Operatorer i PowerAppsOperators in PowerApps

En del av de här operatorerna är beroende av författarens språk.Some of these operators are dependent on the language of the author. Mer information finns i Globala appar.See Global apps for more information.

SymbolSymbol TypType SyntaxSyntax BeskrivningDescription
.. EgenskapsväljarenProperty Selector Slider1.Value
Color.Red
Acceleration.X
Slider1.Value
Color.Red
Acceleration.X
Extraherar en egenskap från en tabell, kontroll, signal eller uppräkning.Extracts a property from a table, control, signal, or enumeration. För bakåtkompatibilitet, kan !For backwards compatibility, ! även användas.may also be used.
.,
[språk beroende][language dependent]
DecimalteckenDecimal separator 1.231.23 Avgränsare mellan heltal och fraktioner av ett tal.Separator between whole and fractional parts of a number. Tecknen är beroende av språket.The character depends on the language.
( )( ) ParentesParentheses Filter(T; A < 10)Filter(T; A < 10)

(1 + 2) * 3(1 + 2) * 3
Framtvingar prioritetsordning och grupperar underuttryck i ett större uttryckEnforces precedence order, and groups sub-expressions in a larger expression
+ Aritmetiska operatorerArithmetic operators 1 + 21 + 2 AdditionAddition
-   2 - 12 - 1 Subtraktion och teckenSubtraction and sign
*   2 * 32 * 3 MultiplikationMultiplication
/   2 / 32 / 3 Division (Se även Mod -funktionen)Division (also see the Mod function)
^   2 ^ 32 ^ 3 Exponentiering som motsvarar Power -funktionenExponentiation, equivalent to the Power function
%   20%20% Procentsats (motsvarar "* 1/100")Percentage (equivalent to "* 1/100")
= JämförelseoperatorerComparison operators Price = 100Price = 100 Lika medEqual to
>   Price > 100Price > 100 Större änGreater than
>=   Price >= 100Price >= 100 Större än eller lika medGreater than or equal to
<   Price < 100Price < 100 Mindre änLess than
<=   Price <= 100Price <= 100 Mindre än eller lika medLess than or equal to
<>   Price <> 100Price <> 100 Inte lika medNot equal to
& Operator för strängsammanfogningString concatenation operator "hej" & " " & "världen""hello" & " " & "world" Får flera strängar att se sammanhängande utMakes multiple strings appear continuous
&& eller And&& or And Logiska operatorerLogical operators Price < 100 && Slider1.Value = 20Price < 100 && Slider1.Value = 20
eller pris < 100 And Slider1.Value = 20or Price < 100 And Slider1.Value = 20
Logisk konjunktion som motsvarar funktionen AndLogical conjunction, equivalent to the And function
| | eller Or|| or Or   Pris < 100 | | Slider1.Value = 20 eller pris < 100 eller Slider1.Value = 20Price < 100 || Slider1.Value = 20 or Price < 100 Or Slider1.Value = 20 Logisk disjunktion som motsvarar funktionen OrLogical disjunction, equivalent to the Or function
!! eller Notor Not   ! (Pris < 100) eller Not (pris < 100)!(Price < 100) or Not (Price < 100) Logisk negation som motsvarar funktionen NotLogical negation, equivalent to the Not function
exactinexactin MedlemskapsoperatorerMembership operators Gallery1.selected exactin SavedItemsGallery1.Selected exactin SavedItems Som tillhör en samling eller en tabellBelonging to a collection or a table
exactinexactin   "Windows" exactin "För att visa fönster i Windows-operativsystemet...""Windows" exactin “To display windows in the Windows operating system...” Delsträngstest (skiftlägeskänsligt)Substring test (case-sensitive)
iin   Gallery1.Selected i SavedItemsGallery1.Selected in SavedItems Som tillhör en samling eller en tabellBelonging to a collection or a table
iin   "" i "Tangentbordet och bildskärmen...""The" in "The keyboard and the monitor..." Delsträngstest (skiftlägesokänsligt)Substring test (case-insensitive)
@ DisambigueringsoperatorDisambiguation operator MyTable[@fieldname]MyTable[@fieldname] FältdisambigueringField disambiguation
@   [@MyVariable][@MyVariable] Global disambigueringGlobal disambiguation
,;
[språk beroende][language dependent]
ListavgränsareList separator If( X < 10; "Low"; "Good" )If( X < 10; "Low"; "Good" )
{X: 12; Y: 32}{ X: 12; Y: 32 }
[1; 2; 3][ 1; 2; 3 ]
Avgränsar:Separates:
 • argument i funktionsanroparguments in function calls
 • fält i en postfields in a record
 • poster i en tabellrecords in a table
Detta är beroende av språket.This character depends on the language.
;;;
[språk beroende][language dependent]
FormellänkningFormula chaining Collect(T; A);; Navigate(S1; "")Collect(T; A);; Navigate(S1; "") Separata funktionsanrop i beteendeegenskaper.Separate invocations of functions in behavior properties. Länknings operatorn beror på språket.The chaining operator depends on the language.
ÖverordnadParent Överordnad operatorParent operator Parent.FillParent.Fill Åtkomst till egenskaperna för en kontrollcontainerAccess to properties of a control container
ThisItemThisItem ThisItem-operatorThisItem operator ThisItem.FirstNameThisItem.FirstName Åtkomst till fälten för ett galleri eller en formulärkontrollAccess to fields of a Gallery or form control

operatorerna in och exactinin and exactin operators

Du kan använda operatorerna in och exactin för att hitta en sträng i en datakälla, som en samling eller en importerad tabell.You can use the in and exactin operators to find a string in a data source, such as a collection or an imported table. In -operatorn identifierar matchningar oavsett skiftläge och exactin -operatorn identifierar bara matchningar om skiftläget är detsamma.The in operator identifies matches regardless of case, and the exactin operator identifies matches only if they're capitalized the same way. Här är ett exempel:Here's an example:

 1. Skapa eller importera en samling som heter Inventory och visa den i ett galleri, som första procedur av vad som beskrivs i Visa bilder och text i ett galleri.Create or import a collection named Inventory, and show it in a gallery, as the first procedure in Show images and text in a gallery describes.

 2. Ställ in galleriets egenskap Items på följande formel:Set the Items property of the gallery to this formula:
  Filter(Inventory; "E" in ProductName)Filter(Inventory; "E" in ProductName)

  Galleriet visar alla produkter utom Callisto, eftersom namnet på den här produkten är den enda som inte innehåller den angivna bokstaven.The gallery shows all products except Callisto because the name of that product is the only one that doesn't contain the letter you specified.

 3. Ändra galleriets egenskap Items till den här formeln:Change the Items property of the gallery to this formula:
  Filter(Inventory; "E" exactin ProductName)Filter(Inventory; "E" exactin ProductName)

  Galleriet visar bara Europa, eftersom det bara är det namnet som innehåller bokstaven som du angav i det skiftläget du angav.The gallery shows only Europa because only its name contains the letter that you specified in the case that you specified.

ThisItem-operatornThisItem operator

Du kan visa data i kontrollerna Galleri , Redigera formulär eller Visa formulär genom att binda dem till en tabell eller samling.You can show data in Gallery, Edit form, or Display form controls by binding it to a table or a collection. De här kontrollerna är en container för andra kort och kontroller.These controls are a container for other cards and controls. Varje kort eller kontroll inom containern, kan komma åt bundna data via operatorn ThisItem .Each card or control within the container can access the bound data through the ThisItem operator.

Du använder operatorn ThisItem för att ange kolumnen med data som varje kort eller kontroll inom den yttre kontrollen.You use the ThisItem operator to specify the column of data that each card or control within the outer control. Operatorn i produktgalleriet för Visa bilder och text i ett galleri angav till exempel att bildkontrollen visade produktdesignen, den övre etiketten visade produktnamnet och den undre etiketten visade antalet enheter i lager.For example, that operator in the product gallery for Show images and text in a gallery specified that the image control showed the product design, the upper label showed the product name, and the lower label showed the number of units in stock.

För kapslade gallerier, refererar ThisItem till det innersta galleriets artiklar.For nested galleries, ThisItem refers to the innermost gallery's items. Förutsatt att radfälten i de inre och yttre gallerierna inte är i konflikt, kan du även använda okvalificerade (kolumn) fältnamn direkt.Assuming the row fields in the inner and outer galleries don't conflict, you can also use the unqualified field (column) names directly. Med den här metoden kan regler i ett inre galleri referera till ett yttre galleris objekt.This approach enables rules in an inner gallery to refer to an outer gallery's items.

Överordnad operatorParent operator

En del kontroller är värd för andra kontroller.Some controls host other controls. Kontrollerna Skärm , Galleri , Kort , Redigera formulär och Visa formulär är t.ex. alla container för kontroller.For example, Screen, Gallery, Card, Edit form, and Display form controls are all containers for controls. Vi kallar värdkontrollen för "överordnad" kontrollerna inom sig.We call the hosting control the "parent" of the controls within.

Du kan referera till alla kontroller i PowerApps med namn var som helst ifrån inom appen.Any control in PowerApps can be referenced by name from anywhere within the app. Screen1 kan vara namnet på en skärm i din app.Screen1 may be the name of a screen in your app. Om du vill hämta bakgrundsfärgen för den här skärmen, kan du använda Screen1.Fill.To retrieve the background color of this screen, you can use Screen1.Fill.

Kontroller på den här sidan har ett annat alternativ.Controls on this screen have another option. De kan använda en relativ referens: Överordnad. fyllning.They can use a relative reference: Parent.Fill. Operatorn Parent som refererar till kontrollen som är värd för den här kontrollen, gör alla sina egenskaper tillgängliga.The Parent operator refers to the control that hosts this control, making available all of its properties. Att använda Parent är användbart eftersom det inte är beroende av kontrollens namn.Using Parent is helpful because it doesn't depend on the name of the control. Du kan kopiera och klistra in en containerkontroll utan att behöva justera några referenser inom containern.You can copy and paste a container control without needing to adjust any references within the container. Den här operatorn tydliggör även relationen mellan över- och underordnade kontroller när du läser formler.This operator also makes the relationship between child and parent controls clearer when reading formulas.

DisambigueringsoperatorDisambiguation operator

Vissa funktioner skapar postområden för att få åtkomst till fälten i tabellen när posterna bearbetas, t.ex. Filter, AddColumns och Sum.Some functions create record scopes for accessing the fields of table while processing each record, such as Filter, AddColumns, and Sum. Fältnamn som lagts till med postområdet åsidosätter samma namn från andra ställen i appen.Field names added with the record scope override the same names from elsewhere in the app. När det händer så kan du fortfarande komma åt värden från utanför omfattningsposten med disambigueringsoperatorn @ :When this happens, you can still access values from outside the record scope with the @ disambiguation operator:

 • Om du vill komma åt värden från kapslade postområden använder du operatorn @ med namnet på den tabell som bearbetas, och med hjälp av följande mönster:To access values from nested record scopes, use the @ operator with the name of the table being operated upon using this pattern:
  Table [@ FieldName ]Table[@FieldName]
 • Om du vill komma åt globala värden, som datakällor, samlingar och kontextvariabler, använder du mönstret [@ ObjectName ] (utan tabellbeteckning).To access global values, such as data sources, collections, and context variables, use the pattern [@ObjectName] (without a table designation).

Mer information och exempel finns i postomfång.For more information and examples, see record scopes.