Bildkontroll i PowerAppsImage control in PowerApps

En kontroll som visar en bild från till exempel en lokal fil eller en datakälla.A control that shows an image from, for example, a local file or a data source.

BeskrivningDescription

Om du lägger till en eller flera bildkontroller i din app kan du visa enskilda bilder som inte ingår i en datamängd eller lägga till bilder från datakällor.If you add one or more Image controls to your app, you can show individual images that aren't part of a data set, or you can incorporate images from records in data sources.

NyckelegenskaperKey properties

Image – Namnet på bilden som visas i en bild-, ljud- eller mikrofonkontroll.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

Ytterligare egenskaperAdditional properties

ApplyEXIFOrientation – Om orienteringen som anges i EXIF-data inbäddad med bilden automatiskt ska tillämpas.ApplyEXIFOrientation – Whether to automatically apply the orientation specified in the EXIF data embedded with the image.

AutoDisableOnSelect – Inaktiverar kontrollen automatiskt när beteendet OnSelect körs.AutoDisableOnSelect – Automatically disables the control while the OnSelect behavior is executing.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – Reglagets kantlinjegrovlek när det har markerats med tangentbordet.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

CalculateOriginalDimensions – aktiverar egenskaperna OriginalHeight (ursprungshöjd) och OriginalWidth (ursprungsbredd).CalculateOriginalDimensions – Enables the OriginalHeight and OriginalWidth properties.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.Fill – The background color of a control.

FlipHorizontal – Om bilden ska vändas vågrätt innan den visas.FlipHorizontal – Whether to flip the image horizontally before displaying it.

FlipVertical – Om bilden ska vändas lodrätt innan den visas.FlipVertical – Whether to flip the image vertically before displaying it.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

ImagePosition – Positionen (Fill, Fit, Stretch, Tile eller Center) för en bild på en skärm eller en kontroll om det inte är samma storlek som bilden.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

ImageRotation – Hur bilden ska roteras innan den visas.ImageRotation – How to rotate the image before displaying it. Värdena kan vara inga, medurs (CW) 90 grader, motsols (CCW) 90 grader och medurs 180 grader.Values can be none, clockwise (CW) 90 degrees, counter-clockwise (CCW) 90 degrees and clockwise 180 degrees.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OriginalHeight – en bilds ursprungliga höjd, aktiveras med egenskapen CalculateOriginalDimensions .OriginalHeight – Original height of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property.

OriginalWidth – en bilds ursprungliga bredd, aktiveras med egenskapen CalculateOriginalDimensions .OriginalWidth – Original width of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft – Hur pass avrundat det nedre vänstra hörnet i en kontroll är.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight – Hur pass avrundat det nedre högra hörnet i en kontroll är.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft – Hur pass avrundat det övre vänstra hörnet i en kontroll är.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight – Hur pass avrundat det övre högra hörnet i en kontroll är.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Genomskinlighet – i vilken grad kontroller bakom en bild fortsätter att visas.Transparency – The degree to which controls behind an image remain visible.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Remove( DataSource, ThisItem )Remove( DataSource, ThisItem )

ExempelExamples

Visa en bild från en lokal filShow an image from a local file

 1. På fliken Innehåll klickar eller trycker du på Media och klickar eller trycker sedan på Bläddra.On the Content tab, click or tap Media, and then click or tap Browse.
 2. Klicka eller tryck på bildfilen som du vill lägga till, klicka eller tryck på Öppna och tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan.Click or tap the image file that you want to add, click or tap Open, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Lägg till en bildkontroll och ange egenskapen objekt som namnet på den fil som du har lagt till.Add an Image control, and set its Items property to the name of the file that you added.

  Vet du inte hur du lägger till och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add and configure a control?

  Bildkontrollen visar den valda bilden.The Image control shows the image that you specified.

Visa en uppsättning bilder från en datakällaShow a set of images from a data source

 1. Hämta den här Excel-filen och spara den på din lokala enhet.Download this Excel file, and save it on your local device.
 2. Skapa eller öppna en app i PowerApps Studio och klicka eller tryck sedan på Lägg till datakälla i den högra rutan.In PowerApps Studio, create or open an app, and then click or tap Add data source in the right-hand pane.

  Om Lägg till datakälla inte visas i den högra rutan kan du klicka eller trycka på en skärm i det vänstra navigeringsfältet.If Add data source doesn't appear in the right-hand pane, click or tap a screen in the left navigation bar.

 3. Klicka eller tryck på Lägg till statiska data i din app, klicka eller tryck på filen som du hämtade och klicka eller tryck på Öppna.Click or tap Add static data to your app, click or tap the Excel file that you downloaded, and then click or tap Open.
 4. Markera kryssrutan Golvläggningsoffert och klicka eller tryck på Anslut.Select the Flooring Estimates check box, and then click or tap Connect.
 5. Lägg till kontrollen Galleri med bilder och ange dess egenskaper för Objekt som Golvläggningsoffert.Add a Gallery control with images, and set its Items property to FlooringEstimates.

  Vet du inte hur du lägger till och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add and configure a control?

  Kontrollen Galleri visar bilder på produkter med heltäckningsmatta, parkett och klinker baserat på länkarna i Excel-filen som du hämtade.The Gallery control shows images of carpet, hardwood, and tile products based on links in the Excel file that you downloaded.