Lägg till en dataanslutning i PowerAppsAdd a data connection in PowerApps

Lägg till en dataanslutning till en befintlig app eller till en app som du skapar från grunden i PowerApps.In PowerApps, add a data connection to an existing app or to an app that you're building from scratch. I det här avsnittet använder du PowerApps Studio, men du kan också använda powerapps.com, som beskrivs i ämnet Hantera anslutningar.In this topic, you use PowerApps Studio, but you can also use powerapps.com, as the Manage connections topic describes.

Din apps dataanslutning kan ansluta till SharePoint, Salesforce, OneDrive eller en av andra datakällor.Your app's data connection can connect to SharePoint, Salesforce, OneDrive, or one of many other data sources.

Ditt nästa steg efter den här artikeln är att visa och hantera data från datakällan i din app, som i följande exempel:Your next step after this article is to display and manage data from that data source in your app, as in these examples:

 • Anslut till OneDrive och hantera data i en Excel-arbetsbok i din app.Connect to OneDrive, and manage data in an Excel workbook in your app.
 • Anslut till Twilio och skicka ett SMS-meddelande från din app.Connect to Twilio, and send an SMS message from your app.
 • Anslut till SQL Server och uppdatera en tabell från din app.Connect to SQL Server, and update a table from your app.

FörutsättningarPrerequisites

Registrera dig för PowerApps, installera, öppna det och logga sedan in med samma autentiseringsuppgifter som du använde för att registrera dig.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

Bakgrundsinformation om dataanslutningarBackground on data connections

De flesta PowerApps-appar använder extern information som kallas datakällor och som lagras i molntjänster.Most PowerApps apps use external information called Data Sources that is stored in cloud services. Ett vanligt exempel är en tabell i en Excel-fil som lagras på OneDrive för företag.A common example is a table in an Excel file stored in OneDrive for Business. Appar ska kunna komma åt dessa datakällor med Kopplingar.Apps are able to access these data sources by using Connectors.

De vanligaste datakällorna är tabeller, som du kan använda för att hämta och lagra information.The most common data sources are tables, which you can use to retrieve and store information. Du kan använda anslutningsappar för datakällor för att läsa och skriva data i Microsoft Excel-arbetsböcker, SharePoint-listor, SQL-tabeller och många andra format, som kan lagras i molntjänster som OneDrive för företag, DropBox, SQL Server, osv.You can use connectors to data sources to read and write data in Microsoft Excel workbooks, SharePoint lists, SQL tables, and many other formats, which can be stored in cloud services such as OneDrive for Business, DropBox, SQL Server, etc.

Andra datakällor än tabeller är bland annat e-post, kalendrar, Twitter och meddelanden.Data sources other than tables include email, calendars, Twitter, and notifications.

Med hjälp av kontrollerna Galleri, Visa formulär och Redigera formulär är det enkelt att skapa en app som läser och skriver data från en datakälla.Using the Gallery, Display form, and Edit form controls, it's easy to create an app that reads and writes data from a data source. Läs artikeln Förstå dataformulär för att komma igång.To get started, read the article Understand data forms.

Lägg till en anslutningAdd a connection

 1. Tryck på Nytt på menyn Arkiv (på vänsterkanten).Click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Nytt alternativ på menyn Arkiv

 2. På panelen Tom app klickar du eller trycker på Layout för mobil.On the Blank app tile, click or tap Phone layout .

  Skapa en app från grunden

 3. Klicka eller tryck på Anslut till data i den mellersta rutan.In the center pane, click or tap connect to data.

 4. Om listan över anslutningar i rutan Data innehåller den anslutning som du vill ha, så lägger du till den i appen genom att klicka eller trycka på den.If the list of connections in the Data pane includes the one that you want, click or tap it to add it to the app. Annars fortsätter du till nästa steg.Otherwise, skip to the next step.

  Lägg till datakälla

 5. Klicka eller tryck på Ny anslutning för att visa en lista över anslutningsappar.Click or tap New connection to display a list of connectors.

  Lägg till anslutning

 6. Bläddra i listan över anslutningsappar tills den typ av anslutning som du vill skapa visas (till exempel Office 365 Outlook), och klicka sedan eller tryck på den.Scroll through the list of connectors until the type of connection that you want to create appears (for example, Office 365 Outlook), and then click or tap it.

  Välj anslutning

 7. Klicka på eller tryck på Skapa för att både skapa anslutningen och lägga till den i din app.Click or tap Create to both create the connection and add it to your app.

  Vissa anslutningsappar, som Microsoft Translator, kräver inga ytterligare åtgärder och du kan visa data från dem direkt.Some connectors, such as Microsoft Translator, require no additional steps, and you can show data from them immediately. Andra anslutningsappar uppmanar dig att ange autentiseringsuppgifter, ange en viss uppsättning data eller utföra andra åtgärder.Other connectors prompt you to provide credentials, specify a particular set of data, or perform other steps. Till exempel kräver SharePoint och SQL Server ytterligare information innan du kan använda dem.For example, SharePoint and SQL Server require additional information before you can use them.

Visa eller ändra en datakällaView or change a data source

Om du uppdaterar en app kan du behöva identifiera eller ändra den datakälla som visas i ett galleri, ett formulär eller någon annan kontroll som har en objekt-egenskap.If you're updating an app, you might need to identify or change the source of data that appears in a gallery, a form, or another control that has an Item property. Du kan t.ex. arbeta med en app som någon annan har skapat, eller så vill du kanske påminna dig själv om en datakälla som du konfigurerade för ett bra tag sedan.For example, you might be working on an app that someone else created, or you might want to remind yourself of a data source that you configured a while ago.

 1. Välj den kontroll vars datakälla du vill identifiera.Select the control for which you want to identify the data source.

  Välj t.ex. ett galleri (inte en kontroll i galleriet) genom att klicka eller trycka på den i den hierarkiska listan över skärmar och kontroller till vänster.For example, select a gallery (not a control within the gallery) by clicking or tapping it in the hierarchical list of screens and controls near the left edge.

  Datakällans namn visas på fliken Egenskaper i den högra rutan.The name of the data source appears on the Properties tab of the right-hand pane.

  Datakälla på fliken Egenskaper

 2. Om du vill visa mer information om datakällan eller ändra den, så klicka eller tryck på Data i den högra rutan.To show more information about the data source or change it, click or tap Data in the right-hand pane.

  Rutan Data

 3. Om du vill ändra datakällan, så klicka eller tryck på pilen intill datakällan, och välj eller skapa sedan en annan källa.To change the data source, click or tap the down arrow next to the data source, and then choose or create another source.

Nästa stegNext steps