Správa koncových bodov pripojenia pre Windows 10 Enterprise verziu 1709Manage connection endpoints for Windows 10 Enterprise, version 1709

Vzťahuje sa naApplies to

 • Windows 10 Enterprise verziu 1709Windows 10 Enterprise, version 1709

Niektoré súčasti, aplikácie asúvisiace služby Windowsu prenášajú údaje do koncových bodov siete spoločnosti Microsoft.Some Windows components, app, and related services transfer data to Microsoft network endpoints. Možno uviesť nasledujúce príklady:Some examples include:

 • Pripojenie klokalitám Microsoft Office aWindows za účelom stiahnutia najnovších aktualizácií aplikácií azabezpečenia.Connecting to Microsoft Office and Windows sites to download the latest app and security updates.
 • Pripojenie ke-mailovým serverom za účelom odosielania aprijímania e-mailov.Connecting to email servers to send and receive email.
 • Pripojenie na web pri každodennom prehľadávaní webu.Connecting to the web for every day web browsing.
 • Pripojenie ku cloudu za účelom ukladania apoužívania záloh.Connecting to the cloud to store and access backups.
 • Používanie vašej polohy na zobrazenie predpovede počasia.Using your location to show a weather forecast.

Tento článok obsahuje zoznam rôznych koncových bodov, ktoré sú k dispozícii v čistej inštalácii systému Windows 10, verzie 1709 a novších verzií.This article lists different endpoints that are available on a clean installation of Windows 10, version 1709 and later. Podrobnosti orôznych spôsoboch riadenia prenosov do týchto koncových bodov sú uvedené vtéme Spravovanie pripojení zo súčastí operačného systému Windows kslužbám spoločnosti Microsoft.Details about the different ways to control traffic to these endpoints are covered in Manage connections from Windows operating system components to Microsoft services. Vpríslušných prípadoch každý sledovaný koncový bod vtejto téme obsahuje prepojenie na konkrétne podrobnosti omožnostiach riadenia prenosov, ktoré do neho smerujú.Where applicable, each endpoint covered in this topic includes a link to specific details about how to control traffic to it.

Na odvodenie týchto koncových bodov siete sme použili nasledujúcu metodiku:We used the following methodology to derive these network endpoints:

 1. Nastavenie najnovšej verzie systému Windows 10 v testovacom virtuálnom počítači pomocou predvolených nastavení.Set up the latest version of Windows 10 on a test virtual machine using the default settings.
 2. Ponechanie zariadení vstave nečinnosti po dobu jedného týždňa (to znamená, že používateľ nepoužíva systém / zariadenie).Leave the devices running idle for a week (that is, a user is not interacting with the system/device).
 3. Používanie globálne akceptovaných analyzátorov sieťových protokolov alebo nástrojov na snímanie azaznamenávanie všetkých výstupných prenosov na pozadí.Use globally accepted network protocol analyzer/capturing tools and log all background egress traffic.
 4. Kompilovanie zostáv oprenosoch smerujúcich na verejné IP adresy.Compile reports on traffic going to public IP addresses.
 5. Testovací virtuálny počítač bol prihlásený použitím lokálneho konta anebol pripojený kdoméne ani službe Azure Active Directory.The test virtual machine was logged in using a local account and was not joined to a domain or Azure Active Directory.
 6. Všetky prenosy bolo zachytené v našej sieti pomocou siete IPV4.All traffic was captured in our lab using a IPV4 network. Preto je tu uvedená bez prenos protokolom IPV6.Therefore no IPV6 traffic is reported here.

Poznámka

Spoločnosť Microsoft používa globálne vyrovnávanie zaťaženia, ktoré sa môže zobrazovať vtrasách sledovania siete.Microsoft uses global load balancers that can appear in network trace-routes. Koncový bod pre *.akadns.net sa môže napríklad používať na načítanie žiadostí ovyrovnanie zaťaženia do dátového centra Azure, ktoré sa môže vpriebehu času zmeniť.For example, an endpoint for *.akadns.net might be used to load balance requests to an Azure datacenter, which can change over time.

Koncové body pripojenia systému Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise connection endpoints

AplikácieApps

Nasledujúci koncový bod sa používa na sťahovanie aktualizácií do dynamickej dlaždice aplikácie Počasie.The following endpoint is used to download updates to the Weather app Live Tile. Ak vypnete prenosy do tohto koncového bodu, nebudú sa aktualizovať žiadne dynamické dlaždice.If you turn off traffic to this endpoint, no Live Tiles will be updated.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
explorerexplorer HTTPHTTP tile-service.weather.microsoft.comtile-service.weather.microsoft.com

