Förstå hur reservationsrabatten tillämpas för Azure Cosmos DBUnderstand how the reservation discount is applied to Azure Cosmos DB

När du har köpt en reserverad Azure Cosmos DB-kapacitet tillämpas reservationsrabatten automatiskt på Azure Cosmos DB-resurser som matchar reservationens attribut och kvantitet.After you buy an Azure Cosmos DB reserved capacity, the reservation discount is automatically applied to Azure Cosmos DB resources that match the attributes and quantity of the reservation. En reservation täcker det dataflöde som etableras för Azure Cosmos DB-resurser.A reservation covers the throughput provisioned for Azure Cosmos DB resources. Det täcker inte kostnader för programvara, nätverk, lagring eller fördefinierade containrar.It doesn’t cover software, networking, storage, or predefined container charges.

Så tillämpas reservationsrabattenHow reservation discount is applied

Reservationsrabatter går förlorade om de inte används.A reservation discount is "use-it-or-lose-it". Om du inte har några matchande resurser för en viss timme förlorar du därmed en reservationskvantitet för den timmen.So, if you don't have matching resources for any hour, then you lose a reservation quantity for that hour. Det går inte att föra vidare oanvända reserverade timmar.You can't carry forward unused reserved hours.

När du avslutar en resurs tillämpas reservationsrabatten automatiskt på en annan matchande resurs i det angivna omfånget.When you shut down a resource, the reservation discount automatically applies to another matching resource in the specified scope. Om det inte finns några matchande resurser i det angivna omfånget går de reserverade timmarna förlorade.If no matching resources are found in the specified scope, then the reserved hours are lost.

Reservationsrabatt som tillämpas på Azure Cosmos DB-kontonReservation discount applied to Azure Cosmos DB accounts

En reservationsrabatt tillämpas på etablerade dataflöden i termer av enheter för programbegäran per sekund (RU/s), timme för timme.A reservation discount is applied to provisioned throughput in terms of request units per second (RU/s) on an hour-by-hour basis. För Azure Cosmos DB-resurser som inte körs hela timmen tillämpas reservationsrabatten automatiskt för andra Azure Cosmos DB-resurser som matchar reservationsattributen.For Azure Cosmos DB resources that don't run the full hour, the reservation discount is automatically applied to other Cosmos DB resources that match the reservation attributes. Rabatten kan tillämpas på Azure Cosmos DB-resurser som körs samtidigt.The discount can apply to Azure Cosmos DB resources that are running concurrently. Om du inte har några Cosmos DB-resurser som körs timmen ut och som matchar reservationsattributen får du inte valuta för reservationsrabatten under den timmen.If you don't have Cosmos DB resources that run for the full hour and that match the reservation attributes, you don't get the full benefit of the reservation discount for that hour.

Rabatterna är nivåindelade.The discounts are tiered. Reservationer med fler enheter för programbegäran ger större rabatt.Reservations with higher request units provide higher discounts.

Vid reservationsköpet tillämpas rabatter för alla regioner i förhållande till regionens Betala per användning-priser.The reservation purchase will apply discounts to all regions in the ratio equivalent to the regional on-demand pricing. Du kan se förhållandet för reservationsrabatten i respektive region i avsnittet Reservationsrabatter per region i den här artikeln.For reservation discount ratios in each region, see the Reservation discount per region section of this article.

Reservationsrabatt per regionReservation discount per region

Reservationsrabatten tillämpas på kostnader för Azure Cosmos DB-dataflöden timme för timme.The reservation discount is applied to Azure Cosmos DB throughput costs on an hour-by-hour basis. Den tillämpas antingen för en enskild prenumeration eller i omfånget registrering/konto.It's applied at either the single subscription or the enrolled/account scope. Reservationsrabatten gäller för mätaranvändning enligt följande förhållanden i olika regioner:The reservation discount applies to meter usage in different regions in the following ratios:

