Analysera data efter dimensioner

Inom ekonomisk analys är en dimension data som du kan lägga till en transaktion som en sorts markör. Dessa data används för att gruppera transaktioner med liknande egenskaper, till exempel kunder, regioner, produkter och säljare, och enkelt hämta dessa grupper för analys. Dimensioner kan användas på transaktioner i journaler, dokument och budgetar. Termen dimension används för att beskriva hur analyser utförs. Ett exempel på en tvådimensionell analys är försäljning per område. Om du använder fler än två dimensioner när du skapar en transaktion kan du utföra mer komplexa analyser, exempelvis försäljning per försäljningskampanj per kundgrupp per område. Mer information finns i Arbeta med.

Att analyera data efter dimensioner ger dig bättre inblick i din verksamhet, så att du kan utvärdera information, till exempel hur väl verksamheten fungerar, inom vilka områden det går riktigt bra och inom vilka det går sämre samt var det krävs mer resurser.

Tips

Som ett snabbt sätt att analysera transaktionsdata med dimensioner kan du filtrera summorna i kontoplanen och posterna i alla fönstrer för Transaktioner per dimension. Sök efter åtgärden Ange dimensionsfilter.

Så här definierar du en analysvy

En analys per dimension visar en vald kombination av dimensioner. Du kan lagra och hämta alla analyser som har definierats. Informationen som används för att skapa en analys lagras på analysvykortet för att underlätta framtida analyser.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Analysvyer och välj sedan relaterad länk.
 2. I fönstret Analysvylista väljer du åtgärden Ny.
 3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
 4. Om du vill lägga till ytterligare dimensionskoder förutom de fyra koderna väljer du på snabbfliken Dimensioner, åtgärden Filter, fyller i fälten och klickar på OK.
 5. Om du vill uppdatera vyn, väljer du åtgärden uppdatera.

Analysera efter dimensioner

Du kan använda matrisen Analys per dimension för att visa beloppen i redovisningen med hjälp av de analysvyer som du har definierat. Du fyller i fönstret Analys per dimension för att definiera vad som ska visas i matrisen och klickar sedan på Visa matris för att visa matrisen.

 • Kolumnen till vänster innehåller information baserad på vad du valt i fältet Visa som rader i huvudet.
 • Kolumnen till höger innehåller information baserad på vad du valt i fältet Visa som kolumner i huvudet.
 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Analysvyer och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj lämplig analysvy och klicka på Redigera analysvy.
 3. Högst upp i fönstret Analys efter dimensioner fyller du i fälten för att definiera vad som ska visas.
  1. Om du vill visa en specifikation av ett belopp som visas i matrisfönstret väljer du beloppet.

Viktigt

Du kan inte välja en period som är kortare än perioden som angetts för datumkomprimeringen på Analysvy-kortet. Kommandona Nästa period och Föregående period är inaktiverade om du har valt Period i Visa som rader eller Visa som kolumner.

Anteckning

Du kan använda rapporten Dimensioner - detaljerad om du vill visa en detaljerad klassificering av hur dimensionerna har använts på transaktioner under en vald period. Du använder rapporten Dimensioner - total om du bara vill visa totalbeloppen.

Tips

Du kan också ändra vyn genom att ändra innehållet i fältet Visa som rader och fältet Visa om kolumner. Om du vill ändra vyinställningen, väljer du åtgärden Byt plats på rader och kolumner.

Så här uppdaterar du en analysvy

Beloppen som visas i fönstret Analys per dimension ger dig en bild av företagets status vid tidpunkten för den sista uppdateringen. Om du vill få en bild av den aktuella situationen måste du uppdatera analysvyn genom att köra funktionen Uppdatera.

Nedanstående procedur beskriver hur du uppdaterar en analysvy från fönstret Analys per dimension. Momentet är liknande från den Analysvykort och Analysvylista windows.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Analysvyer och välj sedan relaterad länk.
 2. I fönstret analys per dimension väljer du fältet Analysvykod för att visa alternativen.
 3. Välj raden med önskad analysvy.
 4. Välj åtgärden Uppdatera.

Tips

Om du väljer kryssrutan Uppdatera vid bokföring på ett analysvykort, uppdateras vyn automatiskt när du bokför en transaktion som berörs.

Anteckning

Om du vill uppdatera några eller alla analysvyer samtidigt måste du använda batchjobbet Uppdatera analysvyer.

Se även

Affärsstöd
Ekonomi
Ställa in Finance
Redovisningen och kontoplanen
Arbeta med dimensioner
Arbeta med Business Central