Upravljanje konfiguracije kataloga izdelkov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement ponujajo bogat katalog izdelkov, ki ga je mogoče na preprost način konfigurirati in bo vašemu podjetju v pomoč pri učinkoviti prodaji izdelkov in storitev. Vodja prodajnih dejavnosti lahko ustvari katalog izdelkov z manj inventarnimi številkami, poveže skupine in storitve v privlačno in ugodno ponudbo ter določi povečano prodajo izdelkov in njihovo navzkrižno prodajo. Poleg tega je mogoče konfiguracijske podatke kataloga izdelkov seliti po sistemih aplikacij Customer Engagement. Na primer, ko je konfiguracija kataloga izdelkov popolnoma preskušena na preskusnem strežniku, lahko podatke za konfiguracijo premaknete v proizvodno okolje, ne da bi ga morali ponovno ustvariti. Za selitev boste uporabljali orodje Configuration Migration: Upravljanje konfiguracijskih podatkov. Kot skrbnik boste odgovorni za konfiguracijo in selitev konfiguracijskih podatkov kataloga izdelkov.

Konfiguriranje kataloga izdelkov

Če želite konfigurirati katalog izdelkov:

 1. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

 2. Izberite Sistemske nastavitve in nato zavihek Prodaja.

  Na zavihku Prodaja nastavite ustrezne vrednosti za spodnje nastavitve in shranite spremembe:

Nastavitev Opis
Ustvarjanje izdelkov v aktivnem stanju Izberite, ali se zapisi izdelkov, ki nimajo zapisa nadrejene družine izdelkov, ustvarijo s stanjem active ali draft.

V trenutni izdaji aplikacij Customer Engagement se vsi zapisi izdelkov (družina izdelkov, izdelek in paket) privzeto ustvarijo s stanjem draft. Ta nastavitev zagotavlja združljivost za vaše programe, ki delujejo v prejšnjih različicah aplikacij Customer Engagement, v katerih so bili zapisi izdelkov ustvarjeni v stanju active.

Možnost je privzeto nastavljena na Ne pri novih namestitvah aplikacij Customer Engagement in na Da pri nadgradnjah sistemov.
Dovoli izbiro privzetega cenika za priložnost prek vgrajenega pravila Izberite, ali se privzeti cenik za priložnost samodejno izbere na osnovi odnosa območja za cenik in trenutnega uporabnika, ki ustvarja priložnost.

Možnost je privzeto nastavljena na Da.
Najvišje število izdelkov v paketu Določite največje število izdelkov, ki jih je mogoče dodati v paket.
Uporabi sistemski izračun cen Izberite, ali se za izračunavanje cen v priložnostih, ponudbah, naročilih in računih uporablja mehanizem za izračunavanje cen aplikacij Customer Engagement ali cene po meri.

V aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement lahko namesto sistemskega izračunavanja cen uporabite logiko izračuna cen po meri za izračun cen pri dodajanju izdelkov v priložnostih, ponudbah, naročilih in računih. Če želite dodati izračun cen po meri, za to možnost izberite Ne. Poleg tega morate v sporočilu CalculatePrice registrirati vtičnik, naveden v spletnih storitvah aplikacij Customer Engagement, ki vsebuje vašo kodo za izračun cen po meri. Vsakič, ko ustvarite ali spremenite informacije o izdelku v priložnosti, ponudbi, naročilu ali računu, se za izračun cen namesto mehanizma za sistemsko izračunavanje cen aplikacije Customer Engagement prikliče koda po meri. Če želite več informacij, glejte Uporaba izračuna cen po meri za izdelke.
Način izračuna popusta Izberite, ali želite popuste izračunavati na ravni vrstične postavke ali na ravni na enoto za vsako vrstično postavko v priložnosti, ponudbi, naročilu ali računu.

Možnost je privzeto nastavljena na Vrstična postavka.
Največje število lastnosti, ki so dovoljene za izdelek ali paket Določite največje število lastnosti, ki jih je mogoče povezati z izdelkom ali paketom.