Nasledujúci koncový bod sa používa pre dynamickú dlaždicu OneNotu.The following endpoint is used for OneNote Live Tile. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, buď odinštalujte OneNote, alebo zakážte Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall OneNote or disable the Microsoft Store. Ak zakážete obchod Microsoft Store, ostatné aplikácie zobchodu sa nebudú dať nainštalovať ani aktualizovať.If you disable the Microsoft store, other Store apps cannot be installed or updated. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie zobchodu apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious Store apps and users will still be able to open them.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
HTTPSHTTPS cdn.onenote.net/livetile/?Language=en-UScdn.onenote.net/livetile/?Language=en-US

Nasledujúce koncové body sa používajú pre aktualizácie zTwitteru.The following endpoints are used for Twitter updates. Ak chcete vypnúť prenosy pre tieto koncové body, buď odinštalujte Twitter, alebo zakážte Microsoft Store.To turn off traffic for these endpoints, either uninstall Twitter or disable the Microsoft Store. Ak zakážete obchod Microsoft Store, ostatné aplikácie zobchodu sa nebudú dať nainštalovať ani aktualizovať.If you disable the Microsoft store, other Store apps cannot be installed or updated. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie zobchodu apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious Store apps and users will still be able to open them.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
HTTPSHTTPS wildcard.twimg.comwildcard.twimg.com
svchost.exesvchost.exe oem.twimg.com/windows/tile.xmloem.twimg.com/windows/tile.xml

Nasledujúci koncový bod sa používa pre aktualizácie zFacebooku.The following endpoint is used for Facebook updates. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, buď odinštalujte Facebook, alebo zakážte Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall Facebook or disable the Microsoft Store. Ak zakážete obchod Microsoft Store, ostatné aplikácie zobchodu sa nebudú dať nainštalovať ani aktualizovať.If you disable the Microsoft store, other Store apps cannot be installed or updated. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie zobchodu apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious Store apps and users will still be able to open them.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
star-mini.c10r.facebook.comstar-mini.c10r.facebook.com

Nasledujúci koncový bod používa aplikácia Fotografie na stiahnutie konfiguračných súborov ana pripojenie kzdieľanej infraštruktúre centra spravovania služby Microsoft 365 vrátane balíka Office.The following endpoint is used by the Photos app to download configuration files, and to connect to the Microsoft 365 admin center's shared infrastructure, including Office. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, buď odinštalujte aplikáciu Fotografie, alebo zakážte Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall the Photos app or disable the Microsoft Store. Ak zakážete obchod Microsoft Store, ostatné aplikácie zobchodu sa nebudú dať nainštalovať ani aktualizovať.If you disable the Microsoft store, other Store apps cannot be installed or updated. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie zobchodu apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious Store apps and users will still be able to open them.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
WindowsApps\Microsoft.Windows.PhotosWindowsApps\Microsoft.Windows.Photos HTTPSHTTPS evoke-windowsservices-tas.msedge.netevoke-windowsservices-tas.msedge.net

Nasledujúci koncový bod sa používa pre aktualizácie hry Candy Crush Saga.The following endpoint is used for Candy Crush Saga updates. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, buď odinštalujte hru Candy Crush Saga, alebo zakážte Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall Candy Crush Saga or disable the Microsoft Store. Ak zakážete obchod Microsoft Store, ostatné aplikácie zobchodu sa nebudú dať nainštalovať ani aktualizovať.If you disable the Microsoft store, other Store apps cannot be installed or updated. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie zobchodu apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious Store apps and users will still be able to open them.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
TLS v1.2TLS v1.2 candycrushsoda.king.comcandycrushsoda.king.com

Nasledujúci koncový bod sa používa pre aplikáciu Peňaženka.The following endpoint is used for by the Microsoft Wallet app. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, buď odinštalujte aplikáciu Peňaženka, alebo zakážte Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall the Wallet app or disable the Microsoft Store. Ak zakážete obchod Microsoft Store, ostatné aplikácie zobchodu sa nebudú dať nainštalovať ani aktualizovať.If you disable the Microsoft store, other Store apps cannot be installed or updated. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie zobchodu apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious Store apps and users will still be able to open them.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
system32\AppHostRegistrationVerifier.exesystem32\AppHostRegistrationVerifier.exe HTTPSHTTPS wallet.microsoft.comwallet.microsoft.com

Nasledujúci koncový bod používa aplikácia Groove Hudba na aktualizáciu stavu obslužného programu protokolu HTTP.The following endpoint is used by the Groove Music app for update HTTP handler status. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, aplikácie pre webové lokality nebudú fungovať azákazníci, ktorí navštívia webové lokality (napríklad mediaredirect.microsoft.com), ktoré sú registrované sich priradenou aplikáciou (napríklad Groove Hudba), zostanú na webovej lokalite anebudú môcť priamo spustiť aplikáciu.If you turn off traffic for this endpoint, apps for websites won't work and customers who visit websites (such as mediaredirect.microsoft.com) that are registered with their associated app (such as Groove Music) will stay at the website and won't be able to directly launch the app.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
system32\AppHostRegistrationVerifier.exesystem32\AppHostRegistrationVerifier.exe HTTPSHTTPS mediaredirect.microsoft.commediaredirect.microsoft.com

