Över- och underordnade funktionerParent and Child functions

Dessa funktioner hanterar data som visas som överordnad/underordnad hierarki.These functions manage data that is presented as parent/child hierarchies. Mer information finns i Förstå funktioner med ”överordnad-underordnad”-hierarkier i DAX.To learn more, see Understanding functions for Parent-Child Hierarchies in DAX.

I den här kategorinIn this category

FunktionFunction BeskrivningDescription
PATHPATH Returnerar en avgränsad textsträng som innehåller identifierarna för alla överordnade till den aktuella identifieraren.Returns a delimited text string with the identifiers of all the parents of the current identifier.
PATHCONTAINSPATHCONTAINS Returnerar TRUE om det angivna objektet finns på den angivna sökvägen.Returns TRUE if the specified item exists within the specified path.
PATHITEMPATHITEM Returnerar objektet vid den angivna positionen från en sträng som utgör resultatet av en utvärdering av en PATH-funktion.Returns the item at the specified position from a string resulting from evaluation of a PATH function.
PATHITEMREVERSEPATHITEMREVERSE Returnerar objektet vid den angivna positionen från en sträng som utgör resultatet av en utvärdering av en PATH-funktion.Returns the item at the specified position from a string resulting from evaluation of a PATH function.
PATHLENGTHPATHLENGTH Returnerar antalet överordnade objekt till det angivna objektet i ett angivet PATH-resultat, inklusive det egna objektet.Returns the number of parents to the specified item in a given PATH result, including self.