Konfigurera Microsoft 365 Business BasicSet up Microsoft 365 Business Basic

Video: Konfigurera Microsoft 365 Business BasicWatch: Set up Microsoft 365 Business Basic

Om den här videon har hjälpt dig kan du ta en titt på den fullständiga utbildningsserien för småföretag och nya användare av Microsoft 365.If you found this video helpful, check out the complete training series for small businesses and those new to Microsoft 365.

Lägga till din domän för att personanpassa inloggningAdd your domain to personalize sign-in

När du köper Microsoft 365 Business Basic får du möjlighet att använda en domän som du äger eller köpa en under registreringen.When you purchase Microsoft 365 Business Basic, you have the option of using a domain you own, or buying one during the sign-up.

 1. Gå till administrationscentret på https://admin.microsoft.com.Go to the admin center at https://admin.microsoft.com.
 1. Gå till administrationscentret på https://portal.office.de.Go to the admin center at https://portal.office.de.
 1. Gå till administrationscentret på https://portal.partner.microsoftonline.cn.Go to the admin center at https://portal.partner.microsoftonline.cn.
 1. Starta guiden genom att välja Gå till inställningar.Choose Go to setup to start the wizard.

 2. Under steget Lägg till domän anger du domännamnet du vill använda (t.ex. contoso.com).In the Add domain step, enter the domain name you want to use (like contoso.com).

  Viktigt

  Om du har köpt en domän under registreringen ser du inte steget Lägg till en domän här. Gå i stället till Lägg till användare.If you purchased a domain during the sign-up, you will not see Add a domain step here. Go to Add users instead.

 3. Följ anvisningarna i guiden för att Skapa DNS-poster på vilken DNS-värd som helst för Office 365 som verifierar att du äger domänen.Follow the steps in the wizard to Create DNS records at any DNS hosting provider for Office 365 that verifies you own the domain. Om du känner till din domänvärd kan du även läsa Lägga till en domän i Microsoft 365.If you know your domain host, see also Add a domain to Microsoft 365.

  Om din värd är GoDaddy eller en annan värd som är aktiverad med Domain Connectär processen enkel och du blir automatiskt ombedd att logga in och låta Microsoft autentisera.If your hosting provider is GoDaddy or another host enabled with domain connect, the process is easy and you'll be automatically asked to sign in and let Microsoft authenticate on your behalf.

  Välj Auktorisera på sidan Bekräfta Åtkomst hos GoDaddy.

Lägga till användare och tilldela licenserAdd users and assign licenses

Du kan lägga till användare i guiden eller så kan du lägga till användare senare i administratörscentret.You can add users in the wizard, but you can also add users later in the admin center. Om du har en lokal domänkontrollant kan du även lägga till användare med Azure AD Connect.Additionally, if you have a local domain controller, you can add users with Azure AD Connect.

Lägg till användare i guidenAdd users in the wizard

Alla användare som du lägger till i guiden får automatiskt en Microsoft 365 Business Basic-licens.Any users you add in the wizard get automatically assigned a Microsoft 365 Business Basic license.

 1. Om din prenumeration på Microsoft 365 Business Basic har befintliga användare (till exempel om du använde Azure AD Connect), får du möjlighet att tilldela licenser till dem nu. Lägg till licenser till dem också.If your Microsoft 365 Business Basic subscription has existing users (for example, if you used Azure AD Connect), you get an option to assign licenses to them now. Go ahead and add licenses to them as well.

 2. När du har lagt till användarna får du även ett alternativ för att dela autentiseringsuppgifter med dem. Du kan välja att skriva ut, skicka via e-post eller ladda ned dem.After you've added the users, you'll also get an option to share credentials with the new users you added. You can choose to print them out, email them, or download them.

Koppla din domänConnect your domain

Anteckning

Om du väljer att använda .onmicrosoft-domänen, eller använde Azure AD Connect för att konfigurera användare, kommer du inte att se det här steget.If you chose to use the .onmicrosoft domain, or used Azure AD Connect to set up users, you will not see this step.

För att få igång tjänsten måste du uppdatera några poster hos din DNS-värd eller domänregistrator.To set up services, you have to update some records at your DNS host or domain registrar.

 1. Installationsguiden identifierar normalt din domänregistrator och ger dig en länk till stegvisa instruktioner för att uppdatera dina NS-poster på registratorns webbplats.The setup wizard typically detects your registrar and gives you a link to step-by-step instructions for updating your NS records at the registrar website. Om det inte gör det, ändra namnservrar för att konfigurera Office 365 med valfri domänregistrator.If it doesn't, Change nameservers to set up Office 365 with any domain registrar.

  • Om du har befintliga DNS-poster, t. ex. en befintlig webbplats, men din DNS-värd är aktiverad för Domain Connectväljer du Lägga till poster för mig.If you have existing DNS records, for example an existing web site, but your DNS host is enabled for domain connect, choose Add records for me. På sidan Välj onlinetjänster accepterar du alla standardinställningar och väljer Nästa och väljer Auktorisera på DNS-värdens sida.On the Choose your online services page, accept all the defaults, and choose Next, and choose Authorize on your DNS host's page.
  • Om du har befintliga DNS-poster med andra DNS-värdar (inte aktiverad för domänanslutning), ska du hantera dina egna DNS-poster för att se till att de befintliga tjänsterna fortsätter att vara anslutna. Mer information finns i grundläggande information för domän.If you have existing DNS records with other DNS hosts (not enabled for domain connect), you'll want to manage your own DNS records to make sure the existing services stay connected. See domain basics for more info.
 2. Följ stegen i guiden så kommer e-postmeddelanden och andra tjänster att konfigureras åt dig.Follow the steps in the wizard and email and other services will be set up for you.

  När registreringsprocessen är klar dirigeras du till administrationscentret, där du kan lägga till användare och tilldela licenser.When the signup process is complete, you'll be directed to the admin center, where you can add users, and assign licenses. När du har slutfört den första konfigurationen kan du använda konfigurationssidan i administrationscentret och fortsätta att installera och konfigurera tjänsterna som medföljer prenumerationerna.After you complete the initial setup, you can use the Setup page in the admin center to continue setting up and configuring the services that come with your subscriptions.

  Mer information om installationsguiden för och administrationscentrets konfigurationssida finns i Skillnaden mellan installationsguiden och sidan Konfigurera.For more information about the setup wizard and the admin center Setup page, see Difference between the setup wizard and the Setup page.