Nasledujúci koncový bod sa používa na získanie obrázkov, ktoré sa používajú pre návrhy zobchodu Microsoft Store.The following endpoint is used to get images that are used for Microsoft Store suggestions. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, budete blokovať obrázky, ktoré sa používajú pre návrhy zobchodu Microsoft Store.If you turn off traffic for this endpoint, you will block images that are used for Microsoft Store suggestions.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
searchuisearchui HTTPSHTTPS store-images.s-microsoft.comstore-images.s-microsoft.com

Nasledujúci koncový bod sa používa na aktualizáciu pozdravov, tipov adynamických dlaždíc Cortany.The following endpoint is used to update Cortana greetings, tips, and Live Tiles. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, budete blokovať aktualizácie pozdravov, tipov adynamických dlaždíc Cortany.If you turn off traffic for this endpoint, you will block updates to Cortana greetings, tips, and Live Tiles.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
backgroundtaskhostbackgroundtaskhost HTTPSHTTPS www.bing.com/clientwww.bing.com/client

Nasledujúci koncový bod sa používa na konfiguráciu parametrov, napríklad na nastavenie frekvencie aktualizácie dynamickej dlaždice.The following endpoint is used to configure parameters, such as how often the Live Tile is updated. Používa sa tiež na aktiváciu experimentov.It's also used to activate experiments. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, parametre sa prestanú aktualizovať azariadenie sa prestane zapájať do experimentov.If you turn off traffic for this endpoint, parameters would not be updated and the device would no longer participate in experiments.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
backgroundtaskhostbackgroundtaskhost HTTPSHTTPS www.bing.com/proactivewww.bing.com/proactive

Nasledujúci koncový bod používa Cortana na vykazovanie diagnostiky adiagnostických údajov.The following endpoint is used by Cortana to report diagnostic and diagnostic data information. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, spoločnosť Microsoft sa nedozvie oproblémoch sCortanou anebude ich môcť riešiť.If you turn off traffic for this endpoint, Microsoft won't be aware of issues with Cortana and won't be able to fix them.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
searchuisearchui
backgroundtaskhostbackgroundtaskhost
HTTPSHTTPS www.bing.com/threshold/xls.aspxwww.bing.com/threshold/xls.aspx

CertifikátyCertificates

Nasledujúci koncový bod používa súčasť Automatická aktualizácia koreňových certifikátov na automatickú kontrolu zoznamu dôveryhodných autorít vslužbe Windows Update, aby sa zistilo, či je kdispozícii aktualizácia.The following endpoint is used by the Automatic Root Certificates Update component to automatically check the list of trusted authorities on Windows Update to see if an update is available. Je možné vypnúť prenosy do tohto koncového bodu, ale neodporúča sa to, pretože po postupných aktualizáciách koreňových certifikátov môžu aplikácie awebové lokality prestať pracovať, pretože neprijali aktualizovaný koreňový certifikát, ktorý aplikácia používa.It is possible to turn off traffic to this endpoint, but that is not recommended because when root certificates are updated over time, applications and websites may stop working because they did not receive an updated root certificate the application uses.

Okrem toho sa používa na stiahnutie certifikátov, ktoré sú verejne známe ako podvodné.Additionally, it is used to download certificates that are publicly known to be fraudulent. Tieto nastavenia sú dôležité pre zabezpečenie Windowsu, ako aj celkové zabezpečenie internetu.These settings are critical for both Windows security and the overall security of the Internet. Neodporúčame blokovať tento koncový bod.We do not recommend blocking this endpoint. Ak sú vypnuté prenosy do tohto koncového bodu, Windows prestane automaticky sťahovať certifikáty známe ako podvodné, ktoré zvyšujú útokový vektor vzariadení.If traffic to this endpoint is turned off, Windows no longer automatically downloads certificates known to be fraudulent, which increases the attack vector on the device.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
svchostsvchost HTTPHTTP ctldl.windowsupdate.comctldl.windowsupdate.com

Overenie zariadeniaDevice authentication

Nasledujúci koncový bod sa používa na overenie zariadenia.The following endpoint is used to authenticate a device. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, zariadenie sa nebude overovať.If you turn off traffic for this endpoint, the device will not be authenticated.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
HTTPSHTTPS login.live.com/ppsecurelogin.live.com/ppsecure

