Streckkodsläsarkontroll (experimentell) i PowerAppsBarcode scanner control (experimental) in PowerApps

En experimentell kontroll med vilken användaren kan ta foton med enhetens streckkodsläsare.An experimental control with which the user can take photos by using the barcode scanner on the device.

BeskrivningDescription

Om du lägger till den här kontrollen kan användaren uppdatera en datakälla med ett eller flera foton oavsett var appen körs.If you add this control, the user can update a data source with one or more photos from wherever the app is running.

NyckelegenskaperKey properties

barcode scanner – Det numeriska ID:et för den streckkodsläsare som appen använder på en enhet som har fler än en streckkodsläsare.barcode scanner – On a device that has more than one barcode scanner, the numeric ID of the barcode scanner that the app uses.

Ytterligare egenskaperAdditional properties

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Brightness – Så mycket ljus som användaren sannolikt uppfattar i en bild.Brightness – How much light the user is likely to perceive in an image.

Contrast – Anger hur enkelt användaren kan skilja mellan liknande färger i en bild.Contrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStream – Anger hur appen svarar när egenskapen Stream uppdateras.OnStream – How the app responds when the Stream property is updated.

Photo – Den bild som tas när användaren tar ett foto.Photo – The image captured when the user takes a picture.

Stream – Automatiskt uppdaterad bild som baseras på egenskapen StreamRate.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property.

StreamRate – Anger, i millisekunder, hur ofta bilden för egenskapen Stream ska uppdateras.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Det här värdet kan vara mellan 100 (1/10 sekund) till 3 600 000 (1 timma).This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour).

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom – Den procentandel med vilken en bild från en streckkodsläsare förstoras eller visas som fil i ett PDF-visningsprogram.Zoom – The percentage by which an image from a barcode scanner is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

ExempelExample

  1. Lägg till en streckkodsläsarkontroll och ge den namnet Mybarcode scannerAdd a barcode scanner control, name it Mybarcode scanner

    Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add, name, and configure a control?

  2. Lägg till en etikett och ställ in dess utdata till streckkodens värde.Add a Label control and set its output to the Barcode's value.
  3. Läs in en streckkod av den typ som är inställd under egenskapen BarcodeType.Scan a barcode of the type set under BarcodeType property.
  4. Etiketten visar den inlästa streckkoden.The label is going to display the scanned barcode.