Anslut till SQL Server från PowerAppsConnect to SQL Server from PowerApps

SQL Server-ikon

Anslut till SQL Server i Azure eller en lokal databas så att du kan visa information från den i PowerApps.Connect to SQL Server, in either Azure or an on-premises database, so that you can display information from it in PowerApps.

FörutsättningarPrerequisites

 • Registrera dig för PowerApps, installera PowerApps Studio, öppna programmet och logga sedan in med samma autentiseringsuppgifter som du använde för att registrera dig.Sign up for PowerApps, install PowerApps Studio, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
 • Samla in följande information för en databas som innehåller minst en tabell med en primär nyckel:Gather the following information for a database that contains at least one table with a primary key:

  • namnet på databasenthe name of the database
  • namnet på servern där databasen finnsthe name of the server on which the database is hosted
  • ett giltigt användarnamn och lösenord för att ansluta till databasena valid user name and password to connect to the database
  • typ av autentisering som behövs för att ansluta till databasenthe type of authentication needed to connect to the database

   Om du inte har den här informationen kan du be administratören av databasen som du vill använda.If you don't have this information, ask the administrator of the database that you want to use.

 • För en lokal databas ska du identifiera en datagateway som har delats med dig (eller skapa en).For an on-premises database, identify a data gateway that was shared with you (or create one).

  Obs!Gatewayer och lokala anslutningar kan bara skapas och används i användarens standardmiljö.Note: Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

Generera en app automatisktGenerate an app automatically

 1. Öppna PowerApps, logga in och tryck på Nytt på menyn Arkiv (längs vänsterkanten).In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (along the left edge).

  Nytt alternativ på menyn Arkiv

 2. Under Starta med dina data klickar eller trycker du på högerpilen i slutet av raden med anslutningsappar.Under Start with your data, click or tap the right arrow at the end of the row of connectors.
 3. Om du redan har en anslutning till databasen som du vill använda, klickar eller trycker du på den och går vidare till steg 7 i den här proceduren.If you already have a connection to the database that you want to use, click or tap it, and then skip to step 7 in this procedure.
 4. Klicka på eller tryck på Ny anslutning och klicka eller tryck sedan på SQL Server.Click or tap New connection, and then click or tap SQL Server.

  Lägg till SQL Server-anslutning

 5. Gör något av följande:Perform either of these steps:

  • Ange Anslut direkt (molntjänster) och skriv eller klistra in servernamnet, databasnamnet, användarnamnet och lösenordet för den databas som du vill använda.Specify Connect directly (cloud services), and then type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use.

   Anslut till en databas i Azure

  • Ange Anslut med hjälp av lokal datagateway, skriv eller klistra in servernamnet, databasnamnet, användarnamnet och lösenordet för den databas som du vill använda och ange autentiseringstyp och gateway.Specify Connect using on-premises data gateway, type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use, and specify the authentication type and the gateway.

   Anslut till en lokal databas

   Obs: Om du inte har en gateway, installera en och klicka sedan eller tryck på Uppdatera gateway-listan.Note: If you don't have a gateway, install one, and then click or tap Refresh gateway list.

 6. Klicka eller tryck på Anslut.Click or tap Connect.
 7. Klicka eller tryck på ett alternativ under Välj en datamängd, klicka eller tryck på ett alternativ under Välj en tabell och klicka eller tryck sedan på Anslut.Click or tap an option under Choose a dataset, click or tap an option under Choose a table, and then click or tap Connect.

  PowerApps skapar en app som visar data på tre skärmar.PowerApps creates an app that shows data on three screens. Programmet kan förslå vilken sorts data som ska visas men du kan behöva anpassa användargränssnittet enligt dina behov.Heuristics suggest what kind of data to show, but you might need to customize the UI to suit your needs.

 8. Anpassa appen med liknande metoder som de som beskrivs i Skapa en app från Excel. Börja med att ändra appens layout.Customize the app by using techniques that are similar to those that Create an app from Excel describes, starting with changing the app layout.

Bygg en app från grundenBuild an app from scratch

 1. Logga in på powerapps.com med samma konto som du använde för att registrera dig för PowerApps.Sign in to powerapps.com with the same account that you used to sign up for PowerApps.
 2. I det vänstra navigeringsfältet klickar eller trycker du på Anslutningar:In the left navigation bar, click or tap Connections:

  Hantera anslutningar

 3. Klicka eller tryck på Ny anslutning i det övre högra hörnet och klicka eller tryck sedan på SQL Server.In the upper-right corner, click or tap New connection, and then click or tap SQL Server.
 4. Gör något av följande:Perform either of these steps:

  • Ange Anslut direkt (molntjänster) och skriv eller klistra in servernamnet, databasnamnet, användarnamnet och lösenordet för den databas som du vill använda.Specify Connect directly (cloud services), and then type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use.

   Anslut till en databas i Azure

  • Ange Anslut med hjälp av lokal datagateway, skriv eller klistra in servernamnet, databasnamnet, användarnamnet och lösenordet för den databas som du vill använda och ange autentiseringstyp och gateway.Specify Connect using on-premises data gateway, type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use, and specify the authentication type and the gateway.

   Anslut till en databas i Azure

   Obs: Om du inte har en gateway, installera en och klicka eller tryck sedan på medsolsikonen för att förnya listan.Note: If you don't have a gateway, install one, and then click or tap the clockwise icon to refresh the list.

 5. Klicka eller tryck på Skapa för att skapa anslutningen.Click or tap Create to create the connection.
 6. Skapa en app med tekniker som liknar de som beskrivs i Skapa en app från början .Create an app by using techniques that are similar to those that Create an app from scratch describes.

Uppdatera en befintlig APIUpdate an existing app

 1. Öppna appen som du vill uppdatera i PowerApps Studio.In PowerApps Studio, open the app that you want to update.
 2. Klicka eller tryck på Datakällor på flikenVisa i menyfliksområdet.Click or tap Data sources on the View tab of the ribbon.
 3. Klicka eller tryck på Lägg till datakälla i rutan till höger.In the right-hand pane, click or tap Add a data source.

  Lägg till datakälla

 4. Klicka eller tryck på Ny anslutning och klicka eller tryck sedan på SQL Server. Klicka eller tryck sedan på Anslut.Click or tap New connection, click or tap SQL Server, and then click or tap Connect.
 5. Gör något av följande:Perform either of these steps:

  • Ange Anslut direkt (molntjänster) och skriv eller klistra in servernamnet, databasnamnet, användarnamnet och lösenordet för den databas som du vill använda.Specify Connect directly (cloud services), and then type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use.

   Anslut till en databas i Azure

  • Ange Anslut med hjälp av lokal datagateway, skriv eller klistra in servernamnet, databasnamnet, användarnamnet och lösenordet för den databas som du vill använda och ange autentiseringstyp och gateway.Specify Connect using on-premises data gateway, type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use, and specify the authentication type and the gateway.

   Anslut till en databas i Azure

   Obs: Om du inte har en gateway, installera en och klicka eller tryck sedan på medsolsikonen för att förnya listan.Note: If you don't have a gateway, install one, and then click or tap the circular icon to refresh the list.

 6. Klicka eller tryck på Anslut.Click or tap Connect.
 7. Under Välj en datamängd klickar eller trycker du på ett alternativ.Under Choose a dataset, click or tap an option.
 8. Under Välj en tabell väljer du en eller flera kryssrutor och trycker sedan på Anslut.Under Choose a table, select one or more checkboxes, and then click or tap Connect.

Nästa stegNext steps