Metaúdaje zariadeniaDevice metadata

Nasledujúci koncový bod sa používa na načítanie metaúdajov zariadenia.The following endpoint is used to retrieve device metadata. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, metaúdaje zariadenia sa nebudú aktualizovať.If you turn off traffic for this endpoint, metadata will not be updated for the device.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
dmd.metaservices.microsoft.com.akadns.netdmd.metaservices.microsoft.com.akadns.net

Diagnostické údajeDiagnostic Data

Nasledujúci koncový bod používa súčasť Prepojené používateľské skúsenosti atelemetria apripája sa kslužbe Správa údajov od spoločnosti Microsoft.The following endpoint is used by the Connected User Experiences and Telemetry component and connects to the Microsoft Data Management service. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, diagnostické informácie ainformácie opoužívaní, ktoré pomáhajú spoločnosti Microsoft nájsť aopraviť problémy azlepšovať svoje produkty aslužby, sa nebudú odosielať do spoločnosti Microsoft.If you turn off traffic for this endpoint, diagnostic and usage information, which helps Microsoft find and fix problems and improve our products and services, will not be sent back to Microsoft.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
svchostsvchost cy2.vortex.data.microsoft.com.akadns.netcy2.vortex.data.microsoft.com.akadns.net

Nasledujúci koncový bod používa súčasť Prepojené používateľské skúsenosti atelemetria apripája sa kslužbe Správa údajov od spoločnosti Microsoft.The following endpoint is used by the Connected User Experiences and Telemetry component and connects to the Microsoft Data Management service. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, diagnostické informácie ainformácie opoužívaní, ktoré pomáhajú spoločnosti Microsoft nájsť aopraviť problémy azlepšovať svoje produkty aslužby, sa nebudú odosielať do spoločnosti Microsoft.If you turn off traffic for this endpoint, diagnostic and usage information, which helps Microsoft find and fix problems and improve our products and services, will not be sent back to Microsoft.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
svchostsvchost v10.vortex-win.data.microsoft.com/collect/v1v10.vortex-win.data.microsoft.com/collect/v1

Nasledujúce koncové body používa služba Hlásenie chýb systému Windows.The following endpoints are used by Windows Error Reporting. Ak chcete vypnúť prenosy pre tieto koncové body, povoľte nasledujúcu skupinovú politiku: Šablóny na správu > Súčasti systému Windows > Hlásenie chýb systému Windows > Zakázať hlásenie chýb systému Windows.To turn off traffic for these endpoints, enable the following Group Policy: Administrative Templates > Windows Components > Windows Error Reporting > Disable Windows Error Reporting. To znamená, že informácie hlásenia chýb sa neodosielajú do spoločnosti Microsoft.This means error reporting information will not be sent back to Microsoft.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
wermgrwermgr watson.telemetry.microsoft.comwatson.telemetry.microsoft.com
TLS v1.2TLS v1.2 modern.watson.data.microsoft.com.akadns.netmodern.watson.data.microsoft.com.akadns.net

Streamovanie písmaFont streaming

Nasledujúce koncové body sa používajú na stiahnutie písiem na požiadanie.The following endpoints are used to download fonts on demand. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, nebudete môcť stiahnuť písma na požiadanie.If you turn off traffic for these endpoints, you will not be able to download fonts on demand.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
svchostsvchost fs.microsoft.comfs.microsoft.com
fs.microsoft.com/fs/windows/config.jsonfs.microsoft.com/fs/windows/config.json

LicencieLicensing

Nasledujúci koncový bod sa používa na online aktiváciu alicencovanie niektorých aplikácií.The following endpoint is used for online activation and some app licensing. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, zakážte službu Správca licencií systému Windows.To turn off traffic for this endpoint, disable the Windows License Manager Service. Zablokuje sa tiež online aktivácia alicencovanie aplikácií nemusí fungovať.This will also block online activation and app licensing may not work.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
licensemanagerlicensemanager HTTPSHTTPS licensing.mp.microsoft.com/v7.0/licenses/contentlicensing.mp.microsoft.com/v7.0/licenses/content

PolohaLocation

Nasledujúci koncový bod sa používa pre údaje opolohe.The following endpoint is used for location data. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, aplikácie nebudú môcť používať údaje opolohe.If you turn off traffic for this endpoint, apps cannot use location data.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
HTTPHTTP location-inference-westus.cloudapp.netlocation-inference-westus.cloudapp.net

MapyMaps

Nasledujúci koncový bod sa používa na vyhľadanie aktualizácií máp, ktoré boli stiahnuté na používanie vrežime offline.The following endpoint is used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, mapy vrežime offline sa nebudú aktualizovať.If you turn off traffic for this endpoint, offline maps will not be updated.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
svchostsvchost HTTPSHTTPS *g.akamaiedge.net*g.akamaiedge.net