MätarbeskrivningMeter description RegionRegion FörhållandeRatio
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Asien och Stillahavsområdet, sydöstraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - AP Southeast Asien och Stillahavsområdet, sydöstraAP Southeast 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Asien och Stillahavsområdet, östraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - AP East Asien och Stillahavsområdet, östraAP East 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Europa, norraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - EU North Europa, norraEU North 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Sydkorea, södraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - KR South Sydkorea, södraKR South 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Europa, västraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - EU West Europa, västraEU West 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Sydkorea, centralaAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - KR Central Sydkorea, centralaKR Central 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Storbritannien, södraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - UK South Storbritannien, södraUK South 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Storbritannien, västraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - UK West Storbritannien, västraUK West 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Storbritannien, norraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - UK North Storbritannien, norraUK North 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Storbritannien, södra 2Azure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - UK South 2 Storbritannien, södra 2UK South 2 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – USA, östra 2Azure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US East 2 USA, östra 2US East 2 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – USA, norra centralaAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US North Central USA, norra centralaUS North Central 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – USA, västraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US West USA, VästraUS West 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – USA, centralaAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US Central USA, centralaUS Central 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – USA, västra 2Azure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US West 2 USA, västra 2US West 2 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – USA, västra centralaAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US West Central USA, västra centralaUS West Central 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – USA, östraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US East USA, ÖstraUS East 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – SA, norraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - SA North SA, norraSA North 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – SA, västraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - SA West SA, västraSA West 11
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Indien, södraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - IN South Indien, södraIN South 1.03751.0375
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Kanada, östraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - CA East Kanada, östraCA East 1.11.1
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Japan, östraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - JA East Japan, östraJA East 1.1251.125
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Japan, västraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - JA West Japan, västraJA West 1.1251.125
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Indien, västraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - IN West Indien, västraIN West 1.13751.1375
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Indien, centralaAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - IN Central Indien, centralaIN Central 1.13751.1375
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Australien, östraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - AU East Australien, östraAU East 1.151.15
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Kanada, centralaAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - CA Central Kanada, centralaCA Central 1.21.2
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Frankrike, centralaAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - FR Central Frankrike, centralaFR Central 1.251.25
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Brasilien, södraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - BR South Brasilien, södraBR South 1.51.5
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Australien, centralaAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - AU Central Australien, centralaAU Central 1.51.5
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Australien, centrala 2Azure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - AU Central 2 Australien, centrala 2AU Central 2 1.51.5
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Frankrike, södraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - FR South Frankrike, södraFR South 1.6251.625

Scenarier som visar hur reservationsrabatten tillämpasScenarios that show how the reservation discount is applied

Tänk dig att du har följande krav för en reservation:Consider the following requirements for a reservation:

  • Nödvändigt dataflöde: 50 000 RU/sRequired throughput: 50,000 RU/s
  • Regioner som används: 2Regions used: 2

I det här fallet gäller användningen på begäran en kvantitet på 500 st. 100 RU/s-mätare i dessa två regioner.In this case, your total on-demand charges are for 500 quantity of 100 RU/s meter in these two regions. Den totala förbrukningen av RU/s är 100 000 varje timme.The total RU/s consumption is 100,000 every hour.

Scenario 1Scenario 1

Anta till exempel att du behöver Azure Cosmos DB-distributioner i regionerna USA, norra centrala och USA, västra.For example, assume that you need Azure Cosmos DB deployments in the US North Central and US West regions. Varje region har en dataflödesförbrukning på 50 000 RU/s.Each region has a throughput consumption of 50,000 RU/s. Ett reservationsköp på 100 000 RU/s skulle helt täcka dina utgifter för användningen på begäran.A reservation purchase of 100,000 RU/s would completely balance your on-demand charges.

Rabatten som reservationen täcker beräknas så här: dataflödesförbrukning * reservationsrabattens_förhållande_i_regionen.The discount that a reservation covers is computed as: throughput consumption * reservation_discount_ratio_for_that_region. För regionerna USA, norra centrala och USA, västra är det här förhållandet 1.For the US North Central and US West regions, the reservation discount ratio is 1. Den totala mängden rabatterade RU/s är alltså 100 000.So, the total discounted RU/s are 100,000. Värdet beräknas så här: 50 000 * 1 + 50 000 * 1 = 100 000 RU/s.This value is computed as: 50,000 * 1 + 50,000 * 1 = 100,000 RU/s. Du behöver inte betala några ytterligare avgifter enligt de vanliga Betala per användning-priserna.You don't have to pay any additional charges at the regular pay-as-you-go rates.

