ENDOFYEARENDOFYEAR

Returnerar det sista datumet på året i den aktuella kontexten för den angivna datumkolumnen.Returns the last date of the year in the current context for the specified column of dates.

SyntaxSyntax

ENDOFYEAR(<dates> [,<year_end_date>]) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
datumdates En kolumn som innehåller datum.A column that contains dates.
year_end_dateyear_end_date (valfritt) En literal sträng med ett datum som definierar årets slutdatum.(optional) A literal string with a date that defines the year-end date. Standardvärdet är 31 december.The default is December 31.

ReturvärdeReturn value

En tabell som innehåller en enda kolumn och en enda rad med ett datumvärde.A table containing a single column and single row with a date value.

AnmärkningarRemarks

 • Argumentet dates kan vara något av följande:The dates argument can be any of the following:

  • En referens till en datum/tid-kolumn,A reference to a date/time column,
  • Ett tabelluttryck som returnerar en enda kolumn med datum/tid-värden,A table expression that returns a single column of date/time values,
  • Ett booleskt uttryck som returnerar en tabell med enda kolumn med datum/tid-värden.A Boolean expression that defines a single-column table of date/time values.
 • Begränsningar för booleska uttryck beskrivs i avsnittet Funktionen CALCULATE.Constraints on Boolean expressions are described in the topic, CALCULATE function.

 • Parametern year_end_date är en strängliteral av ett datum, i samma språk som de nationella inställningarna för den klient där arbetsboken skapades.The year_end_date parameter is a string literal of a date, in the same locale as the locale of the client where the workbook was created. Årsdelen av datumet ignoreras.The year portion of the date is ignored.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande exempelformel skapar ett mått som returnerar slutet på räkenskapsåret som slutar den 30 juni för den aktuella kontexten.The following sample formula creates a measure that returns the end of the fiscal year that ends on June 30, for the current context.

= ENDOFYEAR(DateTime[DateKey],"06/30/2004") 

Se ävenSee also

Datum- och tidsfunktionerDate and time functions
TidsinformationsfunktionerTime intelligence functions
Funktionen ENDOFMONTHENDOFMONTH function
Funktionen ENDOFQUARTERENDOFQUARTER function