Konto MicrosoftMicrosoft account

Nasledujúce koncové body sa používajú pre kontá Microsoft na prihlásenie.The following endpoints are used for Microsoft accounts to sign in. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, používatelia sa nebudú môcť prihlásiť skontami Microsoft.If you turn off traffic for these endpoints, users cannot sign in with Microsoft accounts.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
login.msa.akadns6.netlogin.msa.akadns6.net
system32\Auth.Host.exesystem32\Auth.Host.exe HTTPSHTTPS auth.gfx.msauth.gfx.ms

Microsoft StoreMicrosoft Store

Nasledujúci koncový bod sa používa pre Službu Windows na doručenie oznámení aaktualizácií bez vyžiadania.The following endpoint is used for the Windows Push Notification Services (WNS). Služba Windows na doručenie oznámení aaktualizácií bez vyžiadania umožňuje vývojárom tretích strán odosielať kontextové aktualizácie, aktualizácie dlaždíc aštítkov aštandardné aktualizácie zvlastných cloudových služieb.WNS enables third-party developers to send toast, tile, badge, and raw updates from their own cloud service. Poskytuje mechanizmus na doručovanie nových aktualizácií vašim používateľom výkonným aspoľahlivým spôsobom.This provides a mechanism to deliver new updates to your users in a power-efficient and dependable way. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, oznámenia doručované bez vyžiadania prestanú fungovať. Nebude tiež fungovať správa mobilných zariadení, synchronizácia pošty ani synchronizácia nastavení.If you turn off traffic for this endpoint, push notifications will no longer work, including MDM device management, mail synchronization, settings synchronization.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
*.wns.windows.com*.wns.windows.com

Nasledujúci koncový bod slúži na zrušenie licencií na škodlivé aplikácie vobchode Microsoft Store.The following endpoint is used to revoke licenses for malicious apps in the Microsoft Store. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, buď odinštalujte aplikáciu, alebo zakážte Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall the app or disable the Microsoft Store. Ak zakážete obchod Microsoft Store, ostatné aplikácie zobchodu Microsoft Store sa nebudú dať nainštalovať ani aktualizovať.If you disable the Microsoft store, other Microsoft Store apps cannot be installed or updated. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious apps and users will still be able to open them.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
HTTPHTTP storecatalogrevocation.storequality.microsoft.comstorecatalogrevocation.storequality.microsoft.com

Nasledujúce koncové body sa používajú na sťahovanie súborov sobrázkami, ktoré sa volajú pri spúšťaní aplikácií (aplikácie zobchodu Microsoft Store alebo aplikácie zdoručenej pošty vslužbe MSN).The following endpoints are used to download image files that are called when applications run (Microsoft Store or Inbox MSN Apps). Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, súbory sobrázkami sa nebudú sťahovať aaplikácie nebude možné inštalovať ani aktualizovať zobchodu Microsoft Store.If you turn off traffic for these endpoints, the image files won't be downloaded, and apps cannot be installed or updated from the Microsoft Store. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious apps and users will still be able to open them.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
HTTPSHTTPS img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.netimg-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net

Nasledujúce koncové body sa používajú na komunikáciu sobchodom Microsoft Store.The following endpoints are used to communicate with Microsoft Store. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, aplikácie nebude možné inštalovať ani aktualizovať zobchodu Microsoft Store.If you turn off traffic for these endpoints, apps cannot be installed or updated from the Microsoft Store. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious apps and users will still be able to open them.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
HTTPHTTP storeedgefd.dsx.mp.microsoft.comstoreedgefd.dsx.mp.microsoft.com
HTTPHTTP pti.store.microsoft.compti.store.microsoft.com
TLS v1.2TLS v1.2 cy2.*.md.mp.microsoft.com.*.cy2.*.md.mp.microsoft.com.*.

Indikátor stavu sieťového pripojeniaNetwork Connection Status Indicator (NCSI)

Indikátor stavu sieťového pripojenia zisťuje stav pripojenia kinternetu apodnikovej sieti.Network Connection Status Indicator (NCSI) detects Internet connectivity and corporate network connectivity status. Indikátor stavu sieťového pripojenia odosiela DNS požiadavku aHTTP dotaz tomuto koncového bodu, aby určil, či zariadenie dokáže komunikovať sinternetom.NCSI sends a DNS request and HTTP query to this endpoint to determine if the device can communicate with the Internet. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, indikátor stavu sieťového pripojenia nebudete môcť určiť, či je zariadenie pripojené kinternetu aikona stavu siete zobrazí na paneli úloh upozornenie.If you turn off traffic for this endpoint, NCSI won't be able to determine if the device is connected to the Internet and the network status tray icon will show a warning.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
HTTPHTTP www.msftconnecttest.com/connecttest.txtwww.msftconnecttest.com/connecttest.txt

