Visa en lista över objekt i PowerAppsShow a list of items in PowerApps

Visa en lista med objekt från någon datakälla genom att lägga till ett galleri i din app.Show a list of items from any data source by adding a Gallery control to your app. Det här avsnittet använder Excel som datakälla.This topic uses Excel as the data source. Filtrera listan genom att konfigurera gallerikontrollen så att endast objekt som motsvarar filterkriterierna visas i textinmatningskontrollen.Filter the list by configuring the Gallery control to show only those items that match the filter criterion in a Text input control.

FörutsättningarPrerequisites

 1. I PowerApps Studio klickar eller trycker du på Nytt nära skärmens vänstra kant.Open PowerApps, and then click or tap New near the left edge.

 2. På panelen Tom app klickar du på eller trycker på Layout för mobil.On the Blank app tile, click or tap Phone layout.

 3. Klicka eller tryck på Hoppa över i dialogrutan Välkommen till PowerApps Studio.In the Welcome to PowerApps Studio dialog box, click or tap Skip.

 4. Lägg till en anslutning till tabellen FlooringEstimates i Excel-filen.Add a connection to the FlooringEstimates table in the Excel file.

 5. (valfritt) Lägg till en gallerikontroll på standardskärmen genom att klicka eller trycka på fliken Infoga eller klicka eller trycka på Galleri, och sedan klicka eller trycka på en gallerikontroll som är tom eller som innehåller en standarduppsättning med kontroller.(optional) Add a Gallery control to the default screen by clicking or tapping the Insert tab, clicking or tapping Gallery, and then clicking or tapping a Gallery control that's empty (blank) or that contains a default set of controls.

  Bland dessa alternativ finns gallerikontroller som kan rullas vågrätt eller lodrätt.These options include Gallery controls that scroll horizontally or vertically. Du kan också lägga till en gallerikontroll vars storlek automatiskt baseras på mängden innehåll i varje objekt.You can also add a Gallery control that automatically bases its size on the amount of content in each item.

  Lägg till galleri

 6. På fliken Start klickar eller trycker du på Ny skärm.On the Home tab, click or tap New screen.

  Du kan lägga till en skärm som är tom, som rullar eller som innehåller en gallerikontroll eller ett formulär.You can add a screen that's empty, that scrolls, that contains a Gallery control, or that contains a form.

 7. Klicka på eller tryck på Listskärmen om du vill lägga till en skärm som innehåller en gallerikontroll och andra kontroller, t.ex. ett sökfält.Click or tap List screen to add a screen that contains a Gallery control and other controls such as a search bar.

  Note

  Oavsett om du lägger till en gallerikontroll i ett nytt fönster eller i ett befintligt, så kan du välja den genom att klicka eller trycka längst ned i gallerikontrollen, eller så kan du klicka eller trycka på Golvbeläggningsuppskattningar till höger, och sedan klicka eller trycka på en annan layout i rutan Data.Whether you add a Gallery control to a new screen or an existing one, you can click or tap near the bottom of the Gallery control to select it, click or tap Flooring Estimates in the right-hand pane, and then click or tap a different layout in the Data pane. I den här kursen låter vi standardlayouten vara.For this tutorial, leave the default layout.

  Välj gallerilayout

 8. Klicka eller tryck på gallerikontrollen på den skärm som du just har lagt till.Click or tap the Gallery control in the screen that you just added.

 9. Klicka eller tryck på CustomGallerySample på fliken Egenskaper i den högra rutan.On the Properties tab of the right-hand pane, click or tap CustomGallerySample.

 10. Klicka eller tryck på CustomGallerySample i rutan Data och klicka eller tryck sedan på Golvläggningsoffert.In the Data pane, click or tap CustomGallerySample, and then click or tap FlooringEstimates.

  Välj datakälla

  Exempeldata visas i gallerikontrollen.The Gallery control shows the sample data.

  Visa data

  Du konfigurerar sökning och sortering längre fram i avsnittet.You'll configure sort and search later in this topic.

Välj en gallerikontrollens layout innan du gör någon anpassning.Before you do any customization, decide on a Gallery control layout. Den första uppsättningen kontroller i en gallerikontroll är den mall som avgör hur alla data i gallerikontrollen visas.The first set of controls in a Gallery control is the template, which determines how all data in the Gallery control appears.

 1. Välj mallen genom att klicka eller trycka längst ned i gallerikontrollen och sedan klicka eller peka på pennikonen i det övre vänstra hörnet.Select the template by clicking or tapping near the bottom of the Gallery control and then clicking or tapping the pencil icon in the upper-left corner.

