Ange listor för SharePoint Online-integrering med PowerApps, Microsoft Flow och Power BISet up lists for SharePoint Online integration with PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI

Anteckning

Den här artikeln ingår i en självstudieserie om hur man använder PowerApps, Microsoft Flow och Power BI med SharePoint Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Var noga med att läsa introduktionen för att få en översikt samt relaterade hämtningar.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

SharePoint innehåller mängder av funktioner för delning och samarbete, men vi fokuserar på en funktion för det här scenariot: SharePoint-listor.SharePoint has a ton of features for sharing and collaboration, but we will focus on one feature for this scenario: SharePoint lists. En lista är bara en samling data som du kan dela med gruppmedlemmar och andra webbplatsanvändare.A list is just a collection of data that you can share with team members and other site users. Vi ska gå igenom listorna om används i det här scenariot. Sedan kan du skapa dem på din egen SharePoint Online-webbplats.We'll review the lists used for this scenario, then you can create them in your own SharePoint Online site.

Steg 1: Förstå listornaStep 1: Understand the lists

Den första listan är Projektbegäranden, där en projektbeställare lägger till en begäran.The first list is Project Requests, where a project requestor adds a request. Projektgodkännaren granskar sedan begäran och godkänner eller avvisar den.The project approver then reviews the request and approves or rejects it.

ListkolumnList Column DatatypData Type InformationNotes
TitleTitle Enskild rad med textSingle line of text Standardkolumn, används för projektnamnDefault column, used for project name
BeskrivningDescription Enskild rad med textSingle line of text
ProjectTypeProjectType Enskild rad med textSingle line of text Värden: ny maskinvara, uppgraderad maskinvara, ny programvara, uppgraderad programvaraValues: new hardware, upgraded hardware, new software, upgraded software
RequestDateRequestDate DatumDate
RequestorRequestor Enskild rad med textSingle line of text
EstimatedDaysEstimatedDays NumberNumber Jämför beställarens uppskattning med projektledarens uppskattning och det faktiska resultatetEnables comparison of requestor estimate to project manager estimate to actual
GodkändApproved Enskild rad med textSingle line of text Värden: väntar, ja, nejValues: pending, yes, no

Anteckning

Vi använder också kolumnen ID som genereras av SharePoint och är dold som standard.We also use the ID column, which is generated by SharePoint and hidden by default. Vi använder grundläggande datatyper för enkelhetens skull, men en verklig app kan använda mer komplexa typer som Person eller grupp i kolumnen Requestor.We use basic data types for simplicity, but a real app might use more complex types, like Person or Group for the Requestor column. Mer information om datatyper som stöds av PowerApps finns i Anslut från Microsoft PowerApps till SharePoint.For information on data types supported by PowerApps, see Connect from Microsoft PowerApps to SharePoint.

Den andra listan är Projektinformation som spårar information om alla godkända projekt, exempelvis vilken projektledare som är tilldelad.The second list is Project Details, which tracks details for all approved projects, like which project manager is assigned.

ListkolumnList Column DatatypData Type InformationNotes
TitleTitle Enskild rad med textSingle line of text Standardkolumn, används för projektnamnDefault column, used for project name
RequestIDRequestID NumberNumber Matchar värdet i listan Projektbegäranden, kolumnen IDMatches the value in the Project Requests list ID column
ApprovedDateApprovedDate DatumDate
StatusStatus Enskild rad med textSingle line of text Värden: inte startat, pågår, slutförtValues: not started, in progress, completed
ProjectedStartDateProjectedStartDate DatumDate När projektledaren uppskattar att projektet ska startaWhen the project manager estimates that the project will start
ProjectedEndDateProjectedEndDate DatumDate När projektledaren uppskattar att projektet ska slutaWhen the project manager estimates that the project will end
ProjectedDaysProjectedDays NumberNumber Arbetsdagar beräknas vanligtvis, men ingår inte i det här scenariotWorking days; would typically be calculated, but isn't in this scenario
ActualDaysActualDays NumberNumber För slutförda projektFor completed projects
PMAssignedPMAssigned Enskild rad med textSingle line of text ProjektledareProject manager

Steg 2: Skapa och granska listornaStep 2: Create and review the lists

Om du vill fortsätta med scenariot måste du skapa två SharePoint-listor och fylla dem med exempeldata.To continue with the scenario, you need to create the two SharePoint lists and populate them with sample data. Vi visar hur du gör detta genom att skapa listan och klistra in exempeldata i den.We'll show you how to do this by creating the list and pasting sample data into it. Kontrollera att du har Excel-filerna från hämtningspaketet.Make sure you have the Excel files from the download package.

Anteckning

Använd Internet Explorer i det här steget.Use Internet Explorer for this step.

Skapa listornaCreate the lists

 1. På SharePoint-webbplatsen (i Internet Explorer) klickar eller trycker du på Nytt och sedan Lista.In Internet Explorer, in your SharePoint site, click or tap New, then List.

  Skapa en ny SharePoint-lista

 2. Ange namnet ”Projektbegäranden” och klicka eller tryck sedan på Skapa.Enter the name "Project Requests", then click or tap Create.

  Ange ett namn på den nya listan

  Listan Projektbegäranden skapas med standardfältet Title.The Project Requests list is created, with the default Title field.

  Listan Projektbegäranden

Lägg till kolumner i listanAdd columns to the list

 1. Klicka eller tryck på ikonen Nytt objekt och sedan Enskild rad med text.Click or tap New item icon, then Single line of text.

  Lägg till ett fält med en enskild rad med text

 2. Ange namnet ”Beskrivning” och klicka eller tryck sedan på Spara.Enter the name "Description", then click or tap Save.

 3. Upprepa steg 1.Repeat steps 1. och 2.and 2. för de andra kolumnerna i listan:for the other columns in the list:

  1. Enskild rad med text > "ProjectType"Single line of text > "ProjectType"
  2. Datum > "RequestDate"Date > "RequestDate"
  3. Enskild rad med text > "Requestor"Single line of text > "Requestor"
  4. Antal > "EstimatedDays"Number > "EstimatedDays"
  5. Enskild rad med text > "Approved"Single line of text > "Approved"

Kopiera data till listanCopy data into the list

 1. Klicka eller tryck på Snabbredigering.Click or tap Quick edit.

  Snabbredigera listan

 2. Markera cellerna i rutnätet.Select the cells in the grid.

  Lista med alla kolumner

 3. Öppna arbetsboken project-requests.xlsx och markera alla data (inte rubrikerna).Open the project-requests.xlsx workbook and select all the data (not the headings).

  Exceltabellen Projektbegäranden

 4. Kopiera datan och klistra in den i rutnätet i SharePoint. Klicka eller tryck sedan på Klar.Copy the data and paste it into the grid in SharePoint, then click or tap Done.

  Slutförd lista med data

 5. Upprepa processen med att skapa och kopiera för listan ”Projektinformation” med arbetsboken project-details.xlsx.Repeat the list creation and copy process for the "Project Details" list, using the project-details.xlsx workbook. Kontrollera namn och datatyper i tabellen Projektinformation i Steg 1: Förstå listorna.Refer to the Project Details table in Step 1: Understand the lists for the column names and data types.

Steg 3: Uppdatera anslutningar till exempel – valfrittStep 3: Update connections to samples - optional

Som anges i inledningen till den här självstudien ingår två exempelappar och en rapport i hämtningspaketet.As noted in the introduction to this tutorial series, we included two sample apps and a report in the download package. Du kan slutföra det här scenariot utan att använda de här exemplen, men om du vill använda dem måste du uppdatera anslutningarna till SharePoint-listorna.You can complete this scenario without using these samples, but if you want to use the samples, you need to update the connections to the SharePoint lists. Du uppdaterar dem så att de använder dina listor som en datakälla i stället för våra.You update them so that they use your lists as a data source, rather than ours.

Uppdatera anslutningar till exempelapparnaUpdate connections for the sample apps

 1. I PowerApps Studio, klicka eller tryck på Öppna i den vänstra rutan.In PowerApps Studio, click or tap Open in the left pane.

 2. Klicka eller tryck på Bläddra, öppna sedan filen projekt-management-app.msapp som du hämtade.Click or tap Browse, then open the project-management-app.msapp file that you downloaded.

 3. Klicka eller tryck på Tillåt, så att PowerApps kan använda SharePoint.Click or tap Allow, so that PowerApps can use SharePoint.

 4. Klicka eller tryck på Datakällor på fliken Visa i menyfliksområdet.On the ribbon, on the View tab, click or tap Data sources.

  PowerApps-datakällor

 5. I rutan Data klickar eller trycker du på de tre punkterna (... ) bredvid Projektinformation. Klicka eller tryck sedan på Ta bort.In the Data panel, click or tap the ellipsis (. . .) next to Project Details, then click or tap Remove.

  Ta bort datakällan till Projektinformation

 6. Klicka eller tryck på Lägg till datakälla.Click or tap Add Data Source.

  Lägg till datakälla

 7. Vi kommer att visa dig två sätt att ansluta till i listan, beroende på om PowerApps redan skapat en SharePoint-anslutning för dig:We'll show you two ways to connect to the list, depending on whether PowerApps already established a SharePoint connection for you:

  • Om du ser en SharePoint-anslutning redan klicka eller tryck på anslutningen.If you see a SharePoint connection already, click or tap that connection.

   Existerande anslutning

  • Om du inte ser en SharePoint-anslutning, klicka eller tryck på Ny anslutning.If you don't see a SharePoint connection, click or tap New connection.

   Ny anslutning

   Klicka eller tryck på SharePoint, och klicka eller tryck på Skapa.Then click or tap SharePoint, and click or tap Create.

   SharePoint-anslutning

 8. Ange URL:en till den SharePoint Online-webbplats som innehåller de listor som du har skapat. Klicka eller tryck sedan på .Enter the URL for the SharePoint Online site that contains the lists you created, then click or tap Go.

  SharePoint-URL

 9. Välj listan Projektinformation och klicka eller tryck sedan på Anslut.Select the Project Details list, then click or tap Connect.

  Listan Projektinformation

  Panelen Data visar nu anslutningen som du skapade.The Data panel now shows the connection that you created.

  Datakällor

 10. Klicka eller tryck på knappen (... ) bredvid Projektinformation. Klicka eller tryck sedan på Uppdatera.Click or tap the ellipsis (. . .) next to Project Details, then click or tap Refresh.

  Uppdatera datakällan till Projektinformation

 11. Klicka påClick ikonen Kör app i det övre högra hörnet för att köra appen. Kontrollera att anslutningen fungerar som den ska.in the upper right corner to run the app, and make sure the connection works properly.

 12. Klicka eller tryck på Fil, spara sedan appen till molnet.Click or tap File, then save the app to the cloud.

 13. Upprepa stegen i det här avsnittet för project-requests-app.msapp med hjälp av listan Projektbegäranden.Repeat the steps in this section for project-requests-app.msapp, using the Project Requests list.

Uppdatera anslutningar till exempelrapportenUpdate connections for the sample report

 1. Öppna project-analysis.pbix i Power BI Desktop.Open project-analysis.pbix in Power BI Desktop.

 2. I menyfliksområdet på fliken Start klickar eller trycker du på Redigera frågor och sedan Datakällsinställningar.On the ribbon, on the Home tab, click or tap Edit queries, then Data source settings.

  Redigera frågor

 3. Klicka eller tryck på Ändra källa.Click or tap Change Source.

  Datakällsinställningar

 4. Ange URL:en för SharePoint Online-webbplatsen och klicka eller tryck sedan på OK, sedan Stäng.Enter the URL for your SharePoint Online site, then click or tap OK, then Close.

  SharePoint-listans URL

 5. Power BI Desktop visar en banderoll under menyfliksområdet där du kan tillämpa ändringarna och hämta data från den nya källan.Power BI Desktop displays a banner under the ribbon, so you can apply changes and bring in data from the new source. Klicka eller tryck på Tillämpa ändringar.Click or tap Apply Changes.

  Tillämpa ändringarna i frågan

 6. Logga in med ett Microsoft-konto (det konto du använder för att komma åt SharePoint Online). Klicka eller tryck sedan på Anslut.Sign in with a Microsoft account (the account you use to access SharePoint Online), then click or tap Connect.

  Ansluta till SharePoint Online

Nästa stegNext steps

Nästa steg i den här självstudien är att skapa en app som hanterar projektbegäranden.The next step in this tutorial series is to generate an app to handle project requests.