OfficeOffice

Nasledujúce koncové body sa používajú na pripojenie k zdieľanej infraštruktúre centra spravovania služby Microsoft 365 vrátane balíka Office.The following endpoints are used to connect to the Microsoft 365 admin center's shared infrastructure, including Office. Ďalšie informácie nájdete vtéme URL adresy arozsahy IP adries služieb Office 365.For more info, see Office 365 URLs and IP address ranges. Túto funkciu môžete vypnúť odstránením všetkých aplikácií balíka Microsoft Office aaplikácií Pošta aKalendár.You can turn this off by removing all Microsoft Office apps and the Mail and Calendar apps. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, používatelia nebudú môcť ukladať dokumenty do cloudu ani si zobraziť svoje naposledy použité dokumenty.If you turn off traffic for these endpoints, users won't be able to save documents to the cloud or see their recently used documents.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
*.a-msedge.net*.a-msedge.net
hxstrhxstr *.c-msedge.net*.c-msedge.net
*.e-msedge.net*.e-msedge.net
*.s-msedge.net*.s-msedge.net

Nasledujúci koncový bod sa používa na pripojenie k zdieľanej infraštruktúre centra spravovania služby Microsoft 365 vrátane balíka Office.The following endpoint is used to connect to the Microsoft 365 admin center's shared infrastructure, including Office. Ďalšie informácie nájdete vtéme URL adresy arozsahy IP adries služieb Office 365.For more info, see Office 365 URLs and IP address ranges. Túto funkciu môžete vypnúť odstránením všetkých aplikácií balíka Microsoft Office aaplikácií Pošta aKalendár.You can turn this off by removing all Microsoft Office apps and the Mail and Calendar apps. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, používatelia nebudú môcť ukladať dokumenty do cloudu ani si zobraziť svoje naposledy použité dokumenty.If you turn off traffic for these endpoints, users won't be able to save documents to the cloud or see their recently used documents.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
system32\Auth.Host.exesystem32\Auth.Host.exe HTTPSHTTPS outlook.office365.comoutlook.office365.com

Nasledujúci koncový bod sa používa pre prenosy Centra Office za účelom získania metaúdajoch aplikácií balíka Office.The following endpoint is OfficeHub traffic used to get the metadata of Office apps. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, buď odinštalujte aplikáciu, alebo zakážte Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall the app or disable the Microsoft Store. Ak zakážete obchod Microsoft Store, ostatné aplikácie zobchodu Microsoft Store sa nebudú dať nainštalovať ani aktualizovať.If you disable the Microsoft store, other Microsoft Store apps cannot be installed or updated. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious apps and users will still be able to open them.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
Windows Apps\Microsoft.Windows.PhotosWindows Apps\Microsoft.Windows.Photos HTTPSHTTPS client-office365-tas.msedge.netclient-office365-tas.msedge.net

OneDriveOneDrive

Nasledujúci koncový bod je služba presmerovania, ktorá sa používa na automatickú aktualizáciu URL adries.The following endpoint is a redirection service that’s used to automatically update URLs. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, všetko, čo používa stránku g.live.com na získanie informácií oaktualizovaných URL adresách, nebude fungovať.If you turn off traffic for this endpoint, anything that relies on g.live.com to get updated URL information will no longer work.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
onedriveonedrive HTTP \ HTTPSHTTP \ HTTPS g.live.com/1rewlive5skydrive/ODSUProductiong.live.com/1rewlive5skydrive/ODSUProduction

Nasledujúci koncový bod používa OneDrive for Business na sťahovanie aoverovanie aktualizácií aplikácií.The following endpoint is used by OneDrive for Business to download and verify app updates. Ďalšie informácie nájdete vtéme URL adresy arozsahy IP adries služieb Office 365.For more info, see Office 365 URLs and IP address ranges. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, odinštalujte OneDrive for Business.To turn off traffic for this endpoint, uninstall OneDrive for Business. Vtakomto prípade zariadenie nebude môcť získať aktualizácie aplikácie OneDrive for Business.In this case, your device will not able to get OneDrive for Business app updates.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
onedriveonedrive HTTPSHTTPS oneclient.sfx.msoneclient.sfx.ms

NastavenieSettings

Nasledujúci koncový bod používajú aplikácie na dynamickú aktualizáciu svojich konfigurácií.The following endpoint is used as a way for apps to dynamically update their configuration. Používajú ho napr. aplikácie, ako System Initiated User Feedback aXbox.Apps such as System Initiated User Feedback and the Xbox app use it. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, aplikácia, ktorá ho používa, môže prestať fungovať.If you turn off traffic for this endpoint, an app that uses this endpoint may stop working.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
dmclientdmclient cy2.settings.data.microsoft.com.akadns.netcy2.settings.data.microsoft.com.akadns.net