MätarbeskrivningMeter description RegionRegion Dataflödesförbrukning (RU/s)Throughput consumption (RU/s) Reservationsrabatt tillämpad på RU/sReservation discount applied to RU/s
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – USA, norra centralaAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US North Central USA, norra centralaUS North Central 50 00050,000 50 00050,000
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – USA, västraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - US West USA, VästraUS West 50 00050,000 50 00050,000

Scenario 2Scenario 2

Anta till exempel att du behöver Azure Cosmos DB-distributioner i regionerna Australien, centrala 2 och Frankrike, södra.For example, assume that you need Azure Cosmos DB deployments in the AU Central 2 and FR South regions. Varje region har en dataflödesförbrukning på 50 000 RU/s.Each region has a throughput consumption of 50,000 RU/s. Ett reservationsköp på 100 000 RU/s skulle tillämpas så här (förutsatt att användningen i Australien, centrala 2 prioriteras):A reservation purchase of 100,000 RU/s would be applicable as follows (assuming that AU Central 2 usage was discounted first):

MätarbeskrivningMeter description RegionRegion Dataflödesförbrukning (RU/s)Throughput consumption (RU/s) Reservationsrabatt tillämpad på RU/sReservation discount applied to RU/s
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Australien, centrala 2Azure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - AU Central 2 Australien, centrala 2AU Central 2 50 00050,000 50 00050,000
Azure Cosmos DB – 100 RU/s/timme – Frankrike, södraAzure Cosmos DB - 100 RU/s/Hour - FR South Frankrike, södraFR South 50 00050,000 15 38415,384

En användning på 50 000 enheter i regionen Australien, centrala 2 motsvarar en fakturerbar användning (eller normaliserad användning) på 75 000 RU/s.A usage of 50,000 units in the AU Central 2 region corresponds to 75,000 RU/s of billable usage (or normalized usage). Värdet beräknas så här: dataflödesförbrukning * reservationsrabattens_förhållande_i_regionen.This value is computed as: throughput consumption * reservation_discount_ratio_for_that_region. Beräkningen motsvarar 75 000 RU/s fakturerbar eller normaliserad användning.The computation equals 75,000 RU/s of billable or normalized usage. Värdet beräknas så här: 50 000 * 1.5 = 75 000 RU/s.This value is computed as: 50,000 * 1.5 = 75,000 RU/s.

Reservationsköpet på 100 000 RU/s skulle täcka användningen på 75 000 RU/s i Australien, centrala 2.The 100,000 RU/s of reservation purchase would offset the 75,000 RU/s in AU Central 2. Det lämnar 25 000 RU/s till regionen Frankrike, södra.It leaves 25,000 RU/s to the FR South region. De återstående 25 000 RU/s ger en reservationsrabatt på 15 384 RU/s i regionen Frankrike, södra.From the remaining 25,000 RU/s, a reservation discount of 15,384 RU/s is applied to the FR South region. Rabattvärdet beräknas så här: 25 000/1.625 = 15 384 RU/s.The discount value is computed as: 25,000 / 1.625 = 15,384 RU/s. Återstående 34 616 RU/s i regionen Frankrike, södra debiteras enligt de vanliga Betala per användning-priserna.The remaining 34,616 RU/s in the FR South region are charged at the normal pay-as-you-go rates.

Azure-faktureringssystemet tilldelar reservationsrabatten till den första instansen som bearbetas och som matchar reservationskonfigurationen.The Azure billing system will assign the reservation billing benefit to the first instance that is processed and that matches the reservation configuration. I det här fallet är det Australien, centrala 2.For example, it's AU Central 2 in this case.

Information om hur du förstår och visar tillämpningen av dina Azure-reservationer i användningsrapporter på fakturor finns i Förstå användning av Azure-reservationer.To understand and view the application of your Azure reservations in billing usage reports, see Understand Azure reservation usage.

Behöver du hjälp?Need help? Kontakta oss.Contact us.

Om du har frågor eller behöver hjälp kan du skapa en supportbegäran.If you have questions or need help, create a support request.

Nästa stegNext steps

Du kan läsa mer om Azure-reservationer i följande artiklar:To learn more about Azure reservations, see the following articles: