Förbereda beräknings- och bokföringsmetoder för moms

Konsumenter och företag betalar moms när de köper varor eller tjänster. Momsbeloppet att betala kan variera beroende på flera faktorer. I Business Central ställer du in moms för att ange de satser som ska användas för beräkning av momsbelopp baserat på följande:

 • Vem du säljer till
 • Vem du köper från
 • Vad du säljer
 • Vad du köper

Du kan ställa in momsberäkningar manuellt, men det kan vara svårt och tidsödande. Om du vill göra det enklare, finns det en assisterade konfigurationsguid med namnet momsinställning som hjälper dig med stegen. Vi rekommenderar att du använder den assisterade konfigurationsguiden för att ställa in momsen.

Anteckning

Du kan endast använda guiden om du har skapat ett Mitt företag och inte har bokfört transaktioner som inkluderar moms. Annars skulle vara mycket emkelt att använda olika momssatser av misstag, och göra felaktiga momsrapporter.

Om du vill ställa in momsberäkningar själv eller bara vill ha information om varje steg innehåller i det här avsnittet beskrivningar av varje steg.

Vi rekommenderar att du använder den assisterade konfigurationsguiden för att ställa in momsen i Business Central.

Så här startar du den assisterade konfigurationsguiden:

 1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten och ange Assisterad konfiguration.
 2. Välj Ställa in moms.

Så här skapar du momsregistreringsnummer för land / region

För att garantera att användaren anger ett giltigt momsregistreringsnummer kan du ange format för momsregistreringsnummer som används i de länder eller regioner där du bedriver verksamhet. Business Central visar ett felmeddelande när någon gör fel eller använder ett format som är felaktigt för landet / regionen.

Om du vill skapa momsregistreringsnummer, gör då så här:

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport och ange Länder/regioner.
 2. Välj land eller region, och välj sedan åtgärden Format för momsreg.nr..
 3. I fältet Format anger du formatet genom att ange ett eller flera av följande tecken:
 • # Kräver ett tal med en enda siffra.

 • @ Kräver en bokstav. Dessa är inte skiftlägeskänsliga.

 • ? Alla tecken tillåtna.

  Tips

  Du kan använda andra tecken förutsatt att dessa förekommer i landets/regionens format. Om du till exempel behöver inkludera en punkt eller ett bindestreck mellan olika uppsättningar siffror kan du exempelvis definiera formatet som ##. ####. ### eller @@-###-###.

Så här skapar du rörelsebokföringsmallar för moms

Rörelsebokföringsmallar för moms representerar de marknader där du gör affärer med kunder och leverantörer och definierar hur moms beräknas och bokförs på varje marknad. Exempel på momsrörelsebokföringsmallar är Inhemsk och Europeiska unionen (EU).

Använd koder som är lätta att komma ihåg och som beskriver rörelsebokföringsmallen som t.ex. EU, Icke-EU eller Inhemsk. Koden måste vara unik. Du kan ställa in så många koder som du vill, men du kan inte använda samma kod mer än en gång i en tabell.

Om du vill konfigurera rörelsebokföringsmall för moms, gör du följande steg:

 1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten, ange rörelsebokföringsmall för moms, och välj sedan relaterad länk.
 2. Fyll i fälten om det behövs.

Du kan skapa standardrörelsebokföringsmallar för moms genom att koppla rörelsebokföringsmallar för moms till generella rörelsebokföringsmallar. Business Central tilldelar automatiskt rörelsebokföringsmallen för moms när du tilldelar rörelsebokföringsmallen till ett kund-, leverantörs- eller redovisningskonto.

Så här skapar du produktbokföringsmallar för moms

Produktbokföringsmallar för moms representerar objekten och resurser och som köper och säljer, och bestämmer hur du beräknar och bokför typen av artikel som köps in eller säljs.
Det är praktiskt att använda koder som är lätta att komma ihåg och som beskriver satsen som ej moms eller noll, moms10 eller reducerad 10 % moms och moms25 eller standard för 25 %.

Om du vill konfigurera rörelsebokföringsmall för moms, gör du följande steg:

 1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten, ange rörelsebokföringsmall för moms, och välj sedan relaterad länk.
 2. Fyll i fälten om det behövs.

Kombinera momsbokföringsmallar i momsbokföringsinställningar

Business Central beräknar momsbeloppen på försäljning och inköp utifrån momsbokföringsinställningar som är kombinationer av rörelsebokföringsmallar för moms och produktbokföringsmallar för moms. För varje kombination kan du fylla i momsprocent, momsberäkningstyp och redovisningskonton för bokföring av moms som relaterar till försäljning, inköp och omvänd moms. Du kan också ange om momsbelopp ska omberäknas när en kassarabatt används eller tas emot.