Nasledujúci koncový bod používajú aplikácie na dynamickú aktualizáciu svojich konfigurácií.The following endpoint is used as a way for apps to dynamically update their configuration. Používajú ho napr. aplikácie, ako System Initiated User Feedback aXbox.Apps such as System Initiated User Feedback and the Xbox app use it. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, aplikácia, ktorá ho používa, môže prestať fungovať.If you turn off traffic for this endpoint, an app that uses this endpoint may stop working.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
dmclientdmclient HTTPSHTTPS settings.data.microsoft.comsettings.data.microsoft.com

Nasledujúci koncový bod používajú aplikácie na dynamickú aktualizáciu svojich konfigurácií.The following endpoint is used as a way for apps to dynamically update their configuration. Používajú ho aplikácie, ako napr. Windows Prepojené používateľské skúsenosti atelemetria a Windows Insider Program.Apps such as Windows Connected User Experiences and Telemetry component and Windows Insider Program use it. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, aplikácia, ktorá ho používa, môže prestať fungovať.If you turn off traffic for this endpoint, an app that uses this endpoint may stop working.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
svchostsvchost HTTPSHTTPS settings-win.data.microsoft.comsettings-win.data.microsoft.com

SkypeSkype

Nasledujúci koncový bod sa používa na načítanie hodnôt konfigurácie Skypu.The following endpoint is used to retrieve Skype configuration values. Ak chcete vypnúť prenosy pre tento koncový bod, buď odinštalujte aplikáciu, alebo zakážte Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall the app or disable the Microsoft Store. Ak zakážete obchod Microsoft Store, ostatné aplikácie zobchodu Microsoft Store sa nebudú dať nainštalovať ani aktualizovať.If you disable the Microsoft store, other Microsoft Store apps cannot be installed or updated. Microsoft Store navyše nebude môcť zamietnuť škodlivé aplikácie apoužívatelia ich budú môcť stále otvoriť.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious apps and users will still be able to open them.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
microsoft.windowscommunicationsapps.exemicrosoft.windowscommunicationsapps.exe HTTPSHTTPS config.edge.skype.comconfig.edge.skype.com

Windows DefenderWindows Defender

Nasledujúci koncový bod sa používa pre Windows Defender, keď je zapnutá cloudová ochrana.The following endpoint is used for Windows Defender when Cloud-based Protection is enabled. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, zariadenie nebude používať cloudovú ochranu.If you turn off traffic for this endpoint, the device will not use Cloud-based Protection.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
wdcp.microsoft.comwdcp.microsoft.com

Nasledujúce koncové body sa používajú pre aktualizácie definícií programu Windows Defender.The following endpoints are used for Windows Defender definition updates. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, definície sa nebudú aktualizovať.If you turn off traffic for these endpoints, definitions will not be updated.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
definitionupdates.microsoft.comdefinitionupdates.microsoft.com
MpCmdRun.exeMpCmdRun.exe HTTPSHTTPS go.microsoft.comgo.microsoft.com

Windows NovinkyWindows Spotlight

Nasledujúce koncové body sa používajú na načítanie metaúdajov aplikácie Windows Novinky, ktoré popisujú obsah, ako napríklad odkazy na umiestenia obrázkov, navrhované aplikácie, oznámenia konta Microsoft atipy pre Windows.The following endpoints are used to retrieve Windows Spotlight metadata that describes content, such as references to image locations, as well as suggested apps, Microsoft account notifications, and Windows tips. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, aplikácia Windows Novinky sa bude stále pokúšať zobrazovať na obrazovke uzamknutia nové obrázky aaktualizovaný obsah, ale zlyhá. Navrhované aplikácie, oznámenia konta Microsoft atipy pre Windows sa nebudú sťahovať.If you turn off traffic for these endpoints, Windows Spotlight will still try to deliver new lock screen images and updated content but it will fail; suggested apps, Microsoft account notifications, and Windows tips will not be downloaded. Ďalšie informácie nájdete vtéme Windows Novinky.For more information, see Windows Spotlight.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
backgroundtaskhostbackgroundtaskhost HTTPSHTTPS arc.msn.comarc.msn.com
backgroundtaskhostbackgroundtaskhost g.msn.com.nsatc.netg.msn.com.nsatc.net
TLS v1.2TLS v1.2 *.search.msn.com*.search.msn.com
HTTPSHTTPS ris.api.iris.microsoft.comris.api.iris.microsoft.com
HTTPSHTTPS query.prod.cms.rt.microsoft.comquery.prod.cms.rt.microsoft.com

