Inaktivera starka lösenordskrav för användareTurn off strong password requirements for users

I den här artikeln förklarar vi hur du inaktiverar starka lösenordskrav för användarna.This article explains how to turn off strong password requirements for your users. Starka lösenordskrav är aktiverat som standard i din organisation Microsoft 365 för företag.Strong password requirements are turned on by default in your Microsoft 365 for business organization. Din organisation kan behöva inaktivera starka lösenord.Your organization might have requirements to disable strong passwords. Följ stegen nedan för att inaktivera starka lösenordskrav.Follow the steps below to turn off strong password requirements. Du måste utföra de här stegen med PowerShell.You have to complete these steps using PowerShell.

Innan du börjarBefore you begin

Den här artikeln är för personer som hanterar lösenordspolicyn för ett företag, en skola eller en ideell förening.This article is for people who manage password policy for a business, school, or nonprofit. Du måste logga in med ditt administratörskonto för Microsoft 365 för att slutföra de här stegen.To complete these steps, you need to sign in with your Microsoft 365 admin account. Vad är ett administratörskonto?What's an admin account? Du måste vara global administratör eller lösenordsadministratör för att utföra de här stegen.You must be an global admin or password administrator to perform these steps.

Du måste också ansluta till Microsoft 365 med PowerShell.You must also connect to Microsoft 365 with PowerShell.

Ange starka lösenordSet strong passwords

 1. Anslut att Microsoft 365 med PowerShell.Connect to Microsoft 365 with PowerShell.

 2. Med PowerShell kan du inaktivera starka lösenordskrav för alla användare med följande kommando:Using PowerShell, you can turn off strong password requirements for all users with the following command:

  Get-MsolUser | Set-MsolUser -StrongPasswordRequired $false
  
  
 3. You can turn of strong password requirements for specific users with this command:

  Set-MsolUser –UserPrincipalName –StrongPasswordRequired $false
  

Anteckning

UserPrincipalName måste ha ett inloggningsformat som är internetformat där användarnamnet följs av at-tecknet (@) och ett domännamn.The userPrincipalName must be in the Internet-style sign-in format where the user name is followed by the at sign (@) and a domain name. Till exempel: user@contoso.com.For example: user@contoso.com.

Ansluta till Microsoft 365 PowerShellHow to connect to Microsoft 365 with PowerShell

Mer information om PowerShell MsolUser-kommandonMore information on PowerShell MsolUser commands

Mer information om lösenordsprincipMore information on password policy