Du kan registrera så många kombinationer som du vill. Om du vill gruppera kombinationer av momsbokföringsinställningar med liknande attribut kan du ange ett Moms-ID för varje grupp och tilldela ID:t till gruppmedlemmarna.

Om du vill kombinera momsbokföringsinställningar gör du följande:

 1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten, ange rörelsebokföringsmall för moms, och välj sedan relaterad länk.
 2. Fyll i fälten om det behövs.

Tilldela momsbokföringsmallar som standard till flera enheter

Om du vill använda samma momsbokföringsmallar för flera poster kan du skapa Business Central för att göra detta som standard. Detta kan göras på ett par sätt:

 • Du kan tilldela rörelsebokföringsmallar för moms till generella rörelsebokföringsmallar eller kund- och leverantörsmallar
 • Du kan tilldela produktbokföringsmallar för moms från generella produktbokföringsmallar

Rörelsebokföringsmallen eller produktbokföringsmallen för moms tilldelas när du väljer en rörelse- eller produktbokföringsmall för en kund, leverantör, artikel eller resurs.

Tilldela momsbokföringsmallar till enskilda konton, kunder, leverantörer, artiklar och resurser

I följande avsnitt beskrivs hur du tilldelar momsbokföringsmallar till enskilda enheter.

Så här tilldelar du momsbokföringsmallar till individuella redovisningskonton

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
 2. Öppna kortet redovisningskontokortet för det kontot.
 3. På snabbfliken bokföring i fältet Typ av bokföring väljer du antingen försäljning eller inköp.
 4. Välj momsbokföringsmallar för försäljnings- eller inköpskontot.

För att tilldela rörelsebokföringsmallar för moms till kunder och leverantörer

 1. Välj ikonen Sök efter sida eller rapport, ange Kund eller Leverantör och välj sedan relaterad länk.
 2. På kortet Kund eller Leverantör expanderar du snabbfliken Fakturering.
 3. Välj rörelsebokföringsmallar för moms.

För att tilldela produktbokföringsmallar till individuella artiklar och resurser

 1. Välj den Sök efter sidan eller rapporten ikon, ange Artikeln eller Resursen, och välj sedan relaterad länk.
 2. Gör något av följande:
 • På kortet Item expandera snabbfliken pris och bokföring och välj visa fler för att visa fältet Moms produktbokföringsmall.
 • På kortet Resurs expanderar du snabbfliken Fakturering.
 1. Välj produktbokföringsmallen med moms.

Ställa in momsrapportmallar och momsrapportnamn

Skattemyndigheterna kan och ändrar sina krav för bokföring av moms. Momsrapportmallar och Momsrapportnamn kan hjälpa dig att förbereda dig inför kommande ändringar och göra övergången till de nya kraven smidigare. Du kan använda momsrapportmallar för att definiera vilka fält som ska tas med i momsrapporten, som i sin tur definierar beräkningarna, och du kan skapa en ny momsrapportmall när kraven ändras. Exempelvis en mall kan beräkna moms för detta år baserat på nuvarande krac och en annan kan beräkna moms baserat på kraven för nästa år. Mallar är också ett sätt att hålla en historik med momsrapportformat, till exempel så att du kan se tillbaka för att se hur du beräknar moms i föregående år.

Hur du definierar och förhandsgranskar momsrapporter

Momsrapporter låter dig beräkna momsavräkningsbeloppen för en bestämd period (t.ex. ett kvartal). När du har definierat en momsrapport kan förhandsgranska du den och kontrollera att det uppfyller dina behov.

Om du vill definiera en momsrapport, följ dessa steg:

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange momsrappport och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj fältet namn och välj sedan nytt på sidan Momsrapportnamn.
 3. Fyll i relevanta fält. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Tips

Du kan filtrera informationen som utdraget innehåller, beroende på vad du väljer fältet typ. Kontosummering är användbar när du vill att moms från ett visst konto. Momstrans.summering får moms från konton som är kopplade till markeringar i fälten Typ av bokföring, Moms rörelsebokf.mall, och/eller Moms, produktbokföringsmall. Radsummering kan du skriva in ett värde eller snabb filterkriterierna i fältet Radsummering. Mer information om sökning och filtrering finns i Söka, filtrera och sortera data. Beskrivning används ofta för att lägga till en anteckning i uttrycket. Exempelvis kan du använda den som en rubrik när du har använt radsummering.