Windows UpdateWindows Update

Nasledujúci koncový bod používa Windows Update na sťahovanie aktualizácií aplikácií aoperačného systému, vrátane sťahovania cez protokol HTTP asťahovania cez protokol HTTP ziných zariadení.The following endpoint is used for Windows Update downloads of apps and OS updates, including HTTP downloads or HTTP downloads blended with peers. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, sťahovanie cez Windows Update nebude spravované, pretože sa zablokujú dôležité metaúdaje, ktoré sa používajú na pružnejšie sťahovanie.If you turn off traffic for this endpoint, Windows Update downloads will not be managed, as critical metadata that is used to make downloads more resilient is blocked. Sťahovanie môže byť ovplyvnené prerušením, čo bude mať za následok opakované sťahovanie celých súborov.Downloads may be impacted by corruption (resulting in re-downloads of full files). Okrem toho sa pri sťahovaní rovnakej aktualizácie viacerými zariadeniami vrovnakej lokálnej sieti nebudú používať ostatné zariadenia, aby sa znížila miera využívania šírky pásma.Additionally, downloads of the same update by multiple devices on the same local network will not use peer devices for bandwidth reduction.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
svchostsvchost HTTPSHTTPS *.prod.do.dsp.mp.microsoft.com*.prod.do.dsp.mp.microsoft.com

Nasledujúce koncové body sa používajú na stiahnutie opráv, aktualizácií aaplikácií operačného systému zobchodu Microsoft Store.The following endpoints are used to download operating system patches, updates, and apps from Microsoft Store. Ak vypnete prenosy pre tieto koncové body, zariadenie nebude môcť sťahovať aktualizácie operačného systému.If you turn off traffic for these endpoints, the device will not be able to download updates for the operating system.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
svchostsvchost HTTPHTTP *.windowsupdate.com*.windowsupdate.com
svchostsvchost HTTPHTTP *.dl.delivery.mp.microsoft.com*.dl.delivery.mp.microsoft.com

Nasledujúce koncové body slúžia na pripojenie kslužbám Windows Update, Microsoft Update aonline službám obchodu Store.The following endpoints enable connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of the Store. Ak vypnete prenosy pre tieto koncových bodov, zariadenie sa nebude môcť pripojiť kslužbám Windows Update aMicrosoft Update, aby mohlo zaistiť svoje zabezpečenie.If you turn off traffic for these endpoints, the device will not be able to connect to Windows Update and Microsoft Update to help keep the device secure. Zariadenie tiež nebude môcť získavať aaktualizovať aplikácie zobchodu Microsoft Store.Also, the device will not be able to acquire and update apps from the Store.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
svchostsvchost HTTPSHTTPS *.update.microsoft.com*.update.microsoft.com
svchostsvchost HTTPSHTTPS *.delivery.mp.microsoft.com*.delivery.mp.microsoft.com

Tieto sú závislé od zapnutia:These are dependent on enabling:

Nasledujúci koncový bod sa používa na reguláciu obsahu.The following endpoint is used for content regulation. Ak vypnete prenosy pre tento koncový bod, agent služby Windows Update nebude môcť kontaktovať koncový bod apoužije sa záložné správanie.If you turn off traffic for this endpoint, the Windows Update Agent will be unable to contact the endpoint and fallback behavior will be used. To môže mať za následok nesprávne stiahnutie obsahu, resp. to, že sa obsah nestiahne vôbec.This may result in content being either incorrectly downloaded or not downloaded at all.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
svchostsvchost HTTPSHTTPS tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com

Nasledujúci koncový bod používa služba presmerovania prepojenia dopredu spoločnosti Microsoft (FWLink) na presmerovanie trvalých webových prepojení na ich skutočnú, niekedy prechodnú, URL adresu.The following endpoint is used by the Microsoft forward link redirection service (FWLink) to redirect permanent web links to their actual, sometimes transitory, URL. Prepojenia typu FWlink sú podobné skracovačom URL adries, len sú dlhšie.FWlinks are similar to URL shorteners, just longer.

Ak zakážete tento koncový bod, Windows Defender nebude môcť aktualizovať svoje definície malvéru, prepojenia zWindowsu a ďalších produktov spoločnosti Microsoft na web nebudú fungovať aaktualizovateľný Pomocník prostredia PowerShell sa nebude aktualizovať.If you disable this endpoint, Windows Defender won't be able to update its malware definitions; links from Windows and other Microsoft products to the Web won't work; and PowerShell updateable Help won't update. Ak chcete zakázať prenosy, zakážte namiesto toho prenosy, ktoré sa presmerovávajú.To disable the traffic, instead disable the traffic that's getting forwarded.

Zdrojový procesSource process ProtokolProtocol CieľDestination
RôzneVarious HTTPSHTTPS go.microsoft.comgo.microsoft.com

Iné verzie a vydania Windowsu 10Other Windows 10 versions and editions

Ak chcete zobraziť koncové body pre iné verzie Windowsu 10 Enterprise, pozrite si témy:To view endpoints for other versions of Windows 10 enterprise, see:

Ak chcete zobraziť koncové body pre vydania Windowsu 10 iné ako Enterprise, pozrite si tému:To view endpoints for non-Enterprise Windows 10 editions, see: