Översikt över anslutningsappar för PowerAppsOverview of connectors for PowerApps

Data är kärnan i de flesta appar, inklusive de som du skapar i PowerApps.Data is at the core of most apps, including those you build in PowerApps. Data lagras i en datakälla och du implementerar den i din app genom att skapa en anslutning.Data is stored in a data source, and you bring that data into your app by creating a connection. Anslutningen använder en specifik anslutningsapp till att kommunicera med datakällan.The connection uses a specific connector to talk to the data source. PowerApps har anslutningsappar för många populära tjänster och lokala datakällor, inklusive SharePoint, SQL Server, Office 365, Salesforce, Twitter och många fler.PowerApps has connectors for many popular services and on-premises data sources, including SharePoint, SQL Server, Office 365, Salesforce, Twitter, and more. Kom igång med att lägga till data i en app genom att läsa Lägg till en dataanslutning i PowerApps.To get started adding data to an app, see Add a data connection in PowerApps.

I följande tabell finns länkar till mer information om våra mest populära anslutningsappar.The following table has links to more information about our most popular connectors. En fullständig lista över anslutningsappar finns i Alla anslutningsappar.For a complete list of connectors, see All connectors.

         
Common Data Service Common Data ServiceCommon Data Service   Office 365 Outlook Office 365 OutlookOffice 365 Outlook
SharePoint SharePointSharePoint   Excel ExcelExcel
SQL Server SQL ServerSQL Server   OneDrive för företag OneDrive for BusinessOneDrive for Business
Dynamics 365 Dynamics 365Dynamics 365   OneDrive OneDriveOneDrive
Office 365-användare Office 365 UsersOffice 365 Users   Dropbox DropboxDropbox

Typer av anslutningsapparTypes of connectors

PowerApps har två typer av anslutningsappar: standardanslutningsappar, som de som visas ovan, och anpassade anslutningsappar.PowerApps has two types of connectors: standard connectors like the ones listed above, and custom connectors. Om du ansluter till en datakälla som PowerApps har stöd för med en standardanslutningsapp, använder du den anslutningsappen.If you're connecting to a data source that PowerApps supports with a standard connector, use that connector. Om du behöver ansluta till en annan källa, t.ex. en tjänst som du har skapat, kan du läsa mer i Registrera och använd anpassade anslutningsappar.If you need to connect to another source, like a service that you've built, see Register and use custom connectors.

Standardanslutningsappar fungerar olika beroende på vilken typ av datakälla som de ansluter till och hur data returneras av datakällan:Standard connectors behave differently depending on the type of data source they connect to and how data is returned by that data source:

 • Vissa anslutningsappar används med tabellbaserade datakällor, till exempel SharePoint, SQL Server och Excel.Some connectors work with tabular data sources, such as SharePoint, SQL Server, and Excel. När du använder dessa datakällor returneras data till PowerApps som en tabell.When working with these data sources, data is returned to PowerApps as a table. PowerApps använder egna funktioner som Patch(), Collect(), Update() och så vidare för att interagera med data.PowerApps uses its own functions, such as Patch(), Collect(), Update(), and so on to interact with the data. Tabelldata är dessutom lätt att använda i formulär och gallerier där ett fält i en tabell visas som ett fält i ett galleri eller ett formulär.Tabular data is also easy to use in forms and galleries, where a field in a table is displayed as a field in a gallery or form. Mer information finns i följande artiklar:For more information, see the following articles:

  Förstå datakällor i PowerAppsUnderstand data sources in PowerApps

  Skapa en app från Excel-dataGenerate an app from Excel data

  Skapa en app från grundenCreate an app from scratch

  Note

  Om du vill ansluta till data i Excel så måste arbetsboken vara på en molnlagringstjänst som OneDrive.To connect to data in Excel, the workbook must be hosted in a cloud-storage service like OneDrive. Mer information finns i Anslut till molnlagring från PowerApps.For more information, see Connect to cloud-storage from PowerApps.

 • Övriga anslutningsappar används med funktionsbaserade datakällor, till exempel Twitter, Facebook och Office 365 Outlook.Other connectors work with function-based data sources, such as Twitter, Facebook, and Office 365 Outlook. När du använder dessa datakällor returneras data till PowerApps baserat på anropsspecifika funktioner i den underliggande tjänsten.When working with these data sources, data is returned to PowerApps based on calling specific functions in the underlying service. Med Twitter-anslutningsappen kan du t.ex. anropa Twitter.MyFollowers() för att returnera en lista med dina följare.For example, with the Twitter connector you call Twitter.MyFollowers() to return a list of your followers. Du kan fortfarande använda datan i ett formulär eller galleri, men det krävs lite mer arbete än vid tabelldata.You can still use this data in a form or gallery, but it requires a little more work than tabular data. Mer information finns i Anslut till Twitter från PowerApps.For more information, see Connect to Twitter from PowerApps.

Alla anslutningsapparAll connectors

I följande tabell visas alla våra anslutningsappar.The following table lists all our connectors. Mer information om varje anslutningsapp finns i Microsoft Connector Reference.For more information about each connector, see the Microsoft Connector Reference. Premium-ansluningsappar kräver PowerApps Plan 1 eller Plan 2.Premium connectors require PowerApps Plan 1 or Plan 2. Mer information finns i PowerApps-planer.For more information, see PowerApps Plans.

   
10to8 Appointment Scheduling10to8 Appointment Scheduling
Act!Act!
Adobe Creative CloudAdobe Creative Cloud Premium-anslutningsapp
Adobe SignAdobe Sign
Amazon RedshiftAmazon Redshift Premium-anslutningsapp
Apache ImpalaApache Impala Premium-anslutningsapp
AppFiguresAppFigures
GodkännandenApprovals
AsanaAsana
AWeberAWeber Premium-anslutningsapp
Azure ADAzure AD
Azure Application InsightsAzure Application Insights
Azure AutomatiseringAzure Automation
Azure Blob StorageAzure Blob Storage
Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
Azure Data LakeAzure Data Lake
Azure Event GridAzure Event Grid
Azure Event Grid PublishAzure Event Grid Publish
Azure File StorageAzure File Storage
Azure Log AnalyticsAzure Log Analytics
Azure Log Analytics Data CollectorAzure Log Analytics Data Collector
Azure QueuesAzure Queues
Azure Resource ManagerAzure Resource Manager
Azure Table StorageAzure Table Storage
Basecamp 2Basecamp 2
Basecamp 3Basecamp 3
E-post med prestandamåttBenchmark Email Premium-anslutningsapp
Bing MapsBing Maps
Bing SearchBing Search
BitbucketBitbucket Premium-anslutningsapp
BitlyBitly
Bizzy (H3 Solutions, Inc.)Bizzy (H3 Solutions, Inc.)
BloggerBlogger
BoxBox
bttnbttn
BufferBuffer
CalendlyCalendly Premium-anslutningsapp
CampfireCampfire
Capsule CRMCapsule CRM Premium-anslutningsapp
ChatterChatter Premium-anslutningsapp
Cognito FormsCognito Forms
Common Data ServiceCommon Data Service Premium-anslutningsapp
API för visuellt innehållComputer Vision API
InnehållskonverteringContent Conversion
Content ModeratorContent Moderator
DB2DB2 Premium-anslutningsapp
DisqusDisqus
DocFusion365 – SPDocFusion365 – SP Premium-anslutningsapp
DocuSignDocuSign Premium-anslutningsapp
DropboxDropbox
Dynamics 365Dynamics 365
Dynamics 365 FinancialsDynamics 365 for Financials
Dynamics for OperationsDynamics for Operations
Dynamics NAVDynamics NAV
Easy RedmineEasy Redmine Premium-anslutningsapp
Elastiska formulärElastic Forms
Event HubsEvent Hubs
EventbriteEventbrite Premium-anslutningsapp
ExcelExcel
API för ansiktsigenkänningFace API
FacebookFacebook
FilsystemFile System
FlicFlic
FlowFormaFlowForma Premium-anslutningsapp
FreshBooksFreshBooks Premium-anslutningsapp
FreshdeskFreshdesk
FreshserviceFreshservice Premium-anslutningsapp
FTPFTP
GitHubGitHub
GmailGmail
Google KalenderGoogle Calendar
Google-kontakterGoogle Contacts
Google DriveGoogle Drive
Google KalkylarkGoogle Sheets
Google TasksGoogle Tasks
GoToMeetingGoToMeeting Premium-anslutningsapp
GoToTrainingGoToTraining Premium-anslutningsapp
GoToWebinarGoToWebinar Premium-anslutningsapp
HarvestHarvest Premium-anslutningsapp
HelloSignHelloSign Premium-anslutningsapp
HipChatHipChat
HTTP med Azure ADHTTP with Azure AD Premium-anslutningsapp
InformixInformix Premium-anslutningsapp
InfusionsoftInfusionsoft Premium-anslutningsapp
InoreaderInoreader
InsightlyInsightly
InstagramInstagram
InstapaperInstapaper
IntercomIntercom
JIRAJIRA Premium-anslutningsapp
JotFormJotForm Premium-anslutningsapp
LeanKitLeanKit Premium-anslutningsapp
LinkedInLinkedIn
LiveChatLiveChat Premium-anslutningsapp
LUISLUIS
PostMail
MailChimpMailChimp Premium-anslutningsapp
MandrillMandrill Premium-anslutningsapp
MediumMedium
Microsoft FormsMicrosoft Forms
Microsoft StaffHubMicrosoft StaffHub
Microsoft TeamsMicrosoft Teams
Microsoft TranslatorMicrosoft Translator
MSN VäderMSN Weather
Muhimbi PDFMuhimbi PDF
MySQLMySQL Premium-anslutningsapp
NexmoNexmo Premium-anslutningsapp
MeddelandenNotifications
Office 365 BookingsOffice 365 Bookings
Office 365-grupperOffice 365 Groups
Office 365 OutlookOffice 365 Outlook
Office 365-användareOffice 365 Users
Office 365 VideoOffice 365 Video
OneDriveOneDrive
OneDrive för företagOneDrive for Business
OneNote (företag)OneNote (Business)
Oracle DatabaseOracle Database Premium-anslutningsapp
Outlook Customer ManagerOutlook Customer Manager
Outlook-uppgifterOutlook Tasks
Outlook.comOutlook.com
PagerDutyPagerDuty
ParserrParserr
PaylocityPaylocity Premium-anslutningsapp
PinterestPinterest
PipedrivePipedrive Premium-anslutningsapp
Pitney Bowes-datavalideringPitney Bowes Data Validation Premium-anslutningsapp
Pivotal TrackerPivotal Tracker
PlannerPlanner
PlivoPlivo Premium-anslutningsapp
PostgreSQLPostgreSQL Premium-anslutningsapp
Power BIPower BI
PowerApps-meddelandePowerApps Notification Premium-anslutningsapp
Project OnlineProject Online
RedmineRedmine
RSSRSS
SalesforceSalesforce Premium-anslutningsapp
SendGridSendGrid
Service BusService Bus
SFTPSFTP
SharePointSharePoint
Skype för företagSkype for Business
SlackSlack
SmartSheetSmartSheet
SMTPSMTP
SparkPostSparkPost
SQL ServerSQL Server
StripeStripe Premium-anslutningsapp
SurveyMonkeySurveyMonkey Premium-anslutningsapp
Teamwork ProjectsTeamwork Projects Premium-anslutningsapp
TeradataTeradata Premium-anslutningsapp
TextanalysText Analytics
TodoistTodoist
ToodledoToodledo
TrelloTrello
TwilioTwilio
TwitterTwitter
TypeFormTypeForm
UserVoiceUserVoice Premium-anslutningsapp
Video IndexerVideo Indexer
VimeoVimeo
Visual Studio Team ServicesVisual Studio Team Services
WebMergeWebMerge
WordPressWordPress
WunderlistWunderlist
YammerYammer
YouTubeYouTube
ZendeskZendesk Premium-anslutningsapp

Om du har frågor om en viss anslutningsapp kan du besöka PowerApps forum.If you have questions about a specific connector, please use the PowerApps Forums. Om du har en idé till en ny anslutningsapp eller förbättringsförslag kan du använda Idéer för PowerApps.If you have an idea for a new connector or suggestions for improvement, use PowerApps Ideas.