Lägga till en listruta, en nedrullningsbar listruta och alternativknapparAdd a list box, a drop-down list, or radio buttons

PowerApps innehåller flervals- och envalsalternativ, t.ex. listrutor, nedrullningsbara listrutor och alternativknappar.PowerApps includes multi-select and single-select options, including a list box, a drop-down list, and radio buttons. I det här avsnittet lägger vi till dessa kontroller och skapar listor med en tabellformel.In this topic, we add these controls and use a Table formula to build the lists. När ett objekt markeras i listan uppdaterar det andra kontroller.When an item is selected in the list, it updates other controls.

FörutsättningarPrerequisites

Lägg till en listrutaAdd a list box

 1. Välj Kontroller på fliken Infoga och välj sedan Listruta:On the Insert tab, select Controls, and then select List box:

 2. Ändra namnet på listrutekontrollen till MyListBox:Rename the List box control to MyListBox:

 3. Ge dess Objekt-egenskap följande uttryck:Set its Items property to the following expression:
  ["circle","triangle","rectangle"]

  Din designer ser ut ungefär så här:Your designer looks similar to the following:

 4. Välj Ikoner på fliken Infoga, markera cirkeln och flytta den så att den hamnar under listrutekontrollen:On the Insert tab, select Icons, select the circle, and move it under the List box control:

 5. Lägg till en triangel och en rektangel, och ordna sedan figurerna i en rad under listrutekontrollen:Add a triangle and a rectangle, and then arrange the shapes in a row under the List box control:

 6. Ställ in egenskapen Synlig för följande figurer på följande funktioner:Set the Visible property of the following shapes to the following functions:

  FormShape Ställ in funktionen Synlig påSet Visible function to
  cirkelcircle If("circle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  triangeltriangle If("triangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  rektangelrectangle If("rectangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
 7. Förhandsgranska vad du har skapat .Preview what you've created . Markera de olika figurerna i listrutekontrollen.Select the different shapes in the List box control. Endast den eller de figurer som du markerar visas.Only the shape or shapes that you select appear. Gå tillbaka till din skärm genom att trycka på Esc eller klicka på X.Press Esc or select the X to go back to your screen.

I dessa åtgärder använde du ett uttryck för att skapa en lista med objekt i en listrutekontroll.In these steps, you used an expression to create a list of items in a List box control. Beroende på vad du väljer i listrutekontrollen visas olika figurer.Depending on what you choose in the List box control, different shapes are displayed. Du kan använda detta även för andra element i din verksamhet.You can apply this to other elements within your business. Du kan t.ex. använda en listrutekontroll för att visa produktbilder, produktbeskrivningar osv.For example, you can use a List box control to display product images, product descriptions, and so on.

Lägg till alternativknapparAdd radio buttons

 1. Välj Ny skärm på fliken Start.On the Home tab, select New Screen.

 2. Välj Kontroller på fliken Infoga och välj sedan Alternativ.On the Insert tab, select Controls, and then select Radio.

 3. Byt namn på alternativkontrollen till Val och ställ in dess egenskap Objekt på följande formel:Rename the Radio control to Choices, and set its Items property to this formula:
  ["red","green","blue"]

  Ändra storlek på kontrollen, om så behövs, så att alla alternativ visas.If needed, resize the control to show all the options.

 4. Välj Ikoner på fliken Infoga och markera sedan cirkeln.On the Insert tab, select Icons, and then select the circle.

 5. Ställ in cirkelns egenskap Fyllning på följande funktion:Set the Fill property of the circle to the following function:
  If(Choices.Selected.Value = "red", RGBA(192, 0, 0, 1), Choices.Selected.Value = "green", RGBA(0, 176, 80, 1), Choices.Selected.Value = "blue", RGBA(0, 32, 96, 1))

  I den här formeln ändrar cirkeln färg beroende på vilken alternativknapp du väljer.In this formula, the circle changes its color depending on which radio button you choose.

 6. Flytta cirkeln och placera den under alternativknappen, som i följande exempel:Move the circle under the Radio control, as in this example:

 7. Förhandsgranska det du har skapat: .Preview what you've created: . Ändra färg på cirkeln genom att välja en annan alternativknapp.Select a different radio button to change the color of the circle. Gå tillbaka till din skärm genom att trycka på Esc eller klicka på X.Press Esc or select the X to go back to your screen.

Lägg till en nedrullningsbar listrutaAdd a drop-down list

 1. Lägg till en skärm och lägg sedan till en nedrullningsbar listrutekontroll.Add a screen, and then add a Drop down control.

 2. Byt namn på kontrollen till DDChoices och ställ in dess egenskap Objekt på följande formel:Rename the control to DDChoices, and set its Items property to this formula:
  ["röd","grön","blå"]["red","green","blue"]

 3. Lägg till en cirkel och flytta den så att den hamnar under den nedrullningsbara listrutekontrollen, och ställ in cirkelns egenskap Fyllning på den här formeln:Add a circle, move it below the Drop down control, and set the circle's Fill property to this formula:
  If(DDChoices.Selected.Value = "red", RGBA(192, 0, 0, 1), DDChoices.Selected.Value = "green", RGBA(0, 176, 80, 1), DDChoices.Selected.Value = "blue", RGBA(0, 32, 96, 1))

 4. Förhandsgranska det du har skapat: .Preview what you've created: . Ändra färg på cirkeln genom att välja olika alternativ.Select the different options to change the color of the circle.