  Redigera gallerimall

 2. Lägg till en etikettkontroll när mallen är markerad och flytta och ändra sedan storlek på den nya kontrollen, så att den inte överlappar övriga kontroller i mallen.With the template still selected, add a Label control, and then move and resize it so that it doesn't overlap with other controls in the template.

  Lägg till etikett

 3. Öppna rutan Data genom att markera mallen och sedan klicka eller trycka på Golvbeläggningsuppskattningar i den högra rutan.Open the Data pane by selecting the template and then clicking or tapping Flooring Estimates in the right-hand pane.

 4. Välj den etikett som du lade till tidigare i den här proceduren och öppna sedan den markerade listan i rutan Data.Select the label that you added earlier in this procedure, and then open the highlighted list in the Data pane.

  Öppna listrutan

 5. Klicka eller tryck på Pris i listan.In that list, click or tap Price.

  Ändra etikettbindning

  De nya värdena visas i gallerikontrollen.The Gallery control shows the new values.

  Slutgalleri

Egenskapen Objekt för en gallerikontroll avgör vilka objekt som visas.The Items property of a Gallery control determines which items it shows. I den här proceduren konfigurerar du egenskapen så att gallerikontrollen bara visar de objekt vars produktnamn innehåller text i TextSearchBox1.In this procedure, you configure that property so that the Gallery control shows only those items for which the product name contains the text in TextSearchBox1.

Textruta för sökning

 1. Välj gallerikontrollen genom att klicka eller trycka längst ned i kontrollen.Select the Gallery control by clicking or tapping near the bottom of that control.

 2. Ge gallerikontrollens egenskap Items på fliken Avancerat följande formel:On the Advanced tab, set the Items property of the Gallery control to this formula:

  If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name)))If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name)))

  Mer information om funktionerna i formeln finns i formelreferensen.For more information about the functions in this formula, see the formula reference.

 3. Skriv hela eller delar av ett produktnamn i sökrutan.Type part or all of a product name in the search box.

  Gallerikontrollen visar bara de objekt som uppfyller filterkriterierna.The Gallery control shows only those items that meet the filter criterion.

En gallerikontrolls egenskap Objekt styr i vilken ordning objekten visas.The Items property of a Gallery control determines the order in which it shows items. I den här proceduren konfigurerar du egenskapen så att gallerikontrollen visar ordningen på de objekt som har angetts i ImageSortUpDown1.In this procedure, you configure that property so that the Gallery control shows the order of items as set by ImageSortUpDown1.

Bild för sortering

 1. Ställ in gallerikontrollens egenskap Items på följande formel:Set the Items property of the Gallery control to this formula:

  Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name))), Name, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name))), Name, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

 2. Välj sorteringsikonen om du vill sortera gallerikontrollen efter produktnamn.Select the sort icon to change the sorting order of the Gallery control by the names of the products.

Sortera och filtrera gallerikontrollen:To sort and filter your Gallery control:

 • Ersätt båda instanserna av DataSource i den här formeln med datakällans namn.Replace both instances of DataSource in this formula with the name of your data source.

 • Ersätt båda instanserna av ColumnName med namnet på den kolumn som du vill sortera och filtrera efter.Replace both instances of ColumnName with the name of the column by which you want to sort and filter.

Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), DataSource, Filter( DataSource, TextSearchBox1.Text in Text( ColumnName ))), ColumnName, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), DataSource, Filter( DataSource, TextSearchBox1.Text in Text( ColumnName ))), ColumnName, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

Markera det valda objektetHighlight the selected item

Ställ in gallerikontrollens egenskap TemplateFill på en formel liknande den i följande exempel:Set the Gallery control's TemplateFill property to a formula that's similar to this example:

If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)

Ändra standardurvaletChange the default selection

Ställ in gallerikontrollens egenskap Default på den post som du vill välja som standard.Set the Gallery control's Default property to the record that you want to select by default. Du kan t.ex. ange det femte objektet i datakällan FlooringEstimates:For example, specify the fifth item in the FlooringEstimates data source:

Last(FirstN(FlooringEstimates, 5))Last(FirstN(FlooringEstimates, 5))

I det här exemplet anger du det första objektet i kategorin Hardwood för datakällan FlooringEstimates:In this example, you specify the first item in the Hardwood category of the FlooringEstimates data source:

First(Filter(FlooringEstimates, Category = "Hardwood"))First(Filter(FlooringEstimates, Category = "Hardwood"))

Nästa stegNext steps

Lär dig hur du arbetar med formulär och formler.Learn how to work with forms and formulas.