YEARFRACYEARFRAC

Beräknar den del av året som representeras av antalet hela dagar mellan två datum.Calculates the fraction of the year represented by the number of whole days between two dates. Använd kalkylbladsfunktionen YEARFRAC för att identifiera proportionen av förmåner för ett helt år eller skyldigheter att tilldela till en viss period.Use the YEARFRAC worksheet function to identify the proportion of a whole year's benefits or obligations to assign to a specific term.

SyntaxSyntax

YEARFRAC(<start_date>, <end_date>, <basis>)  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
start_datestart_date Startdatumet i datetime-format.The start date in datetime format.
end_dateend_date Slutdatumet i datetime-format.The end date in datetime format.
basisbasis (Valfritt) den bas som dagräkningen ska utgå från.(Optional) The type of day count basis to use. Alla argument trunkeras till heltal.All arguments are truncated to integers.

Basis – beskrivningBasis - Description

0 – US (NASD) 30/3600 - US (NASD) 30/360

1 – faktisk/faktisk1 - Actual/actual

2 – faktisk/3602 - Actual/360

3 – faktisk/3653 - Actual/365

4 – europeisk 30/3604 - European 30/360

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal.A decimal number. Den interna datatypen är ett signerat IEEE 64-bitars (8 byte) flyttal med dubbel precision.The internal data type is a signed IEEE 64-bit (8-byte) double-precision floating-point number.

KommentarerRemarks

  • Till skillnad från Microsoft Excel, där datum lagras som serienummer, använder DAX ett datetime-format vid arbete med datum och tider.In contrast to Microsoft Excel, which stores dates as serial numbers, DAX uses a datetime format to work with dates and times. Om du behöver visa datum som serienummer kan du använda formateringsalternativen i Excel.If you need to view dates as serial numbers, you can use the formatting options in Excel.

  • Om start_date eller end_date inte är giltiga datum returnerar YEARFRAC ett fel.If start_date or end_date are not valid dates, YEARFRAC returns an error.

  • Om basis < 0 eller om basis > 4, returnerar YEARFRAC ett fel.If basis < 0 or if basis > 4, YEARFRAC returns an error.

Exempel 1Example 1

I följande exempel returneras den fraktion av ett år som representeras av skillnaden mellan datumen i de två kolumnerna TransactionDate och ShippingDate:The following example returns the fraction of a year represented by the difference between the dates in the two columns, TransactionDate and ShippingDate:

= YEARFRAC(Orders[TransactionDate],Orders[ShippingDate])  

Exempel 2Example 2

I följande exempel returneras den fraktion av ett år som representeras av skillnaden mellan datumen 1 januari och 1 mars:The following example returns the fraction of a year represented by the difference between the dates, January 1 and March 1:

= YEARFRAC("Jan 1 2007","Mar 1 2007")  

Använd fyrsiffriga år när det går för att undvika oväntade resultat.Use four-digit years whenever possible, to avoid getting unexpected results. När året trunkeras förutsätts det aktuella året.When the year is truncated, the current year is assumed. Om datumet utelämnas förutsätts det första datumet i månaden.When the date is or omitted, the first date of the month is assumed.

Det andra argumentet, basis, har också utelämnats.The second argument, basis, has also been omitted. Därför beräknas årsfraktionen enligt standarden US (NASD) 30/360.Therefore, the year fraction is calculated according to the US (NASD) 30/360 standard.

Se ävenSee also

Datum- och tidsfunktionerDate and time functions
Funktionen WEEKNUMWEEKNUM function
Funktionen YEARFRACYEARFRAC function
Funktionen WEEKDAYWEEKDAY function