Skapa en Power BI-rapport för att analysera projektCreate a Power BI report to analyze projects

OBS! Den här artikeln ingår i en självstudie som använder PowerApps, Microsoft Flow och Power BI med SharePoint Online.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Var noga med att läsa serieintroduktionen, så att du får en helhetsbild, och tar del av relaterade hämtningar.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

I den här uppgiften ska vi skapa en Power BI-rapport som baseras på de två SharePoint-listorna.In this task, we'll create a Power BI report based on the two SharePoint lists. Vi förser Power BI Desktop med listdata och rensar upp informationen lite, utför visst grundläggande datamodellerande och skapar en uppsättning visuell information som gör dessa data mer begripliga.We'll bring the list data into Power BI Desktop and clean it up a little, do some basic data modeling, and create a set of visuals that tell us something about the data.

Tips: Hämtningspaketet för det här scenariot innehåller en färdig version av rapporten: project-analysis.pbix.Tip: The download package for this scenario includes a finished version of this report: project-analysis.pbix.

Snabbgenomgång av Power BI DesktopQuick review of Power BI Desktop

Innan vi fördjupar oss i hur man skapar rapporter, så låt oss ta en titt på Power BI Desktop.Before we dive into report creation, let's review Power BI Desktop. Det här är ett kraftfullt verktyg med många funktioner, så vi fokuserar på att ge en översikt över de områden som du behöver använda för den här uppgiften.This is a powerful tool, with a lot of features, so we will focus on an overview of the areas that you will use in this task. Det finns tre huvudsakliga arbetsytor eller vyer i Power BI Desktop: rapportvyn, datavyn och relationsvyn.There are three main work areas or views in Power BI Desktop: Report view, Data view, and Relationships view. Power BI Desktop innehåller även Frågeredigeraren, som du öppnar i ett separat fönster.Power BI Desktop also includes Query Editor, which opens in a separate window.

Följande skärmbild visar de tre visningsikonerna till vänster i Power BI Desktop: Rapport, Data och Relationer, uppifrån och ned.The following screen shows the three view icons along the left of Power BI Desktop: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. Det gula fältet utmed vänster sida indikerar den aktuella vyn. I det här fallet visas rapportvyn.The yellow bar along the left indicates the current view; in this case, Report view is displayed. Ändra vy genom att välja någon av dessa tre ikoner.Change views by selecting any of those three icons.

Power BI Desktop-vyer

Rapportvyn innehåller fem huvudområden:The Report view has five main areas:

 1. Menyfliksområdet, där vanliga rapport- och visualiseringsuppgifter som är associerade med rapporter och visualiseringar visas.The ribbon, which displays common tasks associated with reports and visualizations.
 2. Rapportvyn, eller arbetsytan, där visualiseringarna skapas och arrangeras.The Report view, or canvas, where visualizations are created and arranged.
 3. Flikområdet Sidor längst ned, där du kan välja eller lägga till en rapportsida.The Pages tab area along the bottom, which lets you select or add a report page.
 4. Rutan Visualiseringar, där du ändrar visualiseringar, anpassar färger, tillämpar filter, drar fält och mycket annat.The Visualizations pane, where you change visualizations, customize colors or axes, apply filters, drag fields, and more.
 5. Rutan Fält, där du kan dra frågeelement och filter till rapportvyn eller till området Filter i fönstret Visualiseringar.The Fields pane, where query elements and filters can be dragged onto the Report view, or dragged to the Filters area of the Visualizations pane.

Flikar, vyer och fönster i Power BI Desktop

Datavyn innehåller tre huvudområden:The Data view has three main areas:

 1. Menyfliksområdet, i vilket fliken Modellering har valts nedan.The ribbon, which has the Modeling tab selected below. På den här fliken kan du skapa beräknade tabeller och kolumner, och göra andra ändringar i datamodellen.On this tab, you create calculated tables and columns, and make other changes to the data model.
 2. Mittfönstret, vilket visar data för den valda tabellen.The center pane, which shows data for the selected table.
 3. Fönstret Fält, där du kan bestämma hur fälten visas i dina rapporter.The Fields pane, where you control how fields are displayed in your reports.

Power BI Desktop-datavyn

Vi använder inte vyn Relationer i den här uppgiften, men du kan kolla in den senare när vi har lagt in listinformationen i Power BI Desktop.We don't use the Relationships view in this task, but you can check it out later after we bring the list data into Power BI Desktop.

I Frågeredigeraren skapar du frågor och transformerar data, och läser sedan in denna förfinade datamodell i Power BI Desktop.In Query Editor, you build queries and transform data, then load that refined data model into Power BI Desktop. Frågeredigeraren innehåller fyra huvudområden:Query Editor has four main areas:

 1. Menyfliksområdet, vilket innehåller många alternativ för att forma och transformera de data som du importerar.The ribbon, which has many options for shaping and transforming the data that you bring in.
 2. Det vänstra fönstret, där frågorna listas och kan väljas, visas och utformas.The left pane, where queries are listed and available for selection, viewing, and shaping.
 3. Mittfönstret, där data från den valda frågan visas och kan bearbetas.The center pane, where data from the selected query is displayed and available for shaping.
 4. Fönstret Frågeinställningar, där de frågeegenskaper och datatransformeringssteg som har vidtagits visas.The Query Settings window, which lists the query's properties and data transform steps that have been applied.

Frågeredigeraren i Power BI Desktop

Steg 1: Hämta data till Power BI DesktopStep 1: Get data into Power BI Desktop

I det här steget ansluter vi först de två listorna.In this step, we'll first connect to the two lists. Sedan rensar vi informationen genom att ta bort kolumner som inte behövs för våra dataanalys.Then we'll clean up the data by removing columns we don't need for our data analysis. Vi ska också ändra några av de återstående kolumnernas datatyper, så att beräkningarna fungerar korrekt.We'll also change the data types on some of the remaining columns so that calculations work properly. Mer information om att hämta och rensa data i Power BI Desktop finns i avsnittet Hämta data i vår guidade utbildning.For more information on getting and cleaning data in Power BI Desktop, see the Getting Data section in our Guided Learning course.

Anslut till SharePoint-listorConnect to SharePoint lists

 1. Klicka eller tryck på Hämta data på fliken Start i Power BI Desktop. Välj sedan Mer...In Power BI Desktop, on the Home tab, click or tap Get Data, then More…

  Hämta data

 2. Klicka eller tryck på SharePoint Online-lista i dialogrutan Hämta data. Välj sedan Anslut.In the Get Data dialog box, click or tap SharePoint Online List, then Connect.

  Anslut till SharePoint-listor

 3. Ange SharePoint-webbplatsens URL och klicka eller tryck sedan på OK.Enter the URL for your SharePoint site, then click or tap OK.

  SharePoint-listans URL

 4. Om följande dialogruta visas, så kontrollera att du har loggat in med rätt autentiseringsuppgifter. Klicka eller tryck sedan på Anslut.If you get the following dialog box, make sure you're signed in with the right credentials, then click or tap Connect.

  Autentiseringsuppgifter för SharePoint-lista

 5. Välj Projektinformation och Projektförfrågningar. Klicka eller tryck sedan på Redigera.Select Project Details and Project Requests, then click or tap Edit.

  Välj SharePoint-listor

  Listorna visas nu som tabeller i Frågeredigeraren.The lists are now displayed as tables in Query Editor.

  Tabeller i Frågeredigeraren

Ta bort onödiga kolumner från tabellernaRemove unnecessary columns from the tables

 1. Klicka eller tryck på Projektinformation i det vänstra navigeringsfönstret.In the left navigation pane, click or tap Project Details.
 2. Välj kolumnen FileSystemObjectType i mittrutan och klicka eller tryck sedan på Ta bort kolumner.In the middle pane, select the FileSystemObjectType column, then click or tap Remove Columns.

  Ta bort kolumner

 3. Ta bort de två kolumnerna efter kolumnen ID: ServerRedirectedEmbedURL och ContentTypeId.Remove the two columns after the Id column: ServerRedirectedEmbedURL and ContentTypeId. Tips: Markera båda kolumnerna med hjälp av skifttangenten. Klicka eller tryck sedan på Ta bort kolumner.Tip: use the Shift key to select both columns, then click or tap Remove Columns.
 4. Ta bort alla kolumner till höger om kolumnen PMAssigned (totalt 22 kolumner).Remove all columns to the right of the PMAssigned column (a total of 22 columns). Tabellen ska matcha följande bild:The table should match the following image:

  Projektinformationstabellen i Frågeredigeraren

 5. Upprepa den process du genomförde för Projektinformation, och ta bort alla kolumner till höger om kolumnen Godkänd (totalt 22 kolumner).Repeat the process you went through for Project Details, and remove all columns to the right of the Approved column (a total of 22 columns). Tabellen ska matcha följande bild:The table should match the following image:

   <span data-ttu-id="960ab-168">Projektförfrågningstabellen i Frågeredigeraren</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="960ab-168">Project Requests table in Query Editor</span></span>

Ändra datatypen för projektinformationskolumnerChange the data type on Project Details columns

 1. Välj kolumnen ProjectedDays, klicka eller tryck på Datatyp: alla. Välj sedan Heltal.Select the ProjectedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.

  Ändra datatypen till heltal

 2. Upprepa föregående steg för kolumnen ActualDays.Repeat the previous step for the ActualDays column.
 3. Välj kolumnen ApprovedDate, klicka eller tryck på Datatyp: alla och välj sedan Datum.Select the ApprovedDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

   <span data-ttu-id="960ab-174">Ändra datatypen till datum</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="960ab-174">Change data type to date</span></span>

 4. Upprepa föregående steg för kolumnerna ProjectedStartDate och ProjectedEndDate.Repeat the previous step for the ProjectedStartDate and ProjectedEndDate columns.

Ändra datatypen för projektförfrågningskolumnerChange the data type on Project Requests columns

 1. Välj kolumnen EstimatedDays, klicka eller tryck på Datatyp: alla. Välj sedan Heltal.Select the EstimatedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.
 2. Välj kolumnen RequestDate, klicka eller tryck på Datatyp: alla och välj sedan Datum.Select the RequestDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

Tillämpa och spara ändringarnaApply and save changes

 1. Stäng frågeredigeraren genom att klicka på Stäng och tillämpa på fliken Start. Gå tillbaka till huvudfönstret i Power BI Desktop.On the Home tab, click Close and Apply to close Query Editor and go back to the main Power BI Desktop window.

  Stäng och tillämpa ändringarna

 2. Klicka eller tryck på Arkiv, och sedan på Spara. Spara med namnet project-analysis.pbix.Click or tap File, then Save, and save with the name project-analysis.pbix.

Steg 2: Förbättra datamodellenStep 2: Improve the data model

Nu när vi har hämtat data från våra SharePoint-listor till Power BI Desktop går vi vidare till datamodelleringen.Now that we have the data from our SharePoint lists pulled into Power BI Desktop, we'll move on to data modeling. Datamodellering kan vara en tidskrävande process, men ska helt kort visa dig några intressanta saker du kan göra för att få ut mer av listinformationen i Power BI Desktop:Data modeling can be a time-consuming process, but we'll briefly show you some interesting things you can do to get more out of the list data in Power BI Desktop:

 • Ändra hur de två tabellerna relaterar till varandraChange how the two tables are related to each other
 • Lägg till en datumtabell, så att vi kan göra beräkningar baserade på vardagarAdd a date table so we can make calculations based on weekdays
 • Lägg till beräknade kolumner, så att du kan beräkna tidsintervallen mellan projektmilstolparnaAdd calculated columns to calculate timespans between project milestones
 • Lägg till åtgärder för att beräkna variansen mellan planerade och faktiska dagar för ett projektAdd measures to calculate variance in projected versus actual days for a project

När dessa steg har slutförts kan vi skapa visualiseringar som drar nytta av förbättringarna av vår modell.After these steps are complete, we can build visualizations that take advantage of the improvements to our model. Mer information om att modellera data i Power BI Desktop finns i avsnittet Modellera i vår guidade utbildning.For more information on modeling data in Power BI Desktop, see the Modeling section in our Guided Learning course.

Ändra tabellrelationerChange table relationships

När Power BI Desktop tog in listorna skapades en relation mellan dem utifrån kolumnen ID i respektive tabell.When Power BI Desktop brought the lists in, it created a relationship between them based on the Id column in both tables. Relationen ska faktiskt vara mellan ID-kolumnen i tabellen Projektförfrågningar och kolumnen RequestId i tabellen Projektinformation.The relationship should actually be between the Id column in the Project Requests table, and the RequestId column in the Project Details table. Låt oss fixa det:Let's fix that:

 1. Klicka eller tryck på ikonen Datavy.Click or tap the Data view icon.

  Datavy

 2. Klicka eller tryck på Hantera relationer på fliken Modellering.On the Modeling tab, click or tap Manage Relationships. Vi håller oss kvar på den här fliken i datavyn för alla datamodelleringssteg.We'll stay on this tab in the Data view for all the data modeling steps.

  Hantera relationer

 3. Kontrollera att den befintliga relationen är markerad, klicka eller tryck på Ta bort, och bekräfta sedan med Ta bort igen.Make sure the existing relationship is selected, click or tap Delete, then Delete again to confirm.

  Ta bort relation

 4. Skapa en annan relation genom att klicka på Ny.Click New to create a different relationship.
 5. Gör följande i dialogrutan Skapa relation:In the Create Relationship dialog box:

  1. Välj Projektförfrågningar och kolumnen Id för den första tabellen.For the first table, select Project Requests, and the Id column.
  2. Välj Projektinformation och kolumnen RequestId för den andra tabellen.For the second table, select Project Details, and the RequestId column.
  3. Skärmen bör se ut så här.The screen should look like the following image. Klicka eller tryck på OK när du är klar.When you're ready, click or tap OK.

   Skapa relation

Underlätta datumbaserade beräkningar genom att lägga till en datumtabellAdd a date table to make date-based calculations easier

 1. Klicka eller tryck på Ny tabell.Click or tap New Table.

  Ny tabell

 2. Ange den här formeln i formelfältet: Dates = CALENDARAUTO().Enter this formula into the formula bar: Dates = CALENDARAUTO().

  Formelfältet med Dates = CALENDARAUTO()

  Den här formeln skapar en tabell med namnet Dates och med en enskild datumkolumn.This formula creates a table called Dates with a single date column. Tabellen innehåller alla datum från andra tabeller och uppdateras automatiskt om ytterligare datum läggs (dvs om data uppdateras).The table covers all dates from your other tables and updates automatically if additional dates are added (i.e. if data is refreshed).

  Den här formeln och andra i det här avsnittet använder DAX (Data Analysis Expression), ett formelspråk för Power BI och andra tekniker.This formula and the other ones in this section use Data Analysis Expressions (DAX), a formula language for Power BI and other technologies. Mer information finns i DAX-grunder för Power BI Desktop.For more information, see DAX basics in Power BI Desktop.

 3. Skapa tabellen Dates genom att trycka på Retur.Press Enter to create the Dates table.

  Datumtabell

Lägg till en beräknad kolumn till datumtabellenAdd a calculated column to the Dates table

 1. Klicka eller tryck på Ny kolumn när du fortfarande är i datumtabellen .While still on the date table, click or tap New Column.

  Ny kolumn

 2. Ange följande formel i formelfältet: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]) 1,0,7,0,1).Enter this formula into the formula bar: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]), 1,0,7,0,1).

  Den här formeln avgör om ett datum i kolumnen Date är en vardag.This formula determines whether a date in the Date column is a weekday. Om datumet är en vardag hämtar kolumnen IsWeekDay värdet 1. I annat fall får den värdet 0.If the date is a weekday, the IsWeekDay column gets a value of 1; otherwise it gets a value of 0.

 3. Lägg till kolumnen IsWeekDay i tabellen Dates genom att trycka på Retur.Press Enter to add the IsWeekDay column to the Dates table.

  Lägg till kolumnen IsWeekDay

Lägg till en beräknad kolumn till projektinformationstabellenAdd a calculated column to the Project Details table

 1. Klicka eller tryck på tabellen Projektinformation i den högra rutan, och sedan på Ny kolumn.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Column.

  Ny kolumn

 2. Ange den här formeln i formelfältet:Enter this formula into the formula bar:

  ApprovedStartDiff = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
  
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
  
     'Project Details'[ApprovedDate],
  
     'Project Details'[ProjectedStartDate]
  
   )
  
  )
  

  Den här formeln beräknar avståndet i dagar från det att ett projekt har godkänts till dess att det har planerats starta.This formula calculates the difference in days between when a project was approved and when it is projected to start. Den använder kolumnen IsWeekday från tabellen Datum. Den räknar alltså bara vardagar.It uses the IsWeekday column from the Dates table, so it counts only weekdays.

 3. Lägg till kolumnen ApprovedStartDiff i tabellen Projektinformation genom att trycka på Retur.Press Enter to add the ApprovedStartDiff column to the Project Details table.

  Lägg till kolumnen ApprovedStartDiff

Lägg till en beräknad kolumn till projektförfrågningstabellenAdd a calculated column to the Project Requests table

 1. Klicka eller tryck på tabellen Projektinförfrågningar i den högra rutan, och sedan på Ny kolumn.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Column.

  Ny kolumn

 2. Ange den här formeln i formelfältet:Enter this formula into the formula bar:

  RequestDateAge = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
  
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
  
     'Project Requests'[RequestDate],
  
     NOW()
  
    )
  
  )
  

  Den här formeln beräknar avståndet i dagar från det att ett projekt efterfrågades till dagens datum (NOW()).This formula calculates the difference in days between when a project was requested and today's date (NOW()). Formeln räknar, som sagt, endast vardagar.Again, the formula counts only weekdays. Den här kolumnen används för att söka efter de projekt som har väntat längst.This column is used to look for the project that has been pending the longest.

 3. Lägg till kolumnen RequestDateAge i tabellen Projektförfrågningar genom att trycka på Retur.Press Enter to add the RequestDateAge column to the Project Requests table.

  Lägg till kolumnen RequestDateAge

Lägg till ett mått i projektinformationstabellenAdd a measure to the Project Details table

 1. Klicka eller tryck på tabellen Projektinformation i den högra rutan, och sedan på Nytt mått.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Measure.

  Nytt mått

 2. Ange den här formeln i formelfältet:Enter this formula into the formula bar:

  VarProjectedActual = DIVIDE(
  
    SUM('Project Details'[ActualDays]) - SUM('Project Details'[ProjectedDays]),
  
    SUM('Project Details'[ProjectedDays])
  
  )
  

  Den här formeln beräknar skillnaden mellan faktiska och planerade dagar för ett projekt.This formula calculates the variance between actual and projected days for a project. Vi lägger till detta som ett mått snarare än en beräknad kolumn, så att det returnerar korrekta resultat oavsett hur data filtreras eller aggregeras i en rapport.We add this as a measure, rather than a calculated column, so it returns the correct results regardless of how the data is filtered or aggregated in a report.

 3. Lägg till måttet VarProjectedActual i tabellen Projektinformation genom att trycka på Retur.Press Enter to add the VarProjectedActual measure to the Project Details table.

  Lägga till måttet VarProjectedActual

Lägg till ett mått i projektförfrågningstabellenAdd a measure to the Project Requests table

 1. Klicka eller tryck på tabellen Projektinförfrågningar i den högra rutan, och sedan på Nytt mått.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Measure.

  Nytt mått

 2. Ange den här formeln i formelfältet:Enter this formula into the formula bar:

  MaxDaysPending = MAXX(
  
    FILTER('Project Requests', 'Project Requests'[Approved]="Pending"),
  
    'Project Requests'[RequestDateAge]
  
  )
  

  Den här formeln hittar det projekt som har väntat längst enligt den beräknade kolumn som vi definierade tidigare.This formula finds the project that has been pending the longest, based on the calculated column we defined earlier.

 3. Lägg till måttet MaxDaysPending i tabellen Projektförfrågningar genom att trycka på Retur.Press Enter to add the MaxDaysPending measure to the Project Requests table.

  Lägga till måttet MaxDaysPending

Steg 3: Skapa rapportvisualiseringarStep 3: Create report visualizations

Nu har vi kommit till det steg som de flesta tänker på när de tänker på dataanalys: att skapa visualiseringar så att vi kan hitta mönster i våra data.Now we're at the step that many people think of when they think of data analysis: creating visualizations so we can find patterns in our data. I det här steget ska vi skapa fyra visualiseringar:In this step, we'll create four visualizations:

 • Ett stapeldiagram som visar planerade dagar jämfört med faktiska dagar i projektA column chart that shows projected days versus actual days on projects
 • Ett stapeldiagram som visar variansen för varje enskilt projektA column chart that shows the variance for each project
 • Ett kort som visar det projekt som har väntat längstA card that shows the project that has been pending the longest
 • En tabell som visar tiden mellan projektgodkännande och planerat startdatumA table that shows the time between project approval and projected start date

När vi har skapat dessa rapportvisualiseringar i Power BI Desktop, publicerar vi data och rapporter i Power BI-tjänsten, så att vi kan skapa och dela instrumentpaneler.After we've created these report visualizations in Power BI Desktop, we'll publish the data and reports to the Power BI service, so we can create and share dashboards. Mer information om att skapa rapporter i Power BI Desktop finns i avsnittet Visualiseringar i vår guidade utbildning.For more information on creating reports in Power BI Desktop, see the Visualizations section in our Guided Learning course.

Skapa ett stapeldiagram som visar skillnaden mellan planerat och faktisktCreate a bar chart to show projected versus actual

 1. Klicka eller tryck på ikonen Rapport.Click or tap the Report view icon. Vi håller oss kvar i den här vyn under resten av tiden i Power BI Desktop.We'll stay in this view for the rest of our time in Power BI Desktop.

  Rapportvy

 2. Klicka eller tryck på Klustrade stapeldiagram i fönstret Visualiseringar till höger.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Visualiseringar – klustrat stapeldiagram

 3. Dra PMAssigned och Rubrik från Projektinformation i fönstret Fält till Axel i fönstret Visualiseringar.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  Axel i fönstret Visualiseringar

 4. Dra ActualDays och ProjectedDays från Projektinformation i fönstret Fält i Värde i fönstret Visualiseringar.Drag ActualDays and ProjectedDays from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Värde i fönstret Visualiseringar

 5. Visualieringen bör nu se ut som på följande bild.The visualization should now look like the following image.

  ProjectedDays och ActualDays av PMAssigned

 6. Dra Status från Projektinformation i fönstret Fält till området Filter i fönstret Visualiseringar. Markera sedan kryssrutan Slutfört.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Filtrera efter i kolumnen Status

  Diagrammet är nu filtrerad så att det endast visar slutförda projekt, vilket är naturligt eftersom vi jämför planerade och faktiska dagar.The chart is now filtered to show only completed projects, which makes sense because we are comparing projected days to actual days.

 7. Flytta upp och ned i hierarkin med projektansvariga och projekt genom att klicka på pilarna i diagrammets övre vänstra hörn.Click the arrows in the upper left corner of the chart to move up and down the hierarchy of project managers and projects. I följande bild kan se du hur projekt kan se ut på detaljnivå.In the following image, you see what the drill down into projects looks like.

  Stapeldiagram på detaljnivå

Skapa ett stapeldiagram som visar skillnaden jämfört med planeratCreate a bar chart to show variance from projected

 1. Klicka eller tryck på arbetsytan utanför visualiseringen som du just har skapat.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. Klicka eller tryck på Klustrade stapeldiagram i fönstret Visualiseringar till höger.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Visualiseringar – klustrat stapeldiagram

 3. Dra PMAssigned och Rubrik från Projektinformation i fönstret Fält till Axel i fönstret Visualiseringar.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  Axel i fönstret Visualiseringar

 4. Dra VarProjectedActual från Projektinformation i fönstret Fält till Värde i fönstret Visualiseringar.Drag VarProjectedActual from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Värde i fönstret Visualiseringar

 5. Dra Status från Projektinformation i fönstret Fält till området Filter i fönstret Visualiseringar. Markera sedan kryssrutan Slutfört.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Filtrera efter i kolumnen Status

  Visualieringen bör nu se ut som på följande bild.The visualization should now look like the following image.

  VarProjectedActual av PMAssigned

  I det här diagrammet kan du se hur mycket mer variation det finns för projekt som kördes av Irvin Sayers jämfört med Joni Sherman.You can see from this chart how much more variability there is for projects that were run by Irvin Sayers versus Joni Sherman. Gå till detaljnivån och se variationen efter projekt och huruvida planerade dagar var fler eller färre än de faktiska.Drill in to see the variability by project, and whether the days projected was more or less than the actual days.

  VarProjectedActual av Title

 6. Innan vi skapar fler visualiseringar, så ska vi flytta och ändra storlek på dem som du redan har skapat, så att de passar sida-vid-sida.Before we create more visualizations, move and resize the ones you already created, so they fit side-by-side.

  Anpassa diagram sida vid sida

Skapa ett kort som visar det projekt som väntat längstCreate a card that shows the longest pending project

 1. Klicka eller tryck på arbetsytan utanför visualiseringen som du just har skapat.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. Klicka eller tryck på Kort i fönstret Visualiseringar till höger.In the Visualizations pane on the right, click or tap Card.

  Visualiseringar – kort

 3. Dra MaxDaysPending från Projektförfrågningar i fönstret Fält till Fält i fönstret Visualiseringar.Drag MaxDaysPending from Project Requests in the Fields pane to Fields in the Visualizations pane.

  Fält i fönstret Visualiseringar

 4. Klicka eller tryck på Format (färgroller), och ge sedan Kantlinje värdet .Click or tap Format (paint roller), then set Border to On.

  Hämta format – kantlinje

 5. Ge Rubrik värdet , lägg till rubriken ”Maximalt antal dagar för väntan på godkännande”.Set Title to On, then add the title "Max days pending approval".

  Lägg till en rubrik

  Visualieringen bör nu se ut som på följande bild.The visualization should now look like the following image.

   <span data-ttu-id="960ab-316">Maximalt antal dagar för väntan på godkännande</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="960ab-316">Max days pending approval</span></span>

  När vi har publicerat den här rapporten använder vi den här panelen för att utlösa en avisering om det maximala värdet för ett väntande projekt når ett visst tröskelvärde.After we publish this report, we'll use this tile to trigger an alert if the maximum value for a pending project reaches a certain threshold.

Skapa en tabell som visar tiden mellan projektgodkännande och planerat startdatumCreate a table that shows the time between project approval and projected start date

 1. Klicka eller tryck på arbetsytan utanför visualiseringen som du just har skapat.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. Klicka eller tryck på Tabell i fönstret Visualiseringar till höger.In the Visualizations pane on the right, click or tap Table.

  Visualiseringar – tabell

 3. Dra PMAssigned, Rubrik och ApprovedStartDiff från Projektinformation i fönstret Fält till Värden i fönstret Visualiseringar.Drag PMAssigned, Title, and ApprovedStartDiff from Project Details in the Fields pane to Values in the Visualizations pane.

  Värden i fönstret Visualiseringar

 4. Dra ProjectedStartDate från Projektinformation i fönstret Fält till området Filter i fönstret Visualiseringar. Markera sedan alla datum med undantag för (Tom).Drag ProjectedStartDate from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select all dates except for (Blank).

  Filtrera efter ProjectedStartDate

 5. Ändra storlek på tabellens kolumner så att du kan se alla data.Resize the columns of the table so you can see all the data. Visualieringen bör nu se ut som på följande bild.The visualization should now look like the following image.

  Tabell med ApprovedStartDiff-värden

 6. Klicka eller tryck på nedpilen för ApprovedStartDiff. Klicka eller tryck sedan på Medel, så kan vi se den genomsnittliga varaktigheten mellan projektgodkännande och planerat startdatum.Click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff, then click or tap Average, so we can see the average duration between project approval and projected start date.

  Beräkna genomsnitt

 7. Klicka eller tryck på nedpilen för ApprovedStartDiff igen, och klicka eller tryck sedan på Villkorsstyrd formatering.Click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff again, then click or tap Conditional formatting.

  Villkorsstyrd formatering

 8. Använd standardinställningarna och klicka på OK.Use the default settings and click OK.

  Alternativ för villkorsstyrd formatering

  Visualieringen bör nu se ut som på följande bild.The visualization should now look like the following image.

  Villkorsstyrd formatering har slutförts

  Som du kan se tenderar projekt som det som Irvin Sayers kör att starta mycket senare efter godkännande.As you can see, projects that Irvin Sayers runs tend to start a lot later after approval. Detta kan bero på andra faktorer än den tilldelade hanteraren, men det kan vara värt att titta närmare på.There could be factors other than the assigned manager, but this would be worth looking into.

Detta leder oss fram till slutet av rapportavsnittet, och nu bör du ha en fullständig rapport baserad på data som har importerats från SharePoint och rensats och modellerats i Power BI Desktop.That brings us to the end of the report section, and you should now have a complete report based on data imported from SharePoint and cleaned up and modeled in Power BI Desktop. Om allt gått enligt planen ska rapporten se ut som på följande bild.If everything went according to plan, your report should look like the following image.

Slutförd rapport

Nästa stegNext steps

Nästa steg i den här självstudiekursen är att publicera Power BI-projektrapporten och att skapa en instrumentpanel.The next step in this tutorial series is to publish the Power BI project report and create a dashboard.