Integrera PowerApps, Microsoft Flow och Power BI med SharePoint OnlineIntegrate PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online

Har du SharePoint Online och vill anpassa dina affärsprocesser och förbättra automatiseringen av dem?Do you have SharePoint Online and want to better automate and streamline your business processes? Har du arbetat med PowerApps, Microsoft Flow eller Power BI, men är osäker på hur du använder dem med SharePoint Online?Have you worked with PowerApps, Microsoft Flow, or Power BI, but you're not sure how to use them with SharePoint Online? Då har du kommit till rätt plats!You've come to the right place! Denna serie självstudier utforskar hur man skapar en grundläggande projekthanteringsapp utifrån SharePoint-listor och tre viktiga tekniker som integreras med SharePoint Online: PowerApps, Microsoft Flow och Power BI.This series of tutorials explores how to build out a basic project-management app based on SharePoint lists and three key technologies that integrate with SharePoint Online: PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI. Dessa tekniker fungerar tillsammans, så att det blir enklare att mäta din verksamhet agera utifrån resultaten och automatisera dina arbetsflöden.These technologies work together, making it easy to measure your business, act on the results, and automate your workflows. När du är klar med den här serien har du ett scenario av följande slag:When you're done with this series, you will have a cool scenario like the following:

Diagram över slutfört scenario

AffärsscenarioBusiness scenario

I denna serie självstudier har företaget Contoso en SharePoint Online-webbplats där de hanterar projekts livscykler, från förfrågan till godkännande, utveckling och slutlig granskning.In this series of tutorials, the company Contoso has a SharePoint Online site where they manage the lifecycle of projects, from request, to approval, to development, to final review. En projektbegärande, t.ex. en avdelningschef, gör en IT-projektsförfrågan genom att lägga till ett objekt på en SharePoint-lista.A project requestor, such as a department head, requests an IT project by adding an item to a SharePoint list. En projektgodkännare, t.ex. en IT-chef, granskar projektet, för att sedan godkänna eller avvisa det.A project approver, such as an IT manager, reviews the project, and then approves it or rejects it. Om projektet godkänns tilldelats det en projektledare, och ytterligare information läggs till i en andra lista via samma app.If approved, the project is assigned to a project manager, and additional detail is added to a second list through the same app. En affärsanalytiker granskar aktuella och slutförda projekt med hjälp av en Power BI-rapport som är inbäddad i SharePoint.A business analyst reviews current and completed projects using a Power BI report embedded in SharePoint. Microsoft Flow används för att skicka e-postgodkännande och besvara Power BI-aviseringar.Microsoft Flow is used to send approval email and respond to Power BI alerts.

Komma igång snabbtGetting started quickly

Det scenario som vi presenterar i den här serien med självstudier är enkelt jämfört med vad du får hantera i en fullständig projekthanterings- och analysapp, men det tar ändå lite tid att slutföra alla aktiviteter.The scenario we present in this series of tutorials is simple compared to a full-blown project management and analysis app, but it still takes some time to complete all the tasks. Om du bara vill ha en snabb introduktion till PowerApps, Microsoft Flow och Power BI med SharePoint, så kan du läsa följande artiklar:If you just want a quick introduction to using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint, check out the following articles:

När du är klar hoppas vi att du kommer tillbaka för att kolla in det fullständiga scenariot.When you're done, we hope you'll be back to check out this full scenario.

Även i scenariot kan du fokusera på de aktiviteter som intresserar dig och utföra åtgärderna när du har tid.Even within the scenario, you can focus on the tasks that interest you, and complete the tasks as you have time. När du har konfigurerat SharePoint-listor i uppgift 1 kan du ta itu med uppgifterna 2-5 i valfri ordning. Därefter gör du uppgifterna 6-8 i ordningsföljd.After you set up SharePoint lists in task 1, you can work through tasks 2-5 in any order; then tasks 6-8 are sequential. Slutligen har vi tagit med två avslutade appar och en Power BI Desktop-rapport som en del av det här scenariotshämtningspaket.Lastly, we have included two finished apps and a Power BI Desktop report as part of the download package for this scenario. Du kan titta på dessa och lära dig av exemplen, även om du inte själv tar dig igenom alla steg i de olika aktiviteterna.You can look at these and learn by example even if you don't go through all the steps in each task.

FörutsättningarPrerequisites

Om du vill slutföra scenariot måste du ha följande prenumerationer och skrivbordsverktyg.To complete the scenario, you need the following subscriptions and desktop tools. Office 365 Business Premium-prenumeration innehåller PowerApps och Microsoft Flow.The Office 365 Business Premium subscription includes PowerApps and Microsoft Flow.

Prenumerationen eller verktygSubscription or tool LänkLink
Office 365 Business Premium-prenumerationOffice 365 Business Premium subscription UtvärderingsprenumerationTrial subscription
PowerApps StudioPowerApps Studio Använd PowerApps Studio för webben (någon hämtning krävs inte) eller PowerApps Studio för WindowsUse PowerApps Studio for web (no download required) or PowerApps Studio for Windows
Power BI Pro-prenumerationPower BI Pro subscription Utvärderingsprenumeration (klicka på TESTA KOSTNADSFRITT)Trial subscription (click TRY FREE)
Power BI DesktopPower BI Desktop Hämtas kostnadsfritt (klicka på HÄMTA KOSTNADSFRITT)Free download (click DOWNLOAD FREE)

Helst ser vi att du har grundläggande kunskaper om respektive teknik, men du kan ändå slutföra scenariot även om du inte känner till alla dessa tekniker.Ideally, you have basic familiarity with each technology, but you can still complete the scenario if you're new to some of these technologies. Kom igång ordentligt med hjälp av följande innehåll:Use the following content to get up to speed:

Nästa stegNext steps

Nästa steg i den här serien med självstudier är att konfigurera de SharePoint Online-listor som vi har använt igenom hela serien.The next step in this tutorial series is to set up the SharePoint Online lists that we use throughout the series.