Skapa en app som hanterar projektbegärandenGenerate an app to handle project requests

Obs! Den här artikeln ingår i en självstudie som använder PowerApps, Microsoft Flow och Power BI med SharePoint Online.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Var noga med att läsa introduktionen för att få en översikt samt relaterade hämtningar.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Nu när SharePoint-listorna är på plats kan vi skapa och anpassa vår första app.Now that the SharePoint lists are in place, we can build and customize our first app. PowerApps är integrerad med SharePoint, så det är enkelt att skapa en grundläggande treskärmsapp direkt från en lista.PowerApps is integrated with SharePoint, so it's easy to generate a basic three screen app directly from a list. Med den här appen kan du se översiktlig och detaljerad information för varje listobjekt, uppdatera befintliga listobjekt och skapa nya listobjekt.This app allows you to view summary and detailed information for each list item, update existing list items, and create new list items. Om du skapar appen direkt från en lista visas den som en vy för listan.If you create an app directly from a list, the app appears as a view for that list. Du kan sedan köra appen i en webbläsare och på en mobiltelefon.You can then run that app in a browser, as well as on a mobile phone.

Tips: Hämtningspaketet för det här scenariot innehåller en färdig version av appen: project-requests-app.msapp.Tip: The download package for this scenario includes a finished version of this app: project-requests-app.msapp.

Steg 1: Skapa en app från en SharePoint-listaStep 1: Generate an app from a SharePoint list

 1. I listan Projektbegäranden som du skapade klickar eller trycker du på PowerApps och sedan Skapa en app.In the Project Requests list you created, click or tap PowerApps, then Create an app.

  Skapa en app

 2. Ge appen ett namn, t.ex. ”Projektbegärandeapp” och klicka eller tryck sedan på Skapa.Give the app a name, like "Project Requests app", then click or tap Create. När appen är klar öppnas den i PowerApps Studio för webben.When the app is ready, it opens in PowerApps Studio for web.

  Ange ett namn på appen

Steg 2: Granska appen i PowerApps StudioStep 2: Review the app in PowerApps Studio

 1. I PowerApps Studio visar det vänstra navigeringsfältet som standard en hierarkisk vy över skärmarna och kontrollerna i appen.In PowerApps Studio, the left navigation bar by default shows a hierarchical view of the screens and controls in the app.

  PowerApps Studio med hierarkisk vy

 2. Klicka eller tryck på miniatyren för att växla vy.Click or tap the thumbnail icon to switch views.

  Vyväljare i PowerApps Studio

 3. Klicka eller tryck på skärmen för att se den i den mellersta rutan.Click or tap each screen to view it in the middle pane. Det finns tre skärmar:There are three screens:

  1. Bläddringsskärmen där du bläddrar, sorterar och filtrerar data som hämtats från listan.The browse screen, where you browse, sort, and filter the data pulled in from the list.
  2. Informationsskärmen där du ser detaljerad information om ett objekt.The details screen, where you view more detail about an item.
  3. Skärmen för att redigera/skapa där du kan redigera ett befintligt objekt eller skapa ett nytt.The edit/create screen, where you edit an existing item or create a new one.

   PowerApps Studio med miniatyrvy

Steg 3: Anpassa appens bläddringsskärmStep 3: Customize the app's browse screen

 1. Klicka eller tryck på bläddringsskärmen.Click or tap the browse screen.

  Den här skärmens layout innehåller ett galleri med listobjekt, samt kontroller som t.ex. ett sökfält och en sorteringsknapp.This screen has a layout that contains a gallery to show list items, as well as other controls, like a search bar and sort button.

 2. Välj kontrollen BrowseGallery1 genom att klicka eller trycka på en post, förutom den första.Select the BrowseGallery1 gallery by clicking or tapping any record except the first one.

  Bläddra i galleriet

 3. I den högra rutan uppdaterar du fälten så att de matchar följande lista:In the right pane, update the fields to match the following list:

  • RequestDateRequestDate
  • DescriptionDescription
  • TitleTitle
  • RequestorRequestor

   Gallerifält

 4. Med BrowseGallery1 fortfarande markerat väljer du egenskapen Objekt.With BrowseGallery1 still selected, select the Items property.

  Objektegenskap

 5. Ändra formeln till SortByColumns(Filter('Project Requests', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).Change the formula to SortByColumns(Filter('Project Requests', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).

  Formelfält

  Nu kan du sortera och söka efter fältet Title, i stället för det standardfält som PowerApps valt.This allows you to sort and search by the Title field, instead of the default that PowerApps picked. Se Djupdykning i formler för mer information.See Formula deep-dive for more information.

 6. Klicka eller tryck på Arkiv och sedan Spara.Click or tap File, then Save. Klicka eller tryck på ikonen Tillbaka till app för att gå tillbaka till appen.Click or tap Back to app icon to go back to the app.

Steg 4: Anpassa appens informations- och redigeringsskärmStep 4: Customize the app's details screen and edit screen

 1. Klicka eller tryck på informationsskärmen.Click or tap the details screen.

  Den här skärmen har en annan layout med ett visningsformulär, som visar information om ett objekt som valts i galleriet.This screen has a different layout that contains a display form to show the details for an item selected in the gallery. Den har kontroller för att redigera och ta bort objekt, eller för att gå tillbaka till bläddringsskärmen.It has controls to edit and delete items, and to go back to the browse screen.

 2. Välj visningsformuläret DetailForm1.Select the DetailForm1 display form.

  Visningsformulär för information

 3. Dra fältet Title högst upp i den högra rutan.In the right pane, drag the Title field to the top.

  Fältet Title

 4. Klicka eller tryck på redigeringsskärmen.Click or tap the edit screen.

  Den här sidan innehåller ett redigeringsformulär där du redigerar det valda objektet eller skapar ett nytt (om du kommer hit direkt från bläddringsskärmen).This screen contains an edit form to edit the selected item, or create a new one (if you come here directly from the browse screen). Den innehåller kontroller för att spara eller ta bort ändringar.It has controls to save or discard changes.

 5. Välj redigeringsformuläret EditForm1.Select the EditForm1 edit form.

  Redigeringsformulär

 6. Precis som ovan drar du fältet Title högst upp.As above, drag the Title field to the top.

  Fältet Title

Steg 5: Köra appen från listanStep 5: Run the app from the list

 1. I listan Projektbegäranden klickar eller trycker du på Alla objekt och sedan Projektbegärandeapp.In the Project Requests list, click or tap All Items, then Project Requests app.

  Visa projektbegärandeappen

 2. Klicka på Öppna för att öppna appen i en ny webbläsarflik.Click Open, which opens the app in a new browser tab.

  Öppna appen för projektbegäranden

 3. I appen klickar eller trycker du påIn the app, click or tap ikonen Gå till information för det första objektet i bläddringsgalleriet.for the first item in the browse gallery.

  Första galleriobjektet

 4. Klicka eller tryck påClick or tap redigeringsikonen Penna för att redigera objektet.to edit the item.
 5. Uppdatera fältet Description – Ändra det sista ordet från ”grupp” till ”team” och klicka eller tryck sedan på kryssikonenUpdate the Description field – change the last word from "group" to "team," then click or tap Check mark icon

  Uppdatera fältet Description

 6. Stäng webbläsarfliken.Close the browser tab.
 7. Gå tillbaka till listan Projektbegäranden, klicka eller tryck på Projektbegärandeapp och sedan på Alla objekt.Go back to the Project Requests list, click or tap Project Requests app, then All Items.

  Visa alla objekt

 8. Kontrollera ändringarna du gjort från appen.Verify the change you made from the app.

  Kontrollera redigeringarna

Det här är en ganska enkel app och vi bara gjort några grundläggande anpassningar, men du kan se att det går snabbt att skapa något intressant.This is a pretty simple app, and we only made a few basic customizations, but you can see it's possible to quickly build something interesting. Nu ska vi gå vidare till nästa aktivitet. Innan dess kan du ta en närmare titt på appen om du vill och se hur kontroller och formler fungerar.We're going to move on to the next task, but look around the app a little more if you want, and see how the controls and formulas work together to drive app behavior.

Djupdykning i formlerFormula deep-dive

Det här avsnittet är valfritt, men ger dig mer information om hur formler fungerar.This section is optional, but it will help you understand more about how formulas work. I steg 3 i den här uppgiften ändrade vi formeln för egenskapen Objekt i BrowseGallery1.In step 3 of this task, we modified the formula for the Items property of BrowseGallery1. Mer specifikt ändrade vi sortering och sökning till att använda fältet Title i stället för det fält som PowerApps valde.Specifically, we changed the sort and search to use the Title field, instead of the field that PowerApps picked. Här är den ändrade formeln:Here's the modified formula:

SortByColumns ( Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text ) ), "Title", If ( SortDescending1, Descending, Ascending ) )SortByColumns ( Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text ) ), "Title", If ( SortDescending1, Descending, Ascending ) )

Men vad gör den här formeln?But what does this formula do? Den fastställer datakällan som visas i galleriet, filtrerar data baserat på text som skrivs i sökrutan och sorterar resultatet baserat på sorteringsknappen i appen.It determines the source of data that appears in the gallery, filters the data based on any text entered in the search box, and sorts the results based on the sort button in the app. Formeln använder sig av funktioner.The formula uses functions to do its work. Funktioner hämtar parametrar (dvs. indata), utför en åtgärd (t.ex. filtrering) och returnerar ett värde (dvs. utdata):Functions take parameters (i.e. input), perform an operation (like filtering), and return a value (i.e. output):

 • Funktionen SortByColumns sorterar en tabell utifrån en eller flera kolumner.The SortByColumns function sorts a table based on one or more columns.
 • Funktionen Filter söker efter poster i en tabell som uppfyller en formel som du har angett.The Filter function finds the records in a table that satisfy a formula that you specify.
 • Funktionen StartsWith testar om en textsträng börjar med en annan.The StartsWith function tests whether one text string begins with another.
 • Funktionen If returnerar ett värde om villkoret är sant och ett annat värde om samma villkor är falskt.The If function returns one value if a condition is true, and returns another value if the same condition is false.

När du sätter ihop funktionerna i formeln händer följande:When you put the functions together in the formula, here's what happens:

 1. Om du anger text i sökrutan jämför StartsWith-funktionen texten med början av varje sträng i kolumnen Title i listan.If you enter text in the search box, the StartsWith function compares that text to the start of each string in the Title column of the list.

  StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

  Om du exempelvis anger ”de” i sökrutan visas fyra resultat, inklusive objekt som börjar med ”Desktop” och ”Device”.For example, if you enter "de" in the search box, you see four results, including items that start with "Desktop" and "Device." Du kommer inte att se alla ”Mobile devices” eftersom de inte börjar med ”de”.You won't see all the "Mobile devices" items because those don't start with "de."

 2. Funktionen Filter returnerar rader från tabellen Projektbegäranden.The Filter function returns rows from the Project Requests table. Om det inte finns någon text i sökrutan att jämföra med, returnerar Filter alla rader.If there is no text in the search box to compare, Filter returns all rows.

  Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

 3. If-funktionen kontrollerar om variabeln SortDescending1 har angetts till true eller false (anges med sorteringsknappen i appen).The If function looks at whether the variable SortDescending1 is set to true or false (the sort button in the app sets it). Funktionen returnerar sedan värdet fallande eller stigande.The function then returns a value of Descending or Ascending.

  If ( SortDescending1, Descending, Ascending )If ( SortDescending1, Descending, Ascending )

 4. Nu kan funktionen SortByColumns sortera galleriet.Now the SortByColumns function can sort the gallery. I det här fallet sorterar den utifrån fältet Title, men det kan vara ett annat fält än det du söker i.In this case, it sorts based on the Title field, but this can be a different field than the one you search on.

Nu hoppas vi att du har en bättre uppfattning av hur den här formeln fungerar och att du vet hur du kan kombinera funktioner och andra element så att dina appar fungerar som du vill.If you stuck with us up to this point, we hope you have a better sense of how this formula works, and how you can combine functions and other elements to drive the behavior your apps require. Mer information finns i Formelreferens för PowerApps.For more information, see Formula reference for PowerApps.

Nästa stegNext steps

Nästa steg i den här självstudien är att Skapa ett flöde för att hantera projektgodkännanden.The next step in this tutorial series is to Create a flow to manage project approvals.