Om du vill förhandsgranska en momsrapport, följ dessa steg:

 1. Välj förhandsgranskning.
 2. Du begränsar rapporten till en viss period genom att ange ett datumfilter. För mer information om hur du anpassar sidan så att datumfiltret visas,, se Söka, filtrera och sortera data.
 3. Du kan välja flera olika alternativ för att definiera vilken typ av momstransaktioner som ska tas med i rapporten.
 4. På de rader där fältet Typ innehåller Momstrans.summering kan du visa en lista över momstransaktioner genom att välja beloppet i fältet Kolumnbelopp.

Ställ in klausuler som förklarar hur icke-standardmässiga momssatser används

Du konfigurerar en momsklausul som beskriver information om vilken typ av moms som tillämpas. Informationen kan krävas av Myndighetsregleringar. När du registrerar en momsklausul och associera den med en momsbokföringsinställning, visas momsklausulen på alla utskrivna försäljningsdokument som använder momsbokföringsinställningsmallen.

Om det behövs kan du också ange hur man konverterar momsklausuler till andra språk. När du sedan skapar och skriver ut ett försäljningsdokument som innehåller ett moms-ID, kommer dokumentet att ta med den översatta momsklausulen. Den språkkod som anges på kundkortet bestämmer språket.

Du kan ändra eller ta bort en momsklausul och dina ändringar kommer visas i en generarad rapporten. Business Central sparar dock ingen historik över ändringen. I rapporten skrivs momsklausulbeskrivningarna ut, och visas för alla rader i rapporten tillsammans med momsbeloppet och nettobeloppet. Om en momsklausul inte har angetts för alla rader på försäljningsdokumentet, utelämnas hela avsnittet, när rapporten skrivs ut.

Så här konfigurerar du momsklausuler

 1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten, ange rörelsebokföringsmall för moms, och välj sedan relaterad länk.
 2. På sidan momsklusuler skapar du en ny rad.
 3. I fältet Kod anger du en identifierare för klausulen. Du använder den här koden för att tilldela klausulen till momsbokföringsmallar.
 4. I fältet beskrivning anger du den text som ska visas i dokument som kan inkludera moms. I fältet Beskrivning 2 anger du ytterligare text om det behövs. Texten visas på nya rader.
 5. Tillval: Om du vill tilldela momsklausulen till en momsbokföringsinställning direkt väljer du inställningar, och väljer sedan klausulen. Om du vill vänta kan du tilldela klausulen vid ett senare tillfälle på sidan Momsbokföringsinställningar.
 6. Valfritt: Att ange hur man översätter momsklausulen, välj åtgärden översättningar.

Så här tilldelar du en momsklausul till en momsbokföringsinställning

 1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten, ange rörelsebokföringsmall för moms, och välj sedan relaterad länk.
 2. I kolumnen momsklausul väljer du klausul för varje momsbokföringsinställning som den gäller för.

Att ange översättningar för momsklausuler

 1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten, ange rörelsebokföringsmall för moms, och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj åtgärden Översättningar.
 3. I fältet språkkod välj det språk du översätta till.
 4. I fältet Beskrivning och Beskrivning 2 anger du översättning av beskrivningarna. Denna text visas i det översatta momsrapportdokument.

Skapa en momsbokföringsinställning för hantering av importmoms

Du använder funktionen för importmoms när du bokför ett dokument där hela beloppet är moms. Du använder detta om du får en faktura med moms för importerade varor från skattemyndigheterna.

Så här anger du koder för importmoms:

 1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten, ange rörelsebokföringsmall för moms, och välj sedan relaterad länk.
 2. På sidan Moms produktbokföringsmallar anger du en ny produktbokföringsmall för importmoms.
 3. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten, ange rörelsebokföringsmall för moms, och välj sedan relaterad länk.
 4. På sidan Moms bokföringsinställningar skapar du en ny rad eller använder valfri befintlig rörelsebokföringsmall för moms i kombination med den nya produktbokföringsmallen för moms för importmoms.
 5. I fältet Momsberäkningstypväljer du enbart moms.
 6. Ange det redovisningskonto som ska användas för att bokföra importmoms i fältet Ingående moms. Alla andra konton är valfria.

Kontrollera momsregistreringsnummer

Det är viktigt att momsregistreringsnummer för kunder, leverantörer och kontakter är giltiga. Till exempel ändrar företag sin skatteskuldstatus och i vissa länder kan skattemyndigheterna be dig lämna rapporter som t.ex. EG-försäljningslisterapport som anger de momsregistreringsnummer som du använder när du gör affärer.