Lastnosti izdelka se dodajo zapisu družine izdelkov in vsi podrejeni izdelki ter paketi v družini izdelkov podedujejo lastnosti, dodane nadrejeni družini izdelkov. Število, določeno v tej nastavitvi, začne veljati takrat, ko objavite izdelek ali paket s povezanimi lastnostmi, in ne takrat, ko lastnosti dodate osnutku zapisa družine izdelkov.

Selitev konfiguracijskih podatkov kataloga izdelkov

Konfiguracijske podatke kataloga izdelkov selite z orodjem Configuration Migration Tool. Če želite več informacij o uporabi orodja, glejte: Upravljanje konfiguracijskih podatkov.

Če želite preseliti konfiguracijske podatke kataloga izdelkov, morate izbrati te entitete:

 • Izdelku

 • Povezava izdelka (potrebna za pakete)

 • Odnos izdelka (ni obvezna entiteta, potrebna samo za odnose)

 • Lastnost

 • Povezava lastnosti

 • Element nabora možnosti lastnosti

 • Opombe (potrebna, če za izdelek obstajajo kakršnekoli opombe)

 • Valuta

 • Cenik

 • Element cenika

 • Enota

 • Skupina enot

 • Območje (potrebna, če je obstaja privzeta konfiguracija cenika)

 • Povezava (potrebna, če obstaja privzeta konfiguracija cenika)

 • Konkurent (potrebna, če za izdelek obstajajo konkurenti)

 • Prodajna dokumentacija in Postavka prodajne dokumentacije (potrebni, če za izdelek obstaja prodajna dokumentacija)

 • Popust (ni obvezna entiteta, potrebna le za popuste pri dodajanju na seznam)

 • Seznam popustov (ni obvezna entiteta, potrebna le za popuste)

Opomba

Med prenosom konfiguracijskih podatkov kataloga izdelkov se lahko prikaže opozorilo o preverjanju veljavnosti sheme z navedbo, da bo prenos podatkov lahko nedosleden. To se zgodi, če v prenos ne vključite entitete »Upravičenost« in entitete »Predloga upravičenosti«. Vendar pa ti entiteti nista obvezni in opozorilo lahko prezrete. Selitev konfiguracijskih podatkov kataloga izdelkov bo potekala pravilno.

Med selitvijo veljajo določeni pogoji in omejitve:

 • Izvoziti in uvoziti je mogoče le aktivne in umaknjene izdelke.

 • Če uvoz zapisa izdelka ne uspe zaradi manjkajoče odvisnosti, se povezani zapisi lastnosti ne uvozijo. Pri uvažanju hierarhije izdelka se v primeru, da zaradi manjkajoče odvisnosti ustvarjanje zapisa ne uspe, podrejena hierarhija izdelka ne uvozi.

 • Če za izvažanje izberete entiteto izdelka, ne izberete pa drugih entitet, ki so zahtevane za izvoz, se zapisi izdelkov izvozijo brez povezanih lastnosti.

 • Če za izvažanje izberete le entitete lastnosti (Lastnost, Povezave lastnosti in Nabori možnosti lastnosti), ne izberete pa entitete izdelka, se ne izvozijo nobeni podatki.

 • Za zapis izdelka se po uvozi vsaka nova lastnost, ustvarjena v izvornem sistemu, ustvari tudi v ciljnem sistemu.
  Za zapis izdelka izvorni podatki po uvozu prepišejo spremembe lastnosti, ki obstajajo v ciljnih podatkih.
  Če za zapis izdelka lastnost obstaja v obeh sistemih (izvornem in ciljnem), se po uvozu lastnost, ki je odstranjena iz izvornega sistema, iz ciljnega sistema ne odstrani.

Glejte tudi

Upravljanje konfiguracijskih podatkov
Videoposnetek: Izkušnje prodajalca s taksonomijo izdelkov v programu Microsoft Dynamics CRM 2015
Entitete kataloga izdelkov