.
 • TransitionLatestCheckpointSeqNumber Predstavuje chronologické číslo postupnosti kontrolného bodu.TransitionLatestCheckpointSeqNumber Represents the chronological sequence number of the checkpoint.
 • TransitionLatestCheckpointType Predstavuje typ kontrolného bodu, ktorý môžu byť začiatok fázy, ukončenie fázy alebo len informačný.TransitionLatestCheckpointType Represents the type of the checkpoint, which can be the start of a phase, end of a phase, or just informational.
 • VirtualMachineId Ak je operačný systém vo virtuálnom počítači, označuje identifikátor virtuálneho počítača (GUID), ktorý sa môže použiť na vzájomné stanovenie vzťahu medzi udalosťami na hostiteľovi.VirtualMachineId If the operating system is on a virtual Machine, it gives the virtual Machine ID (GUID) that can be used to correlate events on the host.

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransitionTelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransition

Táto udalosť odosiela údaje, ktoré naznačujú, že zariadenie prešlo zmenou úrovne explicitného súhlasu s telemetriou zistenej pri spúšťaní UTC, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data indicating that a device has undergone a change of telemetry opt-in level detected at UTC startup, to help keep Windows up to date. Úroveň explicitného súhlasu s telemetriou označuje, ktoré údaje máme povolené zhromažďovať.The telemetry opt-in level signals what data we are allowed to collect.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CanAddMsaToMsTelemetry True, ak môžeme pridať MSA PUID aCID do telemetrie, vopačnom prípade False.CanAddMsaToMsTelemetry True if we can add MSA PUID and CID to telemetry, false otherwise.
 • CanCollectAnyTelemetry True, ak máme povolené zhromažďovať telemetriu partnerov, vopačnom prípade False.CanCollectAnyTelemetry True if we are allowed to collect partner telemetry, false otherwise.
 • CanCollectCoreTelemetry True, ak môžeme zhromažďovať telemetriu CORE alebo základnú telemetriu, vopačnom prípade False.CanCollectCoreTelemetry True if we can collect CORE/Basic telemetry, false otherwise.
 • CanCollectHeartbeats True, ak môžeme zhromažďovať telemetriu signálu heartbeat, vopačnom prípade False.CanCollectHeartbeats True if we can collect heartbeat telemetry, false otherwise.
 • CanCollectOsTelemetry True, ak môžeme zhromažďovať telemetriu diagnostických údajov, vopačnom prípade False.CanCollectOsTelemetry True if we can collect diagnostic data telemetry, false otherwise.
 • CanCollectWindowsAnalyticsEvents True, ak môžeme zhromažďovať údaje nástrojov Windows Analytics, vopačnom prípade False.CanCollectWindowsAnalyticsEvents True if we can collect Windows Analytics data, false otherwise.
 • CanPerformDiagnosticEscalations True, ak môžeme vykonávať zhromažďovanie eskalácie diagnostiky, vopačnom prípade False.CanPerformDiagnosticEscalations True if we can perform diagnostic escalation collection, false otherwise.
 • CanPerformTraceEscalations True, ak môžeme vykonávať zhromažďovanie eskalácie sledovania, vopačnom prípade False.CanPerformTraceEscalations True if we can perform trace escalation collection, false otherwise.
 • CanReportScenarios True, ak môžeme oznámiť dokončenia scenárov, vopačnom prípade False.CanReportScenarios True if we can report scenario completions, false otherwise.
 • PreviousPermissions Bitová maska predchádzajúceho stavu telemetrie.PreviousPermissions Bitmask of previous telemetry state.
 • TransitionFromEverythingOff True, ak prechádzame zo stavu, kedy boli všetky telemetrie zakázané, vopačnom prípade False.TransitionFromEverythingOff True if we are transitioning from all telemetry being disabled, false otherwise.

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_StartupTelClientSynthetic.AuthorizationInfo_Startup

Spustené funkciou UTC pri spustení za účelom signalizovania, ktoré údaje máme povolené zhromažďovať.Fired by UTC at startup to signal what data we are allowed to collect.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CanAddMsaToMsTelemetry True, ak môžeme pridať MSA PUID aCID do telemetrie, vopačnom prípade False.CanAddMsaToMsTelemetry True if we can add MSA PUID and CID to telemetry, false otherwise.
 • CanCollectAnyTelemetry True, ak máme povolené zhromažďovať telemetriu partnerov, vopačnom prípade False.CanCollectAnyTelemetry True if we are allowed to collect partner telemetry, false otherwise.
 • CanCollectCoreTelemetry True, ak môžeme zhromažďovať telemetriu CORE alebo základnú telemetriu, vopačnom prípade False.CanCollectCoreTelemetry True if we can collect CORE/Basic telemetry, false otherwise.
 • CanCollectHeartbeats True, ak môžeme zhromažďovať telemetriu signálu heartbeat, vopačnom prípade False.CanCollectHeartbeats True if we can collect heartbeat telemetry, false otherwise.
 • CanCollectOsTelemetry True, ak môžeme zhromažďovať telemetriu diagnostických údajov, vopačnom prípade False.CanCollectOsTelemetry True if we can collect diagnostic data telemetry, false otherwise.
 • CanCollectWindowsAnalyticsEvents True, ak môžeme zhromažďovať údaje nástrojov Windows Analytics, vopačnom prípade False.CanCollectWindowsAnalyticsEvents True if we can collect Windows Analytics data, false otherwise.
 • CanPerformDiagnosticEscalations True, ak môžeme vykonávať zhromažďovanie eskalácie diagnostiky, vopačnom prípade False.CanPerformDiagnosticEscalations True if we can perform diagnostic escalation collection, false otherwise.
 • CanPerformTraceEscalations True, ak môžeme vykonávať zhromažďovanie eskalácie sledovania, vopačnom prípade False.CanPerformTraceEscalations True if we can perform trace escalation collection, false otherwise.
 • CanReportScenarios True, ak môžeme oznámiť dokončenia scenárov, vopačnom prípade False.CanReportScenarios True if we can report scenario completions, false otherwise.
 • PreviousPermissions Bitová maska predchádzajúceho stavu telemetrie.PreviousPermissions Bitmask of previous telemetry state.
 • TransitionFromEverythingOff True, ak prechádzame zo stavu, kedy boli všetky telemetrie zakázané, vopačnom prípade False.TransitionFromEverythingOff True if we are transitioning from all telemetry being disabled, false otherwise.

TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0

Táto udalosť odosiela údaje o stave pripojiteľnosti komponentu Prepojené používateľské skúsenosti a telemetria, ktorý nahráva udalosti telemetrie.This event sends data about the connectivity status of the Connected User Experience and Telemetry component that uploads telemetry events. Ak je k dispozícii sieť neobmedzená nespoplatnená sieť (napríklad Wi-Fi), táto udalosť aktualizuje čas posledného úspešného nahrania.If an unrestricted free network (such as Wi-Fi) is available, this event updates the last successful upload time. Ak nie, skontroluje, či počas posledných 24 hodín nebola spustená udalosť Connectivity Heartbeat, aak nebola, odošle udalosť.Otherwise, it checks whether a Connectivity Heartbeat event was fired in the past 24 hours, and if not, it sends an event. Udalosť Connectivity Heartbeat sa odošle aj vprípade prechodu zariadenia zo spoplatnenej siete do bezplatnej siete.A Connectivity Heartbeat event is also sent when a device recovers from costed network to free network.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CensusExitCode Vráti spúšťacie kódy z posledného spustenia klienta sčítania.CensusExitCode Returns last execution codes from census client run.
 • CensusStartTime Vráti časovú pečiatku zhodnú s posledným úspešným spustením sčítania.CensusStartTime Returns timestamp corresponding to last successful census run.
 • CensusTaskEnabled Pre úlohu sčítania v klientovom zariadení vráti Boolovskú hodnotu (povolené/zakázané).CensusTaskEnabled Returns Boolean value for the census task (Enable/Disable) on client machine.
 • LastConnectivityLossTime Zisťuje, kedy naposledy zariadenie stratilo prístup k bezplatnej sieti.LastConnectivityLossTime Retrieves the last time the device lost free network.
 • NetworkState Zisťuje stav siete: 0 = žiadna sieťNetworkState Retrieves the network state: 0 = No network. 1 = obmedzená sieť1 = Restricted network. 2 = bezplatná sieť2 = Free network.
 • NoNetworkTime Zisťuje čas strávený bez siete (od posledného pripojenia) v sekundách.NoNetworkTime Retrieves the time spent with no network (since the last time) in seconds.
 • RestrictedNetworkTime Zisťuje čas strávený na meranej (spoplatnenej) sieti v sekundách.RestrictedNetworkTime Retrieves the time spent on a metered (cost restricted) network in seconds.

TelClientSynthetic.HeartBeat_5TelClientSynthetic.HeartBeat_5

Táto udalosť odosiela údaje o stave a kvalite diagnostických údajov z daného zariadenia, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about the health and quality of the diagnostic data from the given device, to help keep Windows up to date. Analytikom údajov tiež umožňuje určiť, ako dôveryhodné sú údaje z konkrétneho zariadenia.It also enables data analysts to determine how 'trusted' the data is from a given device.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AgentConnectionErrorsCount Počet iných chýb ako chýb časového limitu spojených skanálom hostiteľa/agenta.AgentConnectionErrorsCount Number of non-timeout errors associated with the host/agent channel.
 • CensusExitCode Posledný kód ukončenia úlohy sčítania.CensusExitCode The last exit code of the Census task.
 • CensusStartTime Čas posledného spustenia sčítania.CensusStartTime Time of last Census run.
 • CensusTaskEnabled True, ak je sčítanie povolené, vopačnom prípade False.CensusTaskEnabled True if Census is enabled, false otherwise.
 • CompressedBytesUploaded Počet nahratých komprimovaných bajtov.CompressedBytesUploaded Number of compressed bytes uploaded.
 • ConsumerDroppedCount Počet udalostí vynechaných vpoužívateľskej vrstve klienta telemetrie.ConsumerDroppedCount Number of events dropped at consumer layer of telemetry client.
 • CriticalDataDbDroppedCount Počet kritických udalostí, z ktorých boli čerpané vzorky, ktoré boli vynechané vdatabázovej vrstve.CriticalDataDbDroppedCount Number of critical data sampled events dropped at the database layer.
 • CriticalDataThrottleDroppedCount Počet kritických udalostí, z ktorých boli čerpané vzorky, ktoré boli zrušené z dôvodu obmedzovania.CriticalDataThrottleDroppedCount The number of critical data sampled events that were dropped because of throttling.
 • CriticalOverflowEntersCounter Počet prípadov, kedy bol vdatabáze udalostí zadaný režim kritického pretečenia.CriticalOverflowEntersCounter Number of times critical overflow mode was entered in event DB.
 • DbCriticalDroppedCount Celkový počet vynechaných kritických udalostí vdatabáze udalostí.DbCriticalDroppedCount Total number of dropped critical events in event DB.
 • DbDroppedCount Počet udalostí vynechaných zdôvodu zaplnenia databázy.DbDroppedCount Number of events dropped due to DB fullness.
 • DbDroppedFailureCount Počet udalostí vynechaných zdôvodu zlyhaní databázy.DbDroppedFailureCount Number of events dropped due to DB failures.
 • DbDroppedFullCount Počet udalostí vynechaných zdôvodu zaplnenia databázy.DbDroppedFullCount Number of events dropped due to DB fullness.
 • DecodingDroppedCount Počet udalostí vynechaných zdôvodu zlyhaní pri dekódovaní.DecodingDroppedCount Number of events dropped due to decoding failures.
 • EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Počet udalostí vynechaných zdôvodu aktivovania režimu kritického pretečenia.EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Number of events dropped due to critical overflow mode being initiated.
 • EtwDroppedBufferCount Počet medzipamätí vynechaných vrelácii UTC ETW.EtwDroppedBufferCount Number of buffers dropped in the UTC ETW session.
 • EtwDroppedCount Počet udalostí vynechaných vo vrstve ETW klienta telemetrie.EtwDroppedCount Number of events dropped at ETW layer of telemetry client.
 • EventsPersistedCount Počet udalostí, ktoré sa dostali do fázy PersistEvent.EventsPersistedCount Number of events that reached the PersistEvent stage.
 • EventStoreLifetimeResetCounter Počet resetovaní databázy udalostí za celé obdobie používania funkcie UTC.EventStoreLifetimeResetCounter Number of times event DB was reset for the lifetime of UTC.
 • EventStoreResetCounter Počet resetovaní databázy udalostí.EventStoreResetCounter Number of times event DB was reset.
 • EventStoreResetSizeSum Celková veľkosť databázy udalostí naprieč všetkými správami oresetovaní vtejto inštancii.EventStoreResetSizeSum Total size of event DB across all resets reports in this instance.
 • EventSubStoreResetCounter Počet resetovaní databázy udalostí.EventSubStoreResetCounter Number of times event DB was reset.
 • EventSubStoreResetSizeSum Celková veľkosť databázy udalostí naprieč všetkými správami oresetovaní vtejto inštancii.EventSubStoreResetSizeSum Total size of event DB across all resets reports in this instance.
 • EventsUploaded Počet nahratých udalostí.EventsUploaded Number of events uploaded.
 • Flags Príznaky označujúce stav zariadenia, napr. stav siete, stav batérie astav explicitného súhlasu.Flags Flags indicating device state such as network state, battery state, and opt-in state.
 • FullTriggerBufferDroppedCount Počet udalostí vynechaných zdôvodu plnej medzipamäte spúšťača.FullTriggerBufferDroppedCount Number of events dropped due to trigger buffer being full.
 • HeartBeatSequenceNumber Poradové číslo tohto signálu heartbeat.HeartBeatSequenceNumber The sequence number of this heartbeat.
 • InvalidHttpCodeCount Počet neplatných kódov HTTP prijatých počas kontaktovania služby Vortex.InvalidHttpCodeCount Number of invalid HTTP codes received from contacting Vortex.
 • LastAgentConnectionError Posledná chyba, ktorá nie je chybou časového limitu, ktorá sa vyskytla vkanále hostiteľa/agenta.LastAgentConnectionError Last non-timeout error encountered in the host/agent channel.
 • LastEventSizeOffender Názov poslednej udalosti, ktorá presiahla maximálnu veľkosť udalosti.LastEventSizeOffender Event name of last event which exceeded max event size.
 • LastInvalidHttpCode Posledný neplatný kód HTTP prijatý zo služby Vortex.LastInvalidHttpCode Last invalid HTTP code received from Vortex.
 • MaxActiveAgentConnectionCount Maximálny počet aktívnych agentov počas časového rámca prezenčných signálov (heartbeat).MaxActiveAgentConnectionCount The maximum number of active agents during this heartbeat timeframe.
 • MaxInUseScenarioCounter Maximálny počet scenárov načítaných funkciou UTC.MaxInUseScenarioCounter Soft maximum number of scenarios loaded by UTC.
 • PreviousHeartBeatTime Čas poslednej udalosti signálu heartbeat (umožňuje reťazenie udalostí).PreviousHeartBeatTime Time of last heartbeat event (allows chaining of events).
 • PrivacyBlockedCount Počet udalostí zablokovaných v dôsledku nastavení ochrany osobných údajov alebo značiek.PrivacyBlockedCount The number of events blocked due to privacy settings or tags.
 • RepeatedUploadFailureDropped Počet udalostí stratených z dôvodu opakovaných zlyhaní nahrávania jednej medzipamäte.RepeatedUploadFailureDropped Number of events lost due to repeated upload failures for a single buffer.
 • SettingsHttpAttempts Počet pokusov kontaktovať službu OneSettings.SettingsHttpAttempts Number of attempts to contact OneSettings service.
 • SettingsHttpFailures Počet zlyhaní pri pokusoch kontaktovať službu OneSettings.SettingsHttpFailures The number of failures from contacting the OneSettings service.
 • ThrottledDroppedCount Počet udalostí vynechaných zdôvodu obmedzovania hlučných poskytovateľov.ThrottledDroppedCount Number of events dropped due to throttling of noisy providers.
 • TopUploaderErrors Zoznam najväčších chýb z koncového bodu nahrávania.TopUploaderErrors List of top errors received from the upload endpoint.
 • UploaderDroppedCount Počet udalostí vynechaných vnahrávacej vrstve klienta telemetrie.UploaderDroppedCount Number of events dropped at the uploader layer of telemetry client.
 • UploaderErrorCount Počet chýb z koncového bodu nahrávania.UploaderErrorCount Number of errors received from the upload endpoint.
 • VortexFailuresTimeout Počet zlyhaní z dôvodu vypršania časového limitu prijatých od Vortexu.VortexFailuresTimeout The number of timeout failures received from Vortex.
 • VortexHttpAttempts Počet pokusov kontaktovať službu Vortex.VortexHttpAttempts Number of attempts to contact Vortex.
 • VortexHttpFailures4xx Počet kódov chyby 400 – 499 prijatých zo služby Vortex.VortexHttpFailures4xx Number of 400-499 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpFailures5xx Počet kódov chyby 500 – 599 prijatých zo služby Vortex.VortexHttpFailures5xx Number of 500-599 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpResponseFailures Počet odpovedí služby Vortex, ktoré nie sú 2XX alebo 400.VortexHttpResponseFailures Number of Vortex responses that are not 2XX or 400.
 • VortexHttpResponsesWithDroppedEvents Počet odpovedí služby Vortex obsahujúcich aspoň 1 vynechanú udalosť.VortexHttpResponsesWithDroppedEvents Number of Vortex responses containing at least 1 dropped event.

TelClientSynthetic.HeartBeat_Aria_5TelClientSynthetic.HeartBeat_Aria_5

Táto udalosť je klient telemetrie signálu heartbeat ARIA.This event is the telemetry client ARIA heartbeat.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CompressedBytesUploaded Počet nahratých komprimovaných bajtov.CompressedBytesUploaded Number of compressed bytes uploaded.
 • CriticalDataDbDroppedCount Počet kritických udalostí, z ktorých boli čerpané vzorky, ktoré boli vynechané vdatabázovej vrstve.CriticalDataDbDroppedCount Number of critical data sampled events dropped at the database layer.
 • CriticalOverflowEntersCounter Počet prípadov, kedy bol v databáze udalostí zadaný režim kritického pretečenia.CriticalOverflowEntersCounter Number of times critical overflow mode was entered in event database.
 • DbCriticalDroppedCount Celkový počet vynechaných kritických udalostí v databáze udalostí.DbCriticalDroppedCount Total number of dropped critical events in event database.
 • DbDroppedCount Počet udalostí, ktoré boli vynechané vdatabázovej vrstve.DbDroppedCount Number of events dropped at the database layer.
 • DbDroppedFailureCount Počet udalostí vynechaných zdôvodu zlyhaní databázy.DbDroppedFailureCount Number of events dropped due to database failures.
 • DbDroppedFullCount Počet udalostí vynechaných zdôvodu zaplnenia databázy.DbDroppedFullCount Number of events dropped due to database being full.
 • EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Počet udalostí vynechaných zdôvodu aktivovania režimu kritického pretečenia.EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Number of events dropped due to critical overflow mode being initiated.
 • EventsPersistedCount Počet udalostí, ktoré sa dostali do fázy PersistEvent.EventsPersistedCount Number of events that reached the PersistEvent stage.
 • EventStoreLifetimeResetCounter Počet resetovaní ukladacieho priestoru udalostí.EventStoreLifetimeResetCounter Number of times the event store has been reset.
 • EventStoreResetCounter Počet resetovaní ukladacieho priestoru udalostí počas tohto signálu heartbeat.EventStoreResetCounter Number of times the event store has been reset during this heartbeat.
 • EventStoreResetSizeSum Veľkosťresetovania ukladacieho priestoru v bajtoch.EventStoreResetSizeSum Size of event store reset in bytes.
 • EventsUploaded Počet nahratých udalostí.EventsUploaded Number of events uploaded.
 • HeartBeatSequenceNumber Poradové číslo tohto signálu heartbeat.HeartBeatSequenceNumber The sequence number of this heartbeat.
 • InvalidHttpCodeCount Počet neplatných kódov HTTP prijatých počas kontaktovania služby Vortex.InvalidHttpCodeCount Number of invalid HTTP codes received from contacting Vortex.
 • LastEventSizeOffender Názov poslednej udalosti, ktorá presiahla maximálnu veľkosť udalosti.LastEventSizeOffender Event name of last event which exceeded max event size.
 • LastInvalidHttpCode Posledný neplatný kód HTTP prijatý zo služby Vortex.LastInvalidHttpCode Last invalid HTTP code received from Vortex.
 • PreviousHeartBeatTime Hodnota FILETIME predchádzajúceho spustenia signálu heartbeat.PreviousHeartBeatTime The FILETIME of the previous heartbeat fire.
 • PrivacyBlockedCount Počet udalostí zablokovaných zdôvodu nastavenia ochrany osobných údajov alebo značiek.PrivacyBlockedCount The number of events blocked due to privacy settings or tags.
 • RepeatedUploadFailureDropped Počet udalostí stratených z dôvodu opakovaných zlyhaní nahrávania jednej medzipamäte.RepeatedUploadFailureDropped Number of events lost due to repeated upload failures for a single buffer.
 • SettingsHttpAttempts Počet pokusov kontaktovať službu OneSettings.SettingsHttpAttempts Number of attempts to contact OneSettings service.
 • SettingsHttpFailures Počet zlyhaní pri pokusoch kontaktovať službu OneSettings.SettingsHttpFailures Number of failures from contacting OneSettings service.
 • TopUploaderErrors Zoznam najväčších chýb z koncového bodu nahrávania.TopUploaderErrors List of top errors received from the upload endpoint.
 • UploaderDroppedCount Počet udalostí vynechaných vnahrávacej vrstve klienta telemetrie.UploaderDroppedCount Number of events dropped at the uploader layer of telemetry client.
 • UploaderErrorCount Počet chýb z koncového bodu nahrávania.UploaderErrorCount Number of errors received from the upload endpoint.
 • VortexFailuresTimeout Počet zlyhaní zdôvodu uplynutia časového limitu prijatých zo služby Vortex.VortexFailuresTimeout Number of time out failures received from Vortex.
 • VortexHttpAttempts Počet pokusov kontaktovať službu Vortex.VortexHttpAttempts Number of attempts to contact Vortex.
 • VortexHttpFailures4xx Počet kódov chyby 400 – 499 prijatých zo služby Vortex.VortexHttpFailures4xx Number of 400-499 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpFailures5xx Počet kódov chyby 500 – 599 prijatých zo služby Vortex.VortexHttpFailures5xx Number of 500-599 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpResponseFailures Počet odpovedí služby Vortex, ktoré nie sú 2XX alebo 400.VortexHttpResponseFailures Number of Vortex responses that are not 2XX or 400.
 • VortexHttpResponsesWithDroppedEvents Počet odpovedí služby Vortex obsahujúcich aspoň 1 vynechanú udalosť.VortexHttpResponsesWithDroppedEvents Number of Vortex responses containing at least 1 dropped event.

TelClientSynthetic.HeartBeat_Seville_5TelClientSynthetic.HeartBeat_Seville_5

Túto akciu odosiela univerzálny klient telemetrie (UTC) ako signál heartbeat pre senzor.This event is sent by the universal telemetry client (UTC) as a heartbeat signal for Sense.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AgentConnectionErrorsCount Počet iných chýb ako chýb časového limitu spojených s kanálom hostiteľa alebo agenta.AgentConnectionErrorsCount Number of non-timeout errors associated with the host or agent channel.
 • CompressedBytesUploaded Počet nahratých komprimovaných bajtov.CompressedBytesUploaded Number of compressed bytes uploaded.
 • ConsumerDroppedCount Počet udalostí vynechaných v používateľskej vrstve klienta telemetrie.ConsumerDroppedCount Number of events dropped at consumer layer of the telemetry client.
 • CriticalDataDbDroppedCount Počet kritických udalostí, z ktorých boli čerpané vzorky, ktoré boli vynechané vdatabázovej vrstve.CriticalDataDbDroppedCount Number of critical data sampled events dropped at the database layer.
 • CriticalDataThrottleDroppedCount Počet kritických udalostí, z ktorých boli čerpané vzorky, ktoré boli vynechané z dôvodu obmedzovania.CriticalDataThrottleDroppedCount Number of critical data sampled events dropped due to throttling.
 • CriticalOverflowEntersCounter Počet prípadov, kedy bol v databáze udalostí zadaný režim kritického pretečenia.CriticalOverflowEntersCounter Number of times critical overflow mode was entered in event database.
 • DailyUploadQuotaInBytes Denná kvóta posielania pre senzor v bajtoch (len v režime v proc).DailyUploadQuotaInBytes Daily upload quota for Sense in bytes (only in in-proc mode).
 • DbCriticalDroppedCount Celkový počet vynechaných kritických udalostí v databáze udalostí.DbCriticalDroppedCount Total number of dropped critical events in event database.
 • DbDroppedCount Počet udalostí vynechaných z dôvodu plnej databázy.DbDroppedCount Number of events dropped due to database being full.
 • DbDroppedFailureCount Počet udalostí vynechaných z dôvodu zlyhaní databázy.DbDroppedFailureCount Number of events dropped due to database failures.
 • DbDroppedFullCount Počet udalostí vynechaných z dôvodu plnej databázy.DbDroppedFullCount Number of events dropped due to database being full.
 • DecodingDroppedCount Počet udalostí vynechaných zdôvodu zlyhaní pri dekódovaní.DecodingDroppedCount Number of events dropped due to decoding failures.
 • DiskSizeInBytes Veľkosť ukladacieho priestoru udalosti pre senzor v bajtoch (len v režime v proc).DiskSizeInBytes Size of event store for Sense in bytes (only in in-proc mode).
 • EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Počet udalostí vynechaných zdôvodu aktivovania režimu kritického pretečenia.EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Number of events dropped due to critical overflow mode being initiated.
 • EtwDroppedBufferCount Počet medzipamätí vynechaných v sledovaní udalostí univerzálnych klientov telemetrie (UTC) pre reláciu Windows (ETW).EtwDroppedBufferCount Number of buffers dropped in the universal telemetry client (UTC) event tracing for Windows (ETW) session.
 • EtwDroppedCount Počet udalostí vynechaných vo vrstve sledovania udalostí systému Windows (ETW) klienta telemetrie.EtwDroppedCount Number of events dropped at the event tracing for Windows (ETW) layer of telemetry client.
 • EventsPersistedCount Počet udalostí, ktoré sa dostali do fázy PersistEvent.EventsPersistedCount Number of events that reached the PersistEvent stage.
 • EventStoreLifetimeResetCounter Počet resetovaní databázy udalostí za celé obdobie používania univerzálneho klienta telemetrie (UTC).EventStoreLifetimeResetCounter Number of times event the database was reset for the lifetime of the universal telemetry client (UTC).
 • EventStoreResetCounter Počet resetovaní databázy udalostí.EventStoreResetCounter Number of times the event database was reset.
 • EventStoreResetSizeSum Celková veľkosť databázy udalostí naprieč všetkými správami o resetovaní v tejto inštancii.EventStoreResetSizeSum Total size of the event database across all resets reports in this instance.
 • EventsUploaded Počet nahratých udalostí.EventsUploaded Number of events uploaded.
 • Flags Príznaky označujúce stav zariadenia, napr. stav siete, stav batérie a stav explicitného súhlasu.Flags Flags indicating device state, such as network state, battery state, and opt-in state.
 • FullTriggerBufferDroppedCount Počet udalostí vynechaných zdôvodu plnej medzipamäte spúšťača.FullTriggerBufferDroppedCount Number of events dropped due to trigger buffer being full.
 • HeartBeatSequenceNumber Poradové číslo tohto signálu heartbeat.HeartBeatSequenceNumber The sequence number of this heartbeat.
 • InvalidHttpCodeCount Počet neplatných kódov HTTP prijatých počas kontaktovania služby Vortex.InvalidHttpCodeCount Number of invalid HTTP codes received from contacting Vortex.
 • LastAgentConnectionError Posledná chyba, ktorá nie je chybou časového limitu, ktorá sa vyskytla vkanále hostiteľa/agenta.LastAgentConnectionError Last non-timeout error encountered in the host/agent channel.
 • LastEventSizeOffender Názov poslednej udalosti, ktorá presiahla maximálnu veľkosť udalosti.LastEventSizeOffender Event name of last event which exceeded the maximum event size.
 • LastInvalidHttpCode Posledný neplatný kód HTTP prijatý zo služby Vortex.LastInvalidHttpCode Last invalid HTTP code received from Vortex.
 • MaxActiveAgentConnectionCount Maximálny počet aktívnych agentov počas časového rámca signálov heartbeat.MaxActiveAgentConnectionCount Maximum number of active agents during this heartbeat timeframe.
 • NormalUploadTimerMillis Počet milisekúnd medzi jednotlivými nahrávaniami normálnych udalostí pre senzor (iba v režime v proc).NormalUploadTimerMillis Number of milliseconds between each upload of normal events for SENSE (only in in-proc mode).
 • PreviousHeartBeatTime Čas poslednej udalosti signálu heartbeat (umožňuje reťazenie udalostí).PreviousHeartBeatTime Time of last heartbeat event (allows chaining of events).
 • RepeatedUploadFailureDropped Počet udalostí stratených z dôvodu opakovaných zlyhaní nahrávania.RepeatedUploadFailureDropped Number of events lost due to repeated failed uploaded attempts.
 • SettingsHttpAttempts Počet pokusov kontaktovať službu OneSettings.SettingsHttpAttempts Number of attempts to contact OneSettings service.
 • SettingsHttpFailures Počet zlyhaní pri pokusoch kontaktovať službu OneSettings.SettingsHttpFailures Number of failures from contacting the OneSettings service.
 • ThrottledDroppedCount Počet udalostí vynechaných zdôvodu obmedzovania hlučných poskytovateľov.ThrottledDroppedCount Number of events dropped due to throttling of noisy providers.
 • TopUploaderErrors Najväčšie chyby prinahrávania zoskupené podľa koncového bodu a typu chyby.TopUploaderErrors Top uploader errors, grouped by endpoint and error type.
 • UploaderDroppedCount Počet udalostí vynechaných v nahrávacej vrstve klienta telemetrie.UploaderDroppedCount Number of events dropped at the uploader layer of the telemetry client.
 • UploaderErrorCount Počet vstupov odhadu režimu TopUploaderErrors.UploaderErrorCount Number of input for the TopUploaderErrors mode estimation.
 • VortexFailuresTimeout Počet zlyhaní zdôvodu uplynutia časového limitu prijatých zo služby Vortex.VortexFailuresTimeout Number of time out failures received from Vortex.
 • VortexHttpAttempts Počet pokusov kontaktovať službu Vortex.VortexHttpAttempts Number of attempts to contact Vortex.
 • VortexHttpFailures4xx Počet kódov chyby 400 – 499 prijatých zo služby Vortex.VortexHttpFailures4xx Number of 400-499 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpFailures5xx Počet kódov chyby 500 – 599 prijatých zo služby Vortex.VortexHttpFailures5xx Number of 500-599 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpResponseFailures Počet odpovedí služby Vortex, ktoré nie sú 2XX alebo 400.VortexHttpResponseFailures Number of Vortex responses that are not 2XX or 400.
 • VortexHttpResponsesWithDroppedEvents Počet odpovedí služby Vortex obsahujúcich aspoň 1 vynechanú udalosť.VortexHttpResponsesWithDroppedEvents Number of Vortex responses containing at least 1 dropped event.

Priamo pre udalosti aktualizáciíDirect to update events

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCheckApplicabilityMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCheckApplicability

Udalosť na označenie, že volanie funkcie Coordinator CheckApplicability bolo úspešné.Event to indicate that the Coordinator CheckApplicability call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ApplicabilityResult Výsledok funkcie CheckApplicability.ApplicabilityResult Result of CheckApplicability function.
 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vektor korelácie.CV Correlation vector.
 • IsDeviceAADDomainJoined Označuje, či je zariadenie prihlásené vdoméne AAD (Azure Active Directory).IsDeviceAADDomainJoined Indicates whether the device is logged in to the AAD (Azure Active Directory) domain.
 • IsDeviceADDomainJoined Označuje, či je zariadenie prihlásené vdoméne AD (Active Directory).IsDeviceADDomainJoined Indicates whether the device is logged in to the AD (Active Directory) domain.
 • IsDeviceCloverTrail Označuje, či má zariadenie nainštalovaný systém Clover Trail.IsDeviceCloverTrail Indicates whether the device has a Clover Trail system installed.
 • IsDeviceFeatureUpdatingPaused Označuje, či je na zariadení pozastavená aktualizácia funkcií.IsDeviceFeatureUpdatingPaused Indicates whether Feature Update is paused on the device.
 • IsDeviceNetworkMetered Označuje, či je zariadenie pripojené kmeranej sieti.IsDeviceNetworkMetered Indicates whether the device is connected to a metered network.
 • IsDeviceOobeBlocked Označuje, či sa na inštaláciu aktualizácií do zariadenia vyžaduje schválenie používateľom.IsDeviceOobeBlocked Indicates whether user approval is required to install updates on the device.
 • IsDeviceRequireUpdateApproval Označuje, či sa na inštaláciu aktualizácií do zariadenia vyžaduje schválenie používateľom.IsDeviceRequireUpdateApproval Indicates whether user approval is required to install updates on the device.
 • IsDeviceSccmManaged – Označuje, či je vzariadení spustený klient správcu Configuration Manager, aby sa zaistilo, že operačný systém aj aplikácie sú neustále aktuálne.IsDeviceSccmManaged Indicates whether the device is running the Configuration Manager client to keep the operating system and applications up to date.
 • IsDeviceUninstallActive Označuje, či bol operačný systém (OS) zariadenia nedávno aktualizovaný.IsDeviceUninstallActive Indicates whether the OS (operating system) on the device was recently updated.
 • IsDeviceUpdateNotificationLevel Označuje, či má zariadenie nastavenú politiku na ovládanie upozornení na aktualizácie.IsDeviceUpdateNotificationLevel Indicates whether the device has a set policy to control update notifications.
 • IsDeviceUpdateServiceManaged Označuje, či zariadenie používa WSUS (Windows Server Update Services).IsDeviceUpdateServiceManaged Indicates whether the device uses WSUS (Windows Server Update Services).
 • IsDeviceZeroExhaust Označuje, či sa zariadenie prihlasuje na odber politiky Zero Exhaust, aby sa minimalizoval počet spojení zWindowsu do Microsoftu.IsDeviceZeroExhaust Indicates whether the device subscribes to the Zero Exhaust policy to minimize connections from Windows to Microsoft.
 • IsGreaterThanMaxRetry Označuje, či služba DTU (Direct to Update) prekročila svoj maximálny počet opakovaných pokusov.IsGreaterThanMaxRetry Indicates whether the DTU (Direct to Update) service has exceeded its maximum retry count.
 • IsVolumeLicensed Označuje, či na potvrdenie pravosti operačného systému bola použitá multilicencia alebo aplikácie vzariadení.IsVolumeLicensed Indicates whether a volume license was used to authenticate the operating system or applications on the device.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCheckApplicabilityGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCheckApplicabilityGenericFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update DTU Coordinators CheckApplicability prijali neočakávanú chybu.This event indicatse that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinators CheckApplicability call.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID ID of the campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor korelácie.CV Correlation vector.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCleanupGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCleanupGenericFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Coordinator Cleanup prijali neočakávanú chybu.This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinator Cleanup call.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU
 • CV Vektor korelácie.CV Correlation vector
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCleanupSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCleanupSuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Coordinator Cleanup bolo úspešné.This event indicates that the Coordinator Cleanup call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU
 • CV Vektor korelácie.CV Correlation vector

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCommitGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCommitGenericFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Coordinator Commit prijali neočakávanú chybu.This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinator Commit call.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vektor korelácie.CV Correlation vector.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCommitSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCommitSuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Coordinator Commit bolo úspešné.This event indicates that the Coordinator Commit call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorDownloadGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorDownloadGenericFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Coordinator Download prijali neočakávanú chybu.This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinator Download call.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vektor korelácie.CV Correlation vector.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorDownloadIgnoredFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorDownloadIgnoredFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Coordinator Download prijali neočakávanú chybu, ktorá sa bude ignorovať.This event indicates that we have received an error in the Direct to Update (DTU) Coordinator Download call that will be ignored.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vektor korelácie.CV Correlation vector.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorDownloadSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorDownloadSuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Coordinator Download bolo úspešné.This event indicates that the Coordinator Download call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorHandleShutdownGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorHandleShutdownGenericFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Coordinator HandleShutdown prijali neočakávanú chybu.This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinator HandleShutdown call.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Koordinovaná verzia DTU.CoordinatorVersion Coordinate version of DTU.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorHandleShutdownSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorHandleShutdownSuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Coordinator HandleShutdown bolo úspešné.This event indicates that the Coordinator HandleShutdown call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInitializeGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInitializeGenericFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Coordinator Initialize prijali neočakávanú chybu.This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinator Initialize call.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInitializeSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInitializeSuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Coordinator Initialize bolo úspešné.This event indicates that the Coordinator Initialize call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInstallGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInstallGenericFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Coordinator Install prijali neočakávanú chybu.This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinator Install call.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInstallIgnoredFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInstallIgnoredFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Coordinator Install prijali neočakávanú chybu, ktorá sa bude ignorovať.This event indicates that we have received an error in the Direct to Update (DTU) Coordinator Install call that will be ignored.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInstallSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInstallSuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Coordinator Install bolo úspešné.This event indicates that the Coordinator Install call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorProgressCallBackMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorProgressCallBack

Udalosť označuje, že bolo volané spätné volanie priebehu funkcie Coordinator.This event indicates that the Coordinator's progress callback has been called.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • DeployPhase Aktuálna fáza nasadenia.DeployPhase Current Deploy Phase.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorSetCommitReadySuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorSetCommitReadySuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Coordinator SetCommitReady bolo úspešné.This event indicates that the Coordinator SetCommitReady call succeeded.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorWaitForRebootUiNotShownMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorWaitForRebootUiNotShown

Udalosť označuje, že volanie funkcie Coordinator WaitForRebootUi bolo úspešné.This event indicates that the Coordinator WaitForRebootUi call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorWaitForRebootUiSelectionMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorWaitForRebootUiSelection

Udalosť označuje, že používateľ vybral možnosť vpoužívateľskom rozhraní reštartovania.This event indicates that the user selected an option on the Reboot UI.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • rebootUiSelection Výber vpoužívateľskom rozhraní reštartovania.rebootUiSelection Selection on the Reboot UI.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorWaitForRebootUiSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorWaitForRebootUiSuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Coordinator WaitForRebootUi bolo úspešné.This event indicates that the Coordinator WaitForRebootUi call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilityGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilityGenericFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Handler CheckApplicability prijali neočakávanú chybu.This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler CheckApplicability call.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID Campaign ID being run
 • ClientID ID spusteného klienta.ClientID Client ID being run
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU
 • CV Vektor korelácie.CV Correlation vector
 • CV_new Nový vektor korelácie.CV_new New correlation vector
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilityInternalGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilityInternalGenericFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Handler CheckApplicabilityInternal prijali neočakávanú chybu.This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler CheckApplicabilityInternal call.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID ID of the campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilityInternalSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilityInternalSuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Handler CheckApplicabilityInternal bolo úspešné.This event indicates that the Handler CheckApplicabilityInternal call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ApplicabilityResult Výsledok kontroly dostupnosti.ApplicabilityResult The result of the applicability check.
 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilitySuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilitySuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Handler CheckApplicability bolo úspešné.This event indicates that the Handler CheckApplicability call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ApplicabilityResult Výsledný kód naznačujúci, či je aktualizácia použiteľná.ApplicabilityResult The result code indicating whether the update is applicable.
 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • CV_new Nový vektor korelácie.CV_new New correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckIfCoordinatorMinApplicableVersionSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckIfCoordinatorMinApplicableVersionSuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Handler CheckIfCoordinatorMinApplicableVersion bolo úspešné.This event indicates that the Handler CheckIfCoordinatorMinApplicableVersion call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • CheckIfCoordinatorMinApplicableVersionResult Výsledok funkcie CheckIfCoordinatorMinApplicableVersion.CheckIfCoordinatorMinApplicableVersionResult Result of CheckIfCoordinatorMinApplicableVersion function.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCommitGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCommitGenericFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Handler prijali neočakávanú chybu.This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler Commit call.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • CV_new Nový vektor korelácie.CV_new New correlation vector.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCommitSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCommitSuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Handler Commit bolo úspešné.This event indicates that the Handler Commit call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID IDspustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.run
 • ClientID ID klienta prijímajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • CV_new Nový vektor korelácie.CV_new New correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadAndExtractCabFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadAndExtractCabFailure

Udalosť označuje, že volanie kabinetu Handler Download and Extract zlyhalo.This event indicates that the Handler Download and Extract cab call failed.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • DownloadAndExtractCabFunction_failureReason Dôvod, prečo proces stiahnutia a extrahovania aktualizácie zlyhal.DownloadAndExtractCabFunction_failureReason Reason why the update download and extract process failed.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadAndExtractCabSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadAndExtractCabSuccess

Udalosť označuje, že volanie kabinetu Handler Download and Extract bolo úspešné.This event indicates that the Handler Download and Extract cab call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor korelácie.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadGenericFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Handler Download prijali neočakávanú chybu.This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler Download call.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadSuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Handler Download bolo úspešné.This event indicates that the Handler Download call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInitializeGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInitializeGenericFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Handler Initialize prijali neočakávanú chybu.This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler Initialize call.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • DownloadAndExtractCabFunction_hResult Hodnota HRESULT stiahnutia a extrahovania.DownloadAndExtractCabFunction_hResult HRESULT of the download and extract.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInitializeSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInitializeSuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Handler Initialize bolo úspešné.This event indicates that the Handler Initialize call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • DownloadAndExtractCabFunction_hResult Hodnota HRESULT stiahnutia a extrahovania.DownloadAndExtractCabFunction_hResult HRESULT of the download and extraction.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInstallGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInstallGenericFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Handler Install prijali neočakávanú chybu.This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler Install call.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInstallSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInstallSuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Coordinator Install bolo úspešné.This event indicates that the Coordinator Install call succeeded.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane aktualizácie.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerSetCommitReadySuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerSetCommitReadySuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Handler SetCommitReady bolo úspešné.This event indicates that the Handler SetCommitReady call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID ID of the campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerWaitForRebootUiGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerWaitForRebootUiGenericFailure

Udalosť označuje, že sme vo volaní Direct to Update (DTU) Handler WaitForRebootUi prijali neočakávanú chybu.This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler WaitForRebootUi call.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID The ID of the campaigning being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor kolerácie.CV Correlation vector.
 • hResult Hodnota HRESULT zlyhania.hResult The HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerWaitForRebootUiSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerWaitForRebootUiSuccess

Udalosť označuje, že volanie funkcie Handler WaitForRebootUi bolo úspešné.This event indicates that the Handler WaitForRebootUi call succeeded.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • CampaignID ID spustenej kampane.CampaignID ID of the campaign being run.
 • ClientID ID klienta dostávajúceho aktualizáciu.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Verzia koordinátora DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vektor korelácie.CV Correlation vector.

Udalosti DISMDISM events

Microsoft.Windows.StartRepairCore.DISMLatestInstalledLCUMicrosoft.Windows.StartRepairCore.DISMLatestInstalledLCU

Udalosť DISM Latest Installed LCU odosiela informácie, ktoré hlásia výsledok vyhľadávania najnovších nainštalovaných LCU po poslednom úspešnom spustení.The DISM Latest Installed LCU sends information to report result of search for latest installed LCU after last successful boot.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • dismInstalledLCUPackageName Názov najnovšieho nainštalovaného balíka.dismInstalledLCUPackageName The name of the latest installed package.

Microsoft.Windows.StartRepairCore.DISMPendingInstallMicrosoft.Windows.StartRepairCore.DISMPendingInstall

Udalosť DISM Pending Install odosiela informácie, ktoré hlásia nález čakajúcej inštalácie balíka.The DISM Pending Install event sends information to report pending package installation found.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • dismPendingInstallPackageName Názov čakajúceho balíka.dismPendingInstallPackageName The name of the pending package.

Microsoft.Windows.StartRepairCore.SRTRootCauseDiagEndMicrosoft.Windows.StartRepairCore.SRTRootCauseDiagEnd

Udalosť SRT Root Cause Diagnosis End odosiela informácie na nahlásenie dokončenia operácie diagnostiky pre daný doplnok.The SRT Root Cause Diagnosis End event sends information to report diagnosis operation completed for given plug-in.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • errorCode Kód výsledku vrátený udalosťou.errorCode The result code returned by the event.
 • flightIds Identifikátory skupín funkcií (identifikátor vydania betaverzie) nájdených aktualizácií ovládačov.flightIds The Flight IDs (identifier of the beta release) of found driver updates.
 • foundDriverUpdateCount Počet nájdených aktualizácií ovládačov.foundDriverUpdateCount The number of found driver updates.
 • srtRootCauseDiag Názov scenára pre udalosť diagnostiky.srtRootCauseDiag The scenario name for a diagnosis event.

Microsoft.Windows.StartRepairCore.SRTRootCauseDiagStartMicrosoft.Windows.StartRepairCore.SRTRootCauseDiagStart

Udalosť SRT Root Cause Diagnosis Start odosiela informácie na nahlásenie spustenia operácie diagnostiky pre daný doplnok.The SRT Root Cause Diagnosis Start event sends information to report diagnosis operation started for given plug-in.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • srtRootCauseDiag Názov scenára pre udalosť diagnostiky.srtRootCauseDiag The scenario name for a diagnosis event.

Udalosti inštalácie ovládačaDriver installation events

Microsoft.Windows.DriverInstall.DeviceInstallMicrosoft.Windows.DriverInstall.DeviceInstall

Táto kritická udalosť odošle informácie o inštalácii ovládača, ktorá sa uskutočnila.This critical event sends information about the driver installation that took place.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • ClassGuid Jedinečný identifikátor pre triedu zariadenia.ClassGuid The unique ID for the device class.
 • ClassLowerFilters Zoznam ovládačov s nižšou triedou filtra.ClassLowerFilters The list of lower filter class drivers.
 • ClassUpperFilters Zoznam ovládačov s hornou triedou filtra.ClassUpperFilters The list of upper filter class drivers.
 • CoInstallers Zoznam pomocných inštalátorov.CoInstallers The list of coinstallers.
 • ConfigFlags Príznaky konfigurácie zariadenia.ConfigFlags The device configuration flags.
 • DeviceConfigured Označuje, či bolo toto zariadenie nakonfigurované pomocou konfigurácie jadra.DeviceConfigured Indicates whether this device was configured through the kernel configuration.
 • DeviceInstanceId Jedinečný identifikátor zariadenia v systéme.DeviceInstanceId The unique identifier of the device in the system.
 • DeviceStack Zásobník zariadenia ovládača, ktorý je nainštalovaný.DeviceStack The device stack of the driver being installed.
 • DriverDate Dátum ovládača.DriverDate The date of the driver.
 • DriverDescription Popis funkcie ovládača.DriverDescription A description of the driver function.
 • DriverInfName Názov súboru INF (súbor s informáciami o nastavení) ovládača.DriverInfName Name of the INF file (the setup information file) for the driver.
 • DriverInfSectionName Názov sekcie DDInstall v súbore INF ovládača.DriverInfSectionName Name of the DDInstall section within the driver INF file.
 • DriverPackageId Identifikácia balíka s ovládačom, ktorý je predstavený v ukladacom priestore ovládača.DriverPackageId The ID of the driver package that is staged to the driver store.
 • DriverProvider Výrobca alebo poskytovateľ ovládača.DriverProvider The driver manufacturer or provider.
 • DriverUpdated Označuje, či ovládač nahradí starý ovládač.DriverUpdated Indicates whether the driver is replacing an old driver.
 • DriverVersion Verzia súboru ovládača.DriverVersion The version of the driver file.
 • EndTime Čas dokončenia inštalácie.EndTime The time the installation completed.
 • Error Poskytuje kód chyby WIN32 pre inštaláciu.Error Provides the WIN32 error code for the installation.
 • ExtensionDrivers Zoznam ovládačov rozšírení, ktoré dopĺňajú túto inštaláciu.ExtensionDrivers List of extension drivers that complement this installation.
 • FinishInstallAction Označuje, či sa spolu s inštalátorom vyvolala akcia dokončiť-inštalácia.FinishInstallAction Indicates whether the co-installer invoked the finish-install action.
 • FinishInstallUI Označuje, či sa v procese inštalácie zobrazuje používateľské rozhranie.FinishInstallUI Indicates whether the installation process shows the user interface.
 • FirmwareDate Dátum firmvéru, ktorý sa uloží v tabuľke systémových zdrojov EFI (ESRT).FirmwareDate The firmware date that will be stored in the EFI System Resource Table (ESRT).
 • FirmwareRevision Revízia firmvéru, ktorá sa uloží v tabuľke systémových zdrojov EFI (ESRT).FirmwareRevision The firmware revision that will be stored in the EFI System Resource Table (ESRT).
 • FirmwareVersion Verzia firmvéru, ktorá sa uloží v tabuľke systémových zdrojov EFI (ESRT).FirmwareVersion The firmware version that will be stored in the EFI System Resource Table (ESRT).
 • FirstHardwareId ID v zozname hardvéru ID, ktorý poskytuje najkonkrétnejší popis zariadenia.FirstHardwareId The ID in the hardware ID list that provides the most specific device description.
 • FlightIds Zoznam rôznych zostáv Windows Insider v zariadení.FlightIds A list of the different Windows Insider builds on the device.
 • GenericDriver Označuje, či je ovládač generickým ovládačom.GenericDriver Indicates whether the driver is a generic driver.
 • Inbox pošta Označuje, či je balík ovládača súčasťou Windowsu.Inbox Indicates whether the driver package is included with Windows.
 • InstallDate Dátum inštalácie ovládača.InstallDate The date the driver was installed.
 • LastCompatibleId ID v zozname hardvéru ID, ktoré poskytuje najmenšie popisné zariadenie.LastCompatibleId The ID in the hardware ID list that provides the least specific device description.
 • LegacyInstallReasonError Kód chyby pre staršiu inštaláciu.LegacyInstallReasonError The error code for the legacy installation.
 • LowerFilters Zoznam ovládačov s nižšou filtrom.LowerFilters The list of lower filter drivers.
 • MatchingDeviceId ID hardvéru alebo kompatibilné ID, ktoré systém Windows používal na inštaláciu inštancie zariadenia.MatchingDeviceId The hardware ID or compatible ID that Windows used to install the device instance.
 • NeedReboot Označuje, či ovládač vyžaduje reštartovanie.NeedReboot Indicates whether the driver requires a reboot.
 • OriginalDriverInfName Pôvodný názov súboru INF pred jeho premenovaním.OriginalDriverInfName The original name of the INF file before it was renamed.
 • ParentDeviceInstanceId Identifikácia inštancie zariadenia v nadradenej časti zariadenia.ParentDeviceInstanceId The device instance ID of the parent of the device.
 • PendedUntilReboot Označuje, či sa inštalácia očakáva až po reštartovaní zariadenia.PendedUntilReboot Indicates whether the installation is pending until the device is rebooted.
 • Problem Kód chyby vrátený zariadením po inštalácii.Problem Error code returned by the device after installation.
 • ProblemStatus Stav zariadenia po inštalácii ovládača.ProblemStatus The status of the device after the driver installation.
 • RebootRequiredReason Hodnota DWORD (double word – 32-bitové celé číslo bez znamienka) obsahujúca dôvod, prečo zariadenie požadovalo reštart počas inštalácie.RebootRequiredReason DWORD (Double Word—32-bit unsigned integer) containing the reason why the device required a reboot during install.
 • SecondaryDevice Informuje, či je zariadenie sekundárnym zariadením.SecondaryDevice Indicates whether the device is a secondary device.
 • Servicename Názov služby ovládača.ServiceName The service name of the driver.
 • SetupMode Označuje, či sa inštalácia ovládača uskutočnila pred dokončením používania modulu Prvé spustenie systému (OOBE).SetupMode Indicates whether the driver installation took place before the Out Of Box Experience (OOBE) was completed.
 • StartTime Čas, kedy sa inštalácia spustila.StartTime The time when the installation started.
 • SubmissionId Identifikátor odoslania ovládača, ktorý priradil centrum vývoja hardvéru Windowsu.SubmissionId The driver submission identifier assigned by the Windows Hardware Development Center.
 • UpperFilters Zoznam ovládačov s horným filtrom.UpperFilters The list of upper filter drivers.

Microsoft.Windows.DriverInstall.NewDevInstallDeviceEndMicrosoft.Windows.DriverInstall.NewDevInstallDeviceEnd

Po dokončení Táto udalosť odošle údaje o inštalácii ovládača.This event sends data about the driver installation once it is completed.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • DeviceInstanceId Jedinečný identifikátor zariadenia vsystéme.DeviceInstanceId The unique identifier of the device in the system.
 • DriverUpdated Označuje, či bol ovládač aktualizovaný.DriverUpdated Indicates whether the driver was updated.
 • Error Kód chyby Win32 inštalácie.Error The Win32 error code of the installation.
 • FlightId ID systému Windows Insider zostavenie zariadenia prijatého.FlightId The ID of the Windows Insider build the device received.
 • InstallDate Dátum inštalácie ovládača.InstallDate The date the driver was installed.
 • InstallFlags Príznaky inštalácie ovládača.InstallFlags The driver installation flags.
 • OptionalData Metaúdaje špecifické pre WU (Windows Update) spojené sovládačom (ID skupín funkcií, ID obnovenia atď.)OptionalData Metadata specific to WU (Windows Update) associated with the driver (flight IDs, recovery IDs, etc.)
 • RebootRequired Informuje, či sa po inštalácii vyžaduje reštart.RebootRequired Indicates whether a reboot is required after the installation.
 • RollbackPossible Označuje, či sa tento ovládač môže vrátiť späť.RollbackPossible Indicates whether this driver can be rolled back.
 • WuTargetedHardwareId Označuje, že ovládač bol nainštalovaný, pretože identifikácia hardvéru zariadenia bola zameraná na Windows Update.WuTargetedHardwareId Indicates that the driver was installed because the device hardware ID was targeted by the Windows Update.
 • WuUntargetedHardwareId Označuje, že ovládač bol nainštalovaný, pretože Windows Update vykonal všeobecnú aktualizáciu ovládača pre všetky zariadenia tejto hardvérovej triedy.WuUntargetedHardwareId Indicates that the driver was installed because Windows Update performed a generic driver update for all devices of that hardware class.

Microsoft.Windows.DriverInstall.NewDevInstallDeviceStartMicrosoft.Windows.DriverInstall.NewDevInstallDeviceStart

Táto udalosť odošle údaje o ovládači, ktorý nahradí nová inštalácia ovládača.This event sends data about the driver that the new driver installation is replacing.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • DeviceInstanceId Jedinečný identifikátor zariadenia v systéme.DeviceInstanceId The unique identifier of the device in the system.
 • FirstInstallDate Pri prvom nainštalovaní ovládača do tohto zariadenia.FirstInstallDate The first time a driver was installed on this device.
 • LastDriverDate Dátum nahradenia ovládača.LastDriverDate Date of the driver that is being replaced.
 • LastDriverInbox Označuje, či bol predchádzajúci ovládač súčasťou Windowsu.LastDriverInbox Indicates whether the previous driver was included with Windows.
 • LastDriverInfName Názov súboru INF (súbor s informáciami o nastavení) nahradenia ovládača.LastDriverInfName Name of the INF file (the setup information file) of the driver being replaced.
 • LastDriverVersion Verzia ovládača, ktorý sa nahrádza.LastDriverVersion The version of the driver that is being replaced.
 • LastFirmwareDate Dátum posledného firmvéru nahláseného z tabuľky systémových zdrojov EFI (ESRT).LastFirmwareDate The date of the last firmware reported from the EFI System Resource Table (ESRT).
 • LastFirmwareRevision Posledné číslo revízie firmvéru hlásené z tabuľky zdrojov systému EFI (ESRT).LastFirmwareRevision The last firmware revision number reported from EFI System Resource Table (ESRT).
 • LastFirmwareVersion Posledná verzia firmvéru zaznamenaná z tabuľky systémových zdrojov EFI (ESRT).LastFirmwareVersion The last firmware version reported from the EFI System Resource Table (ESRT).
 • LastInstallDate Dátum poslednej inštalácie ovládača v tomto zariadení.LastInstallDate The date a driver was last installed on this device.
 • LastMatchingDeviceId ID hardvéru alebo kompatibilné ID, ktoré Windows naposledy používal na inštaláciu inštancie zariadenia.LastMatchingDeviceId The hardware ID or compatible ID that Windows last used to install the device instance.
 • LastProblem Kód predchádzajúceho problému, ktorý bol nastavený v zariadení.LastProblem The previous problem code that was set on the device.
 • LastProblemStatus Kód predchádzajúceho problému, ktorý bol nastavený v zariadení.LastProblemStatus The previous problem code that was set on the device.
 • LastSubmissionId Identifikátor predloženia ovládača ovládača, ktorý sa nahrádza.LastSubmissionId The driver submission identifier of the driver that is being replaced.

Udalosti DxgKernelTelemetryDxgKernelTelemetry events

DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2

Táto udalosť odosiela základné informácie o ovládačoch grafickej jednotky a adaptéra, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends basic GPU and display driver information to keep Windows and display drivers up-to-date.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AdapterTypeValue Numerická hodnota, ktorá predstavuje typ grafického adaptéra.AdapterTypeValue The numeric value indicating the type of Graphics adapter.
 • aiSeqId Identifikátor sekvencie udalosti.aiSeqId The event sequence ID.
 • bootId Identifikátor spustenia systému.bootId The system boot ID.
 • BrightnessVersionViaDDI Verzia rozhrania jasu obrazovky.BrightnessVersionViaDDI The version of the Display Brightness Interface.
 • ComputePreemptionLevel Maximálna úroveň prevencie podporovaná grafickým procesorom (GPU) pre výpočtovú údajovú časť.ComputePreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for compute payload.
 • DDIInterfaceVersion Verzia rozhrania ovládača zariadenia.DDIInterfaceVersion The device driver interface version.
 • DedicatedSystemMemoryB Množstvo systémovej pamäte vyhradenej pre GPU (v bajtoch).DedicatedSystemMemoryB The amount of system memory dedicated for GPU use (in bytes).
 • DedicatedVideoMemory Množstvo vyhradenej grafickej pamäte v bajtoch.DedicatedVideoMemo Amount of dedicated video memory in bytes.
 • DedicatedVideoMemoryB Veľkosť vyhradenej pamäte VRAM grafického procesora (v bajtoch).DedicatedVideoMemoryB The amount of dedicated VRAM of the GPU (in bytes).
 • DisplayAdapterLuid Identifikátor LUID grafického adaptéra.DisplayAdapterLuid The display adapter LUID.
 • DriverDate Dátum ovládača vykresľovania.DriverDate The date of the display driver.
 • DriverRank Poradie ovládača vykresľovania.DriverRank The rank of the display driver.
 • DriverVersion Verzia ovládača displeja.DriverVersion The display driver version.
 • DriverWorkarounds Numerická hodnota označujúca aktivované alternatívne riešenia ovládača pre toto zariadenie.DriverWorkarounds Numeric value indicating the driver workarounds that are enabled for this device.
 • DX10UMDFilePath Cesta kumiestneniu ovládača displeja sovládacím prvkami DirectX10 vpoužívateľskom režime vúložisku ovládačov.DX10UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 10 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • DX11UMDFilePath Cesta ksúboru vedúca do umiestnenia ovládača používateľského režimu zobrazenia DirectX 11 vukladacom priestore ovládačov.DX11UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 11 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • DX12U Cesta ksúboru vedúca do umiestnenia ovládača používateľského režimu zobrazenia DirectX 12 vukladacom priestore ovládačov.DX12U File path to the location of the DirectX 12 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • DX12UMDFilePath Cesta ksúboru vedúca do umiestnenia ovládača používateľského režimu zobrazenia DirectX 12 vukladacom priestore ovládačov.DX12UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 12 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • DX9UMDFilePath Cesta ksúboru vedúca do umiestnenia ovládača používateľského režimu zobrazenia DirectX 9 vukladacom priestore ovládačov.DX9UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 9 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • GPUDeviceID Identifikátor zariadenia GPU.GPUDeviceID The GPU device ID.
 • GPUPreemptionLevel Maximálna úroveň prevencie podporovaná grafickou jednotkou (GPU) pre grafické zaťaženie.GPUPreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for graphics payload.
 • GPURevisionID Identifikátor revízie GPU.GPURevisionID The GPU revision ID.
 • GPUVendorID ID dodávateľa GPU.GPUVendorID The GPU vendor ID.
 • InterfaceFuncPointersProvided1 Počet poskytnutých ukazovateľov funkcie rozhrania ovládača zariadenia.InterfaceFuncPointersProvided1 Number of device driver interface function pointers provided.
 • InterfaceFuncPointersProvided2 Počet poskytnutých ukazovateľov funkcie rozhrania ovládača zariadenia.InterfaceFuncPointersProvided2 Number of device driver interface function pointers provided.
 • InterfaceId ID rozhrania GPU.InterfaceId The GPU interface ID.
 • IsDisplayDevice Má grafický procesor zobrazovacie funkcie?IsDisplayDevice Does the GPU have displaying capabilities?
 • IsHwSchEnabled Booleovská hodnota označujúca, či je zapnuté plánovanie hardvéru.IsHwSchEnabled Boolean value indicating whether hardware scheduling is enabled.
 • IsHwSchSupported Informuje, či adaptér podporuje plánovanie hardvéru.IsHwSchSupported Indicates whether the adapter supports hardware scheduling.
 • IsHybridDiscrete Má GPU v hybridnom zariadení diskrétne GPU funkcie?IsHybridDiscrete Does the GPU have discrete GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsHybridIntegrated Má GPU v hybridnom zariadení integrované funkcie?IsHybridIntegrated Does the GPU have integrated GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsLDA Skladá sa GPU z prepojených grafických adaptérov?IsLDA Is the GPU comprised of Linked Display Adapters?
 • IsMiracastSupported Podporuje GPU rozhranie Miracast?IsMiracastSupported Does the GPU support Miracast?
 • IsMismatchLDA Je aspoň jedno zariadenie z reťaze prepojených grafických adaptérov od iného dodávateľa?IsMismatchLDA Is at least one device in the Linked Display Adapters chain from a different vendor?
 • IsMPOSupported Podporuje GPU prelínanie viacerých prekrývacích prvkov?IsMPOSupported Does the GPU support Multi-Plane Overlays?
 • IsMsMiracastSupported Riadia funkcie GPU Miracast riešenia spoločnosti Microsoft?IsMsMiracastSupported Are the GPU Miracast capabilities driven by a Microsoft solution?
 • IsPostAdapter Je táto grafická jednotka (GPU) grafickou jednotkou POST v zariadení?IsPostAdapter Is this GPU the POST GPU in the device?
 • IsRemovable Hodnota TRUE, ak adaptér podporuje svoje zakázanie alebo odstránenie.IsRemovable TRUE if the adapter supports being disabled or removed.
 • IsRenderDevice Má GPU funkcie vykresľovania?IsRenderDevice Does the GPU have rendering capabilities?
 • IsSoftwareDevice Ide osoftvérovú implementáciu GPU?IsSoftwareDevice Is this a software implementation of the GPU?
 • KMDFilePath Cesta ksúboru vedúca do umiestnenia ovládača režimu jadra zobrazenia vukladacom priestore ovládačov.KMDFilePath The file path to the location of the Display Kernel Mode Driver in the Driver Store.
 • MeasureEnabled Počúva zariadenie hodnoty MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?MeasureEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?
 • MsHybridDiscrete Označuje, či je adaptér diskrétny v hybridnej konfigurácii.MsHybridDiscrete Indicates whether the adapter is a discrete adapter in a hybrid configuration.
 • NumVidPnSources Počet podporovaných zdrojov grafického výstupu.NumVidPnSources The number of supported display output sources.
 • NumVidPnTargets Počet podporovaných cieľov grafického výstupu.NumVidPnTargets The number of supported display output targets.
 • SharedSystemMemoryB Množstvo systémovej pamäte, ktoré zdieľa procesor (CPU) a grafická jednotka (GPU) (v bajtoch).SharedSystemMemoryB The amount of system memory shared by GPU and CPU (in bytes).
 • SubSystemID Identifikátor subsystému.SubSystemID The subsystem ID.
 • SubVendorID Identifikátor subdodávateľa GPU.SubVendorID The GPU sub vendor ID.
 • TelemetryEnabled Počúva zariadenie hodnoty MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?TelemetryEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?
 • TelInvEvntTrigger Čo spustilo zápis tejto udalosti?TelInvEvntTrigger What triggered this event to be logged? Príklad: 0 (enumerácia GPU) alebo 1 (prepnutie poskytovateľa DxgKrnlTelemetry)Example: 0 (GPU enumeration) or 1 (DxgKrnlTelemetry provider toggling)
 • version Verzia udalosti.version The event version.
 • WDDMVersion Verzia modelu ovládača displeja Windowsu.WDDMVersion The Windows Display Driver Model version.

Udalosti Failover ClusteringFailover Clustering events

Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2

Táto akcia vráti informáciu o tom, koľko prostriedkov sa nachádza v serverovom klastri a akého sú typu.This event returns information about how many resources and of what type are in the server cluster. Tieto údaje sa zhromažďujú preto, aby Windows Server zostal zabezpečený a aktuálny.This data is collected to keep Windows Server safe, secure, and up to date. Údaje obsahujú informáciu o tom, či je správne nakonfigurovaný hardvér, či bol softvér správne opravený, a pomáha pri prevencii zlyhaní priradením problémov (ako sú závažné chyby) k pracovným zaťaženiam a konfiguráciám systému.The data includes information about whether hardware is configured correctly, if the software is patched correctly, and assists in preventing crashes by attributing issues (like fatal errors) to workloads and system configurations.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • autoAssignSite Parameter klastra: automatická lokalita.autoAssignSite The cluster parameter: auto site.
 • autoBalancerLevel Parameter klastra: úroveň automatického vyrovnávania.autoBalancerLevel The cluster parameter: auto balancer level.
 • autoBalancerMode Parameter klastra: režim automatického vyrovnávania.autoBalancerMode The cluster parameter: auto balancer mode.
 • blockCacheSize Nakonfigurovaná veľkosť bloku vyrovnávacej pamäte.blockCacheSize The configured size of the block cache.
 • ClusterAdConfiguration Konfigurácia reklamy klastra.ClusterAdConfiguration The ad configuration of the cluster.
 • clusterAdType Parameter klastra: mgmt_point_type.clusterAdType The cluster parameter: mgmt_point_type.
 • clusterDumpPolicy Politika zálohovania nakonfigurovaná pre klaster.clusterDumpPolicy The cluster configured dump policy.
 • clusterFunctionalLevel Aktuálna funkčná úroveň klastra.clusterFunctionalLevel The current cluster functional level.
 • clusterGuid Jedinečný identifikátor pre klaster.clusterGuid The unique identifier for the cluster.
 • clusterWitnessType Typ svedka, pre ktorého je klaster nakonfigurovaný.clusterWitnessType The witness type the cluster is configured for.
 • countNodesInSite Počet uzlov v klastri.countNodesInSite The number of nodes in the cluster.
 • crossSiteDelay Parameter klastra: CrossSiteDelay.crossSiteDelay The cluster parameter: CrossSiteDelay.
 • crossSiteThreshold Parameter klastra: CrossSiteThreshold.crossSiteThreshold The cluster parameter: CrossSiteThreshold.
 • crossSubnetDelay Parameter klastra: CrossSubnetDelay.crossSubnetDelay The cluster parameter: CrossSubnetDelay.
 • crossSubnetThreshold Parameter klastra: CrossSubnetThreshold.crossSubnetThreshold The cluster parameter: CrossSubnetThreshold.
 • csvCompatibleFilters Parameter klastra: ClusterCsvCompatibleFilters.csvCompatibleFilters The cluster parameter: ClusterCsvCompatibleFilters.
 • csvIncompatibleFilters Parameter klastra: ClusterCsvIncompatibleFilters.csvIncompatibleFilters The cluster parameter: ClusterCsvIncompatibleFilters.
 • csvResourceCount Počet zdrojov v klastri.csvResourceCount The number of resources in the cluster.
 • currentNodeSite Názov nakonfigurovaný pre aktuálnu lokalitu pre klaster.currentNodeSite The name configured for the current site for the cluster.
 • dasModeBusType Typ zbernice priameho ukladania ukladacích priestorov.dasModeBusType The direct storage bus type of the storage spaces.
 • downLevelNodeCount Počet uzlov v klastri, ktoré sú spustené na nižšej úrovni.downLevelNodeCount The number of nodes in the cluster that are running down-level.
 • drainOnShutdown Určuje, či má byť uzol vypustený, keď sa vypne.drainOnShutdown Specifies whether a node should be drained when it is shut down.
 • dynamicQuorumEnabled Určuje, či je povolené dynamické kvórum.dynamicQuorumEnabled Specifies whether dynamic Quorum has been enabled.
 • enforcedAntiAffinity Parameter klastra: vynútená anti afinitaenforcedAntiAffinity The cluster parameter: enforced anti affinity.
 • genAppNames Názov služby win32 klastrovanej služby.genAppNames The win32 service name of a clustered service.
 • genSvcNames Príkazový riadok klastrovanej genapp.genSvcNames The command line of a clustered genapp.
 • hangRecoveryAction Parameter klastra: akcia obnovenia po zavesení.hangRecoveryAction The cluster parameter: hang recovery action.
 • hangTimeOut Určuje parameter "časový limit zavesenia" pre klaster.hangTimeOut Specifies the “hang time out” parameter for the cluster.
 • isCalabria Určuje, či je zapnutý priamy prístup k ukladacím priestorom.isCalabria Specifies whether storage spaces direct is enabled.
 • isMixedMode Identifikuje, či je na klastri spustená iná verzia OS pre uzly.isMixedMode Identifies if the cluster is running with different version of OS for nodes.
 • isRunningDownLevel Identifikuje, či je aktuálny uzol spustený na nižšej úrovni.isRunningDownLevel Identifies if the current node is running down-level.
 • logLevel Určuje granularitu, ktorá je zaznamenaná v denníku klastra.logLevel Specifies the granularity that is logged in the cluster log.
 • logSize Určuje veľkosť denníka klastra.logSize Specifies the size of the cluster log.
 • lowerQuorumPriorityNodeId Parameter klastra: znížiť kvórum ID prioritného uzla.lowerQuorumPriorityNodeId The cluster parameter: lower quorum priority node ID.
 • minNeverPreempt Parameter klastra: minimum nikdy neblokovať.minNeverPreempt The cluster parameter: minimum never preempt.
 • minPreemptor Parameter klastra: priorita blokovania minima.minPreemptor The cluster parameter: minimum preemptor priority.
 • netftIpsecEnabled Parameter: netftIpsecEnabled.netftIpsecEnabled The parameter: netftIpsecEnabled.
 • NodeCount Počet uzlov v klastri.NodeCount The number of nodes in the cluster.
 • nodeId Aktuálne číslo uzla v klastri.nodeId The current node number in the cluster.
 • nodeResourceCounts Určuje počet zdrojov uzla.nodeResourceCounts Specifies the number of node resources.
 • nodeResourceOnlineCounts Určuje počet zdrojov uzla, ktoré sú online.nodeResourceOnlineCounts Specifies the number of node resources that are online.
 • numberOfSites Počet rôznych lokalít.numberOfSites The number of different sites.
 • numNodesInNoSite Počet uzlov, ktoré nie sú členmi lokality.numNodesInNoSite The number of nodes not belonging to a site.
 • plumbAllCrossSubnetRoutes Parameter klastra: uzavrieť všetky krížové dráhy podsiete.plumbAllCrossSubnetRoutes The cluster parameter: plumb all cross subnet routes.
 • preferredSite Preferované umiestnenie lokality.preferredSite The preferred site location.
 • privateCloudWitness Určuje, či svedok súkromného cloudu existuje pre tento klaster.privateCloudWitness Specifies whether a private cloud witness exists for this cluster.
 • quarantineDuration Trvanie karantény.quarantineDuration The quarantine duration.
 • quarantineThreshold Prah karantény.quarantineThreshold The quarantine threshold.
 • quorumArbitrationTimeout V prípade rozhodcovskej udalosti určuje časové kvórum.quorumArbitrationTimeout In the event of an arbitration event, this specifies the quorum timeout period.
 • resiliencyLevel Určuje úroveň odolnosti proti zlyhaniu.resiliencyLevel Specifies the level of resiliency.
 • resourceCounts Určuje počet zdrojov.resourceCounts Specifies the number of resources.
 • resourceTypeCounts Určí počet typov zdrojov v klastri.resourceTypeCounts Specifies the number of resource types in the cluster.
 • resourceTypes Dátový zástupca každého typu zdroja.resourceTypes Data representative of each resource type.
 • resourceTypesPath Dátový zástupca DLL cesty pre každý typ zdroja údajov.resourceTypesPath Data representative of the DLL path for each resource type.
 • sameSubnetDelay Parameter klastra: oneskorenie rovnakej podsiete.sameSubnetDelay The cluster parameter: same subnet delay.
 • sameSubnetThreshold Parameter klastra: prah rovnakej podsiete.sameSubnetThreshold The cluster parameter: same subnet threshold.
 • secondsInMixedMode Časový úsek (v sekundách), počas ktorého bol klaster v zmiešanom režime (uzly s inou verziou operačného systému v rovnakom klastri).secondsInMixedMode The amount of time (in seconds) that the cluster has been in mixed mode (nodes with different operating system versions in the same cluster).
 • securityLevel Parameter klastra: úroveň zabezpečenia.securityLevel The cluster parameter: security level.
 • securityLevelForStorage Parameter klastra: úroveň zabezpečenia pre ukladací priestor.securityLevelForStorage The cluster parameter: security level for storage.
 • sharedVolumeBlockCacheSize Určuje veľkosť vyrovnávacej pamäte bloku pre zdieľané pre zdieľané jednotky.sharedVolumeBlockCacheSize Specifies the block cache size for shared for shared volumes.
 • shutdownTimeoutMinutes Určuje trvanie časového limitu pri vypínaní.shutdownTimeoutMinutes Specifies the amount of time it takes to time out when shutting down.
 • upNodeCount Určuje počet uzlov, ktoré sú v prevádzke (online).upNodeCount Specifies the number of nodes that are up (online).
 • useClientAccessNetworksForCsv Parameter klastra: používanie klientskeho prístupu k sieti pre CSV.useClientAccessNetworksForCsv The cluster parameter: use client access networks for CSV.
 • vmIsolationTime Parameter klastra: čas izolácie VM.vmIsolationTime The cluster parameter: VM isolation time.
 • witnessDatabaseWriteTimeout Určuje časový limit na zapisovanie do databázy svedka kvóra.witnessDatabaseWriteTimeout Specifies the timeout period for writing to the quorum witness database.

Udalosti nahlasovania chýbFault Reporting events

Microsoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEventMicrosoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEvent

Táto udalosť odosiela údaje o zlyhaniach natívnych a spravovaných aplikácií, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about crashes for both native and managed applications, to help keep Windows up to date. Údaje obsahujú informácie o zlyhávajúcich procesoch a súhrn záznamov výnimiek.The data includes information about the crashing process and a summary of its exception record. Neobsahujú žiadne informácie o sektorovaní služby Watson.It does not contain any Watson bucketing information. Informácie o sektorovaní sa zaznamenávajú do udalosti Hlásenie chýb systému Windows (WER), ktorá sa vygeneruje, keď klient WER nahlási zlyhanie služby Watson. Udalosť WER bude obsahovať rovnaký identifikátor ReportID (pozrite pole 14 udalosti zlyhania a pole 19 udalosti WER) ako udalosť zlyhania, ktorá sa nahlasuje z dôvodu zlyhania.The bucketing information is recorded in a Windows Error Reporting (WER) event that is generated when the WER client reports the crash to the Watson service, and the WER event will contain the same ReportID (see field 14 of crash event, field 19 of WER event) as the crash event for the crash being reported. Za každé zlyhanie spracované udalosťou WER sa emituje udalosť AppCrash (napr. Z nespracovanej výnimky alebo FailFast či ReportException).AppCrash is emitted once for each crash handled by WER (e.g. from an unhandled exception or FailFast or ReportException). Všeobecné typy udalostí služby Watson (napr. z PLM), ktoré môžu používatelia považovať za zlyhania túto udalosť NEEMITUJÚ.Note that Generic Watson event types (e.g. from PLM) that may be considered crashes" by a user DO NOT emit this event.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppName Názov aplikácie, ktorá zlyhala.AppName The name of the app that has crashed.
 • AppSessionGuid Identifikátor GUID tvorený identifikátormi procesov, používa sa ako korelačný vektor inštancií procesov koncového servera telemetrie.AppSessionGuid GUID made up of process ID and is used as a correlation vector for process instances in the telemetry backend.
 • AppTimeStamp Známky dátumu a času aplikácie.AppTimeStamp The date/time stamp of the app.
 • AppVersion Verzia aplikácie, ktorá zlyhala.AppVersion The version of the app that has crashed.
 • ExceptionCode Kód výnimky vrátený procesom, ktorý zlyhal.ExceptionCode The exception code returned by the process that has crashed.
 • ExceptionOffset Adresa, kde sa vyskytla výnimka.ExceptionOffset The address where the exception had occurred.
 • Flags Príznaky naznačujúce spôsob hlásenia.Flags Flags indicating how reporting is done. Napríklad zaradiť zostavu, neponúkať ladenie JIT alebo neukončovať proces po vytvorení zostáv.For example, queue the report, do not offer JIT debugging, or do not terminate the process after reporting.
 • FriendlyAppName Popis aplikácie, ktorá zlyhala, ak sa líši od názvu aplikácie.FriendlyAppName The description of the app that has crashed, if different from the AppName. V opačnom prípade názov procesu.Otherwise, the process name.
 • IsFatal Pravda/nepravda na označenie, či zlyhanie malo za následok ukončenie procesu.IsFatal True/False to indicate whether the crash resulted in process termination.
 • ModName Názov modulu výnimky (napr. bar.dll).ModName Exception module name (e.g. bar.dll).
 • ModTimeStamp Známky dátumu a času modulu.ModTimeStamp The date/time stamp of the module.
 • ModVersion Verzia modulu, ktorá zlyhala.ModVersion The version of the module that has crashed.
 • PackageFullName Identita aplikácie v Store.PackageFullName Store application identity.
 • PackageRelativeAppId Identita aplikácie v Store.PackageRelativeAppId Store application identity.
 • ProcessArchitecture Architektúra zlyhávajúceho procesu ako jedna z konštánt PROCESSOR_ARCHITECTURE_*: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL.ProcessArchitecture Architecture of the crashing process, as one of the PROCESSOR_ARCHITECTURE_* constants: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM.5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64.9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime Čas vytvorenia procesu, ktorý zlyhal.ProcessCreateTime The time of creation of the process that has crashed.
 • ProcessId Identifikátor procesu, ktorý zlyhal.ProcessId The ID of the process that has crashed.
 • ReportId Identifikátor GUID používaný na identifikovanie procesu.ReportId A GUID used to identify the report. Možno ho použiť na sledovanie hlásenia naprieč službou Watson.This can used to track the report across Watson.
 • TargetAppId Identifikátor AppId aplikácie nahlásenej jadromTargetAppId The kernel reported AppId of the application being reported.
 • TargetAppVer Konkrétna verzia nahlásenej aplikácieTargetAppVer The specific version of the application being reported
 • TargetAsId Poradové číslo zablokovaného procesu.TargetAsId The sequence number for the hanging process.

Udalosti aktualizácie funkciíFeature update events

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFinalizedAndRebootTriggeredMicrosoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFinalizedAndRebootTriggered

Označuje, že odinštalovanie bolo správne nakonfigurované aže bol inicializovaný reštart systému.This event indicates that the uninstall was properly configured and that a system reboot was initiated.

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallGoBackButtonClickedMicrosoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallGoBackButtonClicked

Táto udalosť odošle základné metaúdaje ozačiatočnom bode odinštalovania aktualizácie funkcií, čo nám pomôže zabezpečiť, aby sa zákazníci mohli bezpečne vrátiť do známeho stavu, ak by táto aktualizácia spôsobila akékoľvek problémy.This event sends basic metadata about the starting point of uninstalling a feature update, which helps ensure customers can safely revert to a well-known state if the update caused any problems.

Udalosti nahlasovania zablokovaniaHang Reporting events

Microsoft.Windows.HangReporting.AppHangEventMicrosoft.Windows.HangReporting.AppHangEvent

Táto udalosť odosiela údaje o zablokovaniach natívnych a spravovaných aplikácií, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends data about hangs for both native and managed applications, to help keep Windows up to date. Neobsahujú žiadne informácie o sektorovaní služby Watson.It does not contain any Watson bucketing information. Informácie o sektorovaní sa zaznamenávajú do udalosti Hlásenie chýb systému Windows (WER), ktorá sa vygeneruje, keď klient WER nahlási zablokovanie služby Watson. Udalosť WER bude obsahovať rovnaký identifikátor ReportID (pozrite pole 13 udalosti zlyhania a pole 19 udalosti WER) ako udalosť zablokovania, ktorá sa nahlasuje z dôvodu zablokovania.The bucketing information is recorded in a Windows Error Reporting (WER) event that is generated when the WER client reports the hang to the Watson service, and the WER event will contain the same ReportID (see field 13 of hang event, field 19 of WER event) as the hang event for the hang being reported. Udalosť AppHang sa nahlasuje iba v počítačoch.AppHang is reported only on PC devices. Popisuje klasické zablokovania Win32 a emituje sa iba raz v správe.It handles classic Win32 hangs and is emitted only once per report. Niektoré typy správania môžu používatelia považovať za zablokovania, správcovia aplikácií (napr. PLM/RM/EM) nahlasujú ich však nahlasujú ako všeobecné hlásenia služby Watson, preto nevytvoria udalosti AppHang.Some behaviors that may be perceived by a user as a hang are reported by app managers (e.g. PLM/RM/EM) as Watson Generics and will not produce AppHang events.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AppName Názov aplikácie, ktorá bola zablokovaná.AppName The name of the app that has hung.
 • AppSessionGuid Identifikátor GUID tvorený identifikátormi procesov, používaný ako korelačný vektor inštancií procesov koncového servera telemetrie.AppSessionGuid GUID made up of process id used as a correlation vector for process instances in the telemetry backend.
 • AppVersion Verzia aplikácie, ktorá bola zablokovaná.AppVersion The version of the app that has hung.
 • IsFatal Hodnota True/False na základe toho, či zablokovaná aplikácia spôsobila vytvorenie správy ozávažnom zlyhaní.IsFatal True/False based on whether the hung application caused the creation of a Fatal Hang Report.
 • PackageFullName Identita aplikácie vStore.PackageFullName Store application identity.
 • PackageRelativeAppId Identita aplikácie v Store.PackageRelativeAppId Store application identity.
 • ProcessArchitecture Architektúra zablokovaného procesu ako jedna z konštánt PROCESSOR_ARCHITECTURE_*: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL.ProcessArchitecture Architecture of the hung process, as one of the PROCESSOR_ARCHITECTURE_* constants: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM.5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64.9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime Čas vytvorenia procesu, ktorý bol zablokovaný.ProcessCreateTime The time of creation of the process that has hung.
 • ProcessId Identifikátor procesu, ktorý bol zablokovaný.ProcessId The ID of the process that has hung.
 • ReportId Identifikátor GUID používaný na identifikovanie procesu.ReportId A GUID used to identify the report. Možno ho použiť na sledovanie hlásenia naprieč službou Watson.This can used to track the report across Watson.
 • TargetAppId Identifikátor AppId aplikácie nahlásenej jadromTargetAppId The kernel reported AppId of the application being reported.
 • TargetAppVer Konkrétna verzia nahlásenej aplikácie.TargetAppVer The specific version of the application being reported.
 • TargetAsId Poradové číslo zablokovaného procesu.TargetAsId The sequence number for the hanging process.
 • TypeCode Bitová mapa opisujúca typ zablokovania.TypeCode Bitmap describing the hang type.
 • WaitingOnAppName Ak ide o krížový proces zablokovania čakajúci na aplikáciu, toto je názov danej aplikácie.WaitingOnAppName If this is a cross process hang waiting for an application, this has the name of the application.
 • WaitingOnAppVersion Ak ide o krížový proces zablokovania, toto je verzia danej aplikácie, na ktorú čaká.WaitingOnAppVersion If this is a cross process hang, this has the version of the application for which it is waiting.
 • WaitingOnPackageFullName Ak ide o krížový proces zablokovania čakajúci na balík, toto je úplný názov daného balíka.WaitingOnPackageFullName If this is a cross process hang waiting for a package, this has the full name of the package for which it is waiting.
 • WaitingOnPackageRelativeAppId Ak ide o krížový proces zablokovania čakajúci na balík, toto obsahuje relatívny identifikátor balíka.WaitingOnPackageRelativeAppId If this is a cross process hang waiting for a package, this has the relative application id of the package.

Udalosti inventáraInventory events

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksum

Táto udalosť zachytáva základné údaje kontrolného súčtu o položkách inventára zariadenia uložených vo vyrovnávacej pamäti na použitie pri overovaní kompletnosti údajov pre udalosti Microsoft.Windows.Inventory.Core.This event captures basic checksum data about the device inventory items stored in the cache for use in validatingdata completeness for Microsoft.Windows.Inventory.Core events. Polia vtejto udalosti sa môžu časom meniť, no vždy budú predstavovať počet daného objektu.The fields in this event may change over time, but they will always represent a count of a given object.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Device Počet objektov zariadení vo vyrovnávacej pamäti.Device A count of device objects in cache.
 • DeviceCensus Počet objektov sčítania zariadení vo vyrovnávacej pamäti.DeviceCensus A count of device census objects in cache.
 • DriverPackageExtended Počet objektov driverpackageextended vo vyrovnávacej pamäti.DriverPackageExtended A count of driverpackageextended objects in cache.
 • File Počet objektov súboru vo vyrovnávacej pamätiFile A count of file objects in cache.
 • FileSigningInfo Počet objektov podpisovania súborov vo vyrovnávacej pamäti.FileSigningInfo A count of file signing objects in cache.
 • Generic Počet generických objektov vo vyrovnávacej pamäti.Generic A count of generic objects in cache.
 • HwItem Počet hwitem objektov vo vyrovnávacej pamäti.HwItem A count of hwitem objects in cache.
 • InventoryApplication Počet objektov aplikácií vo vyrovnávacej pamäti.InventoryApplication A count of application objects in cache.
 • InventoryApplicationAppV Počet objektov AppV aplikácií vo vyrovnávacej pamäti.InventoryApplicationAppV A count of application AppV objects in cache.
 • InventoryApplicationDriver Počet objektov ovládačov aplikácií vo vyrovnávacej pamätiInventoryApplicationDriver A count of application driver objects in cache
 • InventoryApplicationFile Počet objektov súborov aplikácií vo vyrovnávacej pamäti.InventoryApplicationFile A count of application file objects in cache.
 • InventoryApplicationFramework Počet objektov architektúry aplikácií vo vyrovnávacej pamätiInventoryApplicationFramework A count of application framework objects in cache
 • InventoryApplicationShortcut Počet objektov skratiek aplikácií vo vyrovnávacej pamätiInventoryApplicationShortcut A count of application shortcut objects in cache
 • InventoryDeviceContainer Počet objektov kontajnerov zariadení vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDeviceContainer A count of device container objects in cache.
 • InventoryDeviceInterface Počet objektov rozhraní zariadení Plug and Play vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDeviceInterface A count of Plug and Play device interface objects in cache.
 • InventoryDeviceMediaClass Počet objektov médií zariadení vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDeviceMediaClass A count of device media objects in cache.
 • InventoryDevicePnp Počet objektov Plug and Play zariadenia vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDevicePnp A count of device Plug and Play objects in cache.
 • InventoryDeviceUsbHubClass Počet objektov USB médií zariadení vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDeviceUsbHubClass A count of device usb objects in cache
 • InventoryDriverBinary Počet binárnych objektov ovládačov vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDriverBinary A count of driver binary objects in cache.
 • InventoryDriverPackage Počet objektov zariadení vo vyrovnávacej pamäti.InventoryDriverPackage A count of device objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeAddIn Počet objektov doplnkov balíka office vo vyrovnávacej pamätiInventoryMiscellaneousOfficeAddIn A count of office add-in objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeAddInUsage Počet objektov používania doplnkov balíka office vo vyrovnávacej pamäti.InventoryMiscellaneousOfficeAddInUsage A count of office add-in usage objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiers Počet objektov identifikátorov balíka office vo vyrovnávacej pamäti.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiers A count of office identifier objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeIESettings Počet objektov nastavení ie balíka office vo vyrovnávacej pamäti.InventoryMiscellaneousOfficeIESettings A count of office ie settings objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeInsights Počet objektov prehľadov balíka office vo vyrovnávacej pamätiInventoryMiscellaneousOfficeInsights A count of office insights objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeProducts Počet objektov produktov balíka office vo vyrovnávacej pamätiInventoryMiscellaneousOfficeProducts A count of office products objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeSettings Počet objektov nastavení balíka office vo vyrovnávacej pamäti.InventoryMiscellaneousOfficeSettings A count of office settings objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeVBA Počet objektov vba balíka office vo vyrovnávacej pamätiInventoryMiscellaneousOfficeVBA A count of office vba objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolations Počet objektov porušení pravidiel vba balíka office vo vyrovnávacej pamätiInventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolations A count of office vba rule violations objects in cache
 • InventoryMiscellaneousUUPInfo Počet objektov uup info vo vyrovnávacej pamäti.InventoryMiscellaneousUUPInfo A count of uup info objects in cache
 • Metadata Počet objektov metaúdajov vo vyrovnávacej pamäti.Metadata A count of metadata objects in cache.
 • Orphan Počet objektov osamotených súborov vo vyrovnávacej pamäti.Orphan A count of orphan file objects in cache.
 • Programs Počet objektov programov vo vyrovnávacej pamäti.Programs A count of program objects in cache.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheFileInfoMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheFileInfo

Diagnostické údaje o vyrovnávacej pamäti inventára.Diagnostic data about the inventory cache.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • CacheFileSize Veľkosť vyrovnávacej pamäte.CacheFileSize Size of the cache.
 • InventoryVersion Verzie inventára vyrovnávacej pamäte.InventoryVersion Inventory version of the cache.
 • TempCacheCount Počet vytvorených dočasných vyrovnávacích pamätí.TempCacheCount Number of temp caches created.
 • TempCacheDeletedCount Počet odstránených dočasných vyrovnávacích pamätí.TempCacheDeletedCount Number of temp caches deleted.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersionsMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersions

Táto udalosť odosiela verzie komponentov inventára o údajoch o inventári zariadenia.This event sends inventory component versions for the Device Inventory data.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • aeinv Verzia komponentu inventára aplikácie.aeinv The version of the App inventory component.
 • devinv Verzia súboru komponentu inventára zariadenia.devinv The file version of the Device inventory component.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAdd

Táto udalosť odosiela základné metaúdaje o aplikácií v systéme, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends basic metadata about an application on the system to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • HiddenArp Označuje, či sa program skrýva pred zobrazovaním vo vyrovnávacej pamäti ARP.HiddenArp Indicates whether a program hides itself from showing up in ARP.
 • InstallDate Dátum nainštalovania aplikácie (najlepší odhad na základe heuristiky dátumu vytvorenia priečinka).InstallDate The date the application was installed (a best guess based on folder creation date heuristics).
 • InstallDateArpLastModified Dátum kľúča databázy Registry vyrovnávacej pamäte ARP pre danú aplikáciu.InstallDateArpLastModified The date of the registry ARP key for a given application. Naznačuje dátum inštalácie, no nie je vždy presný.Hints at install date but not always accurate. Prenáša sa ako pole.Passed as an array. Príklad: 11. 4. 2015 0:00:00Example: 4/11/2015 00:00:00
 • InstallDateFromLinkFile Odhadovaný dátum nainštalovania založený na prepojeniach na súbory.InstallDateFromLinkFile The estimated date of install based on the links to the files. Prenáša sa ako pole.Passed as an array.
 • InstallDateMsi Dátum inštalácie, ak bola aplikácia nainštalovaná prostredníctvom nástroja Microsoft Installer (MSI).InstallDateMsi The install date if the application was installed via Microsoft Installer (MSI). Prenáša sa ako pole.Passed as an array.
 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Language Kód jazyka programu.Language The language code of the program.
 • MsiPackageCode Identifikátor GUID, ktorý opisuje balík MSI.MsiPackageCode A GUID that describes the MSI Package. Balík MSI môže tvoriť viacero produktov (aplikácií).Multiple 'Products' (apps) can make up an MsiPackage.
 • MsiProductCode Identifikátor GUID, ktorý opisuje produkt MSI.MsiProductCode A GUID that describe the MSI Product.
 • Name Názov aplikácie.Name The name of the application.
 • OSVersionAtInstallTime Štyri oktetá z verzie OS v čase nainštalovania aplikácie.OSVersionAtInstallTime The four octets from the OS version at the time of the application's install.
 • PackageFullName Úplný názov balíka pre aplikáciu Storu.PackageFullName The package full name for a Store application.
 • ProgramInstanceId Hodnota hash identifikátorov v aplikácií.ProgramInstanceId A hash of the file IDs in an app.
 • Publisher Vydavateľ aplikácie.Publisher The Publisher of the application. Poloha vytiahnutá z pola Zdroj.Location pulled from depends on the 'Source' field.
 • RootDirPath Cesta ku koreňovému priečinku, do ktorého bol program nainštalovaný.RootDirPath The path to the root directory where the program was installed.
 • Source Spôsob nainštalovania programu (napríklad ARP, MSI, Appx).Source How the program was installed (for example, ARP, MSI, Appx).
 • StoreAppType Nižšie zaradenie typu aplikácie v Microsoft Store, napríklad UWP alebo Win8StoreApp.StoreAppType A sub-classification for the type of Microsoft Store app, such as UWP or Win8StoreApp.
 • Type "Jeden z typov ("Aplikácia", "Hotfix", "BOE", "Služba", "Neznáme").Type One of ("Application", "Hotfix", "BOE", "Service", "Unknown"). Typ Aplikácia označuje aplikáciu Win32 alebo Appx, Hotfix označuje aktualizácie aplikácií (KB), BOE označuje aplikáciu bez záznamu ARP alebo MSI a typ Služba označuje, že ide o službu.Application indicates Win32 or Appx app, Hotfix indicates app updates (KBs), BOE indicates it's an app with no ARP or MSI entry, Service indicates that it is a service. Aplikácia a BOE sú najčastejšie typy.Application and BOE are the ones most likely seen.
 • Version Číslo verzie programu.Version The version number of the program.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAdd

Táto udalosť predstavuje to, čo inštalujú aplikácie a ovládače.This event represents what drivers an application installs.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia komponentu inventára inventáru.InventoryVersion The version of the inventory component.
 • ProgramIds Jedinečný identifikátor programu, ku ktorému je ovládač priradený.ProgramIds The unique program identifier the driver is associated with.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSync

Udalosť The InventoryApplicationDriverStartSync označuje, že bude odoslaná nová množina udalostí InventoryApplicationDriverStartAdd.The InventoryApplicationDriverStartSync event indicates that a new set of InventoryApplicationDriverStartAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia komponentu inventára inventáru.InventoryVersion The version of the inventory component.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAdd

Táto udalosť poskytuje základné metaúdaje o rámcoch, na ktorých môže byť aplikácia závislá.This event provides the basic metadata about the frameworks an application may depend on.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • FileId Hodnota hash, ktorá je jedinečným identifikátorom súboru.FileId A hash that uniquely identifies a file.
 • Rámce Zoznam rámcov, na ktorých je tento súbor závislý.Frameworks The list of frameworks this file depends on.
 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryApplicationFrameworkAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationFrameworkAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemove

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of InventoryDevicePnpAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryApplicationAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAdd

Táto udalosť odosiela základné metaúdaje o kontajneri zariadenia (ako je napr. monitor alebo tlačiareň na rozdiel od zariadenia Plug and Play), čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends basic metadata about a device container (such as a monitor or printer as opposed to a Plug and Play device) to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Categories Zoznam funkčných kategórií oddelený čiarkami, do ktorého kontajner patrí.Categories A comma separated list of functional categories in which the container belongs.
 • DiscoveryMethod Metóda zisťovania kontajnera zariadenia.DiscoveryMethod The discovery method for the device container.
 • FriendlyName Názov kontajnera zariadenia.FriendlyName The name of the device container.
 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • IsActive Je zariadenie je pripojené alebo bolo videné počas posledných 14 dní?IsActive Is the device connected, or has it been seen in the last 14 days?
 • IsConnected Pri fyzicky pripojených zariadeniach je táto hodnota rovnaká ako hodnota IsPresent.IsConnected For a physically attached device, this value is the same as IsPresent. Pri bezdrôtových zariadeniach táto hodnota predstavuje komunikačné prepojenie.For wireless a device, this value represents a communication link.
 • IsMachineContainer Je kontajner sám koreňovým zariadením?IsMachineContainer Is the container the root device itself?
 • IsNetworked Je toto sieťové zariadenie?IsNetworked Is this a networked device?
 • IsPaired Vyžaduje kontajner zariadenia párovanie?IsPaired Does the device container require pairing?
 • Manufacturer Názov výrobcu kontajnera zariadenia.Manufacturer The manufacturer name for the device container.
 • ModelId Jedinečné ID modelu.ModelId A unique model ID.
 • ModelName Názov modelu.ModelName The model name.
 • ModelNumber Číslo modelu kontajnera zariadenia.ModelNumber The model number for the device container.
 • PrimaryCategory Primárna kategória kontajnera zariadenia.PrimaryCategory The primary category for the device container.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryDeviceContainer už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryDeviceContainer object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDeviceContainerAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceContainerAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAdd

Táto udalosť získava informácie o rozhraniach senzorov dostupných v zariadení.This event retrieves information about what sensor interfaces are available on the device.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • Accelerometer3D Označuje, či bol nájdený senzor trojrozmerného akcelerometra.Accelerometer3D Indicates if an Accelerator3D sensor is found.
 • ActivityDetection Označuje, či bol nájdený senzor zisťovania aktivity.ActivityDetection Indicates if an Activity Detection sensor is found.
 • AmbientLight Označuje, či bol nájdený senzor osvetlenia prostredia.AmbientLight Indicates if an Ambient Light sensor is found.
 • Barometer Označuje, či bol nájdený senzor barometra.Barometer Indicates if a Barometer sensor is found.
 • Custom Označuje, či bol nájdený vlastný senzor.Custom Indicates if a Custom sensor is found.
 • EnergyMeter Označuje, či bol nájdený senzor energie.EnergyMeter Indicates if an Energy sensor is found.
 • FloorElevation Označuje, či bol nájdený senzor sklonu podlahy.FloorElevation Indicates if a Floor Elevation sensor is found.
 • GeomagneticOrientation Označuje, či bol nájdený senzor geomagnetickej orientácie (kompas).GeomagneticOrientation Indicates if a Geo Magnetic Orientation sensor is found.
 • GravityVector Označuje, či bol nájdený senzor vektoru gravitácie.GravityVector Indicates if a Gravity Detector sensor is found.
 • Gyrometer3D Označuje, či bol nájdený senzor Gyrometer3D.Gyrometer3D Indicates if a Gyrometer3D sensor is found.
 • Humidity Označuje, či bol nájdený senzor vlhkosti.Humidity Indicates if a Humidity sensor is found.
 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • LinearAccelerometer Označuje, či bol nájdený senzor lineárneho akcelerometra.LinearAccelerometer Indicates if a Linear Accelerometer sensor is found.
 • Magnetometer3D Označuje, či bol nájdený senzor trojrozmerného magnetometra.Magnetometer3D Indicates if a Magnetometer3D sensor is found.
 • Orientation Označuje, či bol nájdený senzor orientácie.Orientation Indicates if an Orientation sensor is found.
 • Pedometer Označuje, či bol nájdený senzor krokov.Pedometer Indicates if a Pedometer sensor is found.
 • Proximity Označuje, či bol nájdený senzor priblíženia.Proximity Indicates if a Proximity sensor is found.
 • RelativeOrientation Označuje, či bol nájdený senzor relatívnej orientácie.RelativeOrientation Indicates if a Relative Orientation sensor is found.
 • SimpleDeviceOrientation Označuje, či bol nájdený senzor jednoduchej orientácie zariadenia.SimpleDeviceOrientation Indicates if a Simple Device Orientation sensor is found.
 • Temperature Označuje, či bol nájdený senzor teploty.Temperature Indicates if a Temperature sensor is found.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDeviceInterfaceAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceInterfaceAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAdd

Táto udalosť odosiela ďalšie metaúdaje o zariadení Plug and Play, ktoré je jedinečné pre konkrétnu triedu zariadení, čo napomáha udržiavať Windows neustále aktualizovaný.This event sends additional metadata about a Plug and Play device that is specific to a particular class of devices to help keep Windows up to date while reducing overall size of data payload.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • audio.captureDriver Ovládač zachytávania zvukového zariadenia.audio.captureDriver Audio device capture driver. Príklad: hdaudio.inf:db04a16ce4e8d6ee:HdAudModel:10.0.14887.1000:hdaudio\func_01Example: hdaudio.inf:db04a16ce4e8d6ee:HdAudModel:10.0.14887.1000:hdaudio\func_01
 • audio.renderDriver Ovládač vykresľovania zvukového zariadenia.audio.renderDriver Audio device render driver. Príklad: hdaudio.inf:db04a16ce4e8d6ee:HdAudModel:10.0.14889.1001:hdaudio\func_01Example: hdaudio.inf:db04a16ce4e8d6ee:HdAudModel:10.0.14889.1001:hdaudio\func_01
 • Audio_CaptureDriver Ovládač koncového bodu snímania zvukového zariadenia.Audio_CaptureDriver The Audio device capture driver endpoint.
 • Audio_RenderDriver Ovládač koncového bodu vykresľovania zvukového zariadenia.Audio_RenderDriver The Audio device render driver endpoint.
 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryDeviceMediaClassRemove už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryDeviceMediaClassRemove object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDeviceMediaClassSAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceMediaClassSAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpAdd

Táto udalosť odosiela základné metaúdaje ozariadení PNP ajej priradenom ovládači apomáha tak udržiavať Windows vaktualizovanom stave.This event sends basic metadata about a PNP device and its associated driver to help keep Windows up to date. Tieto informácie sa používajú na posúdenie, či zariadenie PNP aovládač zostanú kompatibilné pri inovácii Windowsu.This information is used to assess if the PNP device and driver will remain compatible when upgrading Windows.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • BusReportedDescription Popis zariadenia, ktoré nahlásil bux.BusReportedDescription The description of the device reported by the bux.
 • Class Trieda inštalácie zariadenia načítaná pre zariadenie.Class The device setup class of the driver loaded for the device.
 • ClassGuid Jedinečný identifikátor triedy zariadenia balíka ovládača načítaného v zariadení.ClassGuid The device class unique identifier of the driver package loaded on the device.
 • COMPID Zoznam "kompatibilných identifikátorov" pre toto zariadenie.COMPID The list of “Compatible IDs” for this device.
 • ContainerId Systémom poskytnutý jedinečný identifikátor, ktorý určuje, do ktorej skupiny patria zariadenia nainštalované na materskom (hlavnom) zariadení.ContainerId The system-supplied unique identifier that specifies which group(s) the device(s) installed on the parent (main) device belong to.
 • Popis Popis zariadenia.Description The description of the device.
 • DeviceDriverFlightId Identifikátor testovacieho vydania (Flight) ovládača zariadenia.DeviceDriverFlightId The test build (Flight) identifier of the device driver.
 • DeviceExtDriversFlightIds Identifikátor skúšobného zostavenia všetkých rozšírených ovládačov zariadenia.DeviceExtDriversFlightIds The test build (Flight) identifier for all extended device drivers.
 • DeviceInterfaceClasses Rozhrania zariadenia, ktoré toto zariadenie implementuje.DeviceInterfaceClasses The device interfaces that this device implements.
 • DeviceState Označuje aktuálny stav materského (hlavného) zariadenia.DeviceState Identifies the current state of the parent (main) device.
 • DriverId Jedinečný identifikátor pre nainštalovaný ovládač.DriverId The unique identifier for the installed driver.
 • DriverName Názov súboru obrazu ovládača.DriverName The name of the driver image file.
 • DriverPackageStrongName Názov bezprostredne nadradeného priečinku v poli Priečinok hodnoty InventoryDriverPackage.DriverPackageStrongName The immediate parent directory name in the Directory field of InventoryDriverPackage.
 • DriverVerDate Dátum spojený s ovládačom nainštalovaným do zariadenia.DriverVerDate The date associated with the driver installed on the device.
 • DriverVerVersion Číslo verzie ovládača nainštalovaného do zariadenia.DriverVerVersion The version number of the driver installed on the device.
 • Enumerator Identifikuje zbernicu, ktorá vyčíslila zariadenie.Enumerator Identifies the bus that enumerated the device.
 • ExtendedInfs Názvy rozšírených súborov INF.ExtendedInfs The extended INF file names.
 • FirstInstallDate Prvý raz, keď bolo toto zariadenie nainštalované vpočítači.FirstInstallDate The first time this device was installed on the machine.
 • HWID Zoznam ID hardvéra zariadenia.HWID A list of hardware IDs for the device.
 • INF Názov súboru INF (môže byť premenovaný operačným systémom, napr. oemXX.inf).Inf The name of the INF file (possibly renamed by the OS, such as oemXX.inf).
 • InstallDate Dátum poslednej inštalácie zariadenia v zariadení.InstallDate The date of the most recent installation of the device on the machine.
 • InstallState Stav inštalácie zariadenia.InstallState The device installation state. Niektorá ztýchto hodnôt: https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/ff543130.aspxOne of these values: https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/ff543130.aspx
 • InventoryVersion Číslo verzie procesu inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version number of the inventory process generating the events.
 • LowerClassFilters Identifikátory filtrov nižšej triedy nainštalovaných pre zariadenie.LowerClassFilters The identifiers of the Lower Class filters installed for the device.
 • LowerFilters Identifikátory nižších filtrov, ktoré sú nainštalované pre zariadenie.LowerFilters The identifiers of the Lower filters installed for the device.
 • Manufacturer Výrobca zariadenia.Manufacturer The manufacturer of the device.
 • MatchingID Identifikátor hardvéru alebo identifikátor kompatibility, ktorý používa Windows na inštaláciu inštancie zariadenia.MatchingID The Hardware ID or Compatible ID that Windows uses to install a device instance.
 • Model Identifikuje model zariadenia.Model Identifies the model of the device.
 • ParentId Identifikátor inštancie zariadenia nadradeného zariadenia.ParentId The Device Instance ID of the parent of the device.
 • ProblemCode Kód chyby momentálne vrátený zariadením, v relevantnom prípade.ProblemCode The error code currently returned by the device, if applicable.
 • Provider Označuje poskytovateľa zariadenia.Provider Identifies the device provider.
 • Service Názov služby zariadenia.Service The name of the device service.
 • STACKID Zoznam identifikátorov hardvéru zásobníka.STACKID The list of hardware IDs for the stack.
 • UpperClassFilters Identifikátory filtrov hornej triedy nainštalovaných pre zariadenie.UpperClassFilters The identifiers of the Upper Class filters installed for the device.
 • UpperFilters Identifikátory horných filtrov nainštalovaných pre zariadenie.UpperFilters The identifiers of the Upper filters installed for the device.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryDevicePnpRemove už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryDevicePnpRemove object is no longer present.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of InventoryDevicePnpAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAdd

Táto udalosť odosiela základné metadáta o rozbočovačoch USB v zariadení.This event sends basic metadata about the USB hubs on the device.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • TotalUserConnectablePorts Celkový počet pripojiteľných portov USB.TotalUserConnectablePorts Total number of connectable USB ports.
 • TotalUserConnectableTypeCPorts Celkový počet pripojiteľných portov USB typu C.TotalUserConnectableTypeCPorts Total number of connectable USB Type C ports.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDeviceUsbHubClassAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceUsbHubClassAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAdd

Táto udalosť odosiela základné metaúdaje o binárnych súboroch ovládačov spustených v systéme, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends basic metadata about driver binaries running on the system to help keep Windows up to date.

Táto akcia zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • DriverCheckSum Kontrolný súčet súboru ovládača.DriverCheckSum The checksum of the driver file.
 • DriverCompany Názov spoločnosti, ktorá ovládač vyvinula.DriverCompany The company name that developed the driver.
 • DriverInBox Je ovládač súčasťou operačného systému?DriverInBox Is the driver included with the operating system?
 • DriverIsKernelMode Ide oovládač režimu jadra?DriverIsKernelMode Is it a kernel mode driver?
 • DriverName Názov súboru ovládača.DriverName The file name of the driver.
 • DriverPackageStrongName Silný názov balíka ovládača.DriverPackageStrongName The strong name of the driver package
 • DriverSigned Silný názov balíka ovládača.DriverSigned The strong name of the driver package
 • DriverTimeStamp Nízkych 32 bitov časovej pečiatky súboru ovládača.DriverTimeStamp The low 32 bits of the time stamp of the driver file.
 • DriverType Bitové pole vlastností ovládača: 1.DriverType A bitfield of driver attributes: 1. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001. 2.2. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002. 3.3. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004. 4.4. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008. 5.5. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010. 6.6. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040. 7.7. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020. 8.8. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080. 9.9. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100.define DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100. 10.10. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000. 11.11. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000. 12.12. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000. 13.13. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000. 14.14. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000. 15.15. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000. 16.16. definujte DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.
 • DriverVersion Verzia súboru ovládača.DriverVersion The version of the driver file.
 • ImageSize Veľkosť súboru ovládača.ImageSize The size of the driver file.
 • Inf Názov súboru INF.Inf The name of the INF file.
 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Product Názov produktu, ktorý je súčasťou súboru ovládača.Product The product name that is included in the driver file.
 • ProductVersion Verzia produktu, ktorá je súčasťou súboru ovládača.ProductVersion The product version that is included in the driver file.
 • Service Názov služby inštalovanej do zariadenia.Service The name of the service that is installed for the device.
 • WdfVersion Verzia rámca Windows Driver Framework.WdfVersion The Windows Driver Framework version.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryDriverBinary už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryDriverBinary object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDriverBinaryAdd.This event indicates that a new set of InventoryDriverBinaryAdd events will be sent.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAdd

Táto udalosť odosiela základné metaúdaje o nainštalovaných balíkoch ovládačov, čo napomáha udržiavať systém Windows neustále aktualizovaný.This event sends basic metadata about drive packages installed on the system to help keep Windows up to date.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Class Názov triedy ovládača zariadenia.Class The class name for the device driver.
 • ClassGuid Identifikátor GUID triedy ovládača zariadenia.ClassGuid The class GUID for the device driver.
 • Date Dátum balíka ovládačov.Date The driver package date.
 • Directory Cesta k balíku ovládačov.Directory The path to the driver package.
 • DriverInBox Je ovládač súčasťou operačného systému?DriverInBox Is the driver included with the operating system?
 • FlightIds Identifikátory predbežného vydania ovládača.FlightIds Driver Flight IDs.
 • Inf Názov INF balíka súborov ovládača.Inf The INF name of the driver package.
 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Provider Poskytovateľ balíka ovládačov.Provider The provider for the driver package.
 • RecoveryIds Identifikátory obnovenia ovládača.RecoveryIds Driver recovery IDs.
 • SubmissionId Identifikátor balíka ovládačov na odoslanie vo formáte HLK .SubmissionId The HLK submission ID for the driver package.
 • Version Verzia balíka ovládačov.Version The version of the driver package.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemove

Táto udalosť naznačuje, že objekt InventoryDriverPackageRemove už nie je prítomný.This event indicates that the InventoryDriverPackageRemove object is no longer present.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion verzia súboru inventára generujúca udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSync

Táto udalosť naznačuje, že bude odoslaný nový súbor udalostí InventoryDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of InventoryDriverPackageAdd events will be sent.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia súboru inventára, ktorý vytvára udalosti.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.StartUtcJsonTraceMicrosoft.Windows.Inventory.Core.StartUtcJsonTrace

Táto udalosť zhromažďuje stopy všetkých ďalších udalostí Core, ktoré sa nepoužívajú vtypických zákazníckych prípadoch.This event collects traces of all other Core events, not used in typical customer scenarios. Táto udalosť signalizuje začiatok sťahovania udalosti a tiež to, že by malo začať sledovanie.This event signals the beginning of the event download, and that tracing should begin.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • key Identifikátor GUID (globally unique identifier), ktorý sa používa na identifikáciu konkrétnej relácie zapisovania trasovania JSON do denníka.key The globally unique identifier (GUID) used to identify the specific Json Trace logging session.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.StopUtcJsonTraceMicrosoft.Windows.Inventory.Core.StopUtcJsonTrace

Táto udalosť zhromažďuje stopy všetkých ďalších udalostí Core, ktoré sa nepoužívajú vtypických zákazníckych prípadoch.This event collects traces of all other Core events, not used in typical customer scenarios. Táto udalosť signalizuje koniec sťahovania udalosti a tiež to, že by malo skončiť sledovanie.This event signals the end of the event download, and that tracing should end.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • key Globálne jedinečný identifikátor (GUID) používaný na identifikáciu konkrétnej relácie zapisovania sledovania Json.key The globally unique identifier (GUID) used to identify the specific Json Trace logging session.

Microsoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticAdd

Táto udalosť odošle zhromaždené podrobnosti pre konkrétnu aplikáciu vzdrojovom zariadení.This event sends details collected for a specific application on the source device.

Microsoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticStartSync

Táto udalosť označuje začiatok radu udalostí AppHealthStaticAdd.This event indicates the beginning of a series of AppHealthStaticAdd events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAdd

Poskytuje údaje o nainštalovaných doplnkoch balíka Office.Provides data on the installed Office Add-ins.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • AddinCLSID Kľúč identifikátora triedy pre doplnok balíka Microsoft Office.AddinCLSID The class identifier key for the Microsoft Office add-in.
 • AddInCLSID Kľúč identifikátora triedy pre doplnok balíka Microsoft Office.AddInCLSID The class identifier key for the Microsoft Office add-in.
 • AddInId Identifikátor pre doplnok balíka Microsoft Office.AddInId The identifier for the Microsoft Office add-in.
 • AddinType Typ doplnku pre balík Microsoft Office.AddinType The type of the Microsoft Office add-in.
 • BinFileTimestamp Časová pečiatka doplnku balíka Office.BinFileTimestamp The timestamp of the Office add-in.
 • BinFileVersion Verzia doplnku balíka Microsoft Office.BinFileVersion The version of the Microsoft Office add-in.
 • Popis Popis doplnku balíka Microsoft Office.Description Description of the Microsoft Office add-in.
 • FileId Identifikátor doplnku balíka Microsoft Office.FileId The file identifier of the Microsoft Office add-in.
 • FileSize Veľkosť súboru doplnku balíka Microsoft Office.FileSize The file size of the Microsoft Office add-in.
 • FriendlyName Popisný názov pre doplnok balíka Microsoft Office.FriendlyName The friendly name for the Microsoft Office add-in.
 • FullPath Úplná cesta k doplnku balíka Microsoft Office.FullPath The full path to the Microsoft Office add-in.
 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • LoadBehavior Celé číslo, ktoré popisuje správanie načítavania.LoadBehavior Integer that describes the load behavior.
 • LoadTime Čas načítania pre doplnok balíka Office.LoadTime Load time for the Office add-in.
 • OfficeApplication Aplikácia Microsoft Office s naviazaným doplnkom.OfficeApplication The Microsoft Office application associated with the add-in.
 • OfficeArchitecture Architektúra doplnku.OfficeArchitecture The architecture of the add-in.
 • OfficeVersion Verzia balíka Microsoft Office pre tento doplnok.OfficeVersion The Microsoft Office version for this add-in.
 • OutlookCrashingAddin Označuje, či boli nájdené zlyhania pre tento doplnok.OutlookCrashingAddin Indicates whether crashes have been found for this add-in.
 • ProductCompany Názov spoločnosti priradenej k doplnku balíka Office.ProductCompany The name of the company associated with the Office add-in.
 • ProductName Názov produktu priradeného k doplnku balíka Microsoft Office.ProductName The product name associated with the Microsoft Office add-in.
 • ProductVersion Verzia priradená k doplnku balíka Office.ProductVersion The version associated with the Office add-in.
 • ProgramId Jedinečný identifikátor programu doplnku balíka Microsoft Office.ProgramId The unique program identifier of the Microsoft Office add-in.
 • Provider Názov poskytovateľa tohto doplnku.Provider Name of the provider for this add-in.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemove

Označuje, že tento konkrétny dátový objekt reprezentovaný položkou objectInstanceId už nie je prítomný.Indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSync

Táto udalosť označuje, že sa pre tento typ objektu generuje nová synchronizácia.This event indicates that a new sync is being generated for this object type.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAdd

Poskytuje údaje oidentifikátoroch balíka Office.Provides data on the Office identifiers.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OAudienceData Vedľajší identifikátor pre správu vydaní balíka Microsoft Office identifikujúci pilotnú skupinu pre zariadenie.OAudienceData Sub-identifier for Microsoft Office release management, identifying the pilot group for a device
 • OAudienceId Identifikátor balíka Microsoft Office pre správu vydaní balíka Microsoft Office identifikujúci pilotnú skupinu pre zariadenie.OAudienceId Microsoft Office identifier for Microsoft Office release management, identifying the pilot group for a device
 • OMID Identifikátor počítača pre Office SQM.OMID Identifier for the Office SQM Machine
 • OPlatform Uvádza, či je nainštalovaný produkt Microsoft Office 32- alebo 64-bitový.OPlatform Whether the installed Microsoft Office product is 32-bit or 64-bit
 • OTenantId Jedinečný identifikátor GUID predstavujúci nájomníka služieb Microsoft O365.OTenantId Unique GUID representing the Microsoft O365 Tenant
 • OVersion Nainštalovaná verzia balíka Microsoft Office.OVersion Installed version of Microsoft Office. Príklad: 16.0.8602.1000For example, 16.0.8602.1000
 • OWowMID Starší identifikátor telemetrie balíka Microsoft Office (ID počítača sSQM) pre systémy WoW (32-bitová verzia balíka Microsoft Office v64-bitových verziách Windowsu).OWowMID Legacy Microsoft Office telemetry identifier (SQM Machine ID) for WoW systems (32-bit Microsoft Office on 64-bit Windows)

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersStartSync

Udalosť diagnostiky, ktorá označuje, že pre tento typ objektu sa generuje nová synchronizácia.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsAdd

Poskytuje údaje o funkciách Internet Explorera týkajúcich sa balíka Office.Provides data on Office-related Internet Explorer features.

Táto akcia zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OIeFeatureAddon Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIeFeatureAddon Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Funkcia FEATURE_ADDON_MANAGEMENT umožňuje aplikáciám hosťujúcim ovládací prvok WebBrowser Control zohľadniť výbery možností vrámci správy doplnkov vykonané pomocou funkcie Správca doplnkov vInternet Exploreri.The FEATURE_ADDON_MANAGEMENT feature lets applications hosting the WebBrowser Control to respect add-on management selections made using the Add-on Manager feature of Internet Explorer. Doplnky zakázané používateľom alebo správcovskou skupinovou politikou sa tiež zakážu vaplikáciách, ktoré túto funkciu povoľujú.Add-ons disabled by the user or by administrative group policy will also be disabled in applications that enable this feature.
 • OIeMachineLockdown Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIeMachineLockdown Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Keď je funkcia FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN povolená, Internet Explorer uplatňuje obmedzenia týkajúce sa zabezpečenia obsahu načítaného zlokálneho počítača používateľa, čo pomáha predchádzať škodlivému správaniu zahŕňajúcemu lokálne súbory.When the FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN feature is enabled, Internet Explorer applies security restrictions on content loaded from the user's local machine, which helps prevent malicious behavior involving local files.
 • OIeMimeHandling Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIeMimeHandling Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Ak je povolený ovládací prvok funkcie FEATURE_MIME_HANDLING, Internet Explorer spracováva typy MIME bezpečnejším spôsobom.When the FEATURE_MIME_HANDLING feature control is enabled, Internet Explorer handles MIME types more securely. Vzťahuje sa iba na Windows Internet Explorer 6 pre Windows XP Service Pack 2 (SP2)Only applies to Windows Internet Explorer 6 for Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • OIeMimeSniffing Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIeMimeSniffing Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Určuje typ súboru skúmaním jeho bitového podpisu.Determines a file's type by examining its bit signature. Windows Internet Explorer používa tieto informácie na určenie spôsobu vykreslenia súboru.Windows Internet Explorer uses this information to determine how to render the file. Funkciu FEATURE_MIME_SNIFFING, ak je povolená, je možné rôzne nastaviť pre každú zónu zabezpečenia použitím príznaku akcie URL adresy funkcie URLACACTION_FEATURE_MIME_SNIFFING.The FEATURE_MIME_SNIFFING feature, when enabled, allows to be set differently for each security zone by using the URLACTION_FEATURE_MIME_SNIFFING URL action flag
 • OIeNoAxInstall Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIeNoAxInstall Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Ak sa webová stránka pokúsi načítať alebo nainštalovať ovládací prvok ActiveX, ktorý ešte nie je nainštalovaný, funkcia FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL túto požiadavku zablokuje.When a webpage attempts to load or install an ActiveX control that isn't already installed, the FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL feature blocks the request. Ak sa webová stránka pokúsi načítať alebo nainštalovať ovládací prvok ActiveX, ktorý ešte nie je nainštalovaný, funkcia FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL túto požiadavku zablokuje.When a webpage tries to load or install an ActiveX control that isn't already installed, the FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL feature blocks the request
 • OIeNoDownload Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIeNoDownload Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Funkcia FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOAD blokuje žiadosti ostiahnutie súborov, ktoré navigujú na zdroj, ktorý zobrazuje dialógové okno na sťahovanie súborov , resp. ktoré nie sú vyvolané explicitne akciou používateľa (napríklad kliknutím myši alebo stlačením klávesu).The FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOAD feature blocks file download requests that navigate to a resource, that display a file download dialog box, or that are not initiated explicitly by a user action (for example, a mouse click or key press). Vzťahuje sa iba na Windows Internet Explorer 6 pre Windows XP Service Pack 2 (SP2)Only applies to Windows Internet Explorer 6 for Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • OIeObjectCaching Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIeObjectCaching Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Ak je povolená, funkcia FEATURE_OBJECT_CACHING bráni webovým stránkam vzískaní prístupu kovládacím prvkom ActiveX uloženým vo vyrovnávacej pamäti, resp. vo vytvorení ich inštancií zrôznych domén alebo kontextov zabezpečenia.When enabled, the FEATURE_OBJECT_CACHING feature prevents webpages from accessing or instantiating ActiveX controls cached from different domains or security contexts
 • OIePasswordDisable Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIePasswordDisable Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Od verzie Windows Internet Explorer 6 pre Windows XP Service Pack 2 (SP2) Internet Explorer už nepovoľuje zadávanie mien ahesiel používateľov vURL adresách, ktoré používajú protokoly HTTP alebo HTTPS.After Windows Internet Explorer 6 for Windows XP Service Pack 2 (SP2), Internet Explorer no longer allows usernames and passwords to be specified in URLs that use the HTTP or HTTPS protocols. URL adresy používajúce iné protokoly, napríklad FTP, stále umožňujú zadávanie mien ahesiel používateľov.URLs using other protocols, such as FTP, still allow usernames and passwords
 • OIeSafeBind Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIeSafeBind Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Funkcia FEATURE_SAFE_BINDTOOBJECT vykoná ďalšie bezpečnostné kontroly pri volaní funkcie MonikerBindToObject na vytvorenie ainiciovanie ovládacích prvkov Microsoft ActiveX.The FEATURE_SAFE_BINDTOOBJECT feature performs additional safety checks when calling MonikerBindToObject to create and initialize Microsoft ActiveX controls. Konkrétne zabráni vytvoreniu ovládacieho prvku, ak je vdatabáze Registry pre daný ovládací prvok nastavená funkcia COMPAT_EVIL_DONT_LOAD.Specifically, prevent the control from being created if COMPAT_EVIL_DONT_LOAD is in the registry for the control
 • OIeSecurityBand Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIeSecurityBand Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Funkcia FEATURE_SECURITYBAND riadi zobrazenie informačného panela Internet Explorera.The FEATURE_SECURITYBAND feature controls the display of the Internet Explorer Information bar. Ak je táto možnosť zapnutá, informačný panel sa zobrazí pri obmedzení sťahovania súboru alebo inštalácie kódu.When enabled, the Information bar appears when file download or code installation is restricted
 • OIeUncSaveCheck Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIeUncSaveCheck Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Funkcia FEATURE_UNC_SAVEDFILECHECK umožňuje povoľuje funkciu Mark of the Web (MOTW) pre lokálne súbory načítané zo sieťových umiestnení, ktoré boli zdieľané použitím názvovej konvencie Universal Naming Convention (UNC).The FEATURE_UNC_SAVEDFILECHECK feature enables the Mark of the Web (MOTW) for local files loaded from network locations that have been shared by using the Universal Naming Convention (UNC)
 • OIeValidateUrl Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIeValidateUrl Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Ak je povolený, ovládací prvok funkcie FEATURE_VALIDATE_NAVIGATE_URL bráni Windows Internet Exploreru vnavigácii na nesprávne vytvorenú URL adresu.When enabled, the FEATURE_VALIDATE_NAVIGATE_URL feature control prevents Windows Internet Explorer from navigating to a badly formed URL
 • OIeWebOcPopup Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIeWebOcPopup Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Funkcia FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT umožňuje aplikáciám hosťujúcim ovládací prvok WebBrowser prijať predvolené správanie správy kontextových okien Internet Explorera.The FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT feature allows applications hosting the WebBrowser Control to receive the default Internet Explorer pop-up window management behavior
 • OIeWinRestrict Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIeWinRestrict Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Ak je funkcia FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS povolená, pridáva niekoľko obmedzení veľkosti a správania kontextových okien.When enabled, the FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS feature adds several restrictions to the size and behavior of popup windows
 • OIeZoneElevate Príznak označujúci, ktoré produkty Microsoft Office majú toto nastavenie povolené.OIeZoneElevate Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Ak je povolená, funkcia FEATURE_ZONE_ELEVATION bráni stránkam vjednej zóne vnavigácii na stránky vo vyššej zóne zabezpečenia, pokiaľ navigáciu nevygeneroval používateľ.When enabled, the FEATURE_ZONE_ELEVATION feature prevents pages in one zone from navigating to pages in a higher security zone unless the navigation is generated by the user

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsStartSync

Udalosť diagnostiky, ktorá označuje, že pre tento typ objektu sa generuje nová synchronizácia.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsAdd

Táto udalosť poskytuje údaje prehľadu nainštalovaných produktov balíka Office.This event provides insight data on the installed Office products

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OfficeApplication Názov aplikácie balíka Office.OfficeApplication The name of the Office application.
 • OfficeArchitecture Bitovosť aplikácie balíka Office.OfficeArchitecture The bitness of the Office application.
 • OfficeVersion Verzia aplikácie balíka Office.OfficeVersion The version of the Office application.
 • Value Prehľad zhromaždený otejto entite.Value The insights collected about this entity.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsRemove

Označuje, že tento konkrétny dátový objekt reprezentovaný položkou objectInstanceId už nie je prítomný.Indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsStartSync

Táto udalosť diagnostiky označuje, že pre tento typ objektu sa generuje nová synchronizácia.This diagnostic event indicates that a new sync is being generated for this object type.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAdd

Popisuje nainštalované produkty balíka Office.Describes Office Products installed.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OC2rApps Identifikátor GUID, ktorý popisuje aplikácie balíka Office stechnológiou Klikni a spusti.OC2rApps A GUID the describes the Office Click-To-Run apps
 • OC2rSkus Zoznam produktov balíka Office oddelených čiarkou (CSV) stechnológiou Klikni aspusti nainštalovaných vzariadení.OC2rSkus Comma-delimited list (CSV) of Office Click-To-Run products installed on the device. Napríklad Office 2016 ProPlusFor example, Office 2016 ProPlus
 • OMsiApps Zoznam MSI produktov balíka Office oddelených čiarkou (CSV) stechnológiou Klikni aspusti nainštalovaných vzariadení.OMsiApps Comma-delimited list (CSV) of Office MSI products installed on the device. Napríklad Microsoft WordFor example, Microsoft Word
 • OProductCodes Identifikátor GUID popisujúci MSI produkty balíka Office.OProductCodes A GUID that describes the Office MSI products

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsStartSync

Udalosť diagnostiky, ktorá označuje, že pre tento typ objektu sa generuje nová synchronizácia.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsAdd

Táto udalosť popisuje rôzne nastavenia balíka Office.This event describes various Office settings

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • BrowserFlags Príznaky prehliadača pre produkty súvisiace sbalíkom Office.BrowserFlags Browser flags for Office-related products.
 • ExchangeProviderFlags Politiky poskytovateľa vzťahujúce sa na Office Exchange.ExchangeProviderFlags Provider policies for Office Exchange.
 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • SharedComputerLicensing Zdieľané licenčné politiky pre počítače sbalíkom Office.SharedComputerLicensing Office shared computer licensing policies.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsStartSync

Označuje, že sa pre tento typ objektu generuje nová synchronizácia.Indicates a new sync is being generated for this object type.

Táto akcia zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAAdd

Táto udalosť poskytuje celkové zhrnutie počtu podmienok, s ktorými sa strela počas skenovania súborov balíka Office, vyhľadávania známych problémov programovej kompatibility jazyka VBA medzi staršími verziami balíka Office a ProPlus a medzi 32-bitovými a 64-bitovými verziami.This event provides a summary rollup count of conditions encountered while performing a local scan of Office files, analyzing for known VBA programmability compatibility issues between legacy office version and ProPlus, and between 32 and 64-bit versions

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kdispozícii sú nasledujúce polia:The following fields are available:

 • Design Počet súborov s nájdenými problémami dizajnu.Design Count of files with design issues found.
 • Design_x64 Počet súborov s nájdenými problémami 64-bitového dizajnu.Design_x64 Count of files with 64 bit design issues found.
 • DuplicateVBA Počet súborov s duplikátnym kódom jazyka VBA.DuplicateVBA Count of files with duplicate VBA code.
 • HasVBA Počet súborov s kódom jazyka VBA.HasVBA Count of files with VBA code.
 • Inaccessible Počet súborov, ktoré nebolo možné skontrolovať.Inaccessible Count of files that were inaccessible for scanning.
 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • Issues Počet súborov s nájdenými problémami.Issues Count of files with issues detected.
 • Issues_x64 Počet súborov s nájdenými 64-bitovými problémami.Issues_x64 Count of files with 64-bit issues detected.
 • IssuesNone Počet súborov bez problémov.IssuesNone Count of files with no issues detected.
 • IssuesNone_x64 Počet súborov bez 64-bitových problémov.IssuesNone_x64 Count of files with no 64-bit issues detected.
 • Locked Počet súborov, ktoré nebolo možné skontrolovať, pretože boli zamknuté.Locked Count of files that were locked, preventing scanning.
 • NoVBA Počet súborov neobsahujúcich jazyk VBA.NoVBA Count of files with no VBA inside.
 • Protected Počet súborov, ktoré nebolo možné skontrolovať, pretože boli chránené heslom.Protected Count of files that were password protected, preventing scanning.
 • RemLimited Počet súborov, ktoré vyžadujú obmedzené nápravy.RemLimited Count of files that require limited remediation changes.
 • RemLimited_x64 Počet súborov, ktoré vyžadujú obmedzené nápravy 64-bitových problémov.RemLimited_x64 Count of files that require limited remediation changes for 64-bit issues.
 • RemSignificant Počet súborov, ktoré vyžadujú rozsiahle nápravy.RemSignificant Count of files that require significant remediation changes.
 • RemSignificant_x64 Počet súborov, ktoré vyžadujú rozsiahle nápravy 64-bitových problémov.RemSignificant_x64 Count of files that require significant remediation changes for 64-bit issues.
 • Score Celkové skóre kompatibility vypočítané pre kontrolovaný obsah.Score Overall compatibility score calculated for scanned content.
 • Score_x64 Celkové skóre 64-bitovej kompatibility vypočítané pre kontrolovaný obsah.Score_x64 Overall 64-bit compatibility score calculated for scanned content.
 • Total Celkový počet kontrolovaných súborov.Total Total number of files scanned.
 • Validation Počet súborov, ktoré vyžadujú dodatočné manuálne overenie.Validation Count of files that require additional manual validation.
 • Validation_x64 Počet súborov,ktoré vyžadujú dodatočné manuálne overenie 64-bitových problémov.Validation_x64 Count of files that require additional manual validation for 64-bit issues.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARemove

Označuje, že tento konkrétny dátový objekt reprezentovaný položkou objectInstanceId už nie je prítomný.Indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present.

Táto udalosť zahŕňa polia z hodnoty Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • InventoryVersion Verzia binárneho súboru inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsAdd

Táto udalosť poskytuje údaje o porušeniach pravidiel jazyka VBA v programe Microsoft Office vrátane súhrnného počtu jednotlivých typov porušení, čo organizácii naznačuje požiadavky na nápravu.This event provides data on Microsoft Office VBA rule violations, including a rollup count per violation type, giving an indication of remediation requirements for an organization. Identifikátor udalosti je jedinečný identifikátor GUID priradený k pravidlu overenia.The event identifier is a unique GUID, associated with the validation rule

Táto udalosť obsahuje polia z Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

K dispozícii sú polia uvedené nižšie:The following fields are available:

 • Count Celkový počet porušení jazyka VBA v programe Microsoft OfficeCount Count of total Microsoft Office VBA rule violations
 • InventoryVersion Verzia binárneho inventára generujúceho udalosti.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsRemove

Označuje, že tento konkrétny dátový objekt reprezentovaný položkou objectInstanceId už nie je prítomný.