Europeiska kommissionen har en tjänst för VIES momsnummervalidering på sin webbplats som är offentlig och kostnadsfri. Business Central kan spara dig det steget och låter dig använda VIES-tjänsten för verifiering och spåra momsregistreringsnummer för kunder, leverantörer och kontakter direkt från kund-, leverantörs- och kontaktkort. Tjänsten i Business Central heter Valideringstjänst för EU momsreg.nr.. Den är tillgänglig på sidan Anslutningar till tjänst, och du kan börja använda den direkt. Registrering behövs inte och tjänsten är gratis.

Anteckning

Om du vill aktivera valideringstjänsten för EU momsreg.nr. måste du ha administratörsrättigheter.

När du använder vår tjänst registrerar vi en historik över momsregistreringsnummer och kontroller för varje kund, leverantör eller kontakt i momsregistreringslogga, så att du enkelt kan spåra dem. Loggen är unik för varje kund. Loggen är användbar för att verifierat att det aktuella momsregistreringsnumret är korrekt. När du verifierar ett momsregistreringsnummer kommer kolumnen begär ID i loggen att visa att du har vidtagit åtgärder.

Du kan se momsregistreringsloggen på kund-, leverantör- eller kontaktkorten på snabbfliken fakturering genom att välja sökknappen i Momsregistreringsnr.

Tjänsten kan också spara tid när du skapar en kund eller leverantör. Om du känner till kundens momsregistreringsnummer kan du ange det i fältet Momsregistreringsnr på korten för kunden eller leverantören, och vi ska fylla i kundens namn åt dig. Vissa länder har dessutom företagsadresser i ett strukturerat format. I dessa länder fyller vi även i addressen.

Det finns ett par saker att komma ihåg om tjänsten VIES momsnummervalidering:

 • Den här tjänsten använder http-protokoll, vilket betyder att data som har överförts via tjänsten inte har krypteras.
 • Det kan uppstå avbrott för den här tjänsten som inte Microsoft ansvarar för. Tjänsten är en del av ett omfattande EU-nätverk av nationella register för moms.

Använda omvänd moms för handel mellan länder/regioner inom EU

En del företag måste använda omvänd moms när de handlar med andra företag. Regeln gäller för inköp från länder/regioner inom EU och försäljning till länder/regioner inom EU.

Anteckning

Denna regel gäller vid handel med företag som är registrerade som momspliktiga i ett annat land eller en annan region inom EU. Om du handlar direkt med konsumenter i andra länder/regioner inom EU bör du kontakta skattemyndigheterna för att få information om gällande momsregler.

Tips

Du kan verifiera att ett företag som är registrerat som momspliktigt i ett annat EU-land genom att använda tjänsten validering av EU-momsregistreringsnummer. Tjänsten är tillgänglig utan kostnad i Business Central. Mer information finns i delen Kontrollera momsregistreringsnummer i det här avsnittet.

Försäljning till länder eller regioner inom EU

Ingen moms beräknas på försäljning till momspliktiga företag i andra länder/regioner inom EU. Du måste rapportera värdet för försäljningar till länder/regioner inom EU separat i momsrapporten.

För att korrekt beräkna moms på försäljning till länder/regioner inom EU bör du:

 • Lägg upp en rad för försäljning med samma information för inköp. Om du redan har lagt upp rader på sidan Moms bokföringsinställning för inköp från andra länder/regioner inom EU kan du även använda dessa rader för försäljning.
 • Tilldela rörelsebokföringsmallar för moms i fältet Moms rörelsebokföringsmall på snabbfliken Fakturering på leverantörskortet för varje EU-leverantör. Du bör också ange kunden momsregistreringsnummer i fältet Momsregistreringsnr på Snabbfliken Utlandshandel.

När du bokför en försäljning till en kund i ett annat land eller en annan region inom EU beräknas momsbeloppet och en momstransaktion skapas med informationen om omvänd moms och nettobeloppet (det belopp som används för att beräkna momsbeloppet). Inga poster bokförs på momskontona i redovisningen.

Förstå momsavrundning för dokument

Belopp i dokument som ännu inte har bokförts avrundas och visas på ett sätt som motsvarar den slutliga avrundningen av belopp som faktiskt bokförs. Moms beräknas för ett färdigt dokument, vilket innebär att moms som beräknas baseras på summan av alla rader med samma moms-id i dokumentet.

Förstå konverteringen av momssatsen

Verktyget för momsändring utför momssatskonvertering för huvuddata, journaler och order på olika sätt. De valda huvuddata och journalerna uppdateras med den nya allmänna produktbokföringsmallen eller produktbokföringsmallen för moms. Om en order har levererats helt eller delvis, kommer de levererade artiklarna behålla den aktuella produktbokföringsmallen eller produktbokföringsmallen för moms. En ny orderrad skapas för de olevererade artiklarna och uppdateras för att stämma med den nuvarande och nya momsen eller allmänna produktbokföringsmallen. Dessutom ska artikelomkostnadsfördelningar, reservationer och artikelspårningsinformation uppdateras.

Det finns dock några saker som inte räknar om verktyget:

 • Försäljnings- eller inköpsorder och fakturor där leveranser har bokförts. Dessa dokumentet bokförs med hjälp av den aktuella momssatsen.
 • Dokument som har bokförda förskottsfakturor. Du har till exempel gjort eller tagit emot förskottsbetalningar för fakturor som inte har slutförts innan du använder ändringsverktyget för momssats. I det här fallet blir det en differens mellan momsen som har förfallit och momsen som har betalats i förskottsbetalningar när fakturan har slutförts. Ändringsverktyget för momssats hoppar över dessa dokument och du måste uppdatera dem manuellt.
 • Direktleveranser eller specialorder
 • Försäljnings- eller inköpsorder med lagerintegration om de är delvis levererade eller mottagna.
 • Servicekontrakt

Så här förbereder du konverteringar av momssatser

Innan du skapar ändringsverktyget för momssats, måste du göra följande förberedelser.

 • Om du har transaktioner som används olika satser måste de delas upp i olika grupper, antingen genom att skapa nya redovisningskonton för varje sats eller genom att använda datafilter för att gruppera transaktioner efter sats.
 • Om du skapar nya redovisningskonton, måste du skapa nya generella bokföringsmallar.
 • Om du vill reducera antalet dokumentet som konverteras, bokför så många dokument som möjligt och minska ej bokförda dokument till en minimum.
 • Säkerhetskopiera data.

Så här ställer du in ändringsverktyget för momssats

 1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten, ange Inställningar för ändring av momssats, och välj sedan relaterad länk.
 2. På snabbflikarna Huvuddata, Journaler och Dokument, välj en bokföringsmall i alternativlistan för nödvändiga fält.

Så här skapar du konvertering av produktbokföringsmallar

 1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten, ange Inställningar för ändring av momssats, och välj sedan relaterad länk.
 2. På sidan Inställningar för ändring av momssats på fliken Start i gruppen Process, antingen Moms prod.bokf.mall, konv. eller Produktbokföringsmall, konv..
 3. I fältet Från kod, ange den aktuella bokföringsmallen.
 4. I fältet Till kod anger du den nya bokföringsgruppen.

Utföra konvertering för ändring av momssats

Du använder momssatsändringsverktyget till rätta ändringar i standardsatsen för moms. Du utför moms och generella bokföringsmallkonverteringar för att ändra momssatser och underhålla exakt momsrapportering. Beroende på inställningen görs följande ändringar:

 • Moms- och bokföringsmallar konverteras.
 • Ändringar genomförs i redovisningskonton, kunder, leverantörer, öppna dokument, journalrader, o.s.v.

Viktigt

Innan du utför konverteringen av momssats, kan du testa konverteringen. Följ instruktionerna nedan för att göra det, men du måste avmarkera utför konvertering och Ändringsverktyget för momssats har slutförts. Under testkonverteringen avmarkerades fältet konverterad i tabellen Ändringsloggtransaktion för momssats och fältet konverteras datum i tabellen Ändringsloggtransaktion för momssats är tom. Välj Ändringsloggtransaktion för momssats för att visa resultatet av testkonverteringen. Kontrollera varje transaktion, innan du utför konverteringen. Kontrollera särskilt transaktioner som använder en gammal momssats.

 1. Välj ikonen Sök efter sidan eller rapporten, ange ändring av momssats, och sedan länken Inställningar för ändring av momssats.

 2. Kontrollera att du har ställt in konverteringen för momsproduktbokföringsmall eller produktbokföringsmall.

 3. Markera kryssrutan utför konvertering.

  Viktigt

  Avmarkera kryssrutan Ändringsverktyget för momssats har slutförts. Kryssrutan markeras automatiskt, när konverteringen av momssats slutförs.

 4. Välj åtgärden Konvertera.

 5. Välj Ändringsloggtransaktion för momssats på fliken Start i gruppen Process för att visa resultatet av konverteringen.

Viktigt

När konverteringen är klar markeras fältet konverterad i tabellen Ändringsloggtransaktion för momssats och konverteras datum i den Ändringsloggtransaktion för momssats fylls i med konverteringsdatumet.

Se även

Ställa in orealiserad mervärdesskatt
Så här: rapportera moms till skattemyndigheterna
Arbeta med moms på